Analyse nr. 3 - Deel (3) - Adolf Hitler opkomst en ondergang van gekke macht

Verspreid de liefde

Aneb, proč se stal kancléřem. Zde se zaměříme na to, jak proměna myšlení obyvatel Země, po předem připravené indoktrinaci jejich nových vzorců myšlení podpořila plán těch, kteří jsou ukryti za oponou v procesech řízení.

NIC SE NEDĚJE NÁHODOU

Každý rozumný člověk, kterým jste i vy, obyčejní lidé, netouží po ničem jiném, než aby byl mír, měl možnost bydlet, pokud možno ve vlastním, měl kolem sebe ty, jenž miluje a všichni byli zdraví.

Toto je přirozená touha, kterou sdílí určitě 90% obyvatel planety. Realita je však taková, že naplnit tuto společnou touhu jako lidstvo nedokážeme. Proč? Ač jsou nám dovoleny takzvané VOLBY, přesto se situace stále zhoršuje. To nedává smysl, pokud by to nebyl všechno plánovaný proces.

Abychom viděli vše realisticky, MUSÍME SE ZBAVIT EMOCÍ, které silně ovlivňují naši rozumovou stránku a zaslepují kritické myšlení. POTŘEBUJEME ODSTUP  a VŠECHNY INFORMACE.

Jak jsem už naznačil v předchozích částech, byly nám předloženy HI STOR KY. Položme si otázku: „Proč nás ve školách neučili o změnách smýšlení většinové populace 19. století? Proč nevíte o tom, že to byla doba velkých očekávání, která souvisela s druhým příchodem Krista?„. Přitom znalci dějin to ví, ale jejich plat závisí na potřebách těch, kdo tahají za nitky.

Koluje jeden příběh poté, co si V.V.Putin zajistil své postavení a stal se po Medvěděvovi znovu prezidentem. Na zasedání se svým poradním výborem zadal všem úkol. Všichni mu měli předložit svou koncepci rozvoje Ruska. Ne na 5, 10, 20 let, ale na 100 let dopředu. Ten, kdo toho není schopen, byl údajně vyzván k odstoupení. Zde je vidět, že tento člověk rozumí řídícím procesům.

Co nám politici slibují? Plán na čtyři roky, když se dostanou do parlamentu, tak je po jejich slibech veta. Waarom? NEMAJÍ VLIV NA DLOUHODOBÉ ŘÍDÍCÍ PROCESY. Takže se podívejme, co určité kroky skutečně MOCNÝCH ZPŮSOBILY.

Nenaplnění slibů o Kristově příchodu vedlo:

zaprvé – k nástupu nových myšlenek ohledně STVOŘITELE, že žádný není

Aby to obyvatelé vstřebali, šlo se postupnými kroky. ŘKC byla obviněna a usvědčena z toho, co se dělo za kulisami. Byly skrze knihtisk vytištěny romány, které odhalovaly nepravosti. Alexander Dumas byl výtečný spisovatel a jeho příběhy se dostaly do popředí.

zadruhé – Evropa byla vtažena do napoleonských válek. To urychlilo  v přeživších vojácích a v civilním obyvatelstvu pocit, že krutost, kterou to přineslo, by STVOŘITEL NEDOPUSTIL, protože On je Láska. Různí vykukové toho využili tak, že začali prosazovat myšlenku francouzské revoluce LÁSKA, ROVNOST, BRATRSTVÍ, do potřeby sepsat listinu PRÁV a SVOBOD a zakotvit je v ústavách národů.
Dům Rothschild díky obchodnímu tahu na britské burze si koupil Anglii, když nechal srze knihtisk rozšířit zprávu, že NAPOLEON U WATERLOO ZVÍTĚZIL. Kdyby to nebyl předem připravený tah, tak by jej odsoudili už tenkrát za PODVOD a všechen jeho majetek by byl zkofiskován

zatřetí – Plán na velkou válku, rozdělenou na dvě části, zprvu naplánován na roky 1879, se zpozdil. Proč? Nebylo dostatek kádrů (levobočků), zasvěcených a připravených k nástupu na svá místa, až se bude porcovat svět na nové státní celky.  V ČESKÝCH ZEMÍCH to byl nějaký Masařík, Beneš a pár dalších. V Rusku Uljanov, Džugašvili, Trockij a pro Německo desátník Adolf Hitler.

