Pro ty, kdo hledají PRAVDU a porozumění: „Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

Spread the love

Těmito to dvěma verši je ukončen velmi důležitý první obraz ze 13. kapitoly Zjevení a je to klíč k pochopení 37. až 39. kapitoly Biblické knihy Ezekiel. Kéž hledáme moudrost u našeho Stvořitele, našeho nebeského Otce, JeHoVaH vojsk ve jménu Jehošuy Krista. Toto je určeno svatým, tedy těm, jenž s Kristem zvítězí nad Gogem ze země Magog, nad samotným Ďáblem.

Opět jsem veden Duchem k tomu, aby se brodil Písmem sem a tam, abych nalezl porozumění pro dnešní dny, ale také abych přinesl povzbuzení těm, pro něž jsou slova Písma určena hlavně těm Otcovým synům a dcerám, jenž se nachází v ČASE KONCE. Mnozí z nás očekávají pozdní déšť, tedy dobu, kdy bude na všechno tělo vylit Otcův Duch, aby mohl dny tohoto světa sečíst a ukončit podle VĚRNÉHO SLIBU, KTERÝ VZEŠEL Z ÚST DVOU SVĚDKŮ PŘED MNOHA LETY. Byla to ústa apoštola Pavla a ústa samotného Jehošuy Krista, která obrací pozornost k výroku samotného JeHoVaH vojsk prostřednictvím Izaiáše, že budou ty dny zkráceny a ukončeny. (Srovnej s Římanům 9:28; Matoušem 24:22; Markem 13:20)

Ozeáš pak k tomu říká:

Oživí nás po dvou dnech. Třetí den nás přiměje vstát a my před ním budeme žít.“ (Ozeáš 6:2)

Aby samotný apoštol Petr vysvětlil:

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2. dopis Petrův 3:8)

Jsou-li tedy ty dny zkracovány, pak musí přijít čas, kdy jsou pochopena proroctví, která se na tento čas vztahují. Nahlédněme tedy společně do Ezekiele 37. kapitoly a rozumějme jeho slovům s moudrostí.:

Spočinula na mně ruka Jehovy, takže mě v Jehovově duchu vyvedl a spustil mě uprostřed údolní pláně, a ta byla plná kostí. A nechal mě, abych je obešel kolem dokola, a pohleďme, bylo jich na povrchu údolní pláně velmi mnoho, a pohleďme, byly velmi suché. A začal mi říkat: Synu člověka, mohou tyto kosti ožít? Na to jsem řekl: Svrchovaný Pane Jehovo, ty dobře víš. A řekl mi dále: Prorokuj nad těmi kostmi, a řekneš jim: Suché kosti, slyšte Jehovovo slovo: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova těmto kostem: Hle, přivádím do vás dech a ožijete. A chci vás obléknout šlachami a způsobit, že na vás vyvstane maso, a chci vás potáhnout kůží a vpustit do vás dech a ožijete; a budete muset poznat, že já jsem Jehova.“ (Ezekiel 37:1-6)

Kdo bude muset poznat, že je to JeHoVaH vojsk? Jsou to národy země, aby se poklonily a vzdaly úctu samotnému Stvořiteli nebe a Země, jehož národy zavrhly a zavrhly též jeho Syna, prostředek pro jejich záchranu. Co se tedy děje, když nad těmito kostmi Ezekiel prorokuje ve svém vidění?:

