20) Věrná ODDANOST

Spread the love

Sepsáno 20. listopadu 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

  Toto je doplnění k číslu 19. Někteří nepochopili, proč jsem napsal: „Působí aby se stalo dobré“Je to odpověď sestře na tuto reakci, která úplně nepochopila mé vyjádření. Kéž vám to samotný Otec, Jehovah Bůh potvrdí svým Duchem. Sami zkoumejte milovaní, zda je to tak, v Jehošuově jménu. Amen.


Ahoj sestro Otcem milovaná,

  špatně jsi to pochopila. Možná jsem se já NEDOSTATEČNĚ vyjádřil. Já s tebou souhlasím, že Otcovo jméno znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO v příkazu STAŇ SE!. Dal jsem to do souvislosti s jeho výrokem: „A BYLO TO DOBRÉ“. Pokud napíšeme a je to v Genesis 2. kapitole A řekl Bůh: „Bylo to dobré.“ Pak když vysvětluji o co šlo Satanovi, jak pošpinil Otcovo jméno, tak jsem to napsal správně. Otec nepůsobí destruktivně. On připouští, aby tu destrukci mohl Satan učinit, po případě Jehošua na obranu jeho SVATOSTI. Je to jasné z Joba. Satan musel dostat povolení. Stejné to je i například s Nebukadnecarem II, jenž dostal povolení, aby zničil Jeruzalém i s chrámem.

  Dnes jsme ve Velkém Soužení. Otec nechal vylít misky hněvu, viz 16. kapitola, ale není to tak, že On sám je vylil. Jsou to jeho služebníci, JEHO ANDĚLÉ, doslovně poslové, kteří ovlivňují ČAS KONCE. Dokud nebude plně po soudu spravedlivých a nespravedlivých, kdy utvoří Otec vše NOVÉ, zde nejde o utvoření nové planety, ale NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, tak nedokonalí lidé musí mít mezi Otcem nějakého prostředníka. Až opět lidem utvoří těla, která měl Adam a Eva, tak teprve tehdy bude každému vším (Zjevení 21. kapitola).

  Jak je to tedy s těmi miskami a ranami? Všimni si, že vždy ten jeho hořící hněv působí někdo jiný. Proč? Protože my, myslím teď svět lidí celkově, nejsme schopni dosáhnout toho, aby měl s námi něco společného. On první lidi stvořil dokonalé. Stejně jako si Satan musel a musí vyžádat, zda může, či nemůže někoho ničit, tak také my musíme veřejně učinit určité kroky, tak, aby to bylo všem jasné v duchovní říši, aby to bylo podle PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI, že dopředu umřeme. Protože platí vždy, dokud nebude vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých, že jedinou mzdou za naši porušitelnost je SMRT.

  Proto není křest nějaký obyčejný rituál, ale vědomá touha toho, UMŘÍT DOPŘEDU, ABYCHOM PŘI VYNOŘENÍ ZÍSKALI NA ZKOUŠKU TĚLA DUCHOVNÍ. TĚLA, KTERÁ SE NEKAZÍ, ale stále nám zůstává i to tělo, které je určeno ke skutečné smrti. Proto musí být zachován prostředník, Jehošua, který to umožnil, že ty naše hříchy bere na sebe. Proto si máme stále připomínat, na jeho památku, PÁNOVU VEČEŘI. Proč? Protože naše skutečné tělo poskvrňuje to duchovní tělo, tak víno, jako symbol krve, jej očistí. A CHLEBEM DÁVÁME NAJEVO, ŽE CHCEME BÝT SYCENI JEN A JEN OTCEM, ABYCHOM DOSÁHLI KRISTOVY MYSLI (1Kor 2:14-16).

  Díky tomuto opatření, jen díky křtu vodou, můžeme s Otcem mluvit v modlitbě a On nám dá všechno, oč jej poprosíme v Jehošuově jménu, protože se na nás dívá už jako na čisté, kterým dal těla Adama a Evy, ale zatím jenom v duchovní podobě. Proto nás může začít vyučovat přímo svým Božím Duchem a prohlásit nás za své syny a dcery. Pokud nedáme najevo veřejně, že umíráme tomuto světu, dokud se toto nestane známým, že jsme to učinili pro naší Lásku k němu, že víme, že On je dobrý a činí jen dobré, tak nás nebude křtít i Božím duchem, nebude nás sám vyučovat.

  Křest je o umírání tomuto světu. Velká část věřících umřela jen v té vodě, ale nešla dále. Tak si nad sebou dosadila učitele, smrtelné lidi, kteří toto čisté duchovní tělo zkazili. Netoužili po křtu Božím Duchem, nechtěli, aby to vyučování nečinili smrtelní lidé, ale samotný Otec, ale jen ti, kteří jim vydali svědectví. Tak zůstali plně na mléku. Proto nechápou, jak je pro nás důležité Otcovo jméno, jak je pro nás důležité rozumět přesně, k čemu došlo v Edenu, kdy nedůvěra způsobila, že se Eva a Adam stali hříšnými nádobami, a následně i jejich děti.

  Co učinil Otec tím, že mu plně důvěřujeme? Že to, co slíbil Satan Evě a skrze ni Adamovi, že budou jako Otec, když pojí z tohoto stromu, a NEBYL TENTO SVŮJ SLIB SCHOPEN NAPLNIT. Tak své vyvolené Otec do tohoto stavu přivádí, ale skrze oheň. Skrze Satanovy ohnivé zkoušky. Tak nás posvěcuje stejně, jako my svým svědectvím o Něm posvěcujeme jeho Svaté jméno. Odměnou je, že se staneme jako On a jako Kristus, NESMRTELNÝMI. O to usiloval Satan, když byl ještě Světlonošem.

  Proto všichni ve svůj čas zemřeme mečem Osmého krále, aby se Osmý král mohl posadit do duchovního chrámu a prohlásit se sám za boha. Proto nás nechá ležet na ulicích, aby to všichni viděli (Zjevení 11. kapitola). A aby Osmý král mohl říci: „Mír a bezpečí.“ (2Te 2:1-14; 1Te 5:3)

  A ti kdo to uvidí, jej přijmou za vítěze a pošlou si vzájemně dárky. Tak splatíme svou požadovanou mzdu za hřích. Ti, co budou ve vězení v té době, tak ti obdrží věčný život. My nejprve budeme vzkříšeni, abychom vydali svědectví o Dobré zprávě po celé obydlené zemi, tak jak to Jehošua oznámil v Matoušovi 24:14, a pak půjdeme nahoru, když se svým slovem ARCHANDĚLA a zazněním sedmé trubky přijde nejprve neviditelně, aby nás přivedl k životu, a ti, co již spali ve smrti, půjdou nahoru, ale my se tu ještě chvilku zdržíme, protože to všichni musí vidět, že to vzkříšení Otec uskuteční i pro ně v den soudu (1Te 4:13-17; Zj 20:5-13). Ti ve vězeních budou propuštěni, oni jsou základem Velkého zástupu. Až ukončíme svědectví, pak budeme přeměněni; proměněni. Proto nepředejdeme ty, co usnuli ve smrti před námi (Zj 13:10).

  To je to tajemství, kterého byl Pavel součástí, ale jen vyvolení to jsou schopni pochopit, protože se nechali vyučit Otcovým Duchem podle slibu z Jeremjáše 31:31-34 (Ef 3:1-7).

  Takže, ještě jednou tě chci ujistit, že plně rozumím tomu, co znamená Otcovo jméno a že jsem to tak napsal správně. Je to samotný Otec, kdo potřeboval, abych toto sepsal a byla jsi použita k oslavě jeho jména a k předání porozumění. Měl jsem tyto myšlenky sepsat, protože se stává, že někteří povolaní znevažují Otcovo opatření vzhledem ke křtu a Otec chce pro ně, aby plně rozuměli JEHO SPRAVEDLNOSTI a PRÁVU.

  Otec nemá s hříchem absolutně nic společného! On jenom špatnost reguluje, aby to vedlo k jeho POSVĚCENÍ a POSVĚCENÍ JEHO JMÉNA , které v překladu a významu znamená PŮSOBÍ ABY SE STALO v příkazu STAŇ SE!

S Agape Igi