Jsou slova Zechariáše jen slovy pro roky 520-516 př.n.l., nebo je v nich porozumění pro věci, jenž se dějí i dnes?

Spread the love

V těchto dnech jsem byl mým přítelem a bratrem veden k tomu, abych zaměřil svou pozornost právě na tohoto proroka. Prozkoumal jsem tedy první kapitolu. Náhle se mi před očima vybavilo něco, co jsem podrobil dotazování k našemu nebeskému Otci, jestli rozumím slovu správně. Prosil jsem tedy, zda mohu předložit pro naše povzbuzení výklad, zda je to vůle našeho Boha, Otce, JeHoVaH vojsk. Otec mi to dovolil, abych porozumění sepsal. Jak vždy říkám: „Jen ukazuji směr, jak je mi Duchem odhaleno. Ptejte se sami ve svých modlitbách, zda i vám toto nebeský Otec potvrdí, jsem jenom člověk.“.

První myšlenky, které mne napadly při čtení této kapitoly byly tyto slova:

„Hle, je tu něco víc než tohle.“. Výrok se vztahoval k doslovnému chrámu. A druhý výrok: „Zbořím tento chrám a ve třech dnech jej vystavím.“.

Toto mne překvapilo a byl jsem veden v myšlenkách k tomu, proč se výroky k Zechariášovi (Zachariášovi) dostal právě v roce 520 př.n.l.? Musíme tedy začít tento rozbor první kapitoly verš po verši, abychom pochopili, kam mne Duch v myšlenkách vedl. U citovaných veršů už nebudu uvádět knihu, ale jen čísla veršů v závorce.

„V osmém měsíci Dareiova druhého roku přišlo Jehovovo slovo k proroku Zecharjášovi, synu Berechjáše, syna Idova, a říkalo:  Jehova se rozhořčil na vaše otce – a to velice.  A řekneš jim: Tak řekl Jehova vojsk: Vraťte se ke mně, je výrok Jehovy vojsk, a vrátím se k vám, řekl Jehova vojsk. Nestaňte se podobnými svým otcům, k nimž volali dřívější proroci a říkali: Tak řekl Jehova vojsk: Vraťte se, prosím, ze svých špatných cest a od špatného jednání. Ale nenaslouchali a nevěnovali mi pozornost, je Jehovův výrok.“ (1-4)

Vše začíná důležitým časovým údajem. Slovo, které Zechariáš obdržel, přišlo v osmém měsíci v druhém roce Dareia I. (nástup na trůn 522 př.n.l.). Protože nelze s jistotou říci, podle našeho kalendáře, který měsíc v roce 522 př.n.l. to byl, kdy Dareios na trůn nastoupil, pomáhá nám v určení času sedmý verš, který odkazuje na židovský kalendář, na měsíc, jenž se nazývá ševat. Víme, že to muselo být dříve, nebo právě ten den, 24. den ševatu, který probíhá sice pohyblivě, nejdříve však od 15.1. do 14.2.. Počátek však může být posunut vzhledem k lunárnímu cyklu až na únor, protože židovský kalendář má jen 360 dní a vzniklé zkreslení se vyrovnává pohyblivým měsícem, který se nazývá V adar.

Dotázal jsem se tedy Otce, zda vzhledem k potvrzení, že slova, které Zechariáš mluví, jsou myšleny pro naší dobu a zda je počátek ševatu po západu slunce 16.1.520 př.n.l., tak mi tato informace byla Duchem potvrzena. Druhé slovo tedy přišlo k Zechariášovi 9.2. 520 př.n.l.. Proč je to důležité takto přesně chápat? Je to proto, že se musí naplnit další výrok, který Zechariáš zapsal, aby nás toto proroctví nezmátlo.

Během roku 522 př.n.l. usedá Dareios I. na svůj trůn. Pokud je to už 20 měsíců, kdy jeho vláda trvá, byl nástupní měsíc červen 522 př.n.l.. To odpovídá i archeologii. V tom roce totiž byl Dareios se svým otcem Kambýsesem II. ještě v lednu na vojenské výpravě v Egyptě a narychlo se museli vrátit, protože moc pro sebe si během jejich tažení vztáhl na sebe nějaký Gaumata, který je označen titulem Artaxerxes v knize Ezra. Ten zastavuje stavbu druhého chrámu. Kambýses II. při návratu umírá a nějaký čas trvá Dareiovi I., aby získal své postavení zpět, jako řádný následník Medo-perského trůnu.

