Vidění proroka Izaiáše – kapitola první

Spread the love

Slyšte a mějme porozumění proto co nám sděluje Izaiáš. Dejme se napravit, protože to co budu nyní rozebírat je pro tyto dny jako oheň. Oheň, který se dotkne celé obydlené země a nikdo neunikne, pokud nezmění své uvažování.

Prosím, obraťme pozornost k samotnému nebeskému Otci, Stvořiteli nebe a země, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu v Jehošuově jménu, zda je to z lidské moudrosti, nebo z ducha. Dotazujme se v Jehošuově jménu.

Vidění Izajáše, syna Amocova, které měl ohledně Judy a Jeruzaléma za dnů judských králů Uzijáše, Jotama, Achaza a Ezechjáše:“ (Izaíáš 1:1)

V kterých letech k nám toto prohlášení přišlo? Uzijáš panoval v letech 807-755 př.n.l. (2. Paralipomenon 26:13). Jotam 755-739 př.n.l. (2. Paralipomenon 27:1). Achaz 739-723 př.n.l. (2. Paralipomenon 28:1) a Ezechiáš 723-694 př.n.l.

Pokud bereme v úvahu, že musel Izaiáš dospět do duchovní dospělosti, aby jej brali jako proroka vážně, muselo být Izaiášovi něco přes 30 let. Pokud budeme uvažovat, že první proroctví k němu přišlo v posledním roce vlády Uzijáše, jak nám napovídá 6. kapitola knihy Izaiáš, narodil se okolo roku 785 př.n.l. . Podle Apoštola Pavla a ústní židovské tradice jej usmrtil syn Ezekiáše Manase, když jej nechal rozřezat pilou. To se nemohlo stát dříve než v roce 693 př.n.l. . Jeho věk tak dosáhl okolo 90 let.

Proč to uvádím? Protože mnoho z nás bylo povoláno k tomu, abychom oznamovali co nastane už před více jak třemi desítkami let. Vždy naše slova a varování byla pronášena tak, jako by ten Čas konce měl nastat další den. Proto mnozí dnes neberou naše myšlenky vážně. Když už jsme dospěli až ke skutečnému počátku Času konce, to je 30.9.2015, tak opět už uplynulo skoro plných 8 let, což je velice symbolické s ohledem na samotné číslo osm, které v Bibli odkazuje na ukončení. Toto zdánlivé zpoždění zbavilo mnoho následovníků Pána Jehošuy ostražitosti, přivedlo je do duchovního spánku.

Čím se tento duchovní spánek projevil? Pán Jehošua to popsal takto:

Jehošua jim dále odpovídal, promlouval k nim v podobenstvích a řekl: Nebeské království se stalo podobným člověku, králi, který uspořádal svatební hostinu pro svého syna.“ (Matouš 22:1,2)

Nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh připravil pro svého Syna, pro Beránka, Jehošuu Pomazaného (Krista) svatební hostinu, aby na ní spočinuli povolaní. Proto vyslal ty, kdo se jím nechali vyučit, ty nazval svými otroky. To se stalo kdy?

V ustanoveném čase se vrátí a opravdu přijde proti jihu; ale naposledy se to neprokáže stejné jako poprvé. A jistě proti němu přijedou lodi Kitim a bude se muset stát skleslým. A opravdu se vrátí a bude vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě a jednat účinně; a bude se muset vrátit a bude brát v úvahu ty, kteří opouštějí svatou smlouvu.“ (Daniel 11:29,30)

Kdy ten ustanovený čas nastal? To musíme zkoumat v lidských dějinách. Jediná událost, která tomu takto odpovídá je souborem dějů, které můžeme spojit se zákonem o FED z 26.12.1913 a následných krocích, kdy král Severu, tehdejší Prusko v koalici dalších dvou zemí, Rakouska-Uherska a Itálie, rozpoutalo první část Velkého konfliktu mezi králem Severu a králem Jihu, Velkou Británii, která se spojila také do koalice s Francií a Ruskem.

Protože Prusko mělo navrch, musela se Británie usmířit se svou kolonií, která vyhlásila už v roce 1776 n.l. plnou samostatnost a nazvala se Spojené státy. Tato kolonie byla zemí Kitim. Doslovně nejzápadnější zemí. Dříve za takovou zemí bylo považováno Španělsko, dokud nebylo celému takzvanému centru světa Evropě odhaleno, že dále na západ je ještě další kontinent, Jižní a Severní Amerika.