A prorokoval jsem právě tak, jak mi bylo přikázáno. A jakmile jsem prorokoval, začal se ozývat zvuk a hle, byl chřestot a kosti se začaly přibližovat, kost ke své kosti. A viděl jsem, a pohleďme, vyvstaly na nich šlachy a maso a shora je začala potahovat kůže. Ale dech, ten v nich nebyl. A dále mi řekl: Prorokuj k větru. Prorokuj, synu člověka, a řekneš větru: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Vejdi, větře, od čtyř větrů, a zafoukej na ty zabité, ať ožijí. A prorokoval jsem právě tak, jak mi přikázal, a vstoupil do nich dech a ožili a postavili se na nohy, velmi, velmi veliká vojenská síla. A dále mi řekl: Synu člověka, tyto kosti, to je celý izraelský dům. Pohleď, říkají: Naše kosti vyschly a zanikla naše naděje. Byli jsme odděleni sami pro sebe. Proto prorokuj, a řekneš jim: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, otevírám vaše pohřebiště a chci vás vyvést z vašeho pohřebiště, můj lide, a zavést vás na izraelskou půdu. A budete muset poznat, že já jsem Jehova, až otevřu vaše pohřebiště a až vás vyvedu z vašeho pohřebiště, můj lide .A chci do vás vložit svého ducha a ožijete, a chci vás usídlit na vaší půdě; a budete muset poznat, že já, Jehova, jsem mluvil a učinil jsem to, je Jehovův výrok.“ (Ezekiel 37:7-14)

Kdo je ten lid a co je ta izraelská půda a odkud se bere jejich dech a jsou oživeni? Nečetli jsme ve Zjevení, že Jan viděl toto?:

Potom jsem viděl čtyři anděly, jak stojí na čtyřech rozích země a drží pevně čtyři zemské větry, aby nevál žádný vítr na zem ani na moře ani na žádný strom.„(Zjevení 7:1)

O jaké době se tedy zde hovoří? Není to o ČASU KONCE? Kdy jsou vybíráni ti, jenž jsou zapečetěni? Je to 2000 let od Kristovy smrti, nebo je to až v samotném ČASE KONCE?:

A viděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečeť živého Boha; a volal silným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři, a říkal: Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech. A slyšel jsem počet těch, kteří byli zapečetěni, sto čtyřicet čtyři tisíce zapečetěných z každého kmene izraelských synů:“ (Zjevení 7:2-4)

Takže milovaní a svatí nejvýše postaveného, ať je vám to známo a ať se můžete radovat, vy jenž jste zapečetění vy SVATÍ, JENŽ ZNÁTE SVÉHO OTCE A ZNÁTE SVÉHO BRATRA JEHOŠUU A TA PEČEŤ JE VÁM DÁNA SKRZE JEJICH JMÉNA, KTERÁ JSOU STÁLE NA VAŠICH ČELECH, VE VAŠICH MYSLÍCH A VE VAŠEM SRDCI. (Srovnej s Malachiášem 3:16) Kéž jsme v tomto čase, než budou uvolněny ty čtyři větry, které způsobí vylití Božího Ducha na všechno tělo, ten pozdní déšť, kéž je skrze nás oslaven náš nebeský Otec, JeHoVaH vojsk. Nám je určen meč, který je v nadpisu článku, abychom v den hněvu osmého krále padli a zůstali na ulicích, kde budeme čekat 3,5 dne, abychom se připojili k těm Ezekielovým mrtvým kostem, jenž leží v šeolu už 2000 let. (Zjevení 11:7-15; 13:7)

Mezitím proběhnou dvě bědy, dvě misky Otcova hněvu, které nacházíme v 16. kapitola knihy Zjevení a celý svět se stane mrtvou krví. Tehdy zazní šestá trubka a splní se to, o čem prorokuje apoštol Pavel ve svém 1. dopisu do Tesaloniky ve 4. kapitole veršů 7 až 18. TEHDY BUDE DOKONČENO POSVÁTNÉ TAJEMSTVÍ A TEHDY VSTOUPÍ DO CHRÁMU TEN, JENŽ SE SÁM VYVÝŠÍ DO POSTAVENÍ BOHA, ABY NA 3,5 DNE USEDL NA TRŮN!!!! Nebude to chrám udělaný rukama, který se snaží postavit na místě dnešního Izraele SATANOVA SYNAGOGA, židé, kteří nejsou Židy. Každý kdo vložil ve stát Izrael svou důvěru, který zřídil Satan, aby tak svedl slabé a nemocné ovce a tak je odvedl od TOHO, KDO JE POVOLAL, aby se staly tyto ovce, ovcemi jeho pastvy. AŤ JE SÁM NEBESKÝ OTEC PŘÍSNĚ NAPOMENE, protože ony samé znevážily, ano tyto ovce, Kristovo panství a nemají podíl na Beránkově svatbě.

