13) Láska Otce

Spread the love

Sepsáno 16. září 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

  Drazí a milovaní, dovolte, abych vám ukázal směr a sám Otec, nechť způsobí vzrůst, ale toto na svých shromážděních neuslyšíte. Vše vzniklo na modlitbách, abych odpověděl jedné mladé ženě, která opustila svůj křesťanský základ a podlehla svodu Satana, že jsme produktem náhody. Komentovala Jana 3:16-19. Proste sami Otce, Jehovu Boha, aby vám to potvrdil, či vyvrátil. Sami máme zkoumat Duchem.

  Nebudu nic dále přidávat, aby nevznikal svár a tak nedocházelo ke sporům o slova. Vždyť mohu jen ukázat směr, nic víc a nic míň. – 1.Kor 3:6; Jer 31:33-34; Jan 6:43-47; Daniel 12:3-4; 1.Kor. 2:16

Drahá mladá ženo, je dobré když něčemu nerozumíme, že se zeptáme.

Takže je psáno: „Celé Písmo je inspirované Bohem…“. Zde bych si povšiml slova CELÉ.

  Takže pokud chceme rozumět těmto konkrétním veršům, musíme hledat v CELÉM PÍSMU. Proč? Protože na jiném místě se píše: „Vůlí Boha (mého a Kristova Otce, Jehovy, Stvořitele nebe a Země, tedy i vás Libuško) je, aby každý dosáhl pokání a přesnému porozumění Pravdy.“. Takže žádná filozofie, či desetitisíce různých názorů a jen jedno jediné vysvětlení mají tyto verše.

  Hned na počátku té tlusté knihy je psáno: „Určitě nezemřete!“. Kdo to řekl? Satan Evě, aby si ukradla, co ji nepatřilo, že? Za tuto krádež byl trest, jaký? Smrt. Jak k té smrti došlo? Tak, že to dobré, co bylo vytvořeno, lidské tělo, bylo napadeno něčím, co je určitý typ nemoci, v Písmu se to jmenuje hřích, doslovně minutí se cíle. Jaký byl cíl? Žít věčně, neumírat, nebýt nemocen.

  Mohl stvořit Jehova Bůh nového člověka? Mohl, ale tu krádež vidělo celé nebeské osazenstvo Libuško, a Satan zpochybnil, že člověk byl dobré dílo, řekl, že to vlastně Otec neumí, když mu jeho výtvor takto selhal. Nebudu teď zacházet do podrobností, proč si vybral Evu a ne Adama. Takže někdo lhal v očích všech nebeských obyvatel. Buďto Otec, který říká skrze své jméno, JHVH (doslovně PŮSOBÍ, ABY SE STALO), že je jeho dílo DOBRÉ a nebo Satan, který říká, že DOBRÉ NENÍ. Vytvořením nového člověka se nezjistí, kdo lže, že ano Libuško!?

  Je tedy třeba, aby se prokázalo kdo lže. Proč? Protože Otec tak miluje své výtvory, že si přeje, aby vše SPRAVEDLIVĚ uvedl na pravou míru.

  Co je jednou z nejspravedlivějších norem? Zákon, který se v očích Otce nemění. Takže oko za oko, zub za zub, věčný život za věčný život. Otec neřekl a ani mu to nikdy nepřišlo na mysl, že jeho děti, jako byl například SVĚTLONOŠ, který se stal ĎÁBLEM, protože Otce pomluvil, a ďábel znamená pomlouvač. Také se stal SATANEM, což znamená odpůrcem, že bude někdo tak pyšný a domýšlivý, že bude proti Otci podněcovat nejenom jeho nebeské sourozence, ale i ty lidské.

  Kým se tedy Adam s Evou stali? Satanovými dětmi, jeho semenem. Ale Otec má také své semeno, ty, kteří mu stále věří, že PŮSOBÍ, ABY SE STALO, jen to DOBRÉ. Jedním z těchto dětí je i PRVNÍ andělská bytost, archanděl, doslovně nejstarší posel, také jeho SLOVO, neboli mluvčí. Takže aby lidské dcery a lidští synové se mohli opět ke svému STVOŘITELI vrátit, musel jim někdo vrátit věčný život. A kdo to udělal? No ten první, který se jmenuje „KDO JE JAKO BŮH?“, tedy Michael. Ano jediný ARCH ANDĚL, z Písma, jiní tam nejsou. Ten se nechal přeměnit a jako jediný byl takto zrozen, aby v těle člověka se stal kýmJEHOŠUOU, což doslovně znamená, JEHOVA ZACHRAŇUJE, nebo ještě doslovněji PŮSOBÍ, ABY SE STALO ZACHRAŇUJE.