začtvrté -Plán jménem Sionismus, který byl spojen s takzvanou ŽIDOVSKOU OTÁZKOU na přemístění hlavně 13 chazarského kmene na území Palestiny, byl záměrně skrze PROTOCOLLEN VAN DE SIES VAN ZION odhalen právě v Rusku, kde bylo plánováno rozparcelování této říše a jeho plné ovládnutí, protože vládnoucí větev Romanovců stále házela vidle do plánovaných procesů. Sionismus se využil k tomu, aby svět měl svého viditelného nepřítele. Protože si lidé nehledají fakta, stal se pro ně každý ŽID NEPŘÍTELEM

zapáté – Založení FEDu , BANKOVNÍ REZERVY NA OVLÁDNUTÍ PENĚZ skrze NÁRODNÍ CENTRÁLNÍ BANKY, zajistilo, že bylo jedno, kdo je v které zemi u moci

zašestéPRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA dokončila proces odklonu mnoha lidí od víry ve STVOŘITELE, započal PROCES NÁBOŽENSTVÍ OPIUM LIDSTVA  a to skrze novou víru ATHEISMUS. Do tohoto procesu se zapojili velmi aktivně zfanatizovaní SVĚDKOVÉ MARXE a ENGELSE a v SSSR byl stvořen nový bůh, cizozemský bůh, kterého do té doby nikdo neznal – VĚČNĚ ŽIVÝ LENIN. Proč jej až dosud nepohřbili, ale má stále na krásné ploščaďce svůj obchůdek s myším olejem, jak se o Mauzoleu říká v jednom vtipu? (Srovnejme si to s Danielovým proroctvím z 11. kapitoly 39 verši :“ tak bude činit v nejpevnějších pevnostech  (zde je třeba rozumět, že se jedná o vojenskou pevnost, NEPORAZITELNÁ SOVĚTSKÁ ARMÁDA) s bohem ciziny (cizozemským bohem); kdo ho uzná, toho sláva se bude množit a bude jim dávat (král severu SSSR) nad mnohými vládnout a půdu jim za poplatek rozdělovat. (RVHP)“.
Kdo dosadil Uljanova? Nebyli to Němci? Proč si chlapec změnil jméno po vzoru svých předků? Taky náhoda? A co Džugašvili, proč jej známe pod novým jménem SATLIN? Zase jenom náhoda?

zasedmé VERSAILLESKÁ SMLOUVA – uvalení chudoby na německý národ, aby mohl přijmout svého FALEŠNÉHO MESIÁŠE, který se úplně náhodou dohodne na smlouvě HAAVARA se Sionisty, které přece tak nenávidí a s ŘKC na podpoře, když zlikviduje BADATELE BIBLE.

SKUTEČNÝ CÍL TOHO VŠEHO – SKRZE UTRPENÍ ODSTRANIT V LIDECH MYŠLENKU NA STVOŘITELE, jako někoho, kdo zachraňuje své věřící, ale naopak je nechá vraždit !

Fialové trojúhelníky – Hitlerův akt, o kterém se nemluví. Proč?

