19) Skutečná DŮVĚRA

Spread the love

Sepsáno 17. listopadu 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

  Jak to skutečně bylo s naší pramatkou Evou? Byl to její sobecký pohled, co způsobilo, že porušila zákaz, nebo nedostatek víry?
  Mohu jen ukázat směr, a proto prosím, ptejte se sami našeho milovaného Otce, Jehovy Boha, zda je to v souladu s jeho vůlí a jeho porozuměním.

Tři otázky, které si musíme položit, abychom pochopili vše co se stalo.

1, Zkouší Otec své děti a povolané zlými věcmi?
2, Proč potřebujeme skutečnou víru a co je její náplní?
3, Proč nám byl představen Job a jak to bylo s Abrahamem a jeho obětováním Izáka?

Na první otázku dává Písmo jasnou odpověď. NE!!!
  „Přirozený člověk však věcí Božího Ducha nepřijímá, neboť jsou mu pošetilostí
a nemůže jich poznat, protože se musejí chápat duchovně, duchovní však chápe všechny věci, sám pak není chápán od nikoho, vždyť: Kdo poznal mysl Jehovovu a bude ho poučovatMysl Kristovu však máme my. (1.Kor 2:14-16)

  „Nechť nikdo, jsa pokoušen, neříká: Jsem pokoušen od Boha; Bůh přece nemůže být pokoušen zlými věcmi a sám nikoho nepokouší. (Jakub 1:13)

  Přesto na mnoha místech čteme, že Otec někoho vyzkoušel. To by znamenalo, že Jakub neříká PRAVDU. Ať se to nikdy nestane! Vysvětlení přijde při rozboru třetí otázky.

  Druhá otázka: Víra zachraňuje, ne skutky! Co je za takovou vírou? Že Otec neudělá nikdy nic takového, aby nedal porozumění svým sluhům, svým prorokům a také svým vyvoleným dětem. V Písmu čteme, že byla Eva dokonale podvedena a že si máme dávat pozor, aby se to nestalo i nám. Být dokonale podveden znamená, že nemůžeme odhalit mistrný podvod Satana ďábla, pokud nebudeme mít skutečnou víru, důvěru k Otci, že On sám nikdy neplánuje něco zlého. Ten kdo má pravou víru, se obrací k Otci s otázkou: „Je to skutečně tak Otče? Jak tomu mám rozumět?“.
Je Psáno: Poznáte Pravdu a Pravda vás osvobodí.“. Mnozí tomu rozumí tak, že když poznají Krista, tak poznají Pravdu, protože je psáno, že Kristus je Pravda a život. Jenže zde je myšlen Kristův charakter. Co Kristus činil? Je to opět psáno: Sám od sebe nečiním nic, jen to, co je vůlí mého Otce.„. Co nám tím Jehošua zdůrazňuje? Že on sám, než provede nějakou záležitost, nějaké rozhodnutí, prosí Otce o vedení. Když toto činí, nikdy nebude podveden. Takže jej toto jednání chrání před sebedůmyslnějším podvodem!

  Mít víru Krista znamená, SPOLEHNOUT SE VE VŠEM NA NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE!!!! A TO JE TÍM TEXTEM MYŠLENO.

  Abychom to pochopili, musíme rozumět třetí otázce. Co nám knihou Job Otec ukazuje? Že jeho andělé přichází v určité době k Otci a on s nimi rozmlouvá o jejich skrytých myšlenkách. Proto klade Satanovi otázku: Zaměřil jsi svou pozornost na mého služebníka Joba?.
  Díky této knize nám Otec odhaluje to, co my sami nemůžeme vidět, k čemu dochází a k čemu došlo už při stvoření Adama a Evy. Dosaďme si místo Joba jakékoli jiné jméno.
  
Co dále nám ty první dvě kapitoly odhalují? Že Satan zpochybňuje pohnutky člověka, aby zůstal věrný svému STVOŘITELI.Co dále nám ty první dvě kapitoly odhalují?

  Přeskočme nyní k Abrahamovi a jeho „zkoušce“ ohledně Izáka. Co proběhlo v nebi, než bylo Abrahamovi řečeno, že bude jeho víra vyzkoušena? Přesně to, co proběhlo s Jobem. Satan zpochybnil jeho víru. Potřeboval Otec Abrahama zkoušet? NE! VŽDYŤ ZNAL KAŽDOU JEHO MYŠLENKU I JEHO SRDCE! Kdo neznal takto Abrahama? Satan a andělé, kteří jej pozorovali. OTEC VĚDĚL, ŽE ABRAHAM JEHO SLOVŮM PLNĚ DŮVĚŘUJE A PROTO MU TO BYLO POČÍTÁNO ZA SPRAVEDLNOST. ABRAHAM a ani JOB nepochybovali o tom, že Otec JEDNÁ VŽDY SPRAVEDLIVĚ. Tuto jistotu neměla ani Eva a ani Adam.

Otec řekl a je to zapsáno v 2. kapitole Genesis: A BYLO TO DOBRÉ.!

Pokud rozumíme významu Otcova jména, pak víme co tím SDĚLUJE:

  „PŮSOBÍ ABY SE STALO, JEN A JEN DOBRÉ.“. Co Satan zpochybnil? Že to není pravda. Dobrý člověk přece nemůže jednat špatně. TAK POŠPINIL OTCOVO JMÉNO. ŘEKL SVÝM SVODEM LIDÍ, ŽE OTCI NEPŘÍSLUŠÍ TOTO VYJÁDŘENÍ A ŽE POPŘEL SÁM SEBE, VÝZNAM JEHO JMÉNA.

  Jenomže, aby to byla PRAVDA, že je to DOBRÉ, musí tomu všichni věřit. Stejně, jako všemu věří Jehošua, co Otec řekne. A TO JE TA SPORNÁ OTÁZKA, KTERÁ SE ŘEŠÍ: „ZPŮSOBIL OTEC, ABY SE STALO, DOBRÉ?“.

  Chápeme už jak je důležité rozumět významu Otcova jména? Proč musíme k němu a od něj samotného získat PRAVDIVÉ ODPOVĚDI? Není snad psáno: BŮH NEMŮŽE LHÁT!“?

  Už chápeme, co znamená: „POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS OSVOBODÍ.? To byl problém Evy a Adama, NEDŮVĚŘOVALI OTCOVU SLOVU! Nebylo to sobectví, ale NEDŮVĚRA!

  Proto musíme jít k Otci, abychom rozuměli jeho krokům, proč doba před potopou, PROČ doba před Armagedonem a PROČ doba 1000 let Božího Království.

  NEDŮVĚRA VEDE K MINUTÍ SE CÍLE, DOKONALÉ HARMONICKÉ SPOLEČNOSTI A VŠE VŽDY KONČÍ NÁSILÍM!!!

  BEZ VÍRY SE NELZE OTCI LÍBIT, PROTOŽE ON VÍ, K ČEMU TO VŽDY POVEDE. Proto bude soud až po skončení 1000 let Božího Království, aby mohlo být vytvořeno vše NOVÉ a už tam nikdy nebyla NEDŮVĚRA. Toho nelze dosáhnout jinak, než že Otec připustí na nějaký čas ničemnost.

  PROTO SE MÁME MODLIT K OTCI, ABY UŽ NASTALO POSVĚCENÍ JEHO SVATÉHO JMÉNA, ABY UŽ TU BYLA DOBA HARMONICKÉ SPOLEČNOSTI, KDE SE BUDE DÍT JEN A JEN DOBRÉ.

Kdo to pak zpochybní, čeká jej jen a jen druhá smrt. A to znamená věčné zničení.

S agape Igi