Kapitola 11.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-11-

Král Severu se poprvé stěhuje

.

   „I bude obracet svou tvář zpět k ostrovům a mnohých dobude, ale jistý velmož zarazí jeho posměch jemu; bez posměchu sobě mu jej bude vracet.“ (Daniel 11:18) /splnění 69-63 př.n.l./

   Nyní anděl přesouvá své proroctví do let 69-63 př.n.l.. Antiochos XIII byl tím kdo začal napřahovat svou ruku a tvář k ostrovům, a tak se mu podařilo porazit spolu s Lucullusem, římským triumvirem a vojevůdcem, Tigranése I Velikého, který byl Arménským panovníkem z dynastie Seleukovců. Antiochos žádá Řím, aby byl jeho nárok na Syrský trůn potvrzen. Zpočátku to Lucullus nedovoluje. To je ten zaražený posměch, kterým se vysmíval Antiochos Tigranésovi I než byl zabit. Pak ale došlo k tomu, že v roce 64 př.n.l. přitáhl se svým vojskem Pompeius a ten mu posměch vrátil.

   „Bude tedy obracet svou tvář zpět k pevnostem své země, ale klopýtne a padne a nebude moci být nalezen.“ (Daniel 11:19) /splnění 64 př.n.l./

    Antiochos XIII si myslel, že posílí své postavení, ale přitom, když přitáhl k němu Pompeius, tak jej zabil. Tady je jedna velmi důležitá zmínka, kterou anděl zmínil, že už nebude dále nalezen. Proč? Protože touto smrtí končí dynastie Seleukovců jako králů Severu!!! Na tom se shodují i historikové. Koruna krále Severu byla tedy nasazena Římu. Jak to potvrzuje anděl dále?

    „A na jeho místě povstane kdosi posílající nádherou království vymahače daní, ale v několika dnech bude muset být rozdrcen, a to ne v hněvu ani v boji.“ (Daniel 11:20) /splnění 63-48 př.n.l./

   Tento vymahač daní, jak jej anděl popisuje, povstává na jeho místě, to znamená, že nahrazuje dynastii Seleukovců. Novým králem Severu jsou vládci Říma. Pak anděl dodává jednu záležitost, která se krátce poté, co prošel nádhernou zemí (Judeou) stala.

   Musíme si nyní něco povědět o POMĚRECH, KTERÉ PANOVALY NA KONCI TAKZVANÉ ŘÍMSKÉ REPUBLIKY. Bylo to období, které se popisuje jako první TRIUMVIRÁT. Bylo to rozložení moci mezi senát, konzuly a takzvané tři spoluvládce, kteří spolu učinili dohodu, že žádný z nich neuchopí celou moc do svých rukou. Tento triumvirát uzavřeli mezi sebou Gnaeus Pompeius (29.9.106-28.9.48 př.n.l.), druhým triumvirem byl Gaius Julius Ceasar (12/13.7.100-15.3.44 př.n.l.) a třetím byl již výše zmiňovaný Lucius Licinius Lucullus (118-57 př.n.l.).

   Pompeius a Ceasar byli velkými přáteli a vzájemně se podporovali. Ti dva byli velmi oblíbenými mezi lidmi. Luculluse zase podporoval senát. Ten na konci svého života zešílel a tak se triumvirát rozpadl. Tehdy mezi sebou začali mít neshody Pompeius s Ceasarem. Ten spor vznikl po Crassově smrti a Pompeius, který byl na straně republiky a senátu, Ceasarovi podlehl. Byla z toho v Římě občanská válka. Nakonec Pompeius uprchl do Egypta, zde byl zavražděn rádci Ptolemaia_XIII. Ti se báli, že pokud Pompeiusovi poskytnou ochranu, tak Caesar je zabije. Když Julius Caesar vstoupil do Egypta, nechal je okamžitě popravit pro neúctu k jeho postavení. Nestalo se to tedy z Ceasarova hněvu nebo v důsledku jejich vzájemného boje. I tady je anděl velmi přesný.

