Jsou naši milovaní, kteří zemřeli už v nebi? Nebo je to nepochopení, které je založeno na nesprávném výkladu některých textů z Písma?

Spread the love

Na úvod si vypůjčím slogan Infovojny a trochu jej přizpůsobím:
HLEDÁTE PRAVDU? JÁ TAKY. KDE NACHÁZÍM ODPOVĚDI? KDYŽ SE BRODÍM PÍSMEM SEM A TAM A TAKÉ DNEŠNÍMI UDÁLOSTMI, JENŽ MAJÍ KOŘENY V NEJDÁVNĚJŠÍ MINULOSTI.
Zvu vás tedy k jednomu výzkumu, BRODĚNÍ SE, jenž by mělo dát uspokojivou odpověď na otázky v nadpisu dnešního článku.

Otázka smrti je všudy přítomný fenomén a není nikdo, kdo by nad ní nepřemýšlel. Děje se tak hlavně v čase, kdy nám někdo blízký umře a my jsme niterně rozrušeni nad touto ztrátou.

Mnohé náboženské domy učí své ovce, že existuje nesmrtelná duše. Jiné učí, že náš duch odchází k Otci, Stvořiteli nebe a země. Někde učí, že duše končí na dvou místech, TA DOBRÁ V NEBI, TA ZLÁ V PEKLE, kde je SADISTICKY MUČENA KAŽDOU VTEŘINOU VĚČNOSTI. A protože se to zdálo některým učencům, které jiní učenci prohlásili za svaté, NESPRAVEDLIVÉ a KRUTÉ, vytvořili instituci OČISTCE. Jak takový očistec vypadá pak můžeme vidět ve velmi vtipné hře pánů Svěráka a Smoljaka, pod inspirací ČESKÉHO VELIKÁNA, JÁRY CIMRMANA. Hra se jmenuje ČESKÉ NEBE.

Jsou zde náboženské domy, které učí, že mrtví jsou stále mrtvými a k jejich vzkříšení ještě nedošlo. Takzvané peklo vnímají ne podle starořeckého pohledu a významu slova, ale drží se původního hebrejského slova šeol, které má a vždy mělo jiný význam, jenž s Hádovou říší Řeků toto slovo nemělo nikdy nic společného. Že tomu tak je si ukážeme později.

V dnešní lidské populaci pak existuje velká skupina osob, která věří, všimněte si slov, „věří, že smrt je konec“. Tito věřící lidé existovali vždy a v Kristově době se sdružovali do sekty Saduceů. Slovo věřící nemají tito lidé rádi a je to jenom proto, že nerozumí přesnému významu tohoto slova. Písmo tento stav mysli definuje takto:

Víra je jisté očekávání věcí, na něž je naděje, zřejmý důkaz skutečností, ačkoli je nelze spatřit.“ (Židům 11:1)

Všichni očekáváme, že umřeme. Někdo se drží naděje, že půjde po smrti do nebe, někdo, že usne a bude ve svém čase probuzen a někdo, že prostě už nikdy nebude oživen, protože zřejmý důkaz skutečností, který však nelze spatřit, neboli zrakem ověřit, zda mrtví žijí a jejich kosti stále leží v zemi, nasvědčuje tomu, že se už nic dále neděje.

Pokud neporozumíme uvažování všech, kdo takto rozdílně smýšlejí a co je k tomu vede, pak není možné, abychom argumentačně uspěli, protože každá skupina má pro svůj pohled vlastní porozumění, které se opírá určité rácio.

Pokud se zamyslíme, proč například poslední skupina takto uvažuje a dnes převažuje tento většinový názor a to bez souvislostí, které nastaly od zlomového roku 1776 n.l., pak nemůžeme SKUTEČNOU PRAVDU NALÉZT. VŽDY JE TO O BRODĚNÍ SE SEM A TAM.

Toto platí i pro ostatní skupiny. BYL JSEM ATEISTA, proto mám výhodu, kterou ateisté nemají, protože se mohu přiblížit k jejich uvažování a chápat jejich argumenty, kterých se drží a nejsem emočně pod tlakem, pod který je dostává jejich vlastní víra, vlastní vidění světa.

Pokud platí výrok:

100 x opakovaná LEŽ se stává pravdou.„,

pak není divu, že takto tito lidé uvažují. To nemá nic společného s inteligencí a dokonce ani s rozhledem. Musíme si totiž uvědomit, jak je nastaveno školství a její učební osnovy, kdo už ve školce působí na naše děti. Dnes jsou naše děti vedeny k myšlenkám, které jsou i pro ateisty za čarou a přesto tomu nejsou schopni zabránit. To by mělo každému člověku, který skutečně HLEDÁ PRAVDU ROZSVÍTIT ČERVENÉ SVĚTLO A KLÁST SI OTÁZKU: „PROČ?“.

Od miminka jsme vedeni k tomu, abychom stále opakovali jen to co je součástí většinového názoru!!! Jak z toho ven? Jedině tak, že se ZAČNEME BRODIT SEM A TAM, a začneme sami hledat a přestaneme se bát, že nás někdo označí za blázny, jenom proto, že si dotyčný myslí, že když toto říkají všichni, tak je to PRAVDA. Těmto moudrým bych rád připomenul, že v celkových dějinách je dnešní postoj a porozumění pro určité věci vlastně anomálii, která zde nebyla takto rozšířena a že byl jejich pohled považován za bláznovství. Tou anomálií je ateistická víra.