My nepředejdeme ty, jenž padli a umřeli ve smrti před námi, protože těch 24 starších je jejich symbolický úplný počet a jim patří stejný podíl jako zapečetěným, jenž má pevný počet pro ČAS KONCE. Proto půjdou před námi a my půjdeme za nimi, až naplníme ZNAMENÍ JONÁŠOVO, PODOBNĚ JAKO JEJ NAPLNIL NÁŠ PÁN A BRATR JEHOŠUA KRISTUS, aby naše vzkříšení bylo viditelné všem!!!!

Tehdy budou uvolněni čtyři andělé, jenž zadržují ty čtyři větry, aby se dokončila slova ve Zjevení 16. kapitoly. Vylití misek znamená UKONČENÍ PROCESŮ, KTERÉ NYNÍ PROBÍHAJÍ. Nejprve nastal pád duchovní, jak můžeme číst zde a pak dojde k dokončení fyzické likvidace. Proto třetí miska na na prameny vod, jenž je vedení všech Babylonských domů. A dokončeno zničení bude učiněno na podporovatelích, tedy vodami Eufratu, jenž jsou těmi svedenými ovcemi, které zůstanou součástí VELKÉHO BABYLONU I PO DNI VZKŘÍŠENÍ A NEBUDOU NASLOUCHAT DOBRÉ ZPRÁVĚ O KRALOVSTVÍ BĚHEM 40 DENNÍHO KÁZÁNÍ PO CELÉ OBYDLENÉ ZEMI, JENŽ PROBĚHNE NA SVĚDECTVÍ VŠEM NÁRODŮM A PAK BUDE CESTA KRÁLŮ OD VÝCHODU SLUNCE PLNĚ PŘIPRAVENA , což jsou ti, jenž přichází s Kristem v jeho MOCI A SLÁVĚ, aby se s ním ujali panství nad národy Země a nad Velkým zástupem. A pak přijde konec. Proto ta šestá miska.

Mezitím je na slunce vylita čtvrtá miska Otcova hněvu a to slunce jsou všechna ta FALEŠNÁ UČENÍ A NAUKY, KTERÝCH SE DRŽÍ TI, JENŽ PODLEHLI PRAMENŮM VOD JENŽ SE STALI KRVÍ. Což vám to to nebylo oznámeno apoštolem Pavlem? Nečetli jste vy, kdo stále zůstáváte v Babylonu, který už padl?:

Žádný člověk totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, jenž je Jehošua Kristus. A jestliže však někdo staví na ten základ zlato, stříbro, drahokamy, dříví, seno, slámu ze strniště, dílo každého vyjde najevo, neboť den je ukáže, protože bude zjeveno prostřednictvím ohně; a ohněm se prokáže, jakého druhu je dílo každého. Jestliže něčí dílo, které na něm vystavěl, zůstane, obdrží odměnujestliže něčí dílo shoří, utrpí ztrátu, ale sám bude zachráněn; a přece, jestliže ano, bude to jako skrze oheň. Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch? Jestliže někdo ničí Boží chrám, Bůh zničí jeho, neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. Ať nikdo nesvádí sám sebe: Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je moudrý v tomto systému věcí, ať se stane bláznem, aby se stal moudrýmVždyť moudrost tohoto světa je u Boha pošetilostí, neboť je napsáno: Chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti. A opět: Jehova ví, že uvažování moudrých jsou nicotnáAť se tudíž nikdo nechlubí lidmi; vždyť všechno patří vám, ať Pavel nebo Apollos nebo Kéfas nebo svět nebo život nebo smrt nebo věci nynější nebo věci budoucí, všechno patří vám; vy zase patříte Kristu; Kristus zase patří Bohu.“ (1. Korintským 3:11-23)

Proč stále nerozumíte vy moudří tohoto světa, jenž jste byli povoláni k věčnému životu, že vše v tomto VELKÉM BABYLONU, je právě tou moudrostí, proč se nechcete stát blázny pro tento svět A STÁLE ZŮSTÁVÁTE V DOMECH, JENŽ BUDOU NA VŽDY STRŽENY TŘETÍ, ŠESTOU A SEDMOU MISKOU HNĚVU? Což jste nečetli?:

