17) Voda života

Spread the love

Sepsáno 14. října 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Milovaní,

  dnes, když jsem rozmlouval s naším jedním bratrem. který byl velmi zasažen tím, co se píše v č.16, zapůsobil na mne Duch, abych vyjádřil znázornění, které mne samotného zasáhlo do srdce.

  Prosím věnujte tomu pozornost, proste Otce ve jménu Jehošuy Krále, aby vám sám Otec potvrdil má slova, či je vyvrátil.

  Náš život byl po mnoho dní jen životem na poušti. To vedlo k tomu, že jsme hledali vodu. A tak nám bylo dovoleno, abychom se doplazili k studni, jenž je plná živé vody. Protože jsme byli vyčerpáni, musela nám být ta voda podána. Jen co jsme se z ní napili a trochu se občerstvili, nepovšimli jsem si, kdo nám tu sklenici podal.

  Najednou se kolem té studny objevilo mnoho lidí a ti nám začali nosit vlastní vodu z vlastních cisteren a nám se ta voda zdála dobrá a stále jsme po ni měli žízeň.

  A stalo se, že přišel velký žár slunce a nebyl tam stín a nebyl tam nikdo, kdo by nám podal sklenici vody. Když tu najednou jsme uviděli, že nám vodu podává někdo, koho nemůžeme vidět. Vzali jsme tu sklenici a vylili ji na zem. Odmítli jsme pít takovou vodu a konec toho všeho byl ten, že jsme umřeli.

  Takovým člověkem je každý, kdo pohrdl tím, aby jej vyučil samotný nebeský Otec. Proto vám říkám: „Nebudete mít podíl v Božím Království, protože jste se nenechali sami vyučit. Ten kdo neodmítl, toho samotný Otec, Jehova-h Bůh přivede ke Kristu, ale tem, kdo hledal jiný zdroj, aby se občerstvil, ten nemá podíl na Božím Království.

  Přišla na celou obydlenou zemí zkouška a vy všichni klopýtnete, aby se poznalo, že sám Otec dělá rozdíl mezi těmi, kdo jej celým svým srdcem hledají, kdo činí ne podle své vlastní vůle, podle vůle učitelů, jenž jste si dosadili nad sebou, a tím, kdo se jím skutečně nechal vyučit.
  Ti budou osvobozeni od tísně, která přichází, tak, jak slíbil Jehošua těm, jenž jsou ve Filadelfijském sboru.

  Protože jsme nevěřili tomu, že nás sám Otec musí přivést ke Králi králů a k Pánovi pánů, není takový člověk hoden, aby přijal tuto nezaslouženou laskavost.

  ČIŇTE POKÁNÍ ZE SVÝCH SKUTKŮ A DOVOLTE OTCI, ABY VÁM JEŠTĚ NEŽ TÍSEŇ UDEŘÍ SVOU SILOU, DAL PÍT, ABYSTE BYLI PLNĚ VYZBOJENI A PŘIPRAVENI PRO KAŽDÉ DOBRÉ DÍLO.

Dveře budou brzy zavřeny.

S AGAPE váš a Kristův bratr Igi