14) Čemu věří Svědkové Jehovovi a čemu věří bratři a sestry Jehošuy Krista

Spread the love

Sepsáno 3. října 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

ČEMU VĚŘÍ ČLENOVÉ NÁBOŽENSKÉ ORGANIZACE SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
(dále jen SJ)
a čemu z Písma věřím já.

  Stává se mi velmi často, že díky tomu, že vím, jaké je jméno našeho nebeského Otce JeHoVa-h, kde se koncové „há“ nevyslovuje a proto přepisuji jméno foneticky, že mne mnozí řadí k této organizaci. Přesto jen málokdo skutečně ví, co vyučuje tato náboženská organizace a čemu se musí věřit.

  Nestydím se za to, že jsem byl součástí této organizace skoro 16 let a už víc jak 11 let jsem mimo, takže pokud bych uvedl něco, co se v této organizaci změnilo, tak ať to ten, kdo je součástí organizace, vysvětlí.

  (1) Prvním a hlavním bodem víry každého SJ je, že jedině věrnému a rozvážnému otrokovi věřiti budeš.

  Kdo je ten věrný a rozvážný otrok? Je to skupina osob, která tvrdí, že jim je dáván duchovní chléb (porozumění Písma), které se má šířit při kazatelské činnosti. K tomuto šíření slouží vydaná literatura, kterou připravují členové takzvaného Betelu a vedoucí sbor jej schvaluje a nechává vytisknout. Málokdy samotní členové vedoucího sboru sami připravují tento „duchovní chléb“. Všichni členové vedoucího sboru o sobě tvrdí, že patří k osobám s nebeskou nadějí, že budou kralovat s Kristem.

  Věří, že je do úřadu dosadil samotný Kristus, protože podle jejich mytologie věří, že se v roce 1919 uskutečnila Kristova prohlídka všech náboženských domů a tehdy ještě byli známí jako „Vážní badatele Bible“ a že tuto skupinu Kristus vybral, aby přinášela duchovní pokrm v pravý čas nejenom SJ, ale celému zbytku světa.

  Já osobně jsem byl po celou dobu, kdy jsem byl součástí SJ, na pochybách, že tomu tak je, ale často jsem se uchlácholil tím, a dělá to velká spousta bratrů a sester, že když vznikl nějaký závažný problém, že jsem věřil tomu, že to Pan Jehova, tehdy to ještě nebyl můj nebeský Otec, tak jako dnes, že to připouští, protože to není sbor andělů, ale sbor nedokonalých lidí.

  Vše jsem pochopil až tehdy, kdy jsem se 100% jistotou zjistil, že Otec a Kristus nikdy neměli žádný vedoucí sbor a že je to manipulace těch, kdo organizaci řídí. Být modlářem jsem být nechtěl, takže to byl i jeden z mnoha důvodů, tento dům opustit.

  (2) Druhým bodem věrouky SJ je, že věří, že po armagedonu na Zemi zůstane jen velký zástup, tvořený výhradně členy této náboženské organizace. Ti už nebudou umírat a během těch tisíce let Kristovy vlády dojde ke vzkříšení mrtvých a ti kdo nebudou chtít poslouchat Kristovu vládu budou odstraněni.

  Má víra a mé poznání Písma tuto nauku plně odmítá, protože je to přidávání k tomu, co Písmo vysvětluje ve Zjevení 20. kapitole, kde Gog podněcuje národy. Kde by se vzaly ty národy, když SJ národní příslušnost odmítají? Takže věřím přesně tomu, co říkají verše oné kapitoly, že po armagedonu tu budou národy a národnostní skupiny a budou vytvořeny z těch, jenž přijmou Krista, až uvidí vzkříšení zabitých olivovníků z 11. kap. té samé knihy.

  (3) Věří tato skupina bratrů a sester, že pouze jim bylo dáno, aby oznámila Dobrou zprávu o Božím Království, přesně podle pochopení, které předkládá „Vedoucí sbor“ (dále jen VS).

  Já věřím tomu a tak to odhaluje samotné Písmo, že než bude oznámena Dobrá zpráva všem národům a pak přijde konec, že všichni ti, kdo se hlásí ke Kristu, a to SJ také dělají a lžou vám vaši náboženští vůdcové, že to tak není, že je zde pro všechny naděje na to, aby měli podíl na nebeském životě a to až do doby, kdy jsou vyvolení zapečetěni v ČASE KONCE. Proč?

  Za prvé, rok 1914, na který se SJ odvolávají nebyl počátkem ČASU KONCE. Podle Daniele 11:29-39 to je „ustanovený čas“, kde se měla objevit poslední skupina, poslední díže (viz. „…pečetě rozlomeny“ – 1.kap odst.3, celá 28. kapitola), podle Matouše 13:33, která skutečně znala svého Boha, Jehovu, nebeského Otce a měla být za to velmi tvrdě králem Severu pronásledována, kdy se podle Daniele 7:25 k tomuto pronásledování přidává i král Jihu a budou pronásledováni 3,5 roku.