Utěšovat se tím, že předci byli hloupí a neměli poznání neobstojí. Proč? Důkazy archeologie mluví o úplně jiném příběhu. Například Tutanchamonův sarkofág obsahoval sklo. Ve štěrbinách pyramid a v lomech, kde se vápenec a žula těžily se našly mikroskopické špony titanových slitin, které zanechaly pily, které byly používány. Kvalitu těchto slitin nejsme schopni dosáhnout, natož přemisťovat mnoha tunové bloky. KDO BYL HLOUPÝ? 

Vím, že jsem opět začal ze široka, ale mým cílem je podnítit i ateisty k tomu, aby zkoumali a nejenom ti, komu je Písmo blízké. Pochopit stav mrtvých je důležitý pro každého jednotlivce.

Podívejme se tedy do Písma, co skutečně učilo Židy, dříve než se objevil Kristus o stavu mrtvých. Budu citovat verše, které to učily a dávaly pochopit, jaký je skutečný stav mrtvých:

Vzal jsem si to vše totiž k srdci, abych dokonce prozkoumal všechno to, že spravedliví i moudří a jejich díla jsou v ruce pravého Boha. Lidé si nejsou vědomi ani lásky ani nenávisti, které byly dříve než oni. Všichni jsou stejní v tom, co všichni mají. Totéž se nakonec stává spravedlivému i ničemnému, dobrému a čistému i nečistému, a tomu, který obětuje, i tomu, který neobětuje. Dobrý je stejný jako hříšník; kdo přísahá, je stejný jako ten, kdo se bojí složené přísahy. Ve všem, co se děje pod sluncem, je neblahé to, že srdce lidských synů je také plné špatného, protože všem se nakonec stává totéž; a po celý svůj život mají v srdci šílenství, a potom – k mrtvým! “ (Kazatel 9:1-3)

Tato slova zapsal Šalamoun, když zkoumal, co se stane člověku. S tím jistě souhlasí i ateisté. Šalamoun však nekončí s tímto konstatováním a ateisté budou překvapeni co předložil dále a budou vykřikovat: „YES, ANO, TOMU VŠEMU VĚŘÍM!„:

Pro každého, kdo je spojen se všemi živými, existuje totiž důvěra, protože živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale mrtví, ti si neuvědomují naprosto nic ani už nemají žádnou mzdu, protože jejich památka byla zapomenuta. Také již zanikla jejich láska i jejich nenávist i jejich žárlivost, a na neurčitý čas již nemají podíl na ničem, co se musí dělat pod sluncem.“ (Kazatel 9:4-6)

Takže stav mrtvých je z hlediska Šalamouna NEEXISTENCÍ. Jak se tedy objevila nauka o posmrtném životě, o nesmrtelné duši? To je důležitá otázka, pokud hledáme PRAVDU a i zde Písmo nic neskrývá, naopak, dává rozumnou odpověď. Zde bych poprosil ateisty, aby na chvíli zapomněli pro tento článek, čemu byli učeni, čemu věří, ale prozkoumali vše kolem smrti nezaujatě, tak jak se to snažím předložit i já.

Kdo první myšlenku o nesmrtelnosti vyslovil? Zde musíme na úplný počátek lidských dějin, jak nám ji objasňuje Písmo. Opět, budu citovat text a ať si každý sám  udělá obrázek. Selský rozum postačí k tomu, aby pochopil, komu by toto učení prospělo.:

Had byl nejobezřetnější ze všech divokých polních zvířat, která Jehova Bůh udělal. Začal tedy ženě říkat: Je to skutečně tak, že Bůh řekl: Nesmíte jíst z každého stromu zahrady? A tak žena hadovi řekla: Z ovoce stromů zahrady smíme jíst. Ale o jedení z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nebudete z něho jíst, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli. A tak had řekl ženě: Určitě nezemřeteBůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“ (Genesis / 1. Mojžíšova 3:1-5)

Co slíbil had, nebo lépe řečeno ten, kdo skutečně stál za tímto hadem a Eva jej neviděla?

URČITĚ NEZEMŘETE.

Proč jí něco takového Satan sliboval, když víme, že člověk byl stvořen s VĚČNÝM ŽIVOTEM? Zde je první porozumění pro vznik nauky o potřebě nesmrtelnosti, když ne těla, tak alespoň duše. Pokud by Adam a Eva jednali s důvěrou ve slib VĚČNÉHO ŽIVOTA z úst SAMOTNÉHO STVOŘITELE, žádné nesmrtelnosti by nepotřebovali dosáhnout. Této nesmrtelnosti chtěl dosáhnout ten, který stál za hadem. On Evě podsunul svou vlastní tužbu, kterou se STALA TOUHA, BÝT JAKO BŮH!!! Být NESMRTELNÝM.

Umřela Eva, umřel Adam? Ano. Takže jaká možnost se Satanovi naskytla? Musel svou LEŽ nějak zdůvodnit, aby mu umírající lidé uvěřili. Jako velmi moudrý lhář se zaměřil na to, co mnozí říkají, že jsou? Co to je? ŘÍKÁME O SOBĚ, ŽE JSME ŽIVÉ DUŠE. Toto slovo nacházíme ještě před tím, než Eva mluvila se Satanem prostřednictvím HADA. V hebrejštině se vyslovuje slovem nefeš.

