Biblický a nebiblický KŘEST, jak to je a jaký užitek obdrží ten, kdo jej přijme?

Spread the love

Slíbil jsem v předchozích článcích, že se zaměřím na toto téma, abych ukázal správný směr. Jak vždy vybízím: „VŠE Z KOUMEJTE S PROSBOU K OTCI, NEBESKEMU OTCI, JeHoVaH BOHU V JEHOŠUOVĚ JMÉNU.“. Proč? Protože jenom samotný Otec může dát duchovní vzrůst. (Srovnej s 1. Korintským 3:5-7) Kéž se tato slova prokáží k Otcově slávě a chvále Jeho Syna, našeho Krista.

Kdo může požádat o Křest? Praktický každý, kdo vyznal své nedostatky a svou vlastní špatnost a odpustil těm, kdo mu udělali něco zlého. Je proto opora v písmu? Určitě ano a měl by ty myšlenky znát každý, kdo chce přijít ke Kristu.:

Budete se tedy modlit takto: 

Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám dnes náš chléb na tento den; a odpusť nám naše dluhy, jako i my jsme odpustili svým dlužníkům. A neuveď nás do pokušení, ale osvoboď nás od toho ničemného. 

Jestliže totiž odpustíte lidem jejich přečiny, odpustí váš nebeský Otec i vám; jestliže však lidem neodpustíte jejich přečiny, ani váš Otec neodpustí vaše přečiny.“ (Matouš 6:9-15)

Schválně uvádím i vzorovou modlitbu, protože ta v sobě obsahuje mnoho důležitých vodítek k tomu, abychom přistupovali k našemu Otci v modlitbě správným způsobem. Pokud budete chtít telefonovat nějakému příteli či přítelkyni, prostě blízkému člověku, kterého milujete, taky nevezmete do rukou telefon a nevytočíte libovolné číslo, ale ta, která vám zajistí spojení. Tuto jednoduchou myšlenku nechápe mnoho těch, kdo si říkají křesťané.

Hned první telefonní číslo vytáčí ŠPATNĚ! Proč? Protože i vy, kdo chcete telefonovat se svou milovanou osobou víte, jak se ta osoba jmenuje. Toto bohužel u nich neplatí, pak se nemohou divit, že jim nikdo neodpoví, nebo že hovor zvedne Satan. To je ten horší případ, protože je psáno:

A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla.“ (2. Korintským 11:14)

Neznalost správného Otcova jména není projevem, ŽE JÁ JSEM BOURÁK, KTERÝ SI MŮŽE O OTCI MYSLET CO CHCE A NA JEHO JMÉNO MŮŽE KAŠLAT, PROTOŽE JE TADY JEŽÍŠ, což také není správné jméno Krista, ale není tak urážlivé, jako výraz hosp Odin, sláva Odinovi, jednookému obru ze synů Annaka, A ŽE MNE MUSÍ TEN NAHOŘE VYSLECHNOUT, PROTOŽE JSME SE MILOSTIVĚ UVOLIL MILOVAT KRISTA.

Toto fakt většina slyšet nechce. Kdo za to může? Ten anděl světla, co dosadil do náboženských domů své sluhy, své otroky, kteří vyučují jeho nauky a jeho myšlenky. NEBO SI NĚKDO MYSLÍ, ŽE ON, SATAN NEJMOUDŘEJŠÍ SI PŘEJE, ABYSTE SE DOVOLALI TAM KAM CHCETE? Pokud si to až do tohoto dne myslíte, tak jste mu pěkně naletěli. Musím tedy pro vážné zájemce  o křest opět vložit video, jaké je správné Boží Jméno.

