12) Přestaňme z OTCE a KRISTA dělat LHÁŘE!

Spread the love

Sepsáno 19. srpna 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

  „(1) Slovo, jež ve vidění přijal Izaiáš, syn Ámócův, o Júdovi a Jerúsalémě: (2) A v posledku dní se stane: Hora domu Jehovova bude upevněná jako hlava hor, jež se tyčí zprostřed pahrbků, a všechny národy se k ní nahrnou, (3) a mnohé národnosti půjdou a budou říkat: Pojďte, ať můžeme vystoupit k hoře Jehovově, k domu Boha Jákóbova, ať nás poučuje o svých cestách, ať chodíme jeho stezkami! Neboť z Cijjóna bude vycházet zákon, ano, z Jerúsaléma slovo Jehovovo; (4) on bude rozsuzovat mezi národy a domlouvat mnoha národnostem, takže své meče překují na motyky a svá kopí na vinařské nože; národ nebude na národ pozvedat meč, aniž se ještě budou učit boji. (5) Dome Jákóbův, pojďte, ať chodíme ve světle Jehovově!“ – Izaiáš 2. kapitola

  S autoritou, jenž by byla svěřena, abych chránil zájmy a PRAVDU o našem nebeském OTCI, protože mi bylo dáno nové jméno, Igi (ochránce) Pop (Otce), ne podle těla smrtelné matky a otce, ale pod inspiracíAŤ JE VÁM ZNÁMO! Každý správce, který by smazal tento text, má VINU KRVE VŮČI VŠEM, K NÍMŽ MĚLO TOTO SLOVO PŘIJÍT. Běda vám farizeové a znalci zákona, kteří jste z mého a KRISTOVA OTCE i ze samotného Jehošuy udělali LHÁŘE! Už toho bylo dost!!! Nevíte, že mají ti, jenž patří k OLIVOVNÍKŮM, sežehnout vás výrokem svých úst? (Zjevení 11:5).

  JAK DLOUHO SE CHCETE PŘÍT SE SAMOTNÝM STVOŘITELEM nebe a Země a ČINIT Z NĚJ TOHO, KÝM JEJ POPLIVÁVÁ SATAN?

  Komu máme věřit? Otci (JHVH, יהוה, Jehovovi Bohu), jeho SLOVU (Jehošuovi Kristu), jeho Písmu (BIBLI SVATÉ), nebo lidem jenž naslouchají lidem, které si nad sebou dosadili?

  Je psáno: „A andělu shromáždění, jež je v Laodikei, napiš: Tyto věci praví ten, jenž je AMÉN, věrný a pravdomluvný svědek, POČÁTEK Božího (OTCOVA) stvoření:“ – Zjevení 3:14. Co čteš?

  Nebo zde: „Děkujíce Otci (JHVHיהוהJehovovi Bohu), jenž nás učinil způsobilými k účasti na údělu svatých ve světle, jenž nás vyprostil z pravomoci tmy a přenesl do království Syna jeho lásky, v němž máme osvobození, odpuštění hříchů, jenž je obrazem neviditelného Boha (JHVHיהוהJehovy) PRVOROZENÝ všeho STVOŘENÍ (nejsou snad i andělé STVOŘENÍ?), protože jím byly STVOŘENY všechny věci, věci v nebesích i věci na zemi, viditelné i neviditelné, ať trůny, ať panství, ať knížectví, ať vrchnosti, všechny věci byly STVOŘENY skrze něho a pro něho, a on je přede všemi a jím se všechny věci drží pohromadě.“ – Koloským 1:12-17)

  Je snad samotný Jehošua lhářem?, Nebo lže Pavel? Nebo lžou OBA?! Nenapsal Jan v 1. kapitole v prvním verši toto?: „Na POČÁTKU bylo Slovo (Jehošua), i bylo to Slovo (Jehošuau Boha (JHVHיהוהJehovy), a to Slovo (Jehošuabylo bohem (mocným).“ Jak to, že Jan píše o POČÁTKU JEHOŠUY, když Otec počátek nemá? Kdo je LHÁŘ? JÁ, který jen ukazuji jasně zapsané texty, nebo ti, co tě učili SVÝM VLASTNÍM NAUKÁM a SVÉMU KVASU FARIZEŮ?

  Proto Pavel o vás napsal v dopise Hebrejům (ŽIDŮM) toto prorocké prohlášení: Máme o něm (o Jehošuovi) mnoho co říci je to nesnadno vyložitelné řečí, jelikož vy jste se stali co do sluchu lenivými – vždyť byste přece za ten čas měli být učiteli a zatím máte zapotřebí, by vás někdo vyučoval, které jsou POČÁTEČNÍ prvky Božích sdělení, a stali jste se potřebnými mléka [a] ne hutné stravy;“ – Židům 5:11-12.

  Neřekl Jehošua toto? Ke mně NEMŮŽE přijít nikdo, nepřitáhne-li ho Otec (JHVH, יהוה, Jehova), jenž mě poslal; a já mu dám v poslední den opět vstát.“ – Jan 6:44

  Kdy tě Otec (JHVHיהוהJehova) k Jehošuovi, svému Synovi, přivedl? Jak tě mohl přivést, když ani nevíš jaké je jeho skutečné JMÉNO? Proč Jehošua řekl? „Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vstoupí do království nebes, nýbrž ten, kdo koná VŮLI mého Otce (JHVHיהוהJehovySTVOŘITELE), jenž je v nebesích. MNOZÍ mi v onen den budou říkat: Pane, Pane, neprorokovali jsme jménem tvým? A nevyháněli jsme démony jménem tvým? A nevykonali jsme mnoho mocných činů jménem tvým? A tu jim otevřeně povím: Nikdy jsem vás nepoznal – táhněte pryč ode mne vy, kteří působíte bezzákonnost.“ – Matouš 7:21-23

  O jaké bezzákonnosti tady Jehošua mluví? Není to náhodou to, že jste jej povýšili na rovného jeho a mého NEBESKÉHO OTCEJEHOVU STVOŘITELE? Není to náhodou tak, že zněj děláte vše, jen NE TO, KÝM SKUTEČNĚ MILOVANÝ OTEC JE? Nejste dokonale podvedeni, jako byla Eva, když stále dokola šíříte, co vás naučil smrtelný člověk, kterého posloucháte?

  JAKOU SPRAVEDLNOST MÁTE MILOVAT? TU VLASTNÍ? NEBO TO MÁ BÝT PODLE TOHO, CO JE SKUTEČNĚ PSÁNO? „Usilujte však nejprve o Boží království a jeho SPRAVEDLNOST a tyto všechny věci vám budou přidány.“ – Matouš 6:33

  Podřiďte se tedy Bohu (JHVH, יהוה, Jehovovi, STVOŘITELI), vzepřete se ďáblu, i prchne od vás; přibližte se k Bohu (JHVH, יהוה, Jehovovi, STVOŘITELI) a přiblíží se k vám. Umyjte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, vy, kteří jste dvojité mysli;“ – Jakub 4:7-8

hebrejsky: „Shemâ Jisrael, Jehovah elohejnu Jehovah ECHAD.“ – Deuteronomium 6:4
česky: „Slyš, Izraeli, יהוה Bůh náš, יהוה jeden jest.“ – 5. Mojžíšova 6:4

K vašemu napravení ten, jenž patří k olivovníku,

bratr Váš a bratr Jehošuy Krista, Igi…