Pád a konec velmoci. Definitivní tečka za královstvím Jihu. Nástup Osmého krále se naplňuje.

Spread the love

Dostal jsem jednu fakt dobrou otázku, která je důležitá pro pochopení dnešních dní a správné porozumění nám pomůže pochopit, proč vstupujeme do poslední symbolické hodiny tohoto světa.

Proč je ubitá hlava ve Zjevení 13. kapitole jako by zabitá mečem a proč tvrdím, že je tou hlavou SOCIALISMUS?

K plnému pochopení Janova proroctví o ubité hlavě, která je následně vzkříšena, nám pomáhá dokončená událost z 16.08.2021. Tak jako Asyrská vojska Sinacheribovy armády prchala v roce 709 před naším letopočtem od Jeruzaléma, zpět na své území, tak prchají vojska krále Jihu z Afganistánu.

Sinacherib byl poté svými syny zavražděn. Čeká toto i dnešního zdánlivého vůdce Joe Bidena? Pokud by byl on tím posledním vládcem Spojených států, pak by to bylo velmi pravděpodobné. Přesto je tu velká pravděpodobnost, že ani on to dlouho nepřežije. Nás však velmi zajímá skutečný poslední vůdce USA a tím je Donald Trump. Jak jsem již dříve poukázal na předpověď, kterou nese seriál The Simp´s, je tato událost plánována během příštího týdne. Obrázek nám řekne více.

Možná si říkáte, proč je Donald Trump skutečným posledním prezidentem? Protože existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které je z prosince 2020. Toto rozhodnutí povýšilo zákony států Konfederace nad zákony vydané federálními úřady, včetně vlády. S vlajkami můžete libovolně mávat, můžete předstírat, že žijete v zemi, ale právní situace to dnes již nesplňuje.

Prorok Daniel k tomu říká toto:

Dál jsem si prohlížel ty rohy, a pohleďme, vzešel mezi nimi jiný roh, malý, a byly před ním vytrženy tři z těch prvních rohů. A pohleďme, v tom rohu byly oči podobné očím člověka a byla tam ústa mluvící velikášské věci. Díval jsem se dál, až byly umístěny trůny a Prastarý na dny se posadil. Jeho oblečení bylo bílé právě jako sníh a vlasy na hlavě měl jako čistou vlnu. Jeho trůn byl plameny ohně; jeho kola byla hořící oheň. Z místa před ním tekl a vycházel ohnivý proud. Bylo tam tisíc tisíců, kteří mu sloužili, a desettisíckrát deset tisíc, kteří stáli přímo před ním. Soud zasedl a byly otevřeny knihy. Díval jsem se tehdy dál kvůli zvuku velikášských slov, jež mluvil ten roh; díval jsem se dál, až bylo zvíře zabito a jeho tělo bylo zničeno a bylo vydáno hořícímu ohni.

Různí vykladatelé Písma si myslí, že ty tři rohy, o kterých se mluví na počátku osmého verše, že to jsou země, které pokořila Británie, než se stala vládcem nad mořem. Že to jsou tyto tři země: Španělsko, Holandsko a Francie. Jenže toto je proroctví o jiné době. Musíme vzít v potaz 11. kapitolu Daniele a slova o ustanoveném čase, tedy o období, než po něm započne ČAS KONCE. Pokořil král Jihu, kterým se stal v té době beránek se dvěma rohy ze 13. kapitoly knihy Zjevení tři království? Beránek se podle dvou rohů skládá ze dvou zemí, kdy jedna z těchto zemí má hlavní slovo. Těmi zeměmi jsou Velká Británie a Spojené státy. Že hlavní zemí budou USA určuje to, že na svém území bude mít sídlo obrazu, který má vytvořit. Tím je dnešní OSN a její různé pobočky. To také určuje přesný čas pokoření těch tří zemí, tří království. Hledaným rokem je rok 1945.

Těmi poraženými zeměmi se staly Německo, Itálie a Japonsko. Jak nám posledních 80 let ukázalo, svou dominanci nad těmito zeměmi si USA zachovaly až do roku 2020. Dnes už je situace trochu jiná, ale svou plnou suverenitu si ani jedna z těch zemí zpět nevydobyla. To ještě v příštích dnech uvidíme. Proroctví jsou totiž pravá a musí se vyplnit v každém detailu. Oči, které roh má, tak tím je sledovací a špehovací agentura NSA. Ta sleduje veškerou komunikaci na celé planetě a neujde ji žádná skutečnost.

Velkohubá prohlášení tohoto rohu jsou ta, která Amerika prohlašuje od skončení druhé světové války, kdy světu tvrdí, že bude tou největší zemí a přitom jen okrádá druhé země o zdroje. Dalším prohlášením, kterým se rouhá nebeskému Otci, jsou prohlášení o tom, jak je svobodná, přitom je to ta největší lež. A poslední drzostí jsou výroky o tom, že ji vede nebeský Otec. Nic nemůže být víc vzdáleno PRAVDĚ, když ji celou dobu ovládají Chazaři a jejich tajné satanské spolky a zednářská uskupení.