Takže když už to jméno známe, tak bychom měli rozumět, proč je potřeba to jméno očistit, NEBO-LI POSVĚTIT!  Slovo posvětit znamená – DOSTAT DO NEJČISTŠÍHO STAVU. To neznamená jen tak otřít hadrou, ale vyleštit, aby to jméno jenom zářilo. Máme to mít při modlitbě na mysli, takže je jasné, že někdo to Otcovo jméno pošpinil. To pochopíme, když zjistíme plný význam Otcova jména, Tím jsou tato slova:

PŮSOBÍ, ABY SE STALO

Celé jméno je v příkazu hebrejského slovesa VAH, STÁT SE!, takže je tím oznamováno, že ten, kdo toto jméno nosí, že jeho slovo nebude NENAPLNĚNO!!!!

Protože to náboženské domy neučí, Satan jim to fakt neřekne, tak ani ovce těchto domů netuší, kde je chyba a co se skutečně na počátku stalo. Přitom je to takzvané biblické mléko, jak o tom mluví apoštol Pavel, když bratry kárá:

Ačkoli byste totiž skutečně měli být vzhledem k času učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo vyučoval od počátku základním věcem Božích posvátných prohlášení; a stali jste se jakoby těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm.“ (Židům 5:12)

Proč to adresoval právě Židům? Protože ti jediní byli o těchto věcech poučování od dětství. Ale špatně, jak je vidět. Stejně, jako jsou špatně poučeni v náboženských domech, ale přít se s vámi budou a nejraději by vás ukamenovali, protože oni přece věří. Ale čemu? LŽI. Dokonce jejich kazateli, bratrovi Seberinimu nevěří, ač je to učí právě jeden z nich. Tak velkou má moc Satan nad jejich vírou a jejich životem.

KDO SKUTEČNĚ PRAVDU MILUJE, TEN SE Z NÍ VŽDY RADUJE!!! I kdyby ji oznamoval ten, komu nevěří. Například náboženský dům Svědků Jehovových. To, že si dá někdo na štít Otcovo jméno ještě neznamená, že jeho kroky Otec schvaluje. Když jím bylo dovoleno přijmout toto jméno, tak krom jejich prezidenta té doby a pár zednářských kamarádů, byli všichni ostatní příkladní svou vírou a rozuměli tomuto jménu. Jako jediní v Německu, ve třetí říši, mohli opustit koncentrační tábor, kdy jim Satan nabídl, že jim vše dá, jen když se vzdají své víry v Toho, KDO SE JMENUJE JeHoVaH.

Přestaňte se na lidi dívat očima lidí. Něco si o fialových trojúhelnících přečtěte, nebo si zajeďte do koncentračních táborů a zjistěte si, jak to s nimi bylo. Je smutné, že tento dům úplně odpadl, ale to ty vaše domy také!!!!

Takže proč PŮSOBÍ, ABY SE STALO? Protože je to Stvořitel nebe a Země a On se rozhodl, že vybuduje z andělů a lidí jednu velkou navzájem se milující rodinu. Jenže se tam objevil jeden spratek, který začal tvrdit, že on je lepším a že to Otec nedokáže. Že jeho moudrostí, tedy moudrostí toho spratka, jenž měl jméno SVĚTLONOŠ, hebrejsky baelzebub, že to svým jednáním dokáže, a že milující rodina nebude. Proto dnes máme nemoci, proto dnes válčíme, proto umíráme v bolestech, protože ten spratek začal milovat jenom sám sebe, svou moudrost a svou krásu.

Místo toho, aby jej ostatní okřikli a dali mu někde bokem pořádnou nakládačku, za to co si dovolil, tak mu vesele andělé naslouchali a někteří se dali na jeho stranu. Otci tedy nezbylo nic jiného, než mu dovolit, aby se ta jeho lež ukázala v plné nahotě, stejně, jako se dnes v plné nahotě ukazuje BEZZÁKONNOST, kdy nic neplatí, vlády jsou zkorumpované svými úchylkami, takže Satana poslouchají jak hodinky a je jim jedno, že do vás bodají tu jedovatou medicínu. Hlavně že oni se mají dobře. Naštěstí vše je jenom do času.