Když se Adolf dostal k moci, ve svém plamenném projevu v roce 1934 v Norimberku prohlásil, že zničí tu pakáž, která si říká Badatelé Bible. V té době už společnost přijala označení Svědkové Jehovovi. Tito lidé, kteří skutečně důvěřovali Písmu, nejenom že na sebe vztáhli podle slov z Izaiáše 43:10,11 výrok, který pronesl samotný JeHoVaH BŮH, o těch kdo jej znají podle jména, ale i podle jeho záměru a významu tohoto jména, že ti se stanou jeho SVĚDKY, ALE NEVĚDOMKY NA SEBE VZTÁHLI VÝROK Z DANIELE 11:32-35:

"A zlovolně jednající stran smlouvy (JEDNÁ SE O DVĚ SKUPINY, JEDNOU JE ŘKC a DRUHOU SKUTEČNÍ ŽIDÉ NA STRANĚ DOHODY HAAVARA) budou hladkými řečmi sváděni k odpadnutí (BYLO JIM SLÍBENO, ŽE SE NESTANOU TERČEM PERZEKUCE), ale lid znajících svého Boha, ti budou silní a budou jednat, a rozvážně si počínající z lidu budou mnohým věnovat pozornost (V ROCE 1934 BYLO V NĚMECKU TĚCHTO BADATELŮ BIBLE 10.000. BĚHEM PRONÁSLEDOVÁNÍ JICH HITLER 10.000 ZAVRAŽDIL a NA KONCI VÁLKY JICH BYLO 20.000. Proč, protože jejich vydávání svědectví skrze utrpení, které bylo nejkrutější v koncentračních táborech, si jich spoluvězni natolik vážili, že se k nim mnoho vězňů přidávalo. Toto se dělo i mezi samotnými Němci, kteří zůstali v NĚMECKU a nebyli nasazeni do války, protože kázat nepřestali ani poté, co museli odejít do podzemí), když budou po mnoho dní padat mečem a plamenem a v zajetí a za kořist, a při jejich padání se jim bude pomáhat trochou pomoci (O jaké pomoci Daniel mluví? Ze samotných svědectví přeživších v koncentračních táborech, kdy jejich mučení bylo daleko za hranicí toho, co snášeli ostatní, se stávalo, že přestali cítit bolest, aby vůbec přežili toto zacházení),
ale mnozí se k nim připojí s lichotkami (Když skončila válka, stali se členy této organizace mnozí dozorci koncentračních lágrů. Víra těchto mnohdy velmi ambiciózních dozorců a vojáků, nebyla založena na skutečné LÁSCE K NEBESKÉMU OTCI, KE STVOŘITELI, ale na pochopení toho, že jim muselo být pomoženo. Protože dostali strach, přijali za své i to, co tito pronásledovaní KŘESŤANÉ KÁZALI. Tato skupina se velmi rychle zorientovala ve způsobu přicházejících procesů řízení, které se začaly uplatňovat v tomto náboženském domě a pomohla ustanovit MODLU, KTERÁ JAKO JEDINÁ MÁ PRÁVO ŘÍKAT a VYSVĚTLOVAT, CO PÍSMO UČÍ) .;
padat budou i někteří z rozvážně si počínajících k pročišťování při nich a k tříbení a k bělení až do času konce, neboť to bude ještě až do určeného času. (O jakém určeném čase se hovoří? Je to EINDTIJD, který započne přesně tím, co nastalo 28.9.2015, kdy se králem severu stalo Rusko, jako nástupnická země po SSSR. Když se podíváme na to, že byl BERLÍN DOBIT JEN A JEN SOVĚTSKOU ARMÁDOU a takzvaným spojencům nebylo dovoleno se této operace zúčastnit, tak to bylo proto, ŽE BYLO TŘEBA PŘEDAT KORUNU KRÁLE SEVERU TÉTO ZEMI. Proto Daniel dále hovoří od 36 verše o cizozemském bohu NOVÉHO KRÁLE SEVERU. Daniel úplně přesně předpověděl ODPADNUTÍ CELÉHO NÁBOŽENSKÉHO DOMU, KTERÝ SKRZE MODLÁŘSTVÍ, nejodpornější věc, která se STVOŘITELI HNUSÍ, SE STAL STRÁŽCEM VELKÉHO MĚSTA, ABY KDYŽ JINÍ VĚŘÍCÍ NÁHODOU VYJDOU, ABY HLEDALI JINÉ „PRAVÉ NÁBOŽENSTVÍ“, ABY ZAPARKOVALI PRÁVĚ V TOMTO DOMĚ.

