„Po roce vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé….“

Spread the love

Jsem veden k tomu, abych vysvětlil, proč neslavím tyto náboženské svátky. Zda je můj pohled správný, to zkoumejme sami v dotazech k Otci na nebesích a ve jménu Jehošuy Krista. Jsem jen člověk a jediné co mohu, je ukázat směr, proč bychom měli i toto prozkoumat.

Než se na celý problém podíváme z hlediska Písma a skutečných dějin, zamysleme se nad tím, co mnozí prožívají, když se vánoce blíží. Vše se dá popsat slovem STRES. Vnímal jsem jej od dětství. Měl jsem 4 sourozence. Bylo mi vštěpováno, že by bylo dobré jim něco darovat, to znamenalo koupit. Dále jsem měl bratrance, se kterým jsem trávil mnoho času. I jej bylo třeba nějak obdarovat. Když k tomu připočtu rodiče, dvě babičky a tety, pak se dostávám k číslu 11, kterým bylo třeba něco dát.

Pokud mne paměť neklame, tak kolem 9 nebo 10 roku jsem se měl do vzájemného obdarovávání zapojit. Vždy mi bylo říkáno, že nejlepším dárkem je něco vyrobit. To ještě zabere u maminek a babiček, ale u ostatních, alespoň tak jsem to vnímal, toto stačit nebude. Dovedete si asi představit, jaké trauma to může vyvolat v dítěti, které nashromáždí například 90,- Kčs a za to má vše nakoupit, což tenkrát mělo hodnotu cca 900,-Kč dnes. Mí dva bratři měli v tom čase 18 až 20 let a protože milovali hudbu, rád bych jim daroval něco takového. Jedna gramodeska tehdy stála 44,- Kčs. To se fakt špatně vybírá.

Jak už jsem se zmínil v článku tuším v minulém roce, tak mi nikdy nedávalo smysl, že musím čekat na takzvaného Ježíška, abych si mohl obléct nový svetr, který byl koupený například mými rodiči preventivně v létě. Dnes je mi to směšné. A co jsem úplně nesnášel, bylo to, že jsem musel předstírat radost z takzvaných měkkých dárků. Samozřejmě se měl radost z toho, co jsem si přál a pod stromkem to našel.

Sám velice rád dávám, ale tehdy, kdy mohu dát a hlavně, kdy se to ode mne nečeká. Proto beru tuto tradici za pro mne odpornou, co se týká dárků, kdy vše je zaměřeno na pohnutku MUSÍŠ, CO BY SI DRUZÍ POMYSLELI. Co se týká setkávání se v rámci rodiny a přátel, to jsem měl rád.

V dospělosti, kdy už jsem pochopil na jaké lži je ta tradice postavena, jsem potřeboval svým dětem, které dodnes vánoce neslaví, ač se mé víry nedrží, tak jako se to děje jinde, museli jsme s manželkou kompenzovat nějak tlak, který vnímaly z okolí svých spolužáků. Když jsme nakonec bilancovali společně a porovnali si to, co obdrželi jejich spolužáci pod stromkem a co od nás dostaly děti v průběhu listopadu a prosince, že toho bylo vlastně vždy více, než se dostávalo jejich vrstevníkům.

Pro mne a rodinu bylo vždy příjemné, když jsme mohli tento čas strávit na horách i s našimi přáteli. Například v roce 2001.

Toto byly pro mne vydařené „vánoce“, protože to nebylo o dárcích, ale o čase stráveném s těmi, kdo mi v té době byli blízcí.

Jak tedy vnímám tuto tradici? Kladně v tom, že je možné se vzájemně setkat. Negativně:

co by na to řekli druzí, když to všichni slaví
tradice je založena na lži a podvodu
učí děti, že musí něco konkrétní den dostat
podvádí lidi v tom, že nevadí, když dětem lžou, kdo je skutečně obdarovává
dnes je to veskrze komerční svátek, aby se vyprázdnily sklady
z Krále králů a Pána pánů, dělá stále bezbranné miminko

Zkusím nyní rozebrat těchto šest pro mne negativ do hloubky, jak to působí na psychiku na straně jedné a proč to vyhovuje temné straně.