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták! Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy za oběť a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu. A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:1-4)

Což není jasné, že vám je dán čas se evakuovat? Nebudete se hryzat do jazyka, když bude na slunce vylita čtvrtá miska hněvu, čtvrtá běda? UŽ JE ČAS, JENOM TO BOLÍ PŘIJMOUT, ŽE MNE OBELHALI, ALE BUDE TO DNES BOLET MÍŇ, NEŽ ZA PÁR MĚSÍCŮ! Proč sami nejdete na kolena a neprosíte: „Otče, dovol nám posvětit tvé Svaté jméno tím, že nás vyvedeš, abychom se stali tvým lidem v Kristově jménu. Prosíme Tě náš Otče, kterého známe jen podle babylonských nauk, dej nám svou moudrost a své vlastní vedení, aby jsi nás přivedl ke Kristu.„. Vy však raději budete moudří světa, aby vás svět vašich slepých vůdců chválil za vaši věrnost jejich plných břich.

Proč stále říkáte: „Hle, jak nádherné stavby byly učiněny?“. COŽ NEBYL SKUTEČNÝ BABYLON STEJNĚ NÁDHERNÝM MĚSTEM PLNÝ VÝSTAVNÍCH DOMŮ? Co z něj zbylo vy milovníci model?

A pátý anděl vylil svou misku na trůn divokého zvířete. Kdo to je, vy moudří světa? Není to jeho poslední část? Nemá být nejprve odstraněna třetina jeho moci? Což není psáno, že při čtvrtém troubení toto nastane? ŽE MUSÍ NEJPRVE PADNOU SATANOVA SYNAGOGA ŽIDŮ, KTEŘÍ ŽIDY NEJSOU A JE TO CHAZARSKÁ MAFIE? TI, CO BUDUJÍ STÁT IZRAEL?

Vám milovaní, jenž stále myslíte na svého Stvořitele, ať je vám dáno porozumění o Gogovi ze Země Magog a o kapitolách 38. a 39. z knihy Ezekiel, že jak jsem již uvedl v jiném článku, proč Satan dostal háky, že to co popisují tyto kapitoly, že jsou o těch, jenž jsou velkým zástupem, který zůstává na zemi. Ti musí odejít do vězení, aby se nad nimi zavřely dveře a byli skryti V DEN OTCOVA HNĚVU, JENŽ ZPŮSOBÍ  OTEVŘENÉ ODSOUZENÍ. TO, CO GOG PLÁNUJE, ŽE VÁS ZNIČÍ, TO SE ZMĚNÍ VE VAŠE VYSVOBOZENÍ!!! Chvalte Jah, mírní země, protože jistě bezpečně vyváznete v den JeHoVaH hněvu!!!!

Pak jistě pochováte ty mrtvé a jejich těla spočinou na místě, jenž se bude na věky připomínat, protože bude vytvořena GEHENNA, symbolické jezero věčného ohně. A atomové zbraně vám budou sloužit jako palivo, tak jak o tom mluví Ezekiel. A celé proroctví se naplní.