Co je na celém pronásledování nejzajímavější je to, že tito nejvíce pronásledovaní lidé mohli kdykoliv Z KONCENTRÁKU odejít. A to za jediné podmínky – VEŘEJNĚ SE VZDAJÍ SVÉ VÍRY VE STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, JeHoVaH BOHA. 

Ze všech uvězněných a to i ze zemí okupovaných Německem, to učinilo asi 80 věřících, kdy skutečně opustilo tábor jen 8 těchto bratrů a sester. Zbytek se před branou otočil, vrátil se zpět. Dozorci totiž vždy, když se takto někdo rozhodl tábor opustit, nechali všechny SJ, ty s tím fialovým trojúhelníkem, nastoupit, aby se s dotyčným takzvaně rozloučili. Když si odcházející uvědomili, že zrazují samotného STVOŘITELE a také KRISTA, otočili se a roztrhali to, co podepsali. OKAMŽITĚ BYLI PŘEDEVŠEMI ZABITI!

TYTO DĚJINY VÁS NA ŠKOLÁCH NEUČÍ, ŽE? PROČ ASI? 

Tak jako Nero, jeho touha vybudovat něco velkého, vedla k tomu, že nechal vraždit první křesťany a po něm se toho ujali i další jeho nástupci. Kdy také nařídil Vespasiánovi, aby zničil Židy svou výpravou do Judee v roce 66 n.l., TAK HITLER PLNIL TO SAMÉ POSLÁNÍ, PROTO BYL TENTO NEUZNALÝ MALÍŘ A ARCHITEKT PŘIVEDEN K MOCI, ABY SPLNIL STEJNÝ ÚKOL. Jenže to vám bohové tohoto světa neřeknou, protože chtějí, abyste věřili tomu, že opět přichází z vesmírných dálek, jako ANNUNAKI, tak jak se to stalo poprvé okolo roku 2100 př.n.l. v Sumeru.

Opět podobnost čistě náhodná. Čím začal své zabíjení křesťanů? Ohněm římských domů. Čím si Hitler zajistil svou moc a svůj říšský akt? Zapálením RAICHSTAGU. NEVIDÍTE, ŽE JE TO JAKO PŘES KOPÍRÁK? Položte si otázku: „Kdo by měl zájem na tom, aby se vše stalo podle stejného manuálu, ale s rozestupem 2000 let?“. Plán člověka, nebo někoho, kdo neumírá, tedy zatím? Na to si odpovězte sami.

Protože bych si přál, aby ti, jenž jsou v okovech babylonského domu s věží ve svém logu, aby otevřeli oči, přidám ještě pár informací.
V roce 1909 se mění název společnosti, aby slovo SION už nebylo součástí. Proč? Protože jinak by ti, které známe jako sionisty za oponou, mohl někdo spojovat s jejich projektem. Protože paměť davu je cca týden, maximálně 14 dní, velmi rychle se na to zapomene a ovečkám uvnitř ovčince se to zdůvodní, aby změnu přijaly.

Třetí prezident společnosti, slavný soudce Rutheford, megaloman, který přišel s myšlenkou, že VELKÝ ZÁSTUP NIKDY NEZEMŘE. Dus ZAJISTIL, aby přicházející nové ovce netoužily být povolané, které by se nechaly vyučit samotným STVOŘITELEM, NEBE a ZEMĚ, podle jeho slibu z Jeremiáše 31:31-34 a Kristových slov z Jana 6:44-47 a tak jim zabránil hledat svého PŮVODCE a připravil těmto ovečkám MODLU, TAKZVANÉHO VĚRNÉHO A ROZVÁŽNÉHO SPRÁVCE, který určuje ČEMU SE MUSÍ VĚŘIT. Svou rozvážnost vám drahé ovce předvedl kde čím, ale JEHO NEJODPORNĚJŠÍ ČIN BYL TEN, KDYŽ NAŘÍDIL VŠEM OVCÍM, ABY ZAČALY PSÁT DOPISY ADOLFU HITLEROVI, tak mu dal totiž skutečnou záminku k tomu, aby mohl začít stavět své koncentrační tábory a v nich zabíjet bratry a sestry!