Co by na to řekli druzí, když to všichni slaví

Pokud se zamyslíme z hlediska psychologie a ovládání člověka, existuje metoda cukru a biče. Ta je uplatňována těmi za oponou, aby lidi drželi tam, kde je potřebují mít. Jak to funguje zde? Od tisíců lidí jsem slyšel, se kterými jsem měl možnost hovořit během mé služby dveře od dveří, při různých biblických studií, toto:

Já ten stres a shon nenávidím, kdybych mohl / mohla, tak se na to vykašlu. Dělám to jen pro okolí.

Samozřejmě zde cituji myšlenku a ne přesná slova. Takže mnozí přiznali, že je tento shon je nadmíru stresuje. Co vytváří stres? Obavu a úzkost, které přechází do podvědomého strachu. STRACH JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ EMOCE PRO OVLÁDÁNÍ LIDÍ. To je ten bič.

Cukr je v tom, jak propagandisticky se celé období propaguje a to jak v reklamně, tak i od útlého dětství. Tvrdí se, že jsou to svátky lásky a pokoje. Podívejte se na ty rozzářené oči dětí, když vidí rozsvícený stromeček a ty dárky pod ním. Psychologický účinek této propagandy slouží k tomu, aby se lidé nezamýšleli nad tím, co jim někdo připravil. Cílem je dostat člověka do pocitu štěstí. Jsou mnozí šťastní? Děti asi ano, ale rodiče to vše vyčerpá, takže si vlastně neodpočinou, ač o to by mělo jít především. Samotný večer je naplněn pocitem štěstí, protože si všichni sednou k jednomu stolu a pak si rozdají častokrát zbytečnosti a hlavně ženy se cítí dobře, protože vše na konec zvládly.

A toto je cíl celé manipulace. VYTVOŘIT SI KRÁTKODOBOU VZPOMÍNKU, JAK TAKZVANÉ ŠTĚSTÍ VYPADÁ, ABY MOHL ZA ROK PROBĚHNOUT STEJNÝ RITUÁL.

Pokud je něco rituál, pak to má spojení s uctíváním. Ateista řekne: „NE, NE, NE, TO JÁ NEDĚLÁM.“ . Ale dělá, jen na podvědomé úrovni. Kdo je tedy uctíván?

Tradice je založena na lži a podvodu

Zde musíme znát skutečné lidské dějiny. Ne ahoj příběhy HI STORY, které jsou nám od dětství vštěpovány jenom proto, abychom nikdy nepřišli k přesnému porozumění PRAVDY.

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha,  jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Kdy člověk nehledá přesné porozumění pravdy? Když je ve strachu pod cukrem a bičem. Co řeknou na to druzí. My však tu PRAVDU chceme najít, proto zkoumáme, zda není něco v pořádku. Co není v pořádku? Samotný příběh o tom, že se Ježíšek narodil 24. prosince. Kdo se v tento den skutečně narodil? Podle utajovaných archeologických záznamů a informací z nejvyšších okultních míst, to byl Nimrod.

Jak už jsem dříve vysvětlil, byl nejenom velkým přítelem Satana, ale:

Předváděl se jako mocný lovec v odporu proti Jehovovi. Proto se říká: Právě jako Nimrod, mocný lovec v odporu proti Jehovovi.“ (Genesis 10:9)

Jak je to myšleno? Že lovil zvěř? Ne:

A skutečně budou pást asyrskou zemi mečem a Nimrodovu zemi v jejích vchodech. A jistě způsobí osvobození od Asyřana, až přijde do naší země a bude šlapat po našem území.“ (Micheáš 5:6)

Takže kým se stal náš „drahý“ Nimrod?

A Kuš se stal otcem Nimroda. Ten udělal začátek v tom, že se stal mocným na zemi.“ (Genesis 10:8)

Stal se mocným, tedy bohem v chápání hebrejského jazyka. Lidi lovil tím, že mu Satan dal určitou svou moudrost a on pak vytvořil základní babylonské nauky, které jsou dnes rozšířeny po celém světě v různých náboženských domech. A tyto nauky lidi přivádí pod Satanův vliv.

To mne přivádí k jedné důležité myšlence:

Dávejme velký pozor na to, abychom nebyli jako Nimrod tím, že budeme lákat druhé na různá náboženská dogmata, abychom se lidem stali modlou. Ten, kdo na sebe poutá pozornost, aby mohl řídit náš život s „nebeským Otcem“, protože on má jediný přesné poznání, ten se může stát léčkou a být, aniž si to sám uvědomuje, pod Satanovým vlivem.