.

Druhý triumvirát

Pochopení, které dávají další verše … roky 44 – 30 př.n.l.

   „A na jeho místě povstane opovrženíhodný, na něhož nevloží velebnost kralování, nýbrž on přijde znenadání a kralování se zmocní lichotkami,“ (Daniel 11:21) /splnění 43-30 př.n.l./

    Abychom rozuměli, co má anděl skutečně na mysli, musíme si připomenout dějiny okolo soupeření Marcuse [Marka] Antonia a Gaie Julia Octaviána.

    Marcus Antonius (14.1.83-1.8.30 př.n.l.) byl rodově spřízněn s Gaiem Juliem Ceasarem, protože jeho matka byla Gaiovou sestřenicí. Marcus byl znám jako proutník. Často navštěvoval nevěstince. Svůj věhlas dobrého vojáka a velitele získal při tažení v Sýrii a v Judei v letech 64/63 př.n.l., kdy Řím pod vedením Pompeiovým vojensky pomohl králi Jihu Ptolemaiovi XII proti Judskému králi Aristobulovi.

   Po smrti Gaia Julia Ceasara vytváří Marcus dohodu s Gaiem Juliem Octaviánem, který se od roku 27 př.n.l. přejmenoval na Augusta (23.9.63 př.n.l.-19.8.14 n.l.), kdy se tituloval titulem Ceasar a stal se tak jediným vládcem Říma.

    Octavián byl synem Gaia Octavia a jeho ženy Atie, neteře Julia Gaie Ceasara. Atia byla dcerou jeho sestry a Octavián byl prasynovcem, ale pokrevně blíže, než Marcus Antonius. Proto jej Julius Ceasar zmínil ve své závěti, že je jeho legitimním nástupcem a již za svého života jej adoptoval za syna. Neučinil to s jeho skutečným synem Cesarionem, protože Řím jej neoznačil za občana Říma. Předčasná smrt Julia Ceasara tak otevřela cestu Octaviánovi, novému králi Severu. Proto anděl říká, že: Na jeho místě (Pompeiově), povstane opovrženíhodný (Octaviánus).“. Většina senátorů a lid Říma se děsil, že jim bude vládnout tento 20 letý bezcitný mladý muž (pokud sledujete Big Bang Theory, tak přesně to, co vidíte v Sheldonovi Cooperovi, tak to byl Octaviánus). Anděl to potvrzuje dále, jak si ukážeme. Chladný, vypočítavý a nezajímající se o ženy. Jediná, která jej ovládala, byla jeho matka Atia. I jí se nakonec postavil. Novým králem Severu pro dnešní dobu je podobný muž, jak si vysvětlíme dále. Pro svou politickou a vůdčí úlohu se oba v projevu navenek změnili. U Octaviána ta změna nastala, když si v roce 27 př.n.l. změnil jméno na Augustus.

   Třetím v triumvirátu byl Marcus Aemilius Lepidus. Ti uzavřeli takzvaný druhý triumvirát. Bylo to v roce 43 př.n.l.. Ten vstoupil v platnost jako zákon Lex Titia. To je ta slavná (cenná, důležitá) smlouva, stvrzena podáním ruky, jenž rozdělila vládu mezi tyto tři, jako slib senátu, aby se neopakovalo to, co prosadil Gaius Julius Ceasar v roce 44 př.n.l. právě v římském senátu, kdy z Římské republiky udělal vlastní impérium, když se prohlásil titulem doživotní IMPERÁTOR. Od té doby Julia Césara senát nenáviděl. Právě po boku Pompeia získává Antonius jako budoucí král Jihu svou oblibu mezi vojáky, kterým velel v slavných taženích v Sýrii a Judei. Lid jej miloval.

   Octaviána nenáviděli všichni. Byl mladý, neskutečně arogantní ambiciózní floutek, kterému postavení zajišťoval původ a závěť Gaia Julia Ceasara.