Tento třetí prezident byl členem klubu, stejně jako jeho zesnulý kamarád Ch.T. Russell. Myslíte si, že on nevěděl co dělá? Nečetli jste, že se Satan proměňuje v anděla světla a že to není nic divné, že se takto proměňují i jeho služebníci? Proč potřebovali ti vaši správci zahájit pronásledování Svědků Jehovových v roce 2017 v Rusku? A k čemu vás nutili? Že by k psaní dopisů Putinovi?

Tak si konečně ověřte, co samotný Putin řekl na otázku zrušení registrace? NEBYLO TO NÁHODOU O TOM, KDYŽ SE JEJ NOVINÁŘI PTALI, CO SI O TOM MYSLÍ, ŽE JIM ŘEKL, ŽE TOMUTO ROZHODNUTÍ NEROZUMÍ a že jej nepodporuje, ale musí respektovat soud?

Položte si otázku vy odvážní, z řad Svědků Jehovových :“ KDY VÁM TEN VĚRNÝ OZNÁMIL, ŽE JE RUSKO KRÁLEM SEVERU?„. Nebylo to někdy v roce 2017? Proč se to nestalo už v roce 2015, kdy toto oznamuji veřejně? Proč to nebylo v roce 2010, kdy jsem se o tom zmiňoval? JAKTO ŽE TO NEVĚDĚL a MI TO OTEC SKRZE DUCHA JASNĚ POTVRDIL UŽ V TOM ROCE 2010? Ale toto není soutěž o tom, kdo něco ví a kdo ne, ale toto je BOJ O ŽIVOT!!!!

Nečetli jste? „VYJDĚTE Z NĚJ MŮJ LIDE, abyste neobdrželi část jeho ran.“!!!!

Jak vás svět vnímá? Aha, on vás nemiluje, protože nejste částí světa, že? Nebude to náhodou proto, že je organizace řízená jako TAJNÁ SPOLEČNOST, KDE ČLENOVÉ JSOU PŘECE NADLIDÉ, PROTOŽE ZBYTEK JE JENOM PÓVL, SVĚTÁCI, ODPAD, ALE VY JSTE ELITA.
Není psáno? „KAŽDÝ KDO SE VYVYŠUJE, BUDE POKOŘEN.“? Neučí vás MODLA to, že Otcovo požehnání se pozná podle bohatství a prostředků? Fak byli takovými apoštolové? Nebylo to tak, že byli spokojeni s tím, když si měli kde lehnout a čím se přikrýt a kousek chleba k tomu?
Fakt naplňují vůli Otce ti vaši zjemnělí apoštolové, když mají plný koš a stále říkají: „JE TO MÁLO, NOSTE, NOSTE!!! A KREDITKOU JE MOŽNÉ TAKY PŘINÁŠET! A JEŠTĚ JSME VÁM TO ZJEDNODUŠILI, TRVALÝ PŘÍKAZ SI NAVEĎTE!!! A HLAVNĚ K TOMU NEZAPOMEŇTE NĚCO PŘIDAT!!!!".

Není psáno? „KDO NEPRACUJE, AŤ NEJÍ!„? Není to mlaskání slyšet do vašich domů? Vy nevidíte, jaký ráj si vybudovali kolem sebe?

Ne za mnou, mým poznáním, ALE K OTCI, ABY VÁS SÁM VYUČIL!

Zatím co Nero skutečně spáchal sebevraždu, Adolf si v Argentině a na Antarktidě užíval zbytku svého života, pod ochranou bohů, tedy těch, die gezag hebben over velen.