Proč je těžké něco vysvětlit, aby se určité informace někdy nedotkly srdce nějakého člověka? Ztratil jsem skutečně nadhled a neutralitu?

Spread the love

Protože mi bylo dnes řečeno, že se některých bratrů dotkla jedna má věta z minulého článku, rád bych se k tomu vyjádřil. Samozřejmě mne toto vždy mrzí, pokud nejsou mé myšlenky pochopeny správně. Určitě se dokážu vcítit do pocitů, které prožívají ti, jenž vidí, co se na jejich území, kde mají své blízké děje. Dokud jsem nerozuměl Písmu, byl jsem velkým, až fanatickým odpůrcem zásahu Varšavské smlouvy v roce 1968. Vnímal jsem to, jako ničemnost Sovětské zvůle. Díky odhaleným faktům a díky porozumění biblickým proroctvím, toto dnes vnímám jinak, v celkovém kontextu dějin.

Má maminka mi před asi 14 dny řekla: „Víš co nedokážu pochopit? Že se dnes na tehdejší okupaci díváš jinak.“. Odpověděl jsem takto: „Víš mami, neměl jsem tehdy ty znalosti a informace co mám teď, ale záchrana není a ni v Americe a ani v Rusku, ale jen a jen v Kristu, který jako jediný zřídí spravedlivou vládu pro všechny.“.

Když byla u moci Asýrie, Boží lid ovlivňovala asi od roku 950 do roku 610 př.n.l.. Byla to krutá, velmi krutá říše s fašistickými prvky. Trestala mnohé národy svým tvrdým jhem. Když se její ničemnost naplnila do krajnosti, přišel na ni Babylon. Ten poslal Asýrii na smetiště dějin. Jednal Nebukadnecar II. krutě? Jeho vojsko jednalo nekompromisně a pro přihlížející i krutě. Tak se to děje vždy, když se má naplnit prorokovaná zkáza těch, kdo nehledají nebeského Otce, JeHoVaH Boha. Jeho způsob záchrany a trestu nad těmi, kdo pod takovou říší žijí. Pro nás, naši generaci je tato záchrana v Kristu.

Pokud má svět patřit na určitou dobu, na jednu symbolickou hodinu Osmému králi a my víme kdo to je, pak jak mám o tom psát? Popisovat události tak, že je to nepřípustná agrese vůči Ukrajině? Nebo volit slovník, který používá samotný král Severu, abych se držel neutrality? Ten konflikt je ze strany ničemných sil připravován od 18. století. Ten konflikt je počátkem dokončení nástupu Osmého krále, takže mi nezbývá jej označit tak, jak jej on sám, Osmý král a král Severu nazývá. Raduji se z toho, že tam umírají lidé? Toto si o mne někdo skutečně myslí? Nemají lidé z obou stran, tedy všichni lidé pochopit, že jediná záchrana je v našem nebeském Otci, Jehovovi a Jeho Synovi?

Kdy to pochopí? Až zjistí, co se skutečně děje, že je to biblické. Je mi líto bratrů a sester i obyčejných lidí na jakémkoliv území, když tam kolem nich řádí armáda, která by tam nebyla, pokud se plní proroctví? Ano je. Mnozí mi píší, telefonují a dotazují se: „Co mé děti, co má rodina, která nechce slyšet?“. A co každému vysvětluji? Proč Jehošua řekl: „Kdo miluje své bližní víc než mne, tak mne není hoden.„. Už jsme se někdy zamysleli nad tím, proč to zdůrazňuje? Abychom neměli soucit? Ne, je to proto, že jak Otec, tak i On sám ví, že milujeme své blízké, ale je to naše víra, neochvějná důvěra, kterou měla i prostitutka Raab, že svým jednání a dodržením slibu, zachránila svou domácnost.

Nepíše Pavel o tom, že svou domácnost před zraky Otce posvěcujeme? Že jak víme, zda toto není jejich prostředek záchrany? Nebo nebylo snad Jobovi ublíženo skrze rodinu, aby ji za svou víru získal? Je nám slíbeno, že se máme radovat v Božím království, ne že máme truchlit. Kdy se to stane? Když tam naši milovaní nebudou? Nebo když tam budou? Musíme Otce prosit, ale On sám je náš Otec. On sám nejlépe ví, co je to rodina a kdy je šťastná. Proto Kristus vysvětluje, proč jej a Otce musíme mít na prvním místě, ať se děje cokoli. Tím totiž důvěřujeme, že se nebeský Otec postará i o naše nejbližší. Jak dlouho trvalo zločinci pochopit, který byl přibit spolu s Kristem, kde je skutečná chyba? Půl hodiny?

Pokud někdo čte mé články, které vysvětlují a ukazují to, co je vidět a co máme vidět, protože mne k těmto myšlenkám podněcuje Otcův duch, tak prosím přestaňte smýšlet o mých pohnutkách a nějaké neobjektivitě ničemně. Nefandím žádné straně. Pro mne je má důvěra k Otci a Kristu to nejdůležitější na světě. Ptejte se jej, Otce, zda mluvím Pravdu.

Pokud půjde někdo za Osmým králem, tak víme, jak se na něj bude nebeský Otec i Kristus dívat. Máme to jasně zapsáno ve Zjevení 13. kapitole. To si skutečně někdo myslí, že já se mu budu klanět?

