Kapitola 2.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-2-

Proč se nezabýváme kapitolami 1, 3 až 6?

.

   V těchto kapitolách je ukázáno, jak samotný nebeský Otec jedná s těmi, které chce použít k tomu, aby na nich a skrze ně ukázal svou moc, a je tam také mocný projev nezasloužené laskavosti; milosti.

   Jediným místem, kterým se chceme zabývat, je Nebukadnecarův druhý sen, kde je popsáno jeho pokoření. Ne že by v těch kapitolách nebyli důležité věci, ale lze je chápat bez výkladu. V této 4. kapitole se hovoří o sedmi časech. Jedna Babylonská církev na této větě vystavěla své učení, které až doposud vyučuje. Dokonce si dovolila lhát a předkládá ve svých materiálech, že byl Jeruzalém zničen už v roce 607 př.n.l. ač historické artefakty to zcela jasně zpochybňují, a přesto se na ně odvolává a zkresleně je datuje. Z této lži byla odbornou veřejností několikráte usvědčena, ale přesto stále argumentuje svým falešným poznáním. Vše vysvětluje Daniel v 11. kapitole ve verších 29 -39. To si teprve ukážeme.

   Lidé, kteří vedou tuto organizaci se prohlásili za věrného a rozvážného otroka z Matouše 24. kapitoly veršů 45 a 46. Přesto můžeme o této skupině hovořit jako o lidech, na kterých se splnila část Danielova proroctví z 11. kapitoly.

   Proč se to stalo? Protože mnozí bratři a sestry z této organizace ve 30 letech minulého století, kteří věřili z celého srdce Otci a Kristu, přijali Otcovo jméno za své a stali se v období druhé světové války pronásledovanými tak, jak Daniel předpověděl. Po roce 1945 se však k této skupině připojilo mnoho těch, jenž svou hladkostí a úskoky celou organizaci sešněrovali příkazy a naukami, aby z tohoto takto vytvořeného Satanova domu nebylo možné odejít se vztyčenou hlavou. Tato satanská organizace je dnes největším trumfem Ďábla k tomu, aby se vysmíval Otcovu jménu.

   Posledním výsměchem, který zatím nastal, je revidovaný překlad Písma z letošního roku (2019), jehož cílem není zjednodušení a zlepšení [v] chápání textu, tak jak to slavně vydavatelé prohlašují, ale je to řízená manipulace.

   Původní překlad, který byl zveřejněn v ČR v roce 1991 pod názvem „Překlad nového světa svatých Písem“ je dobrým a v mnoha místech i jedním z nejlepších překladů do moderního jazyka. Jsou tam samozřejmě prvky, tak jako je to u všech překladů, které ohýbají význam původního textu Písem, ale ty se dají studiem nalézt a pochopit správně. V novém revidovaném překladu jsou slova jako „spravedlivý“ změněna na „dobrý“ a podobně.

   Drazí bratři a sestry, vy jenž skutečně milujete Otce Jehovu, opusťte prosím tento babylonský spolek. Začněte zkoumat a pátrat samostatně, a proste Otce o vedení! Ne skupinu těch, jenž vám tvrdí, že parousia je zde od roku 1914. Tato kniha vám ukáže, že to tak není. Satanova lež je ukrytá v detailu. Příkaz z Písma zní jasně: Po všem pátrejte, všeho zkoumejte a toho dobrého se přidržte!

   Svými návodnými otázkami vás skrytě manipulují k slepotě. Je to projekt Illuminátů, kterému jsou ti takzvaně věrní oddáni. Ne však všichni.

   Myslíte si, že by Kristus nosil hodinky za milióny korun? Proč vám postavili sjezdový areál v Dánsku se zednářskými symboly? Podívejte se pořádně na obrázky, které jsou v publikacích toho, jenž si říká věrný a rozvážný otrok, že jsou tam umně ukryté zednářské symboly!

   Ať je vám čtvrtá kapitola varováním, tak jako to Daniel oznámil Belšacarovi, vnukovi Nebukadnecara, že ví, co se jeho dědovi přihodilo! Mene mene tekel a Parsin na vás přijde, podobně jako na něj.

   Bojíte se kam půjdete? Neměli byste to vědět?! Nebo si myslíte, že se vymluvíte na „věrného a rozvážného“, který vám lhal, až budete stát před tváří Otce a jeho Syna? Myslíte si že nebudete?! Tak potom věříte tomu, co Písmo neučí.

   Toto varování platí i pro ostatní babylonské domy, ty takzvané církve Kristovy, které budou zničeny podle slov Zjevení 18. kapitoly.

One thought on “Kapitola 2.

Comments are closed.