V roce 1915 uzavřel král Jihu mírovou smlouvu s USA a stvořil se beránek se dvěma rohy, který v roce 1945 stál už na symbolickém písku lidstva, protože jej bylo jako zrnek písku o proti dřívější letům, kdy počet obyvatel dosahoval v průměru okolo půl miliardy lidí. Zlaté půl miliardy. (Srovnej se Zjevením 13:11) Proto nevznikal současně jako to divoké zvíře se sedmi hlavami, které právě vystoupilo v roce 1945 z moře lidstva. (Zjevení 13:1)

Mladší sestra VB, Spojené státy vyslala v roce 1917 své starší sestře lodě s pomocí, se svými vojsky a tak konflikt dosáhl patové situace. Díky finančním vlivům USA došlo ke zničení Pruska, jeho rozkouskováním a Německo se stalo skleslé, co by nástupnická země. Proto se musel Adolf Hitler obrátit na ty, kdo opustili svátou smlouvu, na Katolickou církev a uzavřít s ním Konkordát 20.7.1933.

Smyslem dohody bylo zabíjet ty, kdo znali svého Stvořitele jménem, protože ti byli v tom čase Božími otroky. Plevel, proti kterému prorokuje Izaiáš a nejenom proti němu, tak ten je vzteky bez sebe a všemožně zesměšňuje ty, kdo oznamují skutečné Boží jméno JeHoVaH (Jehova). Tak nevidí a nerozumí, co se skutečně díky konkordátu a následně i v dalších zemích celého světa odehrálo od roku 1935 do roku 1949, kdy se tato skupina stala třetí nádobou s moukou, kam žena, ZÁHADA-VELKÝ BABYLON, vložila svůj kvas a stala se ta nádoba vláčným, lehce tvarovatelným těstem. (Srovnej s Danielem 11:31-35)

A vyslal své otroky, aby zavolali na svatební hostinu ty, kteří byli pozváni, ale nebyli ochotni přijít.“ (Matouš 22:3)

Jejich vyslání započalo už od roku 1918, ale náboženské domy toto nebraly vážně a vše dělaly proto, aby pozvaní odmítli.

Opět vyslal jiné otroky a řekl: Povězte pozvaným: Pohleďte, připravil jsem oběd, moji býci a vykrmená zvířata jsou poraženi a vše je přichystáno. Pojďte na svatební hostinu. Ale bez zájmu odešli, jeden na své vlastní pole, jiný za svým obchodem;“ (Matouš 22:4,5)

Toto jsme viděli v roce 1931, kdy nebeský Otec ve velkém požehnal těm, kdo znali jeho jméno a dovolil jim, aby si jej dali do svého štítu. Ač je zastřešovala sionistická loutka Rutherford a kolem něj shromážděná skupina, byly vzniknuvší sbory nezávislé a své starší sboru si vybírali sami členové hlasováním, podle duchovní zralosti a ne dnešním návrhem, který musí být potvrzen ze shora těmi, kdo se stali zlými otroky, a kteří díky vínu duchovního smilstva a smlouvy, kterou uzavřeli se šeolem, že tam už jejich ovce nesestoupí, jak to vysvětluje Izaiáš ve 28. kapitole, tak ti plně ovládli po roce 1949 to, co bylo kdysi zrnem.

ostatní se však chopili jeho otroků, nestoudně s nimi zacházeli a zabili je.“ (Matouš 22:6)

Toto nastalo od roku 1935-1945.

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

Divíte se, že vznikla tak dlouhá časová pauza? To proto, že muselo být nalezeno 144 tisíc pro Čas konce, kteří jsou opět zrnem, jenž přináší svůj výnos, tu dvojnásobně, tu pěti násobně a jinde desetinásobně.

Takže kdo očekává, že dojde nyní ještě na další genocidu Božích otroků, tak ten se velmi mýlí, než bude spáleno jejich město, VELKÝ BABYLON.

