Kapitola 12.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-12-

Vládce smlouvy

.

„i budou paže záplavy zpřed jeho tváře odplavovány a tříštěny; tak i vládce smlouvy.“

(Daniel 11:22) /splnění 43-30 př.n.l.

    Anděl v tomto verši použil slovní hříčku, něco jako pečeť utajení. Prosíme vás o zvláštní pozornost vzhledem k následujícím informacím. Je to nejdůležitější verš k tomu, abychom pochopili, že se tyto verše skutečně vztahují k Antoniovi, Octaviánovi a Lepidusovi!

   Teď je nezbytně nutné, abychom správně porozuměli slovům ‚Vůdce smlouvy‘. Vůdce נגד נגיד (nâgîyd nâgid) jenž se vyslovuje nav-ghéd a toto slovo je nejčastěji překládáno jako vůdce, a tak dalšími významy, které tomuto slovu můžeme přiřadit, jsou slova důležitý nebo cenný či významný. Slovo Smlouva v originálu בּרית (berîyth) be-rít má významy jako jsou dohodasmlouva nebo také svazek ve smyslu spojenectví. Jak uvádí některé slovníky, tak toto slovo nese v sobě myšlenku podání si ruky při uzavření dohody. Pokud tedy nahradíme vůdce smlouvy překladem důležité spojenectví nebo cennou dohodu, posuneme význam celého verše do roviny, kterou nikdo takto nepochopil.

    KRISTUS NEMŮŽE BÝT TÍMTO VŮDCEM SMLOUVY, PROTOŽE SI SE SVÝMI UČEDNÍKY NEPODAL RUKU, ALE K NOVÉ SMLOUVĚ, K JEJÍMU UZAVŘENÍ, POUŽIL SYMBOLY VÍNA A CHLEBA!!!

   Pokud se tedy chceme skutečně brodit Písmem a rozumět andělovi o čem hovoří, a co naznačuje, pak další verše hovoří o úplně jiných událostech, než jsou až dosud těmto veršům přisuzovány.

   Všichni opisovači a překladatelé klopýtli na tomto místě a změnili nevědomky celkové proroctví úplně jiným směrem, než jak bylo ve skutečnosti myšleno. Věříme, že to bylo úmyslně dáno těmto lidem takto k pochopení zprostředkovaně od Otce, aby se výklad utajil. Následující verše totiž přerušují na dlouhou dobu v dějinách lidstva popis dalších událostí. Ke správnému pochopení významu měl přispět až ČAS KONCE. Srovnej s Danielem 12:4. Potvrzuje to i Přísloví 8:6, kde je stejné slovo, נגד נגיד (nâgîyd nâgid) použito v tomto významu, když je tam použit výraz např. nejpřednější nebo významné věci.

   Správně zní verš tedy takto: „i budou paže záplavy zpřed jeho tváře odplavovány a tříštěny; tak i důležité spojenectví.“ (Daniel 11:22)

   Co jsou ty paže záplavy? Jak už jsme poukázali dříve, toto sousloví představuje moc, kterou král potřebuje, a ta je v jeho pažích. Důležitým spojenectvím došlo k tomu, že si nikdo nemyslel, že se Octavián postaví do role IMPERÁTORA. Události, které jsme také výše popsali, tak jasně ukazují, jak k tomu došlo.

   Lepidus byl odstaven a Antoniovo jednání s Kleopatrou VII toto spojenectví zrušilo úplně, proto mohl Octavián učinit to, co popisuje anděl v dalším verši.

    „Od připojení se někoho k němu se bude dopouštět klamu, i vyvýší se a nabude moci s trochou lidu;“ (Daniel 11:23) /splnění 44-27 př.n.l./

    Octaviánus se dopouští klamu. Když v roce 44 př.n.l. Octavián zjistil, že se stal Caesarovým dědicem, nebylo mu umožněno, aby toto dědictví převzal. On však na to nedbal a v souladu s tím, co o něm řekl anděl ve 21 verši, že se zmocní své moci lichotkami a podvodným jednáním, koupil si z tohoto dědictví náklonnost mnoha lidí a část Caesarova bohatství rozdal římskému lidu. V jeho ústech byla mnohdy vyřčena lež – například, když se spojil s Ciceronem, který jej protlačil do senátu. Ciceron byl republikán a Octavián mu slíbil, že se nikdy nestane Imperátorem po vzoru strýce Gaia Julia. Jak víme, tuto dohodu a přísahu porušil hned, jakmile důležité spojenectví už nepotřeboval. Přesně pro svůj cíl, stát se Imperátorem, uzavřel dohodu s oběma dalšími spojenci.

    Jeho vynucený sňatek Antonia s jeho sestrou Octavií byla také léčka, protože tušil, že se Antonius do Egypta vrátí a jeho sestru s Kleopatrou poníží.