Další zajímavostí je samotné jméno Darieose I.. Znamená Bůh není. Díky svým vojenským potyčkám dostal přídomek Veliký. Takže nám tady vzniká slovní hříčka – Bůh není veliký. Vyskočilo to na mne hned, když jsem zadal do vyhledávače jeho jméno i s přídomkem. Asociace mi hned ukázala, že vlastně toto charakterizuje dnešní dobu, kdy je nebeský Otec považován za bezvýznamného. K čemu vyzývá ústy Zechariáše nebeský Otec?:

„Tak řekl Jehova vojsk: Vraťte se ke mně, je výrok Jehovy vojsk, a vrátím se k vám, řekl Jehova vojsk.“

Nebeský Otec mne vedl k tomu, abych si uvědomil čas a spojil si to s dalšími slovy:

„A vaši otcové – kde jsou? A proroci – žili snad nadále na neurčitý čas? Pokud však jde o má slova a mé předpisy, které jsem přikázal svým sluhům prorokům, nedostihly snad vaše otce? Vrátili se tedy a řekli: Podle toho, co nám Jehova vojsk zamýšlel učinit, podle našich cest a podle našeho jednání, tak to s námi učinil.“ (5,6)

Měl jsem se zamyslet nad tím, kdo byli naši otcové a také proroci, které má nebeský Otec na mysli. Byla mi připomenuta třetí díže z Matouše 13:33 a také slova Danielova z 11. kapitoly veršů 29-39. A ty nejdůležitější verše jsou tyto:

„A ty, kteří jednají ničemně proti smlouvě, dovede hladkými slovy k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, ten získá převahu a bude jednat účinně. A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění. A po několik dnů budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním.“ (Daniel 11:31,32)

Protože se v této části jedná o období, které skončilo porážkou neporážkou Německa po první světové válce, byl tímto lidem podle dějinných událostí jen lid, který otevřeně oznamoval Otcovo jméno. Ti se skutečně stali proroky své doby a byli přiváděni ke klopýtání mečem a plamenem, zajetím a drancováním od roku 1934 do roku 1945. Pak nastalo co? Pravé zrno bylo tímto tlakem semleto na mouku a babylonská nevěstka, Mikulášova sekta, začala do mouky přidávat kvas. Příkaz za příkazem, příkaz za příkazem, támhle trochu a támhle trochu (Srovnej s Izaiášem 28. kapitolou). Vše vyvrcholilo v roce 1975 nenaplněným očekáváním Armagedonu a ničemnost se završila v roce 1980, kdy antikristem byl označen každý, kdo díži opustil. Ne, že by se dopouštěl něčeho, co je proti zákonu, který Otec nechal zapsat do našich srdcí, ale jen proto, že nesouhlasil s výkladem těch, jenž patří Mikulášově sektě.

Přesně jak nebeský Otec prorokoval, že odpadnou, tak se i stalo, jak i říká Zechariáš v 6 verši.

„Podle toho, co nám Jehova vojsk zamýšlel učinit, podle našich cest a podle našeho jednání, tak to s námi učinil.“

Ano, přesně tak se stalo a ti, co si tu ničemnost uvědomili, k němu opět přišli s celým svým srdcem a potvrdili, že ničemná cesta byla jejich a ne nebeského Otce a odvrátili se od uctívání modly, která začala bít své bratry, své spoluslužebníky. Srovnej s Matoušem 24. kapitolou:

„Ale kdyby si snad někdy onen zlý otrok řekl ve svém srdci: Můj pán otálí a začal by bít své spoluotroky a jedl a pil by s nenapravitelnými opilci, pán onoho otroka přijde v den, kdy to neočekává, a v hodinu, kterou nezná, a s největší přísností ho potrestá a určí mu díl s pokrytci. Tam bude jeho pláč a skřípání zubů.“ (Matouš 24:48-51)

Kdy jí a pije ten zlý otrok s nenapravitelnými opilci? Je to myšleno tělesně? Ne je to myšleno ve smyslu Zjevení 17. a 18. kapitoly Zjevení, kdy se Babylonská nevěstka opíjí pohárem duchovních nauk, lží a krví skutečných Kristových bratrů a sester, kdy touží po jejich usmrcení.

Všichni můžeme vidět, jak nebezpečná je dnešní doba, kdy král Jihu (USA a VB) popichuje krále Severu (Rusko), aby tento král vyšel ve velikém vzteku a oddal mnohé zničení. (Srovnej s Danielem 8:25 a 11:40-45)

„Dvacátý čtvrtý den jedenáctého měsíce, totiž měsíce ševatu, v Dareiově druhém roce, přišlo Jehovovo slovo k proroku Zecharjášovi, synu Berechjáše, syna Idova, a říkalo: Viděl jsem v noci, a pohleďme, muž jedoucí na ryšavém koni, a zastavil se mezi stromovými myrtami, které byly v prohlubni; a za ním byli koně ryšaví, světle ryšaví a bílí.“ (7,8)

9.2. 520 př.n.l. čtyři roky před zasvěcením a dokončením druhého chrámu vidí Zechariáš připravenou jízdu. Sám nechápe, co toto znamená, proto se ptá:

„A tak jsem řekl: Kdo jsou tihle, můj pane? Anděl, který se mnou mluvil, mi tudíž řekl: Sám ti ukážu, kdo jsou právě tihle. Pak odpověděl muž, který se zastavil mezi stromovými myrtami, a řekl: To jsou ti, které Jehova vyslal, aby procházeli zemí.“ (9,10)

Proč procházeli zemí a co měli za úkol?