(Dovysvětlení = kterému mnozí neporozuměli:

Válka která přichází je namířena proti těm, které Pán Jehošua nazval plevelem. Družičky, které jsou rozvážné, tak válka postihne, pokud nevyšli ze svých Babylonských domů. 144 tisíc, neboli nevěsta, tak ta je chráněna svou plnou důvěrou k Otci. Toto není ještě čas, kdy je vedena válka se svatými. Proto je řečeno:

„Každý kdo vzývá Jehovovo jméno bezpečně vyvázne.“ (Joel 2:32 nebo 3:5 podle překladu, který používáme)

Mnozí pláčou nad událostmi ve světě, kde jsou pro Ježíšovo jméno usmrcování mnozí, kdo v to jméno uvěřili. Jenže to není skutečné jméno, které máme vzývat, abychom byli zachráněni.

Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn.“ (Římanům 10:13)

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ (1.Jana 4:1-3)

O jakém inspirovaném výroku Ďábla, který je proti Kristu Jehošuovi jsme slyšeli a je ve světě od 14. nisana 33 n.l., kdy ten výrok na zesměšnění odpadlé Judy umístil nad stauros Pilát Pontský? Jesus, král Židů! Plevel nemá ducha, protože je nerozvážnou pannou, družičkou. Jejich duchovní olej se vyčerpal, takže nyní, když je ženich zde, chtějí po ostatních družičkách něco z jejich oleje, duchovního porozumění, jenže ty samy nemají dost. Jak se to projevuje? Že samy nerozeznávají skutečnou nevěstu. Vnitřně cítí, kdo to je, ale protože jsou tělesné a pošpiněné kvasem svých nádob, odkud vyšly, uvěří kdejaké pomluvě. Jejich prozření přijde, až bude vylit duch. A ten bude vylit, až tady plevel nebude. A ten tu nebude kdy? Až velká část města shoří.

PROTO NASLOUCHEJ ZPĚNĚNÁ STRUSKO, KTEROU NEBESKÝ OTEC ODTAVÍ OHNĚM!

Slyšte, nebesa; a dopřej sluchu, země, neboť sám Jehova promluvil: Syny jsem vychoval a odchoval, ale oni se proti mně vzbouřili.“ (Izaiáš 1:2)

Jak jste se vzbouřili a jak Vás nebeský Otec vychoval? Stejně jako Izrael v době Izaiáše, Vás přivedl k mléku poznání, ale Vy, Vy jste se nedali napravit. Stala se z Vás modlářská tlupa, vzpěněná struska, která se posmívá jménu svého Stvořitele a jménu jeho Syna. Tak čteme například takový komentář:

tak doufám, že ty jehovistický výstřelky jsou též virus 😃

Plevel nemá žádnou rozlišovací schopnost, proto okamžitě nevěstu, ty kteří k ni patří hází do stejného pytle, jako jsou hradby Velkého Babylonu. Proč? Protože se plevel nenechal poučit a jako vláčné těsto se nechal uplácat do myšlenkového tvaru, který mu udělal Satan, jenž ví, že každý kdo vzývá Jehovah a Jehošuovo jméno, že ten bezpečně vyvázne a plameny ohně, které přichází se jej a jeho domácnosti nedotknout tak, že by byli tímto ohněm spáleni. Tak naslouchejte posměváčci, co proti Vám mluví samotný Stvořitel nebe a země a dejte se ještě rychle napravit. Proč?

Býk dobře zná svého kupce, a osel jesle svého majitele; Izrael nezná, můj vlastní lid se nechová s porozuměním. Běda hříšnému národu, lidu obtíženému proviněním, zločinnému semeni, zkázonosným synům! Opustili Jehovu, zacházeli s neúctou se Svatým Izraele, obrátili se nazpět.“ (Izaiáš 1:3,4)

Kdo je dnes Izrael? Nějaký tělesný národ? Nenazval ses, plevele, DUCHOVNÍM IZRAELEM? Nerozvážná panno, duchovní Efraime, nejednáš bez porozumění? Nejednáš s neúctou se svým Původcem? Vlastnímu tělesnému Otci by sis nedovolil říkat přezdívkami, ale Stvořiteli, tak tomu i naplivat do obličeje, to je ti vlastní! Proto naslouchej co máš udělat!

Kde jinde budete ještě více biti, že přidáváte další vzbouření? Celá hlava je v nemocném stavu a celé srdce je mdlé. Od chodidla nohy až po hlavu na něm není zdravé místo. Zranění a zhmožděniny a čerstvé podlitiny nebyly vymačkány ani zavázány ani se nezměkčovalo olejem.“ Izaiáš 1:5,6)

Jsi v očích nebeského Otce nerozvážná panno, jako úplný mrzák, jako někdo kdo byl zbit tak, že není místo, které by bylo zdravé. Tvé podlitiny nikdo nezměkčoval duchovním olejem porozumění, proto jsou tvé rány nezhojitelné.