    V roce 43 př.n.l. se připojil k takzvané proskripci, která nakonec zničila republikánské řady, díky nimž byl dosazen do senátu. Více si nastudujte třeba na Wikipedii.

    V roce 32 př.n.l. se Octaviánovi podařilo přesvědčit senát. A to je ta trocha lidu, aby byla podniknuta vojenská výprava proti Marcusovi Antoniovi. Antonius měl u římské populace stále velkou oblibu. Octavián začal nejprve mluvit o tom, že je pod vlivem té egyptské děvky. Pomluvy a intriky zafungovaly dokonale, a dostal zelenou. Vše přece činí pro zachování REPUBLIKY! Jeho tvrzení, že se Antonius zbavil římského občanství tím, že se rozvedl s Octavií, z Antonia učinilo krále Jihu. Toto bylo navíc posvěceno sňatkem, který s Kleopatrou VII učinil a stal se tak zákonným spoluvládcem Egypta, tedy Jihu. Senát zbavil Antonia jeho titulu konsula a vyhlásil mu válku.

    Dne 9.9. roku 31 př.n.l. se Antonius a Kleopatra VII, jako král Jihu, střetli v bitvě u Actia, kterou Jih prohrál.

    „poklidně bude vcházet v nejúrodnější oblasti kraje a bude činit, co nečinili jeho otcové ani otcové jeho otců: bude jim kořist, lup a jmění rozhazovat, a proti pevnostem bude plánovat své plány, a to až do času.“ (Daniel 11:24) /splnění 43-31 př.n.l./

    Přesně jak pravil anděl, tak Octaviánus činil, než došlo ke zmíněné bitvě. Ta byla až do času, do roku 31 př.n.l..

    „I bude povzbuzovat svou moc a své srdce proti králi jihu s velikým vojskem; i král jihu se bude rozněcovat k boji s vojskem velikým a nesmírně mocným, nebude však moci obstát, neboť proti němu budou plánovat plány;“ (Daniel 11:25) /splnění 31 př.n.l./

    Octavián a Antonius s Kleopatrou postavili proti sobě velká vojska. Lodě Jihu byli v převaze, přesto byl vlákán do léčky. Kdo to způsobil?

  „ano, ničit ho budou pojídači jeho pokrmu, jeho vojsko bude odplývat a mnozí zabití padnou.“  (Daniel 11:26) /splnění 38-30 př.n.l./

    Antonius byl zrazen vlastními lidmi, které živil u svého stolu. A tak jeho vojsko neobstálo. Mnoho jeho vojáků se vzdalo v roce 30 př.n.l. při střetu ve druhé bitvě u egyptských břehů a mnoho jemu věrných vojáků tak také zemřelo.

    „A oba tito králové – jejich srdce budou pro páchání zla a u jednoho stolu budou mluvit lež, ale nebude se dařit, neboť konec bude až v určený (jiné překlady používají místo slova „určený“, slovo „ustanovený“) čas.“ (Daniel 11:27) /splnění 30 př.n.l. – 1913 n.l./

    Zde anděl mluví o těch, jenž teprve budou přicházet, ale konec bude teprve v ustanoveném čase. Jak si v dalších kapitolách ukážeme, ten USTANOVENÝ ČAS začal od roku 1913 a příprava na něj započala v roce 1815. Ti, jenž převzali v budoucím čase korunu KRÁLE JIHU a KRÁLE SEVERU, mnohokráte spolu seděli u jednoho stolu a mluvili spolu lež. Stejně, jako to dělal Octavián a Antonius.

    „I vrátí se s velikým jměním ve svou zem a jeho srdce bude proti svaté smlouvě; učiní tedy tak, ano, vrátí se ve svou zem.“ (Daniel 11:28) /splnění 30 př.n.l./

    Ano, Octaviánova vojska se vrátila s velkým jměním a ukončila tak Ptolemaiovské období, dříve předpovězené soupeření Severu a Jihu. Vše to způsobilo porušení svaté smlouvy. SMLOUVY, která byla uzavřena podáním ruky a která je až dodnes v mnoha zemích svatou smlouvou!!!

    Co udělal Octavián po skončení toho všeho, když Kleopatra i Antonius spáchali sebevraždu? To je dojemné, protože to umožnilo, aby mohl tento vzájemný souboj pokračovat. Cesariona popravil, Antoniovy a Kleopatřiny tři děti předal do výchovy jeho sestře Octavii. Tak byl zachován rod a také symbolika. V nejzápadnější části římské říše se nachází Británie, ostrovy, které jsou v době Říma nezajímavé. Zde musíme výklad 11. kapitoly přerušit, abychom pochopili, o čem mluví anděl od 29 verše.

One thought on “Kapitola 12.

Comments are closed.