Proto vždy prosím a říkám, všechny vedu k tomu, abychom se sami dotazovali ve svých modlitbách nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) s tou Nejvyšší autoritou (Boha) v Jehošuově (Ježíšově) jménu, zda je mé slovo správné, abych nikoho nezavedl na scestí. Jsem jen člověk a mohu se mýlit. Jen sloužím a nepanuji nad nikým.

Zamysleli jsme se někdy nad tím, proč bylo v mnoha národech uctíváno jako by slunce, jeho přesné cykly, ale Saturnálie, které takzvané vánoce předcházely a byly spojeny se slunovratem připadly až na 24.12. ? Proč se slaví nový rok 1.1. a vše se přesunulo z podzimu, kdy nový zemědělský rok vždy začínal? Pokud chápeme kým byl Nimrod, že to byla jeho matka, která na jeho hrobě ozdobila strom, aby se mu i po smrti mohli Asyřané klanět, tak vás nepřekvapí ani to, proč je opět stromeček ústředním bodem vánoc všude na světě.

Ahoj příběh nám říká, že stromeček se začal používat teprve v Německu, od 16. století. Co ten příběh zapomíná dodat je to, že po roce 604 př.n.l. začalo určité asyrské obyvatelstvo svůj přesun do oblasti dnešního Německa, protože utíkalo před vítěznou Babylonskou říši. Takže ta starogermánská tradice je jen znovu zavedenou tradicí. Jak se zdobily v Asýrii stromky, to jsem popsal loni. Co ty různé ozdoby na dnešních stromcích symbolizují.

Pokud tedy stále nevěříme, že to vše nemá s Jehošuou Kristem nic společného, pak se musíme podívat do Písma:

V těch dnech vyšel od césara Augusta výnos, aby byla sepsána celá obydlená země; a všichni lidé cestovali, aby byli sepsáni, každý do svého vlastního města. Samozřejmě také Josef vyšel z Galileje, z města Nazaretu, do Judeje, do Davidova města, které se nazývá Betlém, protože byl členem Davidova domu a rodiny, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla podle slibu dána k manželství a nyní byla ve vysokém stupni těhotenství. Zatímco tam byli, naplnily se její dny, aby porodila. A porodila syna, prvorozeného, a ovinula ho pruhy látky a položila ho do jeslí, protože pro ně nebylo místo v noclehárně.  V téže krajině byli také pastýři, kteří žili venku a v noci drželi hlídky nad svými stády. A náhle u nich stál Jehovův anděl, kolem nich se zablyštěla Jehovova sláva a dostali velký strach. Anděl jim však řekl: Nemějte strach, vždyť pohleďte, oznamuji vám dobrou zprávu veliké radosti, kterou budou mít všichni lidé, protože se vám dnes narodil v Davidově městě Zachránce, který je Kristus, Pán. A to je znamení pro vás: Najdete děťátko ovinuté pruhy látky a ležící v jeslích.“ (Lukáš 2:1-12)

Pokud pozorně čteme, tak nám neuniká detail, že pastýři byli ještě venku se svými stády. Od listopadu jsou už všechna stáda v Izraeli ustájena v přístřeších. Je to proto, že by v nočních mrazech a při deštích a sněhových přeháňkách trpěla. Stáda byla na přelomu věku, kdy se Pán Jehošua narodil, velmi drahocenný majetek nejenom pro samotné Židy. O něco drahocenného se pečuje a nenechává se to někde na horách.

Takže co udělala odpadlá Juda, dnes představovaná skupinou Chabad Lubavitch, když ovládla na konci prvního století následovníky Pána Jehošuy Krista a později si vydobyla tato sekta nadvládu nad Konstantinem? Udělala to, že vnutila všem příběh o narození Krista v prosinci, místo září/října, jak to odpovídá Písmu.

Že je to v tom všem odkaz na svátek stánků, je možné poznat z toho, že svátek stánků, který Židé slaví, jako čas, kterým si připomínají starý rok a začátek nového roku, že trvá osm dní. Proto 24.12. plus 8 dní, je 1.1.. Satan se tak vlastně vysmívá nebeskému Otci.

