Proč se nechali mnozí Svědkové Jehovovi geneticky upravit? O značce 6.6.6.

Spread the love

Tuto otázku jsem obdržel od jednoho člověka, se kterým jsem si vyměňoval určité pohledy na dnešní dobu. Protože jsem se s touto otázkou nesetkal poprvé, zveřejňuji odpověď veřejně. Cílem odpovědi není někoho odsoudit, ale dát porozumění, proč žádný náboženský dům nemá schválení a to ani ti, kdo znají skutečné Boží jméno.

Položil jste dobrou otázku ohledně té genové úpravy právě u Svědků Jehovových. Samotné Písmo věnuje této náboženské organizaci desítky veršů. Dokonce samotný Pán Jehošua se o této organizaci zmiňuje, ač ji nejmenuje, podobně jako nejmenuje katolicismus, pravoslaví a po Husovi takzvané náboženské domy protestantismu. Přesto lze pochopit koho má na mysli.

Vedení této náboženské organizace na sebe vztáhlo správně mnoho proroctví, která se naplnila od roku 1935 až do roku cca 1949, kde je prorokováno jejich postavení před nebeským Otcem v těch letech.

A ty, kteří jednají ničemně proti smlouvě, dovede hladkými slovy k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, ten získá převahu a bude jednat účinně.“ (Daniel 11:32)

Pokud nebudeme posuzovat vedení