Všem Chazarům, všem kdo chtějí vládnout nad lidstvem! Vyberte si život, ne druhou smrt! Dejte se uzdravit!

Spread the love

Tak mne vede duch, abych k Vám promluvil Sorosi (Šéreši), Rockefellere, Schwabe, Rothschilde, Schife a další a další. K Vám ze Satanovy synagogy. Vy co se prohlašujete za Židy, ale lžete, protože Váš původ je u praotce Chama spojeného s padlými anděly, kteří se nazvali synové hvězd.

Vaše zvrácená mysl a touha vládnout nad lidstvem, hnána nemocí Psychopatie, podle Vašeho boha, Satana, který se původním jménem nazývá Nositel světla, ale je to po jeho onemocnění stejnou nemocí, která postihla i Vás, je to jen stvoření, které je v přímém odporu proti tomu kdo jej s Láskou Agape stvořil. Proti samotnému nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a proti samotném Panu Jehošuovi, který jediný Vás, Vaši nemocnou mysl může uzdravit.

Ztráta empatie a ztráta rozlišovací schopnosti Vás a Vaše praotce přivedla k propojení s modrou krví, abyste porušovali jedno z největších přikázání. Které?

NEZABIJEŠ !!!!!

Neznáte první proroctví proti Vašemu panovníkovi, které oznamuje, že mu bude rozdrcena hlava? Co potká ty, kdo jsou jen jeho sluhy? Nebudou Satanova synagogo zničeni? V co jste vložili svou důvěru? V nalomený rákos, podobně jako to učinil odpadlý národ Izrael, když hledal pomoc u Egypta, Asýrie a Sýrie? Jak dopadl? Není Vám to synagogo známo?

Kdo Vás zachrání z tohoto času velké tísně? K jakým nohám vzdáš poctu, protože je to prorokováno samotným Synem, Panem Jehošuou Kristem?

Pohleď, chci dát ty ze Satanovy synagógy, kteří říkají, že jsou Židé, a přece nejsou, ale lžou – pohleď, chci je přimět, aby přišli a vzdali poctu před tvýma nohama, a přiměji je, aby poznali, že jsem si tě zamiloval.“ (Zjevení 3:9)

Tvé plány Tě synagogo přivedly až tam, kde se nacházíme nyní. Nebudou naplněny, protože Ty nebudeš vládnou nad člověkem, protože sekera, která poseká Váš les už je připravena, tak jako je připravena na Tvé loutky synagogo. Není to z vůle lidských synů, ale stane se to na příkaz samotného Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. A nebude to NESPRAVEDLIVÉ, protože Tvá psychopatie se stala nezhojitelnou, podobné té, kterou trpí Tvůj pán a jeho padlí andělé!

Tím, že vzdáš poctu těm, které si sám Pán Jehošua zamiloval, tím je Ti synagogo dána možnost, aby ses uzdravila. Aby Tvá zranění mysli došla k uzdravení, zruš svůj dluh, kterým sis lidstvo podmanila, opusť své plány skrze WEF a podobné instituce dřív, než budou zrušeny samotným Stvořitelem!

Má se umírat pro Satana, aby člověk už nepovstal a skončil například v Armageddonu na místě zvaném Gehenna? Proč nejednáš s rozlišovací schopností, když vidíš kam Tvé kroky a Satanovo vedení lidstvo přivedly? Vždyť Tvé zlato zreziví, které jsi si nastřádala, protože jsi zadržovala výnos země. Kdo proti tobě mluvil, když jsi ještě nebyla na živu? Byl to samotný Tvůrce země, která mu celá patří skrze svého služebníka a Kristova tělesného bratra Jakuba. Zkrátila se jeho ruka, aby to nemohl učinit?

K jakým nebesům obracíte svou pozornost Chamovo potomstvo? Neunikneš a ani se nikde neschováš v den JeHoVaH (Jehovova) hněvu. Nebyly ti dějiny, jejich naplněná proroctví dostatečným důkazem, kdo skutečně panuje nad celou obydlenou zemí? Nebyl ti Eliáš dán jako předzvěst, když byli pobiti Satanovi proroci na hoře Karmelu?

Nebyl jako předzvěst ti dán Eliáš, když jej nebeský Otec pozvedl k nebi a přemístil na jiné místo, aby tu zůstal Eliša s dvojnásobným požehnáním? Podobným požehnání velkého zástupu, který tu po pozvednutí povolaných, pozvednutí olivovníků zůstane na zemi? Jak jej Satan zahubí, když k tomu nedostane možnost, protože jej nebeský Otec skryje v nejvnitřnějších místnostech, které mu skrze své ničemné sluhy sám připraví? Nečetla jsi synagogo toto?