Náš nebeský Otec si ctí Právo a Spravedlnost a není tak hloupý, jak si představují ateisté, aby Satana za jeho vzpouru okamžitě odstranil. On je totiž Otec, milující Otec, ne despota, proto mu dal prostor, aby se ta jeho slova obrátila proti němu a aby to poznali všichni, jak andělé, kteří ač nebeského Otce vidí, tak lidé, kteří nebeského Otce nehledají, protože jej přece nevidí a myslí si raději, že jsou z opic, vytvořeni výbuchem vesmíru, aby všichni porozuměli Pravdě a pokání, ze svého špatného smýšlení.

Proto nebeský Otec vydal tyto zákony, který se nikdy, opakuji nikdy nemění:

MZDA ZA HŘÍCH JE SMRT

a ten druhý

CO BYLO JEDNOU ZTRACENO, MUSÍ BÝT NAHRAZENO STEJNÝM

Hebrejci dostali, aby to pochopili tento příkaz:

„Oko za oko, zub za zub“

Tyto zákony zajišťují, že nemá nebeský Otec s ničemností Satana nic společného. Proč? Protože když se tyto zákony uplatní do důsledku, tak jediný způsob, jak někoho zachránit, je jen na Otcově schopnosti OPĚT PŘIVÉZT ČLOVĚKA VZKŘÍŠENÍM K ŽIVOTU. I to však je omezeno, protože se někdo musí najít, aby tomu, kdo umře, ten život vrátil!!!!

Takže když Adam ztratil svůj věčný život, tak se musel objevit někdo, kdo se toho svého věčného života vzdá, aby se věčný život lidem zase vrátil. A koho pak si Satan vybral, že se to nepovede, protože on Satan, který je nejmoudřejší a nejchytřejší ze všech, svede každého. Byl to ten nejstarší jeho bratr, ARCH ANDĚL, TEHDY JMÉNEM MICHAEL, což znamená „KDO JE JAKO BŮH“. Proto ve Zjevení čteme:

A andělovi sboru v Laodiceji piš: To říká Amen, věrný a pravý svědek, počátek Božího stvoření:“ (Zjevení 3:14)

Je-li někdo počátek, je také ARCH = NEJSTARŠÍ, To slovo má více významů, ale čtenář musí chápat kontext celého Písma a ne jenom jednu část a hlavně, jak to sděluje ten kdo zapisuje a ne co si o tom právě myslí pán farář, nebo svatý kazatel, či překladatel, kterého ani nenapadlo se Otce ptát, jak to má čtenáři přeložit.

Ze slova EL, což je doslovně MOCNÝ ve významu „Ten kdo má autoritu nad někým“ a ne že je BORE, Stvořitel. Tak se Kristus nikdy nepředstavil, tak se taky z tohoto slova stalo něco, co nikdy pisatelé nemysleli, JEN SATANOVI TO VYHOVOVALO, ABY TO TAK VŠICHNI VNÍMALI, ŽE JSOU TO VÝZNAMOVĚ DVĚ STEJNÁ SLOVA. Ptejte se nebeského Otce, když mi nevěříte, ale vytočte nejprve to správné telefonní číslo, jinak budete spojeni k Satanovi a ten vás začne ubezpečovat, že já jsem tím lhářem a on tím pravdomluvným.

Položte si prosím otázku: „Proč mne k Otci nemůžete poslat vy, aby mi ty vaše názory potvrdil?“ . Odpověď nechám na vás. Vždy jenom ukazuji směr. Jsem jenom smrtelný člověk, který miluje svého Stvořitele celým svým srdcem, celou svou životní silou a celou svou myslí a tak stejně miluji i vás, protože si nepřeji, stejně jako si to nepřeje můj nebeský Otec, aby někdo zbytečně v gehenně zahynul, ale abychom se všichni káli a přišli k přesnému porozumění PRAVDY, ta nám dá život, ale ne ten dnešní, při kterém se umírá v bolestech.