A Jehova Bůh pak vytvořil člověka z prachu zemské půdy a vdechl do jeho chřípí dech života, a člověk se stal živou duší.“ (Genesis / 1. Mojžíšova 2:7)

Takže se Satan zaměřil na tento výraz, aby k jeho významu něco přidal. Proto potomkům Adama, když viděli, že LHAL, ŽE JE VLASTNĚ PODVEDL, protože oni už věděli zcela jasně, že stárnou a umírají, tak jim vložil své porozumění o DUŠI, jako nesmrtelné součásti lidského těla. Byl to mistrný tah s jednou vadou. Jakou? Opět musíme do času před Eviným setkáním s hadem a dokonce před čas, kdy byl vytvořen samotný Adam:

A Bůh dále řekl: Ať se vody zahemží hemžením živých duší a ať létající tvorové létají nad zemí na přední straně nebeského prostoru.“ (Genesis / 1. Mojžíšova 1:20)

Takže jsou ryby a jiní živočichové nesmrtelní? DUŠE JE VŠE, KDE SE NACHÁZÍ KREV, KTERÁ ROZNÁŠÍ KYSLÍK, ABY MOHLA TATO DUŠE ŽÍT. Toto UČENÍ o reinkarnaci nacházíme v hinduismu a budhismu, či lamaismu a také v indiánských představách. Učí to i africký šamanismus. U šintoismu si nejsem jistý. To, ať někdo upřesní do komentáře. A k čemu se dostáváme? ŘÍKÁ SE TOMU ESOTERIKA. Věřili v reinkarnace staré kultury? Ano. Krom jediné, VŠECHNY VÁŽENÍ. Když se zamyslíme opět na celkovými dějinami a jaká učení se šíří napříč náboženskými domy, které tvrdí, že stojí na Písmu, pak nemluví PRAVDU. PROČ? PROTOŽE JEDINÉ CO U NICH Z ŽIVÝCH TVORŮ PŘEŽÍVÁ JAKO DUŠE, JE ČLOVĚK. Učí toto Písmo? Sami jste četli, že ne!!!!

Různí guru dnešní doby, jako je pan Chobot, Icke a další se odvolávají na to, že samotná Bible učí o reinkarnaci, ALE JINAK JE TO LŽIVÁ KNIHA. Co tím dokazují? Že Písmo nikdy pořádně nezkoumali, ale že se jim líbí nauka o NESMRTELNOSTI. Aby se s tímto problémem nějak logicky vyrovnaly náboženské domy, které se odvolávají na Krista, že je jejich kdo ví co a NE skutečný učitel. přišli opět s myšlenkou NESMRTELNOSTI DUŠE, ale problém nastal s těmi DUŠEMI, které jsou ničemné. Ty bylo třeba někde uklidit.

Hebrejské slovo šeol (HROB LIDSKÝCH SYNŮ A DCER) nemá v řečtině správný ekvivalent, to znamená, že by jej překladatelé museli dovysvětlovat a nebo ponechat bez překladu. Šli jednodušší cestou, zvolili slovo hádes.

Proč mluvím o řečtině? Protože do ní se udělal první překlad takzvaného STARÉHO ZÁKONA. Řečtina se stala univerzálním jazykem pro národy, stejně jako se jím stala angličtina v ndnešní době. Tak se dostalo Písmo po roce 300 př. n.l. k národům světa.

Septuaginta – první oficiální překlad do řečtiny, která určovala, jak překládat hebrejský text a konkrétní slova, předpokládala, její tvůrci, že text budou číst hlavně Židé v synagogách, kde se mluvilo řecky a že je rodiče poučí, jak rozumět slovu hádes v textu. Než si to vysvětlíme, odcitujeme si jednu biblickou pasáž, kde tato myšlenka je jasně odhalena:

Ale ty, v případě, že jsi někoho ničemného varoval a opravdu se neobrátí zpět od své ničemnosti a od své ničemné cesty, sám zemře za své provinění; ale ty, ty svou vlastní duši osvobodíš.“ (Ezekiel 3:19)

Od čeho bude tato živá duše osvobozena?:

Pohleďte, všechny duše patří mně. Jak duše otcova, tak rovněž duše synova patří mně. Duše, která hřeší ta zemře.“ (Ezekiel 18:4)

Někomu by se mohlo zdát, že vytrhávám z kontextu, tak si přečtěte obě kapitoly celé, je to o těch samých myšlenkách.

Takže je duše nesmrtelná? Co skutečně čteme v Písmu? Lhal Šalamoun, když oznamoval, že po smrti není nic? Že živí psi jsou na tom lépe, než mrtví lvi. Takže ani ta reinkarnace není biblická. I zde nejsou ateisté nijak mimo správné porozumění, NAOPAK, ZDE VĚŘÍ PŘESNĚ TOMU, ČEMU VĚŘILI I ŽIDÉ, NEŽ SE OBJEVIL KRISTUS.