Vaše země je spoušť, vaše města jsou spálena ohněm; vaše zemská půda přímo před vámi ji pohlcují cizí lidé, a ta spoušť je jako rozvrat od cizích lidí.“ (Izaiáš 1:7)

Přesně toto tě nyní potká, protože tak mluvila samotná ústa JeHoVaH (Jehovy) vojsk duchovní Izraeli. Než bude dokončen celý výklad Izaiáše, tak to na tebe přijde Sionská dcero!

A sionská dcera zůstala jako chýše na vinici, jako budka hlídače v okurkovém poli, jako obležené město. Kdyby nám byl Jehova vojsk nenechal těch pár přežijících, stali bychom se podobnými Sodomě, byli bychom se podobali i Gomoře.“ (Izaiáš 1:8,9)

Přichází na tebe Sione, sionská dcero dvě věci, o kterých jsi nepomyslela. Projekt Blue Beam, pro Vás, kdo věříte lžím o tom, že budete vytrženi, aby Vás to zlé nepostihlo a král Severu, jenž byl povolán, aby spálil plevel. Nemáte oči, abys viděla sionská dcero? K čemu budete připodobněni? K Sodomě a Gomoře, k popelu, který si můžeme prohlédnout.

Slyšte Jehovovo slovo, sodomští diktátoři. Dopřej sluchu zákonu našeho Boha, gomorský lide. Co mi prospěje množství vašich obětí? říká Jehova. Už mám dost celých zápalných obětí beranů a tuku dobře živených zvířat; a nenašel jsem žádné potěšení v krvi mladých býků a beránků a kozlů.“ (Izaiáš 1:10,11)

Tak jako nenalezl nebeský Otec potěšení v obětech tělesného Izraele, tak nenachází žádné potěšení v obětech Vašich rtů. Proč? Protože je psáno:

Tento lid mě ctí svými rty, ale jejich srdce je ode mne daleko vzdáleno.“ (Matouš 15:8)

Kdybys jen Efraime porozuměl číslům kapitol a veršů, jejich symbolice, věděl bys, jak změnit své uvažování.

Když stále vcházíte, abyste viděli můj obličej, kdo to vyžadoval z vaší ruky, abyste pošlapávali má nádvoří?“ (Izaiáš 1:12)

Nepošlapáváte už nádvoří 42 měsíců? Nemá být toto nádvoří zcela vyvrženo?

A byl mi dán rákos podobný prutu, když řekl: Vstaň a změř Boží chrámovou svatyni a oltář a ty, kteří v ní uctívají. Ale nádvoří, které je vně chrámové svatyně, to zcela vyvrhni a neměř je, protože bylo dáno národům a budou nohama pošlapávat svaté město dvaačtyřicet měsíců.“ (Zjevení 11:1,2)

Naslouchej dále Efraime, co činíš špatně, aby přišlo uzdravení dříve, než to vše na tebe přijde.

Přestaňte vnášet další nehodnotné obilné oběti. Kadidlo to je mi něčím odporným. Novoluní a sabat, svolávání schůzek – nemohu strpět užívání zlověstné moci spolu se slavnostním shromážděním. Vaše novoluní a vaše sváteční období má duše nenávidí. Stala se mi břemenem; unavilo mě nosit je.“ Izaiáš 1:13,14)

Návštěvy v náboženských domech, chrámech, sálech království, kde nejenom používáte kadilo, ale jako duchovní kadilo, kdy předkládáte své modlitby na svých slavnostních shromážděních plných pokrytectví a tělesné lásky jen k těm, kdo vyučují a věří tomu co Vy, kde pěstuje mezi sebou nenávist a nenávist ke svým bližním, protože jste něco víc ve svých očích. Jakou hodnotu má taková duchovní obilná oběť?

A když rozestíráte dlaně, schovávám před vámi oči. I když vznášíte mnoho modliteb, nenaslouchám; vaše ruce, ty se naplnily krveprolitím.“ (Izaiáš 1:15)

Nebeský Otec je z Vašeho jednání znechucen, proto zavírá oči a zacpává si uši a Satanovi je dovoleno, aby nás proséval jako pšenici, tak jak to řekl samotný Pán Jehošua:

Šimone, Šimone, pohleď, Satan si vás vyžádal, aby vás proséval jako pšenici.“ (Lukáš 22:31)

Nemá být odděleno zrno od plev?