  Protože mi bylo dovoleno prozkoumat to bez ovlivňování VS, kdy byl skutečně Jeruzalém a chrám zničen, že to bylo v roce 586 př.n.l. a ne v roce 607 př.n.l., jak VS stále vyučuje, a byl(i) usvědčen(i) ze lži a manipulace (1.kap odst.1, celá 8. kapitola24.kap 2.odst od konce), ale svým ovečkám SJ to nehodlá říci, protože tím by spadlo vše, co o svém postavení VS SJ říká, že teprve tehdy došlo k naplnění proroctví ze 4. kapitoly knihy Daniel o 7 časech, to je 2520 letech, kdy Německo, tehdejší král Severu začal pro SJ, tehdy stále známé jako Badatele Bible, stavět koncentrační tábory a Židy tam začal umísťovat až po pádu dohody Haavara, kdy měli být z Německa odsunuti do Palestiny. Takže hledaným rokem je rok 1935 a ne 1914.

  A také přesně podle Daniele a Krista tato skupina bratrů a sester se po roce 1945 nechala ovládnout lidmi s kvasem babylonské ženy (celá 19.kap o SJ), VS, který to učinil lichotkami o tom, že oni jsou jediní, kdo mají Otcovu přízeň. Tak zkvasila ta mouka ve vláčné těsto, jenž je prosyceno falešnými naukami, které patří k hutnému pokrmu. Kvas těchto farizeů (VS) způsobil, že celé společenství odpadlo a stalo se modláři horšími, než se stali samotní Izraelité. Proč?

  Protože jim není dovoleno podle příkazu Písma, vše zkoumat, po všem pátrat a toho DOBRÉHO SE PŘIDRŽET. Také se na nich, stejně jako na ostatních dvou dížích plní text Písma z Hebrejcům (Židům) kde Pavel mluví k těm, kdo skutečně znají Otce jménem, že vzhledem k času, kdyby měli být sami učiteli, se stali posluchači, kteří potřebují svůj VS, aby je nadále vyučoval. Tak odmítli výuku samotným Otcem, Jehovou Bohem, aby je On sám přivedl ke Kristu a tak získali Kristovu mysl. (Srovnej s Jak 4:8; Jer 31:31-34; Jan 6:43-47; 1Kor 2:16).

  (4) SJ věří, že do nebe odchází pouze 144000, podle Zjevení 14. kapitoly a ostatní SJ jsou velkým zástupem.

  Mně Otec z Písma odhaluje úplně něco jiného. Protože jsou dva olivovníky, jsou i dvě skupiny, stejně jak to vysvětluje samotný Jehošua, když hovoří o malém stádu a jiných ovcích, jenž budou jedním stádem jednoho pastýře, čili Krista. První skupina, první olivovník, jsou ostatkem z Kristovy nevěsty, patří tedy ke 144000 a druhý olivovník, jiné ovce, jsou těmi, jenž stojí na okraji skleněného moře v nebi a nemají stanovený počet – Zjevení 15:2.

  Velký zástup vychází až z velkého soužení a jsou to ti, kteří si vyslechnou Dobrou zprávu o Království a přijmou ji za svou, podle Matouše 24:14, když padne Velký Babylon a oni pochopí, že byli podvedeni kvasem falešných nauk svých vůdců, farizeů. A stane se to díky vzkříšení, které všichni uvidí, nebude utajeno, tak jako bylo utajeno to Kristovo a budou stejně jako Jonáš kázat 40 dní, stejně jako kázal po svém vzkříšení Jehošua 40 dní a tak budou mít olivovníky pečeť samotného Jehovy Boha, kterou nikdo nebude moci popřít. A pak budou vyzdviženi za těmi, co byli vzbuzeni zároveň s nimi, ale už jsou v nebi, takže nepředejdou ty, kdo usnuli ve smrti před nimi. Obdrží stejně jako Kristus po vzkříšení nové tělo a v něm se budou všem objevovat, ale v tom těle už hřích nepanuje, protože svou mzdu za hřích splatili při zabití, které způsobí Osmý poslední král Satanova systému, přesně podle Daniele 8:9-14, kdy to osazenstvo nebe jsou ti, kteří patří ke druhému olivovníku a jsou ostatkem ze 144000, a jsou označeni jako hvězdy. A než je zahubí, tak od jeho nabytí moci, tedy počátku ČASU KONCE, bude plynout 2300 večerů a jiter a na konci dojde k zabití těchto olivovníků. A když budou vzkříšeny oba olivovníky, dojde k očištění svatyně.

  A to je jen část rozdílů v tom, čemu věřím já a čemu SJ pod vedením VS. Budete-li toužit ještě po dalších rozdílech, napište mi do komentáře a já tak učiním.

  V čem se shodneme, tak to nechám na další díly a vysvětlím, proč to pochopili správně a že to je to nefalšované mléko, ale ne hutný pokrm.

Jeden z důvodů mého konečného rozhodnutí, proč odejít.

Schránka otázek NSK z roku 2007 – km 9/07 str. 3

https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/202007325

Váš bratr a bratr Jehošuy Krista Igi