Teď se může stát, že se ozve někdo, kdo bude tvrdit, že on komunikuje s mrtvými. Ateisté se mu mohou smát. Tak než to uděláte, dovolte mi, abych opět citoval z Písma, abychom pochopili, jak nám tyto věci vysvětluje:

Saul se tedy přestrojil a oblékl si jiné oděvy a šel, on a s ním dva muži; a přišli k té ženě v noci. Nyní řekl: Použij, prosím, pro mne věštění pomocí spiritismu a vyveď mi toho, koho ti označím. Žena mu však řekla: Hle, sám dobře víš, co učinil Saul, jak odřízl ze země spiritistická média a ty, kteří z povolání předpovídají události. Proč tedy jednáš jako ten, kdo nastavuje past mé duši, abys mě dal usmrtit? Saul jí okamžitě přísahal před Jehovou a řekl: Jakože je Jehova živý, v této záležitosti tě nepostihne vina za provinění!  Žena tedy řekla: Koho ti mám vyvést? A tak řekl: Vyveď mi Samuela Když žena viděla Samuela, začala křičet nejsilnějším hlasem; a žena dále řekla Saulovi: Proč jsi mě ošálil, když jsi sám Saul? Ale král jí řekl: Neboj se; co jsi ale viděla? A žena Saulovi dále řekla: Viděla jsem ze země vystupovat boha. Hned jí řekl: Jakou má podobu?, na což řekla: Je to stařec, který vystupuje a přikrývá se pláštěm bez rukávů. A tak Saul poznal, že je to Samuel, a hluboce se pak poklonil tváří k zemi a vrhl se k zemi. “ (1. Samuelova 28:8-14)

Takže zde se může jevit, že není něco v pořádku. Pokud se nebrodíme Písmem sem a tam, pak to může zapříčinit neporozumění. Opět doporučuji si přečíst celý kontext, celou kapitolu. Kým ta žena byla? SPIRITISTICKÝM MEDIEM. KAM JSME SE DOSTALI? DO OBLASTI ESOTERIKY. Co jsme si už výše ukázali? Že vládcem za touto ESOTERIKOU je podle Písma Satan. A zde bych se rád ateistů zeptal. Znáte kolem sebe lidi, kteří si rádi nechají věštit z karet? Například. Pokud ano, jsou skutečně blázny? Pokud je takto hodnotíte, pak mám další otázku. Má sestra je kartářka, která věří, že existuje duchovní říše, jen je přesvědčena stejně jako vy, že zná CELOU PRAVDU. Protože trochu vím kdo ji navštěvuje, tak jsou mezi jejími klienty i známé osobnosti z medicíny. Zajímavé že?

Opět si položme otázku:  „Ke komu se půjdeme léčit, k tomu, kdo má výsledky, nebo k tomu, kdo sice nechodí ke kartářům, ale výsledky nemá?„. Garantuji vám, že pokud si uděláme průzkum a budou k nám mnozí význační lékaři upřímní, tak zjistíme, že velká část udržuje kontakt s různými okultisty. Toto se neděje jenom v oblasti medicíny, ale ve sportu, vědě, kultuře a hlavně politice.

Zamyslete se nad tím, proč to tito lidé tají? Nedávno se stalo, že takové napojení na sebe prozradil Babiš. Co udělala media? Začala jej zesměšňovat. Proč? Což Tesla nebyl v okultním hnutí, nebyl tam Einstein a mnoho a mnoho dalších, které uctíváte jako ty pravé muže vědy? Není to pokrytecké od těchto trubačů jediné PRAVDY, KTERÉ SE MUSÍ VĚŘIT? Teslu vám vychválí do nebes, ale Babiše za to odsoudí. Kdo má na tom zájem? V ČÍ PROSPĚCH SE PTÁM? Pokud nebudeme hledat odpovědi, tak se stane, že sice budeme věřit pravdivě, jaký je stav mrtvých a to v souladu s Písmem, ale přesto budeme podvedeni. Protože i ateistická víra je podvod.

Pokud budeme pátrat kdo je vlastníkem velké trojky, kdo ovládá mediální domy, ze kterých se nejvíc berou citace veřejných médií, pak za nimi najdeme lidi, kteří tisknou peníze. To je fakt a nečekejte, že vám vše dám na podnose. Všechny tyto lidi spojuje jedno místo, jeden Kemp, kde se každý rok sjíždí, aby své STAROSTI PŘENESLY NA MOLEKA (MOLOCHA). Je to v Kalifornii v takzvaném ČESKÉM LESE. Uctívají tam svatého Jana Nepomuckého. Zajímavé, že? Tak si zjistěte, co se Janu Nepomuckému stalo. A dejte si 1 a 1 dohromady. Mohu všem jenom ukázat směr o vedení musíte prosit samotného Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha a to skrze a ve jménu Jehošuy Krista. (Jeremiáš 31:33,34)

O Bohemian Grove si najděte informace sami. To není účel článku.