Umyjte se; očistěte se; odstraňte od mých očí špatnost svých jednání; přestaňte činit špatné. Učte se činit dobré; pátrejte po právu; napravte utlačovatele; konejte soud pro chlapce bez otce; ujměte se pře vdovy.“ (Izaiáš 1:16,17)

Jak získáš Efraime pro sebe porozumění? Nenecháš se sám vyučit, jak ti to oznamuje sám Stvořitel nebe a země, tvůj Původce, Efraime v Jeremiáši 31:34, kdy s tebou uzavřel Novou smlouvu? Nebude to tak, že konečně uvěříš svému Vykupiteli, Panu Jehošuovi, který ti říká, že bez tohoto vyučení k němu nebudeš přiveden?

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ (Jan 6:44)

Lže Ti Efraime Tvůj vykupitel, Pán Jehošua Kristus? Není potřeba opustit ta slavná slavnostní shromáždění plná pokrytecké lásky, tak jak je to zapsáno zde?

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:4)

Nejsou Efraime přicházející dvě věci na celou obydlenou zemi těmi ranami. Kdo tě má vyučit? Člověk v kozlí podobě, kterého po pádu Velkého Babylonu od března 2020 ovládá démon? Nebo je to samotný JeHoVaH (Jehova) vojsk?

Tak pojďte a urovnejme záležitosti mezi sebou, říká Jehova. I kdyby se vaše hříchy prokázaly jako šarlat, budou vybíleny právě jako sníh; i kdyby byly rudé jako karmínová látka, stanou se dokonce podobnými vlně. Projevíte-li ochotu a opravdu budete naslouchat, budete jíst dobré věci země. Ale odmítnete-li a skutečně budete vzpurní, budete pohlceni mečem; vždyť tak mluvila samotná Jehovova ústa.“ (Izaiáš 1:18-20)

Nyní je nám předkládáno dobrořečení a nebo zlořečení, Co si vybereš Sionská dcero?

Jak se jen to věrné městečko stalo prostitutkou! Bylo plné smyslu pro právo; pobývala v něm spravedlnost, ale nyní vrahové.“ (Izaiáš 1:21)

Nevíš o jakém městečku se Izaiáš zmiňuje? Tak musíš vydržet až předložím výklad ke 22. kapitole této knihy:

Bylo jsi plné hlučení, bouřlivé město, jásavé městečko. Tvoji pobití nejsou těmi pobitými mečem ani těmi mrtvými v bitvě.“ (Izaiáš 22:2)

Co se ti přihodilo sionská dcero podobná městečku?

Z tvého stříbra se stala zpěněná struska. Tvé pšeničné pivo je zředěno vodou. Tvá knížata jsou zatvrzelá a jsou společníky zlodějů. Každý z nich miluje úplatek a honí se za dary. Nevykonávají soud pro chlapce bez otce; a dokonce ani právní pře vdovy k nim nezískává přístup. Proto výrok pravého Pána, Jehovy vojsk, Izraelova Mocného, je: Ha! Ulevím si od svých protivníků a chci se pomstít na svých nepřátelích.“ (Izaiáš 1:22-24)

Co je Tvým stříbrem? To je tvé porozumění, které vyměňuješ jako peníz, aby sis koupila srdce svých bližních, svými převrácenými naukami, svou převrácenou zprávou, kterou zaměňuješ za tu, kterou přinesl sám Pán Jehošua, náš Vykupitel, který přišel v těle.

Tvá knížata, tví představení, kazatelé, pastýři, starší sboru či jak je nazýváš, ti se honí za ziskem a dary, aby uplácely ty ještě výše postavené, aby nad tebou krutě panovali a žili si v nestoudném přepychu. Proto neexistuje mezi tebou právo pro chlapce bez otce, protože nedovoluješ aby tento „chlapec“ přišel k samotnému nebeskému Otci. Protože žena nemá přístup ke svému majiteli, jako by se stala vdovou, protože ji svými citovými příkazy a naukami nedovoluješ přijít k Panu Jehošuovi.

A chci obrátit svou ruku zpátky na tebe a odtavím tvou zpěněnou strusku jako louhem a chci odstranit všechny tvé odpady. A chci opět přivést zpátky pro tebe soudce jako zprvu a rádce pro tebe jako na začátku. Potom budeš nazváno Město spravedlnosti, Věrné městečko.“ (Izaiáš 1:25,26)

Koho ti nebeský Otec jako na začátku přivádí sionská dcero, Efraime? Není to nevěsta, 144 tisíc? Jak ji nalezneš, když nemáš dostatek duchovního oleje ve své lampě? Kde jej nakoupíš, když ŽENICH JE ZDE?

Sion bude vykoupen právem a ti jeho, kteří se vracejí, spravedlností. (Izaiáš 1:27)

Co je Bezzákonnost? Není to pravý opak PRÁVA? Nedopouštíš se BEZZÁKONNOSTI tím, že pliveš na skutečné jméno svého Původce a skutečné jméno svého Vykupitele, Beránka? Kdo ti správně odpoví? Ten člověk v kozlí podobě obsazen démonem na Tvých slavnostních shromážděních? Nebo ten, kdo Tě Stvořil, když k němu promluvíš a zavoláš pravým jménem?

A ke zřícení vzbouřenců a hříšných dojde současně, a ti, kteří opouštějí Jehovu, dospějí ke svému konci.“ (Izaiáš 1:28)

Budete se dále smát posměváčci, až to na Vás přijde. Neopustily i samotné hradby Velkého Babylonu svého Stvořitele ač jej znají pravým jménem? Kdo padne, až král Severu bude muset vyjít, aby konečně vykonal to, pro co byl vzburcován?

Vždyť se budou stydět za mohutné stromy, po nichž jste toužili, a budete zaraženi kvůli zahradám, které jste si vyvolili. (Izaiáš 1:29)

Po jaké zahradě jste zatoužili? Poté, co si vystavělo Vaše vedení napříč náboženskými domy i s mohutnou zdí? Nestalo se už Vám toto?

Stanete se totiž podobnými velkému stromu, jehož listí usychá, a zahradě, která nemá vodu.“ (Izaiáš 1:30)

Jaká voda vám chybí? Neřekl sám Pán Jehošua Samaritánce, jaká voda to je?

Kdokoli pije z té vody, kterou mu chci dát, vůbec nikdy nedostane žízeň, ale voda, kterou mu chci dát, se v něm stane pramenem prýštící vody, jež předává věčný život.“ (Jan 4:14)

Tvrdíte, že jste se napili. Skutečně jste přijali tu vodu, která Vám oznámila, že nás musí vyučit samotný nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) vojsk? Že teprve pak budeme přivedeni k Panu Jehošuovi a k trvalému zdroji vody, po které už nikdo nikdy nedostane žízeň?

A silný muž se jistě stane koudelí a výplod jeho činnosti jiskrou; a oba jistě vzplanou současně a nebude, kdo by hasil.“ (Izaiáš 1:31)

Jaký je to ten silný muž a jaká je to ta jeho činnost, jenž jsou zapáleni současně? Nevidíte? Je to král Severu. Jeho jméno je VLADIMÍR VLADIMÍROVIČ PUTIN!!! To co mnozí analytikové považuji za neschopnost, za nerozumné kroky, které mají držet Rusko v permanentní válce, TAK TO JE PŘÍPRAVA! NE SLABOST! Toužíte po zapálení? Brzy se Vám sen vyplní.

Poslouchejme dále, co nám oznamuje samotný Tvůrce nebe a země a buďte ohromeni, protože jeho ruka je ještě vztažena!

Pokoj Všem Váš bratr a Pánův otrok Igi

Rozbor druhé kapitoly zde

One thought on “Vidění proroka Izaiáše – kapitola první

  1. Musím dovysvětli tuto větu, které mnozí neporozuměli:

    „Takže kdo očekává, že dojde nyní ještě na další genocidu Božích otroků, tak ten se velmi mýlí, než bude spáleno jejich město, VELKÝ BABYLON.“

    Válka která přichází je namířena proti těm, které Pán Jehošua nazval plevelem. Družičky, které jsou rozvážné, tak válka postihne, pokud nevyšli ze svých Babylonských domů. 144 tisíc, neboli nevěsta, tak ta je chráněna svou plnou důvěrou k Otci. Toto není ještě čas, kdy je vedena válka se svatými. Proto je řečeno:

    „Každý kdo vzývá Jehovovo jméno bezpečně vyvázne.“ (Joel 2:32 nebo 3:5 podle překladu, který používáme)

Comments are closed.