„A odpověděli Jehovovu andělovi, který stál mezi stromovými myrtami, a řekli: Procházeli jsme zemí, a pohleďme, celá země sedí tiše a nic ji nevyrušuje. Jehovův anděl tedy odpověděl a řekl: Jehovo vojsk, jak dlouho sám neprojevíš milosrdenství Jeruzalému a judským městům, které již sedmdesát let otevřeně odsuzuješ? A Jehova odpověděl andělovi, který se mnou mluvil, dobrými slovy, útěšnými slovy;“ (11-13)

Co ta jízda zjistila? Že duchovní stav celé země je špatný, protože ti, co si myslí, že uctívají správně, jsou v klidu, ač jejich jednání je v Božích očích špatné a ti co na toto upozorňují, tak jsou jako rozvrácená judská města a zničený Jeruzalém. Duch mne vedl k tomu, abych přemýšlel o těch sedmdesáti letech a vedl mne k roku počátku těch sedmdesáti let. Měl jsem pochopit, kdy nastal ten čas třetí díže.

Vedl mne v myšlenkách do 13. kapitoly Zjevení, kde vystupuje divoké zvíře z moře lidstva a kdy se objevuje obraz divokého zvířete a také kdy začíná ten beránek se dvěma rohy, co mluví jako drak svou činnost tím, že na zem sesílá oheň z nebe. A měl jsem k tomu času přičíst 70 let. Když jsem to udělal, Duch mi ukázal to, o čem stále mluvím, že Čas Konce nastal 30.9. 2015. A je to stejné, jako za doby Zechariáše, kdy je potřeba dokončit chrám, ne ten udělán rukama, ale ten, jenž Jehošua zbuduje ve třech dnech do úplné slávy.

Všichni věří, že Jehošua mluvil o svém vlastním těle, když říkal: „Zbořte tento chrám a já jej ve třech dnech vystavím.“. Zechariáš mluví o utěšujících slovech samotného JeHoVaH vojsk. Jaká slova to byla? Mluvil o duchovním chrámu, který tvoří ti, jenž jsou živými stavebními kameny tohoto chrámu. Mnozí spí ve smrti. Kristus celou stavbu, její potřebný materiál, dokončuje ve dvou symbolických dnech, to znamená ve dvou tisíci letech, kdy to není plných 2000 let, protože jsou ty závěrečné dny druhého dne zkráceny. Slávu tohoto domu ukáže třetí symbolický den poté, co budou tyto živé kameny uvedeny spolu s námi k životu vzkříšením, jak slibuje apoštol Pavel v dopise do Tesaloniky, že je vzbudí při poslední trubce se svou autoritou NEJSTARŠÍHO ANDĚLA (arch anděla), kdy my, co už nyní žijeme v Pánově přítomnosti, kterou tento ničemný svět nevidí, tak my je nepředejdeme, ale budeme pozvednuti přesně podle 11. kapitoly knihy Zjevení.

„a anděl, který se mnou mluvil, mi řekl dále: Volej a říkej: Tak řekl Jehova vojsk: Žárlil jsem pro Jeruzalém a pro Sion velkou žárlivostí. Velkým rozhořčením se cítím rozhořčen proti národům, které jsou v poklidu; protože já, já jsem se cítil rozhořčen jen v malé míře, ale ony, ony napomohly k neštěstí.“ (14,15)

Co je to velké rozhořčení proti národům? Je to ten den, ta hodina a ten rok, kdy jsou proti sobě dvě armády, krále Jihu a krále Severu a jejich celkový počet dosahuje 200 miliónů. Srovnej se Zjevením 9. kapitolou 13 – 21 veršem. Pancíře těch vojsk mají tři barvy. Hyacintovou – modrou. Král Jihu. Červenou – Král Severu a žlutou – vojsko, které krále Severu podporuje a to je Čína. A jejich celkový počet je dvě miriády miriád (2 x 10.000 x 10.000), což je 200 miliónů. Tento konflikt není o několika zemích, ale o všech, kdy jedny stojí za Jihem a druhé za Severem. PROTO OTEC ŘÍKÁ, ŽE TO BYLY NÁRODY, KDO DOPOMOHLY K NEŠTĚSTÍ.