Pokud ještě vezmeme v úvahu, že okultisté po celou dobu dávají přednost slunečnímu cyklu a ne měsíčnímu, tak jak to pro měření času nebeský Otec ustanovil, pak se musíme zamyslet, když víme, že slunovrat je 21.12. a ne 24.12. po západu slunce, proč byly saturnálie takto posunuty. Muselo jít o něco velmi váženého a pro Satana důležitého. A věřme, že tím důležitým symbolem Nimrod pro Satana byl a je až do dnes. Byl přece mocným lovcem v odporu proti JeHoVaH (Jehovovi) Bohu.

Takže pokud oslavujeme tradici založenou na lžích o jejím skutečném původu, stáváme se milovníky lží a je nám vlastně jedno, jaká je samotná Pravda.

Učí děti, že musí něco konkrétní den dostat

Písmo říká:

Ve všem jsem vám předvedl, že takovou usilovnou prací máte pomáhat těm, kteří jsou slabí, a mít na mysli slova Pána Jehošuy, který sám řekl: Více štěstí je v dávání než v přijímání.“ (Skutky 20:35)

Pokud to tak je a vlastní zkušenost nás o tom přesvědčuje, pak zájem na tom, aby byly děti od dětství učeny pravému opaku, tak zájem má jenom ten NIČEMNÝ. Proč? Aby zkazil jejich mysl chamtivostí a mohl je v budoucnu lépe a jednodušeji ovládat.

Jak vidíme, vše je o promyšlené psychologii, ne o upřímném uctívání skutečného Stvořitele nebe a Země, kterému máme naslouchat.

Podvádí lidi v tom, že nevadí, když dětem lžou, kdo je skutečně obdarovává

Dodnes si pamatuji, jaké trauma jsem zažil, když jsem se v pěti letech dozvěděl, že takzvaný Ježíšek neexistuje. Byl jsem tehdy v nemocnici a řekly mi to starší děti. Nemohl jsem uvěřit, že mi rodiče lžou. Opět toto vnímám jako zákeřnost pána tohoto světa. Jen málo kdo se zamýšlí nad tím, proč se tato lež dětem říká. Lež je vždy lží. Nedá se to nijak omluvit. Když někdo tvrdí, že to je vánoční kouzlo, pak nechápe, co znamená slovo iluze, překládané právě slovem kouzlo, že je původem z latiny a znamená PODVOD.

Kde Satan a jeho služebníci používají iluzi? Při provádění rituálů, například ve woodoo (vúdú). Pokud dotčená osoba, na které se, nebo proti které se tyto praktiky provádí, nevěří v sílu takové praktiky, nebo nemá u sebe potřebný předmět, skrze který mohou démoni působit na mysl, pak nemá žádnou moc. Proto je to iluze, proto je to PODVOD.

Pán Jehošua a ani nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) nemohou lhát, takže kdo potřebuje LEŽ, ABY SE STALA „PRAVDOU“ ? Podle Písma je to právě Satan, který se v starobylé symbolice vydává za sluneční kotouč, aby nám jeho archeologové vyprávěli příběh o uctívání slunečních božstev.

Dnes je to veskrze komerční svátek, aby se vyprázdnily sklady

Proč jsou vánoce tak oblíbené u obchodníků a proč jsou právě na konci kalendářního roku? Každý výrobce potřebuje, aby jeho výrobek skončil u kupujícího. Obchodní svět už dávno není o tom, že šikovný a poctivý obchodník a výrobce se snaží prosadit kvalitou. Přiznala to samotná slavná EU, její komise, která prosadila tuším od tohoto roku, že vše co nemá krátkodobou trvanlivost, tak jako jí nemá mít například elektronika, se nesmí prodávat, pokud výrobek není opravitelný, plně recyklovatelný a musí sloužit minimálně 8 let. Ty doby, kdy něco vydrželo do konce záruky a hned další den se to pokazilo, aby spotřebitel koupil nové cosi, by mělo skončit.