Jdi, můj lide, vstup do svých nejvnitřnějších místností a zavři za sebou dveře. Schovej se jen na okamžik, než přejde otevřené odsouzení.“ (Izaiáš 26:20)

Má celý chazarský národ zahynout pro svou ničemnost, nebo se v něm nalezne někdo, kdo má porozumění, že už vše zašlo tak daleko, že už nebude odklad? Ne člověk proti tobě prorokoval, ale byla to ústa samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Kdo se nebude bát? Svými zvrácenými plány jsi synagogo začala ničit samotnou zemi, proto to na tebe přijde, tak jak je proti tobě prorokováno:

Ale národy se rozzlobily a přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána odměna tvým otrokům, prorokům, a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.“ (Zjevení 11:18)

Kdo tě vytrhne a kdo zachrání, aby jsi přežila? V koho jsi vložila důvěru? Netroubí už šestá trubka, aby se naplnilo vše, co se má v ní naplnit? Jak to zastavíš synagogo? Kolik nádechů a výdechů ti ještě bude dovoleno, abys nevystřízlivěla ze své opilosti vínem duchovního smilstva se samotným panovníkem světa?

Neměla by jsi začít mobilizovat svá vojska, Ty, kteří ti slouží? Tu Tvoji LGBQ plus cokoliv agendu? Esaua jsi přivedla až na samotné hranice Turecka. Na čí popud jsi to udělala?Nebylo to opět naplnění proroctví skrze proroka Obadjáše? Jak dlouho si myslíš, že ještě budeš škodit? Do roku 2030? Není to náhodou v plné kompetenci samotného Stvořitele nebes a země, kdy On sám vydá svůj pokyn?

A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí.“ (Zjevení 9:15)

Kdo ti oznámil přesný čas, že by se ti mělo podařit naplnit své a Satanovy plány? Vždyť stále popichuješ svého vlastního hubitele, který vyjde ve velikém vzteku, aby pokácel tvůj les. Kdo jej zastaví, když bude činit Boží vůli? Kolik času ti zbývá? Bude člověku prominuto, když nečiní pokání? Když se nechce napravit? Když nehledá toho, kdo jej skutečně stvořil? Je psáno, že ten kdo bere do rukou meč, ten mečem zahyne. Co děláš ty, Satanova synagogo? Dáváš jej do rukou druhým, tak si myslíš, že nemáš vinu? Je to jako by jsi toto učinila sama.

Jaké milosrdenství chceš pro svůj soud, když sama jednáš nemilosrdně? Nebo není psáno toto?

Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězoslavně jásá nad soudem.“ (Jakub 2:13)

Nenaplnila jsi míru nespravedlnosti tím, že jsi dosadila do soudního systému své sluhy, kteří neznají milosrdenství? Nebyla to Tvá cesta a Tvá rozhodnutí, že jsi vytvořila nesplatitelný dluh a exekutorské pohunky, kteří ti mají zajistit veškeré bohatství světa? Jak dlouho si myslíš, že Ti toto vše ještě bude dovoleno? Jak dlouho budou muset někteří páchat sebevraždy, protože jsi jim ztížila životní cestu a nedovolila jim poznat Stvořitele nebe a země, protože jsi jim nakukala evoluci, jako základ vzniku života?

ZRUŠ SVŮJ NEZÁKONNÝ DLUH NAD NÁRODY A JEDNOTLIVCI!!!

Až to učiní za Tebe samotný nebeský Otec, protože to udělá, co mu předložíš jako skutek pokání? Pokud si Tvůj BEZZÁKONNÝ SYSTÉM DLUHŮ, Tvoji sluhové soudci, exekutoři a advokáti myslí, že vyklouznou, protože mají Tvou ochranu, I NA NĚ TO PŘIJDE. Nebyly peníze, skutečné peníze vytvořeny jako směnná jednotka založena na něčem co má svou reálnou hodnotu? To co vydáváš za peníze, to je peněžní poukázka vytvořená z ničeho a je to jen kouzlo pro podvedené lidi? Nebo se mýlím synagogo?

Když vytiskneš 1000 dolarů a chceš vrátit 1500 dolarů, jakým kouzlem je vytvoříš?

Proč bylo Izraeli nařízeno po sedmi letech zrušit veškerý dluh? Nebylo to proto, aby peníze měly svou stálou reálnou hodnotu, protože nelze nic vytvářet ze vzduchu? Kdo podvádí lidi? Dlužník, kterého donucuješ splatit to, co nebylo vytištěno, nebo Ty, coby věřitel, který jsi podvodným jednáním od vzniku FED vytvořila podvod tvorby potištěných papírků z ničeho? Proto bude tvůj soud Spravedlivý, protože jsi jednala bez milosrdenství. Není to PSYCHOPATIE? Tvá nemoc, která Tě postihla? Dáš se napravit a vyléčit?

Ať se děje vůle Toho kdo stvořil člověka a ne vůle toho, kdo je jen prach a kdo byl stvořen v Jehošuově jménu.

Pánův otrok Igor Zemánek