Ať každý naslouchá, co Duch říká sedmi sborům. Andělovi ve Smyrně piš!

Spread the love
SEDMI SBORŮM

Když jsme četli slova do Efezu, řekl Jehošua, že si všiml, že ti, kteří přišli k správnému porozumění mléka a tím získali horlivost, že si dokonce sami všimli, že se na duchovním poli objevila sekta, která je zmíněná hned několikrát. Je to Mikulášova sekta. Koho představuje a co Kristus u ní nenávidí? Proč musíme přejít do Smyrny? Toto si ukážeme v pokračování rozboru druhé kapitoly knihy Zjevení.

Duchovní nemoci, jako je ztráta Agape vedou k sektářství a tím je pro špičky sektářství Nikolaitů, neboli Mikulášovy sekty. Musíme si tedy vysvětlit o koho jde:

„Řecké slovo „nikolaos“ je složeninou ze slov „niko“ – vítězství; být nad druhým, a slova „laos“ – což značí obyčejný lid, zástup, lidé, národ, lid Boží.“. Více zde.

Koho tedy Kristus nenávidí? Nenávidí náboženské vůdce. Je jedno ve kterém náboženském domě se nacházejí. Co ti to náboženští vůdci učí ty, kteří jim ztrátou Lásky Agape podlehli? Učí je, že jen tato náboženská organizace je tou jedinou vyvolenou. Sami sebe povyšují na jediné správné věroučitele, přitom je to často to největší klubko zmijí, které se jen pase na příspěvcích svých podřízených ovcí. Ze sebe sama udělají modlu, které se musí věřit. Skutečně to takto v Písmu čteme? Tak proč nejpřednější z apoštolů Pavel říká: „Já Pavel jsem nic.“?

Milují svá nejpřednější místa v synagogách (náboženských domech) stejně, jako svá roucha a obleky, aby okázale dali najevo svou zbožnost. Jsou neomylní, ale přesto o sobě řeknou pravdu: „Nebyli jsme inspirováni.“. Toto je Mikulášova sekta všech domů Velkého Babylonu. Kdo se jim nepokloní musí z jejich synagogy ven, protože přece mají v rukou patent na pravdu. Přitom jsou vlky v rouše beránčím.

Ti, kdo si nenechají svou první Lásku Agape odejmout, ti pak odchází do Smyrny. Zde pak zažijí to, co Kristus sděluje tomuto sboru:

„A andělovi sboru ve Smyrně piš: To říká ten První a ten Poslední, který zemřel a opět ožil:  Znám tvé soužení a chudobu – ale jsi bohatý – a rouhání těch, kteří říkají, že oni jsou Židé, a přece nejsou, ale jsou synagógou Satanovou. Neboj se toho, co máš vytrpět. Pohleď, Ďábel bude stále uvrhovat některé z vás do vězení, abyste byli plně vyzkoušeni a abyste měli soužení deset dnů. Prokaž se jako věrný až do smrti a chci ti dát korunu života. Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům: Kdo zvítězí, tomu rozhodně neuškodí druhá smrt.“ (Zjevení 2:8-11)

Tito milovaní bratři a sestry jsou pod velkým tlakem stejně jako byl Job. Satan si je vyžádá a uvrhne je do různých typů vězení, kde je jejich charakter vyzkoušen do krajnosti. Deset dní zde neznamená doslovně deset dnů, ale označuje plnost času, po který je takový člověk vystaven tlaku. Modlete se prosím za jednu sestru, kterou Satan dostal do svých pařátů, aby jí plně vyzkoušel a ona dokázala obstát. To co jí provedl, to snese jen ten, kdo skutečně patří k vyvoleným.

Mnozí si myslí, že zažili tlak, ale věřte mi, že jeden jediný den z jejího dnešního života bychom mnozí nikdy nezvládli a to vím, co Satan dokáže a čím vším jsem si musel sám projít. Pokud zvítězí, budu šťastný, když jí budu moci navěky sloužit. Toto je křest ohněm. Samotný Job to měl, z toho co vím, jednodušší, ač se nedají různé situace srovnávat. Zatím vám její příběh nemohu vyprávět. Až vyjde vítězně a já věřím, že vítězně vyjde, tak ho určitě sama sdělí.

Proč je její příběh podobný tomu z Joba? Protože netušila, že si ji Satan stejně jako Joba vyžádal, aby proklela Otce a zemřela.

Kdyby lidé tušili jaké zrůdě slouží a myslí si, že jednají správně. Jak je mi takových lidí líto. Ale oni to musí skutečně vidět, aby pochopili. Proto nebeský Otec připustil Velké soužení, které nenastalo od doby co je svět světem.

Trochu jsem odbočil, ale byl to záměr. Mnoho věřících si myslí pod panováním Mikulášovy sekty, že projevem Otcovy přízně je požehnání v tělesném ohledu. Proto se rádi ukazují, co mají. Kolik domů postavili. Jak je vše budováno v harmonii a lásce. Skutečnost je taková, že jediným požehnáním je, když víme, že ať se děje cokoli, že vždy stojíme na straně Pravdy. Že stojíme na straně skutečného práva a spravedlnosti. Když nám je Právo sjednáno nebeským Otcem, JeHoVaH Bohem prostřednictvím Pána Jehošuy, kterému vše nyní patří, že můžeme místo pomsty projevit milosrdenství.