Jak? Svým přístupem k životu, kdy nehledaly národy nebeského Otce, mnozí jej zavrhli a to až do takové míry, že si nechali změnit DNA. Jeden proti druhému stále vymýšlel různá darebáctví a ti, co milovali Otce i Krista celým srdcem myslí a silou se stali zpustlými, protože je tento svět za toto nenáviděl.

„Proto tak řekl Jehova: Jistě se vrátím k Jeruzalému s projevy milosrdenství. Bude v něm vystavěn můj vlastní dům, je výrok Jehovy vojsk, a přes Jeruzalém bude natažen měřicí provazec.“ (16)

Proto, že se vše odehrává podle prorockých slov pro dnešní dobu, bylo potřeba pochopit, proč se toto odehrálo v roce 520 př.n.l., čtyři roky před zasvěcením a dokončením chrámu, který nikdo v té době nebudoval. Je to vlastně 3,5 leté období, než mohl být obnoven ten dnešní duchovní chrám. Začátek tohoto období však nenastal 30.9. 2015. Ale bylo to před úplným naplněním 70 let, takže jak mi Duch odhalil, stalo se to někdy v únoru 2015, 20. den měsíce ševat 9.2. podle dnešního kalendáře. Tehdy mne Otec uváděl svým Duchem k porozumění, že přichází počátek ČASU KONCE. Objevila se uprchlická krize spojená s válkou v Sýrii a bylo mi odhalováno, že Rusko, jako král Severu do této války zasáhne. Byl tu i konflikt s Ukrajinou, Krymem, který právě nyní vše dokončuje. Ale počátek skutečného ČASU KONCE mi byl odhalen až 16.9. 2021.

Po skončení čtyřletého období došlo k natažení provazce, měřícího rákosu, tak jak to vidíme ve Zjevení 11. kapitole v prvním a druhém verši:

„A byl mi dán rákos podobný prutu, když řekl: Vstaň a změř Boží chrámovou svatyni a oltář a ty, kteří v ní uctívají. Ale nádvoří, které je vně chrámové svatyně, to zcela vyvrhni a neměř je, protože bylo dáno národům a budou nohama pošlapávat svaté město dvaačtyřicet měsíců.“

Proto počátek činnosti olivovníků nastal na přelomu roku 2018/19. Víc nemá cenu vysvětlovat vzhledem k časům a obdobím. Vše je plně v souladu s mým viděním, které se v mých očích jakoby opozdilo, ale nepovědělo lež, abych jej přesto stále očekával, protože je to na ustanovený čas. Rychle supí ke svému konci a stále jej mám očekávat, jak prorokoval prorok Habakuk.

„Volej dál a říkej: Tak řekl Jehova vojsk: Má města ještě budou přetékat dobrotou; a Jehova ještě určitě pocítí lítost nad Sionem a ještě opravdu vyvolí Jeruzalém.“ (17)

Jak se ta dobrota projevila? Ti co patří olivám se nenechali zotročit a nenechali si vnutit značku. Nepodlehli nátlaku. Proto bude duchovnímu Sionu a Jeruzalému projevena Otcova lítost a naplní nás Jeho nezaslouženou laskavostí a dobrotou. Děje se to? Má zkušenost je v tomto ohledu obrovská. Vždy žasnu nad věcmi, které jsou dary z Otcova Ducha.

„A pozvedl jsem oči a viděl; a pohleďme, byly tam čtyři rohy. Řekl jsem tedy andělovi, který se mnou mluvil: Co to je? Na to mi řekl: To jsou rohy, které rozehnaly Judu, Izrael a Jeruzalém.“ (18,19)

Čtyři rohy jsou symbolem uzavřeného čtyřúhelníků, tedy všeho, co do něj patří. Zde je tím prostorem celá Země a její prvky v ní. Ty rozehnaly Judu a Jeruzalém, protože nemají viditelnou náboženskou organizaci a Velký Babylon je nenávidí.

„Dále mi Jehova ukázal čtyři řemeslníky. Na to jsem řekl: Co přicházejí dělat tihle? A řekl dále: To jsou rohy, které rozehnaly Judu do takové míry, že vůbec nikdo nepozvedl hlavu; a ti druzí přijdou, aby jimi zachvěli, aby svrhli rohy národů, které pozvedají roh proti judské zemi, aby ji rozehnaly.“ (20,21)

Kdo jsou ti řemeslníci? To jsou ti, kteří obdrželi Otcova Ducha, aby obnovili to, co národy zničili. Aby porozuměním podle Daniele 11:3 ukázali správný směr a vrátili srdce synů a dcer nebeskému Otci a Kristu.

Kéž máme Otcův a Kristův pokoj, protože dny jsou ničemné a ta hodina, den a rok se rychle blíží. D+ní kolem Ukrajiny to dokazuje.

Váš a Kristův bratr Igi.