Tyto články mají otevírat oči nejenom lidem, kteří už nějakou zkušenost s Písmem mají. Zkuste hodnotit, vždy celý kontext a hlavně se dotazujte sami Otce, zda je to Pravda, nebo jen moudrost člověka. Na Pravdě je krásné to, že se z ní můžeme radovat, ať je jakákoliv. Hlavně když zjistíme, že toto (mluvím všeobecně) skutečně Pravda je.

Proč o tom všem píšu? Abychom z jedné myšlenky a to nejenom zde, nedělali ukvapené závěry. Díky takovým závěrům může vzniknout rozdělení a může se vytratit Agape. Čí takové vítězství to je, je asi jasné.

Co čteme v Písmu, když šel Eliša pomazat Chazaela za krále Sýrie?

A Eliša přišel do Damašku; a syrský král Ben-Hadad byl nemocný. Podali mu tudíž zprávu a řekli: Muž pravého Boha přišel až sem. Král tedy řekl Chazaelovi: Vezmi do ruky dar a jdi vstříc muži pravého Boha, a budeš se jeho prostřednictvím dotazovat Jehovy a řekneš: Zotavím se z této nemoci? Chazael mu tedy šel vstříc a vzal do ruky dar, dokonce dobré damašské věci každého druhu, náklad čtyřiceti velbloudů, a přišel a postavil se před něho a řekl: Tvůj syn, syrský král Ben-Hadad, mě k tobě poslal a řekl: Zotavím se z této nemoci? Eliša mu nato řekl: Jdi, řekni mu: Rozhodně se zotavíš, a Jehova mi ukázal, že rozhodně zemře. A měl upřený pohled a držel jej tak až do rozpaků. Potom dal muž pravého Boha průchod pláči. Chazael tedy řekl: Proč můj pán pláče? A tak řekl: Protože dobře vím, jakou škodu učiníš izraelským synům. Jejich opevněná místa vydáš ohni a jejich vybrané muže zabiješ mečem a jejich děti rozrazíš na kusy a jejich těhotné ženy rozpářeš.“ (2. Královská 8:7-12)

Z toho co čteme asi jasně vyplývá, co cítil muž, který musel učinit to, co mu bylo dáno na vědomí samotným nebeským Otcem. přesto Elišu nikdo nesoudí, že je na jiné straně, než na straně Stvořitele, JeHoVaH vojsk. I já se vždy dotazuji, zda to co sděluji, sděluji s Otcovým požehnáním, zda jsem porozuměl správně. Pokud mi to je potvrzeno, teprve pak zveřejním článek. Vždy reaguji na širší potřeby těch, kdo se dotazují a toužím všechny povzbudit. Mrzí mne, když se to nepovede u těch, kdo se zaměřují jen na jednu myšlenku, která se jich dotkne. Mrzí mne, že toto vůbec musím takto vysvětlovat.

Kdyby mi někdo biblicky argumentoval, že jsem se spletl, pak bych samozřejmě musel vše znovu zkoumat. Jsem jen člověk. Jen nebeský Otec a Jehošua můžou spravedlivě posoudit, zda to jak sloužím, zda je to vždy celým srdcem, myslí a silou. Pokud ne, běda mi. O čem se vás snažím nyní ujistit? Že nechci nikoho zraňovat, protože se jej dotýkají určité události víc, než je to vzhledem k jiným. Ukazuji biblická naplnění na faktech. Tak jak mi jsou ukazovány. Opět je to jen směr, kam se máme dívat a dotazovat se musí každý sám, zda to tak je.

Kéž bych tento článek nikdy nemusel napsat, protože se týká věcí spojených se mnou. Ať je váš pokoj větší než můj dnes, abychom viděli, že vše špatné končí. Že bude konečně posvěceno Otcovo jméno a Kristus bude vyvýšen.

Váš bratr Igi.

4 thoughts on “Proč je těžké něco vysvětlit, aby se určité informace někdy nedotkly srdce nějakého člověka? Ztratil jsem skutečně nadhled a neutralitu?

 1. Se smutkem vše kolem sebe pozoruji. Ti co byli v C-19 „na jedné lodi“ a to jak věřící tak nevěřící, vnímali všechny ty lži a manipulace, tak najednou s příchodem vojsk do Ukrajiny jakoby viděli jen jednu stranu. Jakoby se odmítali na vše podívat z nadhledu a bez emocí, přitom všichni jsme oběti bez ohledu na národnost či místo žití.

  1. Bohužel je to tak, ale podle Kristových slov se lidé skutečně rozdělí. I to je známka brzkého Kristova viditelného příchodu.

   1. Ano. Osobně jsem vzdala již pokusy vysvětlit snahu o „odstoupení od situace a nadhledu“, ve výsledku se vždy setkávám s nepochopením a pocitem, že jsem považována za neempatickou. Nevysvětluji, modlím se za všechny trpící.

    1. To je moudré. Nejsmutnější na tom všem je, že až se to s Osmým králem dokončí, tak za ním půjdou všichni i ti jeho největší dnešní odpůrci a stanou se ještě fanatičtější, než dnes. Už, aby to bylo za námi. Když si na to co se stane vzpomenu, je mi skutečně smutno. Mou písní útěchy je pro mne „Moj starý kabát“ od Tublatanky.

     https://www.youtube.com/watch?v=o0W7vmlihlU

Comments are closed.