   Marcus Aemilius Lepidus, který svou kariéru politika začal za vlády Julia Ceasara ve funkci dohlížitele (praetora) nad Římem v době nepřítomnosti Julia v Římě. Tak jako Antonius byl věrným přítelem Julia Gaia. Triumvirát byl pomstou za vraždu Julia, a tak museli do této dohody přibrat prasynovce Octaviána, který byl legálním nástupcem Julia Ceasara. Tento triumvirát definitivně pohřbil Římskou republiku, protože paralyzoval činnost konzulů a senátu. Marcus Lepidus byl z triumvirátu vyloučen, když se snažil zmocnit Octaviánových legií, které porazily Bruta a Cassia v roce 38 př.n.l.; tito se podíleli na vraždě Julia Ceasara a po tomto činu uprchli do Makedonie i se svou armádou.

   Triumvirát skončil v roce 33 př.n.l.. Lepidus umírá v roce 13 př.n.l. zbaven všech titulů v jižní Itálii. Zůstal mu jediný titul PONTIFEX MAXIMUS, titul, který převzali papežové, jenž znamená nejvyšší velekněz, který mu zůstal až do smrti, tak jako většině papežům. Jaký výsměch papežů Jehošuovi, který se stal po svém vzkříšení jediným VELEKNĚZEM PODLE ZPŮSOBU MELCHIZEDEKA!!! (viz celý dopis Židům od apoštola Pavla).

.

Napětí a rozepře mezi Octaviánem a Antoniem

   Po smrti Ceasara neměla Kleopatra VII lehkou pozici ani v Římě a ani v Egyptě. Nechtěla se zaplést do občanské války, která vraždou Caesara začala. Počkala na přečtení závěti a rychle odplula zpět do Egypta. Svou popularitu u Egypťanů ztratila po smrti jejího mladého bratra a spoluvládce Ptolemaia XIV. Byla obviněna z jeho zabití. Neexistuje žádný známý důkaz, že se to stalo, ale lidé si to mysleli. Svou věrnost a úctu ji lid začal prokazovat až ve chvíli, kdy místo toho, aby do Říma poslala obilí, otevřela sýpky hladovějícímu lidu. To způsobilo, že byl Marcus Antonius vyslán do Egypta, aby tam sjednal nápravu. Uvítání Antonia na egyptské půdě připravila Kleopatra VII dokonale. Ač schůzku s Kleopatrou inicioval Antonius, vše proběhlo v Kleopatřině režii. Podle tradic a vyprávění byla Kleopatra velmi kreativní ženou. Jak lze vidět ze záznamů, když se poprvé měla setkat s Juliem Caesarem.

   Traduje se, že do královského paláce byla přinesena zamotaná v koberci. Ten byl před Juliem Caesarem rozbalen a ona se mu skutálela pod nohy. Tvrdí se, že byla nahá či velmi sporadicky oděná. Tím, že se mu skutálela až k nohám dala najevo svou podřízenost. Bylo to osudové setkání, protože se Caesar a Kleopatra do sebe zamilovali.

  Pravděpodobně použila opět nějaký kreativní způsob, díky kterému se do ní zamiloval i Marcus. Když to o jejich vztahu zjistil Octavian, vnutil a prosadil intrikami Antoniovi svou sestru Octavii. Marcus se musel vrátit do Říma, kde si Octavii musel vzít. Když ji oplodnil, vrátil se zpět do Egypta. Nechal se na dálku s Octavií rozvést a oženil se s Kleopatrou VII, se kterou zplodil tři děti. Vzal pod svou ochranu i Cesariona, syna prastrýce Gaia Julia Caesara. Toto jsou důležité informace pro pochopení dalšího vývoje dějin krále Severu a Jihu, aby jejich potýkání mohlo pokračovat!

Octavian přišel skutečně znenadání, protože s ním senát a lid nepočítal!

One thought on “Kapitola 11.

Comments are closed.