V čase konce musí nastat toto:

A zasedl Soud, a nakonec mu odňali jeho vlastní panství, aby ho vyhladili a naprosto ho zničili.“ (Daniel 7:26)

Pokud rozumíme symbolům, které nebeský Otec v proroctvích používá a že se mnohé plní dvakrát, což neplatí o Danielových proroctvích, ale jiných prorockých knihách, pak víme, že je tento král Jihu podobný Asýrii, která byla také definitivně odstraněna. Tato likvidace právě probíhá. Stejně jako byl Sovětský blok velmi oslaben válkou v Afganistánu, odkud musel nakonec odejít a tak byl poražen, což je ten symbolický meč, který ubil SOCIALISMUS. Tak i válka v Afganistánu, kterou tam USA rozpoutaly pro svou nadutost, je přivádí k definitivnímu pádu. Hlava, která má být poté vzkříšena a má se proměnit v Osmého krále, tedy V CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS, potřebuje odstranit z cesty právě tohoto protivníka a to definitivně.

Pokud však jde o ostatní zvířata, jejich panství byla odňata a bylo jim dáno prodloužení života o čas a období.“ (Daniel 7:12)

Pro anglicky mluvící čtenáře se připravuje velmi intenzivně překlad knihy, kterou mají čeští čtenáři už rok a půl k dispozici zde, kde jsou Danielova proroctví vysvětlena verš po verši a jsou provázána s knihou Zjevení. Kdo by ji chtěl začít studovat už nyní, musí si ji dát do překladače. Anglická verze bude 100% totožná s českým originálem. Určité kapitoly už zveřejníme v dalších dnech a budeme postupně další kapitoly přidávat.

Co znamená to prodloužení života ostatním zemím, neboli zvířatům? Mluví se zde o období a času. Jak dlouhý je tento časový úsek? Pokud budeme brát v úvahu, že započal vyhlášením Nejvyššího soudu USA o podřazenosti zákonů federální vlády, pak bude trvat 13 měsíců, do 16.1.2022. Mi však nebeský Otec, JeHoVaH Bůh ukázal, že celý proces započal už v květnu minulého roku, kdy začaly nepokoje ohledně zabití černocha Floyda. Délka časového období je tedy cca 19 měsíců. Během tohoto období musí všechny vlády zemí planety ve svém čase předat svou autoritu poslednímu Osmému Králi. Stane se to velmi brzy a vše je pro tuto změnu už přpraveno. Jako první se této autority vzdala Velká Británie, ale zatím to není tak viditelné, jak by si mnozí přáli. Druhou zemí bylo Rakousko. Jak to přesně nastane musím ponechat v utajení.

Aby čtenář pochopil, že jsme v posledních pěti měsících Velkého soužení, musíme si říci, co se přihodilo 17.8.2021. Symbolem Spojených států je obelisk, egyptský symbol pro mužský pohlavní orgán a okultní symbolika pro tvořivou sílu Satana. Tím obeliskem, který nás zajímá, je pomník George Washingtona.

17.8.2021 do něj narazil blesk a velmi jej poškodil. Tak byl z vyšší moci proveden zásah do symbolu USA a její zakládající listiny a započala konečná likvidace. Moc USA byla definitivně zlomena a její zlomení pocítí Americký lid během dalších dní, kdy shoří v ohni občanské války. Zda bude spouštěčem smrt Donalda Trumpa, kterou předpovídá seriál The Simp´s, či jiná událost, teprve uvidíme.

Že žijeme ve Velkém soužení, to jasně ukazuje i to, že jsou lidé značkováni třemi 6. Co to přesně je?

Je to dnešní proti covidová vakcinace. Tu prosazují tři skupiny. Vlády = 6, Náboženské organizace = 6, Obchodní nadnárodní korporace = 6. Když to sečteme, je to ta největší ničemnost, kterou člověk kdy udělal. Vakcína mění podpis v naší DNA, který tam Otec vložil. Očkovaný člověk se stává transhumanistickou bytostí a je majetkem toho, kdo vlastní patent.

Ten, kdo plně důvěřuje nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu se nemusí bát. Vše co přichází, musí lidem ukázat, že jej odmítli a že odmítli Jehošuu Krista, skutečný prostředek záchrany. Že se nenechali poučit samotným nebeským Otcem, ač jim to nabídl a že raději následovali slepé vůdce, kteří sebe sama prohlásili, že je Otec vede. To se týká i organizace Svědků Jehovových, které postihne stejný úděl jako ostatní náboženské domy. Nenaslouchali jste Zjevení 18. kapitole 4 verši, když vám na jaře minulého roku uzavřeli chrámy, tak musdíte obdržet část jeho ran bratři a sestry.

Kéž je očištěno svaté jméno Jehova-h vojsk a to ve jménu Jehošuy Krista.

Nevěřte mi, ale sami se ptejte Otce, zda je to v souladu s tím, co Duch říká sborům.

Váš a Kristův bratr Igi.