21) Odpovídáme ZODPOVĚDNĚ?

Spread the love

Sepsáno 21. listopadu 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Milované sestry a bratři, přátelé Otcova slova,

dostal jsem dnes tuto otázku: „Co je to biblická zodpovědnost?“

  Slovo, které si budeme rozebírat, má ve svém základu SLOVO ODPOVĚĎ. Odpověď je stav, kdy slovem, svými činy, svým jednáním vyjadřujeme osobní postoj k určité věci, události, či otázce.

  Jehošua řekl: „Budete se zodpovídat z každého vašeho výroku.“ – jak to myslel? Tak, že nám budou připomínány naše vlastní slova, kdy budeme odpovídat nejenom Jehošuovi, ale samotnému Otci, proč jsme hovořili tak či tak, zda to bylo motivované LÁSKOU AGAPE anebo NENÁVISTÍ či POVYŠOVÁNÍM SE NA DRUHÝM ČLOVĚKEM.

  Proč? Naše dnešní výroky a jednání rozhodují o tom, zda jsme připraveni žít opět v ráji, který Otec připravuje pro dobu po SOUDU SPRAVEDLIVÝCH a NESPRAVEDLIVÝCH. Dále se rozhoduje o tom, zda budeme správně reagovat, když nám Otec, či Kristus řeknou: „TOTO a TOTO JE DOBRÉ!“. Jaká bude naše odpověď?

  Je psáno: „Ke mně nemůže přijít nikdo, nepřitáhne-li ho Otec, jenž mě poslal; a já mu dám v poslední den opět vstát.“. (Jan 6:44) Věříme tomu? Jednáme s tímto výrokem, jako se zjevenou PRAVDOU? Je naše odpověď AMEN? Chováme se k tomuto výroku ZODPOVĚDNĚ? Nebo raději čteme tento Jehošuův výrok kde říká: „Jehošua mu praví: Ta cesta, i pravda i život, jsem já: Nikdo nepřichází k Otci leč skrze mne.“ (Jan 14:6)

  Oba texty jsou výrokem KRÁLE. Jsme zodpovědní při zkoumání těchto dvou výroků? Sledujeme kontext a časovou osu obou výroků? Pokud ANO, pak jsme zodpovědní, protože budeme věřit, že Jehošua nelže a neříká to, co ZPŮSOBUJE u NEZODPOVĚDNÉHO ČTENÁŘE pocit, že si může vybrat, buď „A“ nebo „B“.

  Co udělaly náboženské DOMY, církevní shromáždění, jejich učitelé? Svým učením popřeli první výrok a Otce odsunuli na druhou kolej.

  Pokud čteme Jana, jeho 6. kapitolu celou, tak si všímáme, že ta popisuje počátek Jehošuovy služby, kde v dalších dvou verších říká toto: „V prorocích je napsáno: A budou všichni vyučováni od Boha: Každý, kdo od Otce uslyšel a dověděl se, přichází ke mně – ne že někdo Otce uviděl, leč ten, jenž je od Boha; ten uviděl Otce.“.

  Jsme ZODPOVĚDNÍ a hledáme ten výrok, na který se Jehošua odkazuje? Chceme svou odpovědí, svým životem přijmout Jeremiáše 31:31-34? Pokud ANO, pak nikdy nebudeme učit jen myšlenku B.

  O čem je ta myšlenka ze 14. kapitoly 6 verše? Kristus se baví s těmi, které mu už Otec dal, které už dostatečně samotný Otec vyškolil a oni svým životem toto dali jasně najevo, když ZODPOVĚDNĚ ZŮSTALI S JEHOŠUOU AŽ DO KONCE a On je připravuje na svůj odchod, aby i oni mohli poté přijít za ním a Jehošua je mohl představit už v novém těle svému a jejich OTCI, JEHOVOVI BOHU!

  Být biblicky ZODPOVĚDNÝM znamená, toužit po každém výroku Otcových úst! Věřit těmto výrokům, že jsou dobré pro náš budoucí život. Že naše odpověď bude jen Amen, a Amen. Což znamená STAŇ SE!. Nebudeme nikdy vytrhávat myšlenky z kontextu a vytvářet z nich vlastní učení a zavádět sekty.

  Co odpověděl skrze svou ZODPOVĚDNOST VŮČI OTCI JEHOŠUA?: „On však v odpověď řekl: Je psáno: Ne pouhým chlebem bude člověk žít, nýbrž každým slovem, jež vychází Božími ústy.“ (Matouš 4:4)