Takže Kristus musel sestoupit na Zem a nemohlo to být ve vytvořeném těle. Musel by totiž stejně jako Adam zhřešit, kdyby se tak stalo, protože on je dokonalý a umí jen dokonalé věci, ne takové, které se kazí, na to tu máme jiného odborníka, že Satane!? Protože vím, že to čteš. Musel být tedy Kristův život přenesen do nedokonalé matky, která mu vytvořila ve svém lůně nedokonalé tělo. To se zase budou čertit hlavně Svědkové Jehovovi, protože to nečtou, ač to mají v Písmu:

Vždyť vzhledem k tomu, že na straně Zákona byla neschopnost, zatímco byl slabý prostřednictvím těla, Bůh tím, že poslal svého vlastního Syna v podobě hříšného těla a kvůli hříchu, odsoudil hřích v těle, aby spravedlivý požadavek Zákona byl splněn v nás, kteří chodíme nikoli ve shodě s tělem, ale ve shodě s duchem.“ (Římanům 8:3,4)

Ani já jsem to donedávna takto nečetl, takže se nedivím, že je to přehlíženo. Vidíte sami, že to byl požadavek ZÁKONA, tedy těch dvou zákonů, které jsem uvedl výše. Co to pro nás znamená? Že i Kristus bojoval s hříchem, tak jako bojujeme my, ale on ten boj vyhrál, protože měl své tělo pod plnou kontrolou. Proč? Protože on viděl Otce a věděl, co všechno je ve hře.

On nepatřil k těm andělům, svým bratrům, kteří byli zticha a mlčeli, když si Satan začal otvírat ústa a popichovat Toho, kdo jej stvořil jako tu nejkrásnější a nejmoudřejší andělskou bytost, ale pak sám sebe zkazil, protože si začal myslet, že krása a moudrost je víc, než LÁSKA AGAPE.

Aby mohl Kristus obdržet Otcova Ducha a být plně vyučen jako člověk, musel se nechat pokřtít. Do jeho křtu Otec dohlížel na to, aby nezhřešil. Až do Janova křtu plně neznal svou minulost, myslel si, že je jenom synem člověka. Jak mu křest pomohl?

Tak, že se naplnilo Právo a Spravedlnost. Je to v evangeliu? Jistě že ano:

Potom přišel Jehošua z Galileje k Jordánu k Janovi, aby jím byl pokřtěn. Ten se mu v tom však pokusil zabránit, a řekl: Já potřebuji být pokřtěn tebou, a ty přicházíš ke mně? Jehošua mu odpověděl a řekl: Nech to tentokrát tak, neboť tak je to vhodné, abychom vykonali vše, co je spravedlivé. Pak mu přestal bránit.“ (Matouš 3:13-15)

Je-li něco spravedlivé, je to vždy podle PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI. Není to náhoda, ale přesně promyšlený postup, ne jak si někdo myslí, že když ví, že jej Otec miluje, že on tak činit nemusí. To píšu pro ty, kdo z křtu mají nějaký prapodivný rituál, nebo si myslí, že je to jako u Satana, nějaké okultní zasvěcení.

Křest je veřejný slib, kterým se zříkáme svého dosavadního života, abychom ponořením umřeli tomuto světu a svou symbolickou smrtí přijali neporušitelné čisté duchovní tělo. To nám umožňuje přijít k Otci v modlitbě přímo v Jehošuově jménu. Proč právě takto? Tím Otce utvrzujeme pokaždé, že si uvědomujeme, co pro nás On a Kristus udělal. Dále nám to dovoluje, aby nás Otec vyučil a pak přivedl ke Kristu. A abychom se, až zemřeme, v předem ustanovený čas opět probudili a mohli žít věčně s životem, který nám Kristus svou smrtí předal a my jej získali při našem křtu. Opět Písmo předkládám, aby se zase nenašel někdo, kdo bude tvrdit, že je to článek do nějakého bulvárního časopisu:

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni JehovouKaždý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mněNe proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce. Vpravdě, vpravdě vám říkám: Kdo věří, má věčný život.“ (Jan 6:44-47)