  Proč? Protože Otec tak miloval co vytvořil, že poslal na Zemi svého jedno zrozeného Syna Jehošuu, aby svou smrtí, kterou nezpůsobil hřích, nějaké minutí cíle, ale Satanova zloba, když podnítil skrze žárlivost Farizeů a Saduceů celý tehdejší židovský národ, až na pár jedinců, a tak mohl jeho věčný život vrátit lidem.

  Jenže je psáno: „Na vše pod nebesy je ustanovený čas.“. Takže získat věčný život je otázkou času, pevně stanoveného času. Kdy? Na úplném konci 1000 letého KRÁLOVSTVÍ Jehošuy Krista. Proč až tak „pozdě“ Libuško? Protože jsou tři etapy lidských dějin.

  Ta první, před potopou, byla bez nadvlády člověka nad člověkem, lidé neměli své krále. Jak to skončilo Libuško? Násilím, przněním andělů a lidských žen, kdy se jim rodili obři, takzvaní rozrážeči (porážeči).

  Pak je tu druhá etapa, jaká? Po potopě si lidé vytváří vlády. Do toho ti padlí andělé, kteří se nechali přemluvit Satanem, opět przní ženy, ale už nesouloží, ale geneticky, kdy sestoupí jako bohové ve svých létajících lodích (dnešní UFO, které od dob Hitlerova Německa mají i některé další země a nejsou pod kontrolou lidských vlád, ale jak se tomu dnes říká, patří DEEP STATE) a jak celé to období skončí? Opět násilím. Kdo to bezuzdné násilí rozpoutává? Právě ten DEEP STATE, neboli KABALA.

  A máme tu poslední, třetí fázi, Boží Království. DONT SATAN, DONT DÉMONI. Jen a jen hříšní lidé, KRISTUS a jeho PRVNÍ OVOCE, to skutečné lidské Boží semeno, vzkříšené, část k věčnému životu a část k nesmrtelnosti (Kristova duchovní manželka). A co se děje na konci? Dědičný Hřích těchto národů opět způsobí násilí a postaví se proti Kristu a jeho prvnímu ovoci. Co se tím prokazuje? Že hřích, který Adam mezi své a Satanovo potomstvo přivedl, vždy bude panovat v těle a povede ke zlému.

  A jak to ten, pro vás, ve vašich očích divný Bůh, Stvořitel nebe a Země vymyslel? Tak, že tu poslední generaci do jednoho usmrtí a všechny mrtvé, od Adama až po tu poslední generaci vzkřísí do jím utvořeného bezhříšného těla. Ti, kteří ve svém životě toužili po skutečné SPRAVEDLNOSTI, tak ti nebudou muset k soudu. Ti dali Kristovi napít, najíst, oblékli jej, navštívili jej ve vězení, když byl nemocný, tak se o něj postarali. Skutečně? Tak jak to udělali jednomu z těch nejmenších z prvního ovoce, tak jako by to udělali jemu.

  Ostatní „napochodují“ k soudu, kde jim bude nejprve ukázáno vše, co hříšné lidstvo provádělo a pak jim bude připomenuto vše z jejich osobního života, jak se na tom všem sami podíleli. Protože je PSÁNO: „MILOSRDENSTVÍ VÍTĚZÍ NAD SOUDEM“. Tak ten soud není vyhlášení rozsudku: „A TEĎ VŠICHNI DO GEHENNY (ohnivého jezera)!“, ale o tom, aby každý jeden pocítil lítost a hnus nad svým bezbožným jednáním a už se tak nikdy nechtěl chovat. Tehdy stejně, jako ten zločinec mnozí poprosí Krista: „VEZMI NA SEBE MÉ HŘÍCHY PROSÍM, ať můžeme být s tebou v RÁJI.“.

  A tehdy bude vytvořeno vše nové a už nebude pláč a ani bolest a Otec setře všem slzy z jejich očí a už nebude smrt, jen zničení těch, kdo nepochopí, nebude chtít pochopit, že Otec je naším skutečným nebeským Otcem, který PŮSOBÍ, ABY SE STALO, aby to bylo vždy DOBRÉ.

Pokoj vám všem

Váš a Kristův bratr Igi