Co jsme si ukázali? Jak skutečně rozuměli Židé před příchodem Krista stavu mrtvých. Že nevěřili tomu, že se duše oddělí a jde někam. Toto učí i Kristus a hlavně apoštolové. Někdo může namítnout. Ale to není pravda. CO MÁ NA MYSLI? Například Kristovo podobenství o Lazarovi a boháči. Že to Židé chápali jako podobenství odhaluje kontext, který je kolem vyřčených Kristových slov. Ani jeden z posluchačů na to nezareagoval nějakou námitkou. To by se stalo, pokud by Židé brali toto podobenství doslovně. Dnes se toho doslovného výkladu drží kdo? TI CO VĚŘÍ POSMRTNÉMU ŽIVOTU V PODOBĚ NESMRTELNÉ DUŠE. Toto učení vytvořil kdo? Satan. Takže drazí bratři a sestry, jenž jste součástí takového náboženského domu, kde se toto učí, zkuste si přečíst Zjevení 18:1-4 a jednejte podle toho. To neučí Zemánek, to učí Písmo a je to zapsáno pod samotným dohledem Krista.

Židé věřili, že nastane den, kdy budou mrtví přivedeni opět k životu. Říkali, že se to stane v TAKZVANÝ POSLEDNÍ DEN. Toto nalezneme například zde:

Marta mu řekla: Vím, že vstane při vzkříšení v posledním dnu.“ (Jan 11:24)

Opět doporučuji pročíst celou kapitolu, kde se mluví nyní o SKUTEČNÉM LAZAROVI, ne o tom z podobenství. Tento Lazar nebyl nikdy žebrákem, ale Kristův přítel a skutečný tělesný bratr Marty a Marie Magdalény.

Jak se seznámili není v Písmu popsáno, ale víme, že Marie se živila prostitucí a Kristus jí osvobodil. Takže k přátelství a seznámení mohlo dojít právě poté. Martynina slova potvrzují, čemu Židé skutečně věřili, že mrtví jakoby spí a že budou v určitém čase přivedeni v těle k životu, proto říká, že Lazar vstane, bude probuzen VZKŘÍŠENÍM.

V evangeliích je ještě jedna událost, která by se mohla zdát, že to co tvrdím není pravda. Za chvilku se na ni zaměříme. To potřebuje OPĚT trochu hlubší zkoumání.

Je všeobecně přijímáno to, že první evangelium, tedy první Dobrou zprávu o Kristu a jeho království napsal Matouš, pak pokračoval Marek, poté Lukáš a na konci byl Jan. Všichni věří, že byla tato evangelia napsána řecky. Toto je argument, který si musíme rozebrat v kontextu dalších knih a dopisů. Je to tradice, ale jak dochází ke zkoumání větných skladeb, je toto tradiční pojetí opouštěno.

Velmi nám v tom pomáhá překlad Septuaginty, to je hebrejských knih Písma do řečtiny. Zde nacházíme stejný slovosled, stejné schéma, jako je nacházíme v evangeliích. Dnes se už nepochybuje, že byl Matouš původně zapsán hebrejsky. Nalezl se totiž kus Matoušova evangelia v hebrejštině, který je datován, jeho vznik mezi lety 45-60 n.l.. Vůbec bych se nedivil, kdyby Vatikán měl uložen ve svých tajných archívech všechna evangelia v hebrejštině z té doby.

Evangelia totiž mají větnou skladbu hebrejskou a ne řeckou. To je zajímavé. Dalším vodítkem je, že samotní Řekové by měli problém text pochopit, protože existuje dostatek textů z té doby, které byly napsány samotnými Řeky a dají se ty texty porovnat. Jiná situace by nastala, pokud by evangelia byla přeložena pro Řecké Židy. Zde by to dávalo smysl. Co nám odhalují Skutky apoštolů? Že Pavel vždy začal kázat v synagogách a tam se scházeli kdo? Hlavně, z 99% řecky mluvící Židé.

Pokud se podíváme na to, co čteme v každém evangeliu, tak si můžeme povšimnout počtu přímých řečí, tedy přesně citovaných Kristových výroků. Nejvíce jich nalézáme kde? V Janově evangeliu. Jan jako jediný začíná odkazem na počátek, kdy vysvětluje, kým byl Jehošua v nebi, před svým příchodem. Tak si to odcitujme, aby nám to bylo úplně jasné. Prosím o jedno. ROZUMĚJME SLOVU BŮH, VE VÝZNAMU, JAK JEJ VNÍMAL ČTENÁŘ V PRVNÍM STOLETÍ A NE JAK JEJ VNÍMÁME DNES!!!!!!!

Toto slovo vychází ze slovesa BÝT MOCNÝ, MÍT AUTORITU. Že to tak  bylo chápáno, je patrné ze slov samotného Krista, když se odvolával na Žalm před farizei, kteří mu spílali, že se vyvyšuje do postavení, které bylo rovno jeho Otci, STVOŘITELI NEBE A ZEMĚ.

Jehošua jim odpověděl: Není napsáno ve vašem Zákoně: Řekl jsem: Jste bohové?“ (Jan 10:34)

Takže jim říká: „jste mocní, máte autoritu.“. Umlčel je tímto výrokem? Opět si přečte kontext. Takže jakou informací Jan začíná své evangelium?