Ano, my nemůžeme vidět Otce, tak jako jej vidí andělé a jak Jej viděl i Kristus, ale můžeme se k Otci obracet bez prostředníků, když máme na sobě dokonalé duchovní tělo. A to máme jenom tehdy, když umřeme dopředu, než nás zastihne skutečná fyzická smrt. Co se stalo, když i Kristus toto vykonal? Sestoupil na něj Duch a to pro Jana viditelně, aby mohl říci, že to je ten beránek, který vyrovná Adamovu ztrátu, protože jen on má v sobě VĚČNÝ ŽIVOT. Ale to není vše:

Pak byl Jehošua veden duchem do pustiny, aby byl pokoušen Ďáblem. Potom, co se postil čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, pocítil tehdy hlad.“ (Matouš 4:1,2)

Co tam dělal 40 dnů a nocí? Asi je nám jasné, co se dělo. Byl Otcem poučován a bylo mu vše připomenuto. Při křtu přijal duchovní tělo, neposkvrněné duchovní tělo, které nikdy neznečistil, tak že nebylo třeba jej očišťovat, na rozdíl od těch našich duchovních těl, které naše hříchy potřísňují a potřebujeme z času na čas přijmout beránkovu krev a také tělo v symbolickém vínu a nekvašeném chlebu.

Ať se bratři a sestry z domu Svědků Jehovových nediví, že nejsou jejich modlitby o vedení vyslyšeny, když už za ta léta, co jsou v organizaci, je ten jejich šat obalen takovou špínou, že ani Savo by to nevyčistilo. Proč vám Satan asi vnutil, že nemáte symboly přijímat? Když už tedy znáte Otce jménem, tak ať k němu nemůžete. Proto je pro vás tak těžké má slova pochopit, ač já vás miluji, protože vím, že nejsem obelhán já, ale vy. Jde o váš život, ne ten můj, tak proč Otce nepoprosíte, aby alespoň protentokrát vám tu nerozumnost a ten poskvrněný šat odpustil, aby vám svým Duchem dal najevo, že mi můžete věřit, protože to nepíši sám od sebe, ale abyste se vrátili k Otci do jeho a Kristovy náruče. Za mnou fakt ne. Ale k Otci! Jinak se na vás plní jako na ostatních:

Je marné, že mne ctí svými rty, ale jejich srdce je ode mne vzdáleno!“ Je výrok JeHoVaH vojsk

Jaký křest tedy je ten, který je správný? Je to jedině ten, který je spojen s plným ponořením celého těla, tedy i hlavy pod vodní hladinu. Poté, po vynoření, můžete Otce opět poprosit, aby vás pokřtil svým Duchem. Nevěsta, tedy těch 144 tisíc, tak může o Jeho Ducha požádat již při svém osobní zasvěcení už před křtem. Proč? Protože se těmto bratrům a sestrám stalo, že v určitém čase svého života zemřeli, tak jako se to stalo mně, když mne v 5.ti letech přejela motorka a byl jsem oživen věčným životem Krista do stále hříšného těla, abychom mohli pak, až nás osmý král zabije, předat tento život těm, co se staly díky druhé misce hněvu mrtvým mořem. Až na ně při našem vzkříšení přijde Otcův slíbený jarní déšť, tedy vylití Božího Ducha na všechno tělo.

Když Otec Krista vzkřísil, už jej nemohl vzkřísit k věčnému životu, ale k NESMRTELNOSTI, proto i nevěsta bude vzkříšena k nesmrtelnosti. Vše je vždy podle Práva a Spravedlnosti.

V příštím článku, pokud nebude potřeba sdělit něco důležitějšího, tak vysvětlím podobenství o družičkách, jak je Kristem skutečně myšleno a jak se už i naplnilo.

Kéž máte touhu se pokřtít, VY, co jste to až do teď neudělali a chápete význam Kristova křtu. Kéž nasloucháte Otcovu Duchu a Kristovu Duchu, co Duch skrze nevěstu říká sborům.

Váš a Kristův bratr Igi.