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: A ty, synu člověka, ty si vezmi hůl a napiš na ni: Pro Judu a pro izraelské syny, jeho společníky. A vezmi jinou hůl a napiš na ni: Pro Josefa, hůl Efraimova, a pro celý izraelský dům, jeho společníky. A způsob, ať se přiblíží jedna ke druhé v jednu hůl pro tebe, a skutečně se v tvé ruce stanou jen jednou holí. A až ti synové tvého lidu začnou říkat: Nepovíš nám, co ty věci pro tebe znamenají? ,mluv k nim: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, beru Josefovu hůl, která je v Efraimově ruce, a izraelské kmeny, jeho společníky, a chci je vložit na ni, totiž na Judovu hůl, a skutečně z nich udělám jednu hůl a stanou se v mé ruce jednou holí. A hole, na které píšeš, budeš mít v ruce před jejich očima. A mluv k nim: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, beru izraelské syny z národů, do nichž odešli, a chci je sebrat z okolí a přivést je na jejich půdu. A skutečně z nich udělám jeden národ v zemi, na izraelských horách, a za krále budou mít všichni jednoho krále, a nebudou již nadále dvěma národy ani již nebudou rozděleni do dvou království. A již se nebudou poskvrňovat svými hnojnými modlami a svými ohavnostmi a všemi svými přestupky; a jistě je zachráním ze všech jejich obydlí, kde hřešili, a chci je očistit a stanou se mým lidem a sám se stanu jejich Bohem. A králem nad nimi bude můj sluha David a budou mít všichni jednoho pastýře; a budou chodit v mých soudcovských rozhodnutích a budou dodržovat má ustanovení a jistě je budou provádět. Budou skutečně bydlet v zemi, kterou jsem dal svému sluhovi, Jákobovi, v níž bydleli vaši praotcové, a skutečně v ní budou bydlet, oni a jejich synové a synové jejich synů na neurčitý čas, a můj sluha David bude jejich náčelníkem na neurčitý čas. A chci s nimi uzavřít smlouvu pokoje; bude s nimi smlouva trvající na neurčito. A chci je umístit a rozmnožit a svou svatyni umístit v jejich středu na neurčitý čas. A skutečně se prokáže, že můj svatostánek je nad nimi, a jistě se stanu jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A národy budou muset poznat, že já, Jehova, posvěcuji Izrael, až bude má svatyně v jejich středu na neurčitý čas.“ (Ezekiel 37:15-28)

Proč Ezekiel mluví o půdě, když vyvolení patří do nebe? Protože je to svaté královské kněžstvo, nad nímž je svatostánek a jsou skutečnými duchovními levity! A hůl na niž je napsáno jméno Judy, to jsou ti, jenž patří k nevěstě a Eraim jsou ti, jenž jsou pozváni na Beránkovu svatbu a stanou se jedním stádem jednoho pastýře, přesně podle Kristova slibu.

Kdo bude poučovat národy, ten Velký zástup, jenž vyjde z Velkého soužení? Není snad pro ně připravena cesta od východu slunce, aby to mohli učinit? Což nesestoupí mezi své bratry a sestry, kteří zůstanou na Zemi, aby je poučili o Otcově cestě? Je a jejich děti? Copak by nás milovaní, jenž jsme se stali vyvoleným národem ne podle těla, ale podle Ducha Otec okradl o možnost se radovat uprostřed lidu Země? Kdo jiný by je lépe poučil, než ti, jenž uvidí samotného nebeského Otce, kdo rozumí lidem a jejich potřebám víc, než samotní andělé?

To jsou ta tajemství, která mají být odhalena v ČASE KONCE, o kterých se zmiňuje Pavel. AŤ JE TO OTEC, KDO VÁS V TĚCHTO ZÁLEŽITOSTECH POUČÍ SVÝM DUCHEM, skrze modlitbu, abys se ve vás rozhojnila radost ve všech utrpeních, jenž musíme vytrpět, která přichází s úlevou od utrpení jenž přijde na celou obydlenou Zemi. Jen malou chvíli ještě musíme zůstat v soužení a pak se staneme jedním stádem jednoho pastýře a jednou holí. Chvalme Jah, že nám připravil cestu! Ještě jednou opakuji: „CHVALME JAH!!!„, NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE.

A při vylití sedmé misky je celé tajemství přivedeno ke konci, aby byl VELKÝ BABYLON NAVŽDY UVRŽEN JAKO PRVNÍ DO OHNIVÉHO JEZERA A JAKO PRVNÍ ZAKUSIL DRUHOU SMRT, kde skončí i falešný prorok a divoké zvíře, osmý způsob ovládání světa.

Kéž máte pokoj bratři a sestry, protože dny byly sečteny a jsou zkráceny k vůli vyvoleným, aby bylo zachráněno tělo.

Váš a Kristův bratr Igi.

Toto říká Duch: „Dejte to na vědomí všem bratrům po celé obydlené tváři země.