Na počátku bylo Slovo (LOGOS= také MLUVČÍ, PŘEDSTAVENÝ, VŮDČÍ SLOVA) a Slovo bylo u Boha ( U toho nejmocnějšího, U TOHO S NEJVYŠŠÍ AUTORITOU) a Slovo bylo bohem (LOGOS SE STAL MOCNÝM, NĚKÝM S VELKOU AUTORITOU).Ten byl na počátku (kde?) u Boha ( U TOHO S NEJVĚTŠÍ AUTORITOU).Všechno začalo existovat skrze něho a bez něho nezačala existovat ani jediná věc. Co začalo existovat jeho prostřednictvím, byl život, a život byl světlem lidí.“ (Jan 1:1-3)

Pokud chápeme ve významech zapisovatele, ne posluchače, který by rád slyšel, co v těch slovech není a nikdy nebylo, nemůže vyvodit si představu o TROJICI BOHŮ, NEBO, ŽE KRISTUS ZAČAL EXISTOVAT AŽ KDYŽ JEJ PORODILA MARIE.

Lidé všeobecně vždy milovali více SENZACE A PŘÍBĚHY, NEŽ SAMOTNOU PRAVDU, ta je někdy nudná. Vím, že i pro mnohé z vás je toto vše nudné, ale o to více pravdivé a Otec jasně nechal zapsat, že porozumění  přichází tehdy, když SE BRODÍME SEM A TAM! (Daniel 12:3,4)

Takže jak byla skutečně evangelia napsána? Prvním byl Jan, který obsahuje nejvíc přímých řečí, Kristových výroků. Badatelé se vyjádřili tak, že jim to připadá, že si Jan dělal osobní poznámky. Mi to dává smysl, protože byl Kristův nejoblíbenější učedník a jako učitel v jeho zápiscích viděl největší touhu po PRAVDĚ.

Druhým evangeliem bylo Matoušovo evangelium. Pravděpodobně vznikalo zároveň s Janovým, ale Matouš zapsal některé věci podrobněji, NEBO SPÍŠE S VĚTŠÍM SMYSLEM PRO DETAIL, KTERÝ SI ROZEBEREME.

Třetím evangeliem bylo zkrácené evangelium Marka, to nechal pravděpodobně sepsat Pavel pro potřeby národů, aby si jej mohli opsat vznikající sbory.

Čtvrtým se stalo Lukášovo evangelium, kdy chtěl vše sepsat chronologicky, protože zjistil, že jsou některé Kristovy myšlenky, Kristovy výroky a skutky sepsány na přeskáčku a doplnil své evangelium o některé další detaily, jenž se dozvěděl od přímých účastníků Kristova života. NAVÍC TO BYL ŘEK a těch nesmyslných pro Řeka větných spojení je tam nejméně. To je vidět i ve Skutcích apoštolů, které jím byly také sepsány.

Abychom se dokázali vypořádat s poslední námitkou, kterou někteří operují, když tvrdí, že vzkříšení, tedy probuzení mrtvých už nastalo, musíme si citovat dvě krátké pasáže. První nalézáme u Matouše 27:52,53:

A pamětní hrobky se otevřely a mnohá těla svatých, kteří usnuli, byla vyzdvižena a byla viditelná mnohým lidem.“ (PNS 1991)

a hrobky se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno, a vyšedše z hrobek po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.“ (Studijní překlad Miloše Pavlíka)

AG2532{CONJ} hrobovéG3419{N-NPN} se otvíraliG455{V-API-3P}, aG2532{CONJ} mnoháG4183{A-NPN} tělaG4983{N-NPN} zesnulýchG2837{V-RPP-GPM} svatýchG40{A-GPM} vstalaG1453{V-API-3S}. AG2532{CONJ} vyšedšeG1831{V-2AAP-NPM} zG1537{PREP} hrobůG3419{N-GPN} poG3326{PREP} vzkříšeníG1454{N-ASF} jehoG846{P-GSM}, přišliG1525{V-2AAI-3P} doG1519{PREP} svatéhoG40{A-ASF} městaG4172{N-ASF}, aG2532{CONJ} ukázaliG1718{V-API-3P} se mnohýmG4183{A-DPM“ (Kralický překlad se strongovými čísly a morfologií)

Co jsou ta čísla a ty další poznámky? Jsou to odvolávky na konkrétní řecká slova, konkrétních řeckých textů, ze kterých se překlad konal. Dnes se používá po očištění různých opisovačských vsuvek k překladům jenom dva texty. TEXUS RECEPTUS, KDE KAŽDÉ SLOVO MÁ PŘESNÉ ČÍSLO A JE K NĚMU PŘIŘAZEN I VÝRAZ, JAK JE MOŽNÉ JEJ PŘELOŽIT. To platí i pro druhý text, který překladatelé zvolí. TÍM JE WESTCOOT-HORTŮV TEXT.

Z textu Pavlíka a Kralického překladu se dá usoudit, že došlo ke vzkříšení. Označil jsem ta místa červeně. Jako správný badatel musím prozkoumat vše kolem těchto slov, tedy i samotný kontext, nejenom, jak se dá konkrétní slovo přeložit.

Po důkladném zkoumání jsem došel k tomu, že ač to nebudete někteří chtít slyšet, tak lépe jsou ta slova přeložena v PNS, tedy myšlenkově správně až na to, že se tam zatajuje sestup těchto těl do svatého města. Co soudruzi překladatelé nepochopili ve všech třech překladech? Že už tento text je PŘEKLADEM.