Tlak, který působí, v době kdy se nacházíme ve Smyrně, nám může pomoci nalézt skutečnou hodnotu života. Odhalit naše nedostatky, abychom je odstranili a pomoci nám k tomu, abychom se ještě více přiblížili k Otci a Kristu.

Velkým duchovním nebezpečím pak je to, že když Smyrnu opouštíme, máme pocit, že nemůžeme klopýtnout. A to je opět další varování, které adresoval Kristus nejen do sboru v Pergamu. Všimněte si, že Kristus vyzkoušené chválí, za co?

„Znám tvé soužení a chudobu – ale jsi bohatý – a rouhání těch, kteří říkají, že oni jsou Židé, a přece nejsou, ale jsou synagógou Satanovou.“.

Naše víra v době Jobova tlaku, pokud jsme svým celým srdcem, celou myslí a silou u našeho Otce, JeHoVaH Boha, nám dá mnoho duchovních zážitků, kdy je nám trochu pomoženo, abychom tento ohromný tlak zvládli. Dějí se věci, které jsou důkazem Otcovy moci. Během druhé světové války například bratři a sestry v koncentračních táborech dokázali přežít tak hrubé zacházení, že se tomu samotní dozorci mockrát divili. Stalo se to i v pracovních táborech v padesátých letech. Jedna taková zkušenost se dá popsat asi takto.

Když chtěli dozorci zlomit odhodlání vězňů, připravili jim takzvanou lázeň. Nechali bratry nastoupit ven před baráky, museli se svléknout do naha a při -20°C je polévali studenou vodou. Pak je nechali stát celou noc na mrazu. Normální vězni, kteří byli v táborech za politickou činnost přežili jen málokdy. Bratři toto zacházení přežít dokázali. Věděli, že jim nebeský Otec pomáhá. Jindy, když byli skutečně krutě mučeni, stalo se, že po prvních ranách přestali cítit bolest. Jako by se ocitli mimo tělo. To vydávalo steny, ale jejich vnímání bylo natolik otupené, že prostě výslech přežili. Vycházím z určitých vzpomínek těchto bratrů a sester.

Dnes přichází k Otci velké množství nových bratrů a sester, kteří jsou vystaveni různým tlakům, nejčastěji skrze vlastní rodinu, ale mnohdy je to od Mikulášovy sekty. Ti patří k Satanově synagoze. Když tlak přichází od nich, mohou si uvědomit, že se sborů ujali ti, kdo se prohlašují za duchovní Židy, ale Židé nejsou.

Otcovo poučení nám také pomáhá pochopit, že toto se děje i na politickém nebi, kdy takzvaný Dům Sion, nemá s Židy nic společného, že to jsou Chazarští sluhové, Kabala, ale tváří se jako Židé. Proč to můžeme v době tísně odhalit? Protože hledáme příčinu toho všeho, co se kolem děje a pak nalezneme i tyto maskoty.

Pokud někdo ze Smyrny vyjde, měl by se obloukem vyhnout třetímu až pátému sboru, kde se objevují další duchovní nemoci, které pokud nás dostihnou, mohou způsobit, že nám Jehošua řekne toto:

„Každý strom, který nenese znamenité ovoce, je podťat a vhozen do ohně. Skutečně tedy poznáte ty lidi podle jejich ovoce. Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:19-23)

Pán Jehošua věděl, že naše duchovní životní cesta bude plná překážek, protože Satan je velice lstivý a rád sám sebe a také své služebníky nechává proměňovat v anděly světla. Abychom jim neskočili na lep, je potřeba rozumět vůli našeho nebeského Otce. Ti takzvaní andělé dělají vše pro to, aby nás zmátli. Proč to dělají? Abychom přestali hledat nejprve Otcovou vůli a zájmy Království a dávají nám rady, jak si duchovní život co nejvíc usnadnit. Říkají nám: „Obleč si náš dres, protože tady kolem sebe máme jen a jen lásku a podívej kolik skutků už jsme v Kristově jménu vykonali. Stačí tak málo, jen se přestaň dotazovat nebeského Otce, vždyť ti stačí naše moudrost, naše nauky.“.

Když takoví lidé vidí, jak se nám hmotně nedaří pro Satanův tlak, tak jsou jako Jobovi utěšitelé, kteří Joba stále nabádali k tomu, aby vyznal svůj skrytý hřích. Říkají: „Kdyby jsi jednal podle našich nauk a norem, jistě by ti nebeský Otec požehnal.“. Kolikrát jsem podobné myšlenky slyšel, když jsem se ocitl v sedmém sboru, v Laodicei.

Raději 100x ve Smyrně, než mezi Laodicejským lidem.

Kéž nám nebeský Otec otvírá oči, abychom viděli, co skutečně Duch říká sedmi sborům.

S Agape Váš a Kristův bratr Igi.

dopis také zde a ke stažení zde nebo zde