Dnes víme, že vše ovládají nadnárodní korporace, které vlastní jen velmi úzká skupina rodin. Tyto rodiny tisknou peněžní poukázky a vytvářejí skutečnou hodnotu peněžních poukázek například tím, že určují přes takzvané soukromé národní banky kurz, jaká měna se za kolik bude kupovat. Aby to vlády akceptovaly, mají je v rukou, proto jim utvořily tyto rodiny, které jsou usvědčeny z to, že uctívají Satana, proto podřízeným vládám vnutily už strašně dávno roční daňové cykly. Kdy se stát nejvíce napakuje? Při svátcích. Cílem celé této šarády je udržet tyto vlády u moci, aby mohly v novém fiskálním roce rozdávat a samy nakupovat. Proto se vánoce staly po plném ovládnutí národních měn skrze petrodolar, nejkomerčnějšími svátky roku. Vše souvisí se vším. Vidět je to například v Asii, kde Nimrodovy narozeniny nikdo takto neslavil, jen se držely nějakých svých „tradic“ .

A proč se vůbec dárky dávají? Protože byl přece „Ježíšek“ obdarován moudrými lidmi, dokonce z nich dělají krále. Ale toto v Písmu není:

Když se Jehošua narodil v Betlémě v Judeji za dnů krále Heroda, pohleďme, do Jeruzaléma přišli astrologové z východních končin a řekli: Kde je ten narozený král Židů? Viděli jsme totiž jeho hvězdu, když jsme byli na východě, a přišli jsme, abychom mu vzdali poctu.“ (Matouš 2:1,2)

Takže opět je kolem tohoto svátku naroubovaná další LEŽ. Astrologové patří komu? Nebeskému Otci, který říká?:

Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo přiměje svého syna nebo svou dceru, aby prošli ohněm, nikdo, kdo používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním, ani nikdo, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi, a kvůli těmto odporným věcem je Jehova, tvůj Bůh, před tebou zahání.“ (Deuteronomium/ 5. Mojžíšova 18:10-12)

Nebo Satanovi? Magie, ať bílá, nebo černá, je to vždy magie a patří Satanovi. Předpovídají astrologové budoucnost a dělají si z toho živnost? Já myslím že ano, nebo se mýlím? To, ať každý zváží sám.

Z Krále králů a Pána pánů, dělá stále bezbranné miminko

Kdo potřebuje, aby lidé nebrali Krista vážně, maximálně za prvního komunistu? Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH (Jehova), nebo ten, komu má Pán Jehošua podle prvního proroctví rozdrtit hlavu? To znamená ukončit jeho existenci.

A Jehova Bůh pak řekl hadovi: Protože jsi to udělal, jsi prokletý mezi všemi domácími zvířaty a mezi všemi divokými polními zvířaty. Budeš lézt po břiše a budeš žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé semeno a její semeno. On ti zhmoždí hlavu a ty mu zhmoždíš patu.“ (Genesis/ 1. Mojžíšova 3:14,15)

Kdo je skutečně myšlen tím hadem? Ten plaz, kterého Světlonoš vytvořil a plazil se po stromě v paragradu (§), neboli v zahradě Eden?

Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zjevení 12:9)

Tento had je samotný Satan. Ten ON, který je semenem ženy, zde myšleno, že vychází z Boží duchovní organizace, která zahrnuje jak anděly v nebi, tak skutečné následovníky Krista, tak ten ON, je samotný Pán pánů a Král králů, Pán Jehošua Kristus, žádné bezbranné mimino. Je to opět psychologická operace proti lidstvu, aby nevnímalo, kým dnes skutečně Kristus je.

Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní to učiní s ním.“ (Zjevení 17:14)

Příští den spatřil Jehošuu, jak k němu přichází, a řekl: Podívejte se, Boží Beránek, který snímá hřích světa!“ (Jan 1:29)

Proto jsou mi tyto svátky odporné, protože lež a manipulace je to hlavní, proč se slaví a potřebuje tyto svátky Satan, aby mohl urážet nebeského Otce i Krista. Proto je nemám rád. To neznamená, že v ty dny se s nikým nesetkám, nebo že nepřijmu nějaký dárek, pokud mi jej chce někdo dát, natož, abych druhé soudil, když vím, jak bylo lidstvo podvedeno. Chci milosrdenství, ne oběť. Mým cílem je ukázat směr, kde je dobré pátrat. Zda má někdo slavit, nebo ne, na to ať se dotazuje nebeského Otce ve jménu Jehošuy Krista. Já mám jasno.

Přeji všem Pánův pokoj, moudrost od nebeského Otce, Jeho ducha, aby byly naše životy k k jejich chvále.

S agape bratr Igi