Nebojte, nejsem tak moudrý, abych toto odhalil sám od sebe, ale bylo to skrze modlitbu a Otcovo vedení, když jsem prosil, abych vše SPRÁVNĚ POCHOPIL. Měl by totéž učinit každý, kdo touží po pravém porozumění. Takže první co musíme udělat, musíme porozumět významu slova, které bylo jednou přeloženo jako POZVEDNUTA a v druhých dvou případech slovem VZKŘÍŠENA. Takže si najdeme díky strongovému číslu konkrétní řecké slovo. Hledáme čísla, jejich významy G1453; G1454

ἠγέρθηG1453ἐγείρω  [egejró]
(fut. ἐγερῶ, aor. ἤγειρα, pf. pas. ἐγήγερμαι, aor. pas. ἠγέρθην, fut. pas. ἐγερθήσομαι) 1. (akt.) probudit, vzbudit (i přen.); pozvednout; vzkřísit; (znovu) postavit ¦¦ (imp.) ἔγειρε vstaň!, postav se! 2. (pas.) vzbudit se, probudit se, vstát (ze země, z lože), postavit se, povstat (ἐπί τινα proti komu); být vzkříšen, vstát (z mrtvých)
Jak sami vidíme, nejčastěji se dané slovo spojuje se vzkříšením, nebo také do přivedení do bdělého stavu. ALE POKUD NEBUDEME UPJATÍ A NEBUDEME CHTÍT PŘEKLÁDAT ZPŮSOBEM, JAK MY SAMI SI PŘEJEME, máme zde ještě jeden význam, TEN POUŽILI SPRÁVNĚ PŘEKLADATELÉ Překladu Nového světa. Vysvětlíme si za chvilku. Teď se podíváme na to druhé slovo:

ἔγερσινG1454
ἔγερσις, εως, ἡ  [egersis]
vzkříšení, zmrtvýchvstání (*Mt 27:53) Toto slovo bylo pravděpodobně, já tvrdím že s jistotou, přidáno do kontextu původních slov, aby se myšlenka potvrdila tak, jak tomu věřil překladatel. Proč?

Jak jsem už zmínil, skutečně DOBRÝ PŘEKLAD SE POZNÁ PODLE TOHO, JAK PŘEKLADATEL PRACUJE S CELÝM KONTEXTEM JAK KONKRÉTNÍ KAPITOLY, TAK CELÉHO PÍSMA.

Ani překladatelům PNS nemohu udělit jedničku, možná trojku, protože se snaží vynechat myšlenku, kterou nepochopili, protože jim nebyl dán Duch. Kdyby to bylo jinak, pak by klidně zapsali, že se ta těla přemístila do Jeruzaléma.

Pokud by to Matouš, jako očitý svědek těchto událostí napsal ve významu, který se stal všeobecnou normou, protože chtěl evidentně někdo už v době překladu do řečtiny celou událost ohnout směrem, který dnes vyhovuje zvláště JASNĚ ESOTERICKY LADĚNÝM NAUKÁM NÁBOŽENSKÝCH DOMŮ, pak se nelze ničemu divit. Samotné ovce těchto církví jsou vše, než skuteční badatele Písma. To nepíši s povýšením, ale s pláčem. MATOUŠOVA SLOVA VE VÝZNAMU PŘEDLOŽENÉM PAVLÍKEM A DALŠÍMI ,ČINÍ Z PÍSMA NEHODNOTNÝ TEXT, který činí LHÁŘEM PAVLA, JANA A SAMOTNÉHO KRISTA!!!! 

Mám překlad pana Pavlíka rád, ale i on byl ovlivněn velmi tím, čemu chtěl věřit. Kvalita jeho překladu je v tom, že nebyl součástí žádné církve, proto mohl určité texty přeložit způsobem, jenž nepodléhá naukovým nesmyslům překladatelů, kteří to činí pro své ovce konkrétního náboženského domu. Například překlad Bible 21, nebo poslední revidovaný překlad PNS je toho plný, ale ovce nehledají, tak se stávají slepými. ŽE DĚLAJÍ SVÝMI PŘEKLADY Z AUTORŮ PÍSMA LHÁŘE, TO JIM Z KONTEXTU NEDOCHÁZÍ.

Ukážeme si to na konkrétních textech, ale nejdříve mi dovolte vysvětlit, co se skutečně stalo a proč toto Matouš doplnil. Janovo evangelium toto nezmiňuje, ač bychom očekávali, že toto je tak důležitá součást Kristovy smrti, že by na ni nezapomněl, pokud by zněla přesně podle ohnutého překladu a ten by byl u Matouše správný. Musíme jít opět do kontextu nejprve celé 27. kapitoly Matouše.

Kristus umírá, jeho tělo je stále na stauru. Tedy je mrtvý a ne živý. Toto musíme mít stále na mysli. Vysvětlím. Trhá se chrámová opona na půl a je velké zemětřesení. Právě v této chvíli se otvírají hrobky těch svatých.  Myslí Matouš hrobky Izaiáše, Jermiáše a podobných lidí? NE. Proč? Protože na těch svatých jsou těla. Takže to jsou krátce pohřbení lidé. Díky tomu, že byla pozvednuta a přenesena k očím farizeů, saduceů a dalších, aby je viděli, pak by jistě, pokud by to byla živá těla, KRISTU UVĚŘILI. Proč? Protože tito jejich svatí měli v jejich očích větší hodnotu, než PRÁVĚ ZABITÝ KRISTUS. Co jim nebeský Otec dal tímto skutkem najevo? Přesně to, co jim řekl Kristus, když jím říkal, že jsou jako obílené hroby plné mrtvých kostí!!!!! Toto mi vysvětlil Duch, Otcův Boží duch, když jsem se ptal, jak mám rozumět a dále mi ukazoval ty texty, které odporují OHNUTÉMU VÝKLADU. Oni raději poslouchali SVÉ SVATÉ, STEJNĚ JAKO KATOLICKÝ KLÉR UDĚLAL SVATÉ ZE SVÝCH UČITELŮ. HNUS, FIALOVÝ HNUS!!! A tomu mnozí chtějí naslouchat, než by raději sami zkoumali Písmo tím, že se jím budou BRODIT SEM A TAM A BUDOU PROSIT OTCE, ABY JE SÁM VYUČIL!!! (Jeremiáš 31:33,34)

ZNOVU PŘIPOMÍNÁM, KRISTUS BYL STÁLE NA STAURU, PRO VÁS KŘÍŽI. Byl stále mrtvý, nebo ne? Co říká Písmo?:

Od té doby Jehošua Kristus začal ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a vytrpět mnoho od starších mužů a předních kněží a znalců Zákona a být zabit a třetí den vzbuzen.“ (Matouš 16:21)

Byl Matouš očitým svědkem tohoto výroku? Jako apoštol rozhodně. Takže zde je první lež, kterou překladatelé vyrobili. POPŘELI VÝROK SAMOTNÉHO KRISTA a udělali z něj LHÁŘE.

No pojďme k Pavlovi, ten napsal toto:

Právě tito muži se odchýlili od pravdy a říkají, že vzkříšení již nastalo; a podvracejí víru některých. “ (2. dopis Timoteovi 2:18)

Jak to označuje Pavel, když někdo učí, že krom Krista byl ještě někdo vzkříšen? ŽE PODVRACEJÍ VÍRU NĚKTERÝCH?  Aha. A kdy se to dělo? Už v prvním století. Takže když se to dělo tenkrát. OČ VÍCE NYNÍ!!!!

Kdy mají být vzkříšeni ti, jenž budou vládnout s Kristem a ti, jenž jsou označeni jako družičky a jiné ovce? Zase musíme do Písma:

Bratři, dále nechceme, abyste byli v nevědomosti ohledně těch, kteří spí ve smrti; abyste netruchlili právě jako i ostatní, kteří nemají žádnou naději. Vždyť máme-li víru, že Jehošua zemřel a opět vstal, tak také Bůh přivede ty, kteří usnuli ve smrti, prostřednictvím Jehošuy spolu s ním. To vám totiž říkáme podle Jehovova slova, že my žijící, kteří přežijeme do Pánovy přítomnosti, nijak nepředejdeme ty, kteří usnuli ve smrtiprotože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou a ti, kteří jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprvePotom my žijící, kteří přežijeme, chceme být spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu; a tak budeme vždy s Pánem. Utěšujte se tedy navzájem těmito slovy.“ (1. dopis do Tesaloniky 4:13-18)

Pavel by byl LHÁŘEM VÁŽENÍ, POKUD BY PLATILO OHNUTÉ MATOUŠOVO SVĚDECTVÍ!!!!!

A pojďme k Janovi:

A viděl jsem trůny a byli tam ti, kteří se na ně posadili, a byla jim dána moc, aby soudili. Ano, viděl jsem duše těch, kteří byli popraveni sekerou za svědectví, jež vydávali o Ježíšovi, a za to, že mluvili o Bohu, a ty, kteří neuctívali ani divoké zvíře ani jeho obraz a nepřijali označení na čelo ani na ruku. A ožili a kralovali s Kristem tisíc letTo je první vzkříšení. Šťastný a svatý je každý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá autoritu, ale budou kněží Boží a Kristovi a budou s ním kralovat těch tisíc let.“ (Zjevení 20:4-6)

Kdy ožili? Ne s troubením sedmé trubky? Tak si drazí podvedení otevřete už sami Zjevení 11. kapitolu a tam to najdete.

Je Jan LHÁŘ? Ať se to nikdy NESTANE!!! Což není napsáno ve Zjevení toto?

Vydávám svědectví každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: Jestliže někdo k tomu přidá, Bůh mu přidá ran, o nichž je napsáno v tomto svitku; a jestliže někdo něco odejme ze slov svitku tohoto proroctví, Bůh odejme jeho podíl z olivovníků života a ze svatého města, věci, o nichž je napsáno v tomto svitku.“ (Zjevení 22:18,19)

Pokud to nějaký ateista přečetl až sem. Děkuji mu, protože svým postojem ukazuje, že hledá Pravdu. Kéž mu Otec otevře oči, aby viděl, že Satan panuje nad všemi naukami světa a že i on byl podveden. Kéž jej Otec vyslyší a dá se mu poznat, pro jeho touhu po poznání Pravdy.

Kéž už nikdo z vás bratři a sestry neargumentuje lží a babylonskými naukami všech domů Babylonu a vyjde na úzkou cestu, která vede do života.

To vám přeje s Agape váš a Kristův bratr Igi.

Pokud nerozumíte výroku, který Jehošua říká: „Otec je Bohem (Mocným) živých a ne mrtvých.“ Tak mi prosím napište do komentáře, rád vám to vysvětlím.