Všem národům a jazykům, jenž si připomínají tento mezinárodní den studentů

Spread the love

Kéž se ta slova dostanou k uším samotných králů země, aby byli varováni! Kéž je vám dáno porozumění, abyste zlomili jho, které jste si sami nasadili na své šíje. Stále se ke mne dostávají zprávy o fašistickém puči těch, jenž sedí ve vládách celé obydlené Země. O tom, jak zaprodaná média informují o lži! O náhubcích, jenž nemohou ochránit člověka před tím, co vytvořili lidé podplaceni Gatesem a dalšími ve svých laboratořích. Slyšte slovo národy, které je pronášeno v Jehovově jménu. Ve jménu STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ!

Byl to protektorát ČECHY  a MORAVA, kde studenti povstali proti SATANOVU ZŘÍZENÍ, proti fašismu, jeho SLUHŮM, jenž chtěli tento lid ovládnout a zničit. Dnes jsme jako lidská společnost ve stejné situaci.
Zbohatlíci, které Satan odměnil, protože konají co se jemu líbí, se v lednu tohoto roku sešli v Davosu, aby tam naplánovali své okno příležitosti a uskutečnili jeho GLOBAL RESET, kterým chce vyhladit všechny obyvatele a zanechat jen obslužný personál, pro jeho vyvolené.

Ať je vám to známo, vy jenž jste zkazili svou životní cestu a sebe vyvýšili nad každou živou bytost a dokonce nad samotného STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, a říkáte o ní, že jsou to jen obchodní věci, které lze zpeněžit, které lze zničit. Je vám ze strany Stvořitele, JEHOVY VOJSK, věnována pozornost. Váš soud bude SPRAVEDLIVÝ! Padnete do jednoho mečem a to co jste sami naplánovali se proti vám obrátí, jako když dráždíte lva v otevřené krajině holou rukou! Váš Covid-21 se stane vaší „medicínou“, kterou jste chtěli „léčit“ obyvatele Země.

JAK DLOUHO SE BUDETE PROLHANÁ MEDIA PRODÁVAT ZA VAŠE HYPOTÉKY A VÁŠ LUXUSNÍ ŽIVOT? Stále si myslíte, že na vás nepřichází SOUŽENÍ? Myslíte si, že PROSTITUTKA má v očích Boha nějakou váhu? KDY ZAČNETE INFORMOVAT OBJEKTIVNĚ, TAK, ABY I TEN POSLEDNÍ ČLOVĚK MOHL ŘÍCI: „TOTO JE PRAVDA a TOTO JE LEŽ.“?
Kdo vám dal Právo jednat ničemně jenom proto, abyste se měli lépe, než ti, jenž krmíte svou LŽÍ? I vám je věnována pozornost, protože informujete podle zadání a ne podle PRAVDY. Vy si myslíte, že zajistíte svým vlastním dětem, které snad jediné skutečně milujete ochranu? Sami to uvidíte a sami budete plakat nad neštěstím, které za váš způsob života přichází. PROTO VÁM ŘÍKÁM: „ČIŇTE POKÁNÍ K VŮLI VAŠIM DĚTEM, KDYŽ UŽ JSTE ZTRATILI SMYSL PRO SPRAVEDLNOST A ZNIČILI VLASTNÍ SVĚDOMÍ.“!

Vám, jenž sténáte nad věcmi, které vás dostihly: „SUNDEJTE NÁHUBKY ALESPOŇ NA ULICÍCH, KDYŽ NEMÁTE ODVAHU TO UČINIT UVNITŘ, V OBCHODNÍCH CENTRECH A DEJTE SATANOVÝM SLUŽEBNÍKŮM JASNĚ NAJEVO, ŽE JSTE SI VĚDOMI TOHO, ŽE NIKDO NEMÁ PRÁVO ZAKRÝVAT VAŠE DÝCHACÍ ÚSTROJÍ, ŽE KDYBY TEN, KDO VÁS SKUTEČNĚ STVOŘIL, MĚL TU POTŘEBU, ABY TO TAKTO BYLO, BY VÁM TU ROUŠKU VYTVOŘIL UŽ OD NAROZENÍ!!!

Vám soudci země, jenž soudíte jako CHYTRÁ HORÁKYNĚ a bojíte se jasně vyjádřit k NEZÁKONNOSTI těchto opatření, KŘÍVÍTE PRÁVO A JEDNÁTE NIČEMNĚ. Protože jednáte stranicky, bude i vás nebeský Otec soudit stranicky, PROTOŽE JSTE ZE ZEMĚ ODŇALI PRÁVO A SPRAVEDLNOST. A TAK JSTE AKTIVNĚ PŘISPĚLI K NASTOLENÍ FAŠISMU VE VAŠICH ZEMÍCH!
Začněte jednat podle PRÁVA, které je nadřazeno všem vyhláškám a zákonům všech zemí této planety! Sami víte co mám na mysli, PROTOŽE VÁM TO NEBYLO UTAJENO, ale spolčili jste se s těmi, kteří si vás koupili stejně, jako ta LŽIVÁ MEDIA.

Satan zneužil už několikrát odvahy českých studentů, kteří se postavit ZLU a NIČEMNOSTI tváří tvář SMRTI. A mnozí byli proto jeho SLUHY POPRAVENI. Jejich krev máte na svých rukách VY, jenž opět zamýšlíte zřídit okleštěním LIDSKÝCH PRÁV a SVOBOD CELOSVĚTOVÝ FAŠISMUS.

VELKÉ SOUŽENÍ, které bylo oznámeno Jehošuou Kristem, přišlo do vašich obydlí, abyste začali hledat toho, kdo vás STVOŘIL. Přesto se posmíváte jeho služebníkům, jeho prorokům, které k vám vyslal. Dokonce to činí ti, kdo znají samotného Krista, ale učí co není PRAVDA! Je tu dům, ANO, BABYLONSKÝ DŮM, jenž dokonce zná i skutečné jméno BOHA a STVOŘITELE NEBE  a ZEMĚ, jenž na svých televizních internetových kanálech slibuje, že VAKCÍNA je LÉK PROTO, aby se opět mohly jejich ovce shromažďovat. BOJTE SE OHNĚ, KTERÝ VÁM APOŠTOL PAVEL SLÍBIL, PROTOŽE UŽ JE ZAPÁLEN.

Kéž byste rozuměli slovům krále Davida, jeho 70. Žalmu, v koho se má vkládat důvěra. Zkuste číst s porozuměním mírní země, které chce Jehošua z tohoto VELKÉHO SOUŽENÍ VYVÉST:

Pospěš, Bože, k mému vyproštění, Jehovo, k pomoci mně, nechť jsou zklamáváni a v zmatek upadají usilující o mé žití, nechť ustupují zpět a stydí se oblibující si mé neštěstí. Nechť se za odplatu své hanebnosti musejí vracet ti, jež říkají: Aha! Aha! Nechť se v tobě těší a radují všichni hledající tebe a nechť milující tvou záchranu ustavičně říkají: Nechť je Bůh veliký! Já však jsem usoužený a ubohý; Bože, pospěš ke mně! Můj pomocník a můj zachránce jsi ty, Jehovo, kéž nemeškáš!“

OPUSŤTE SVÉ BABYLONSKÉ DOMY!“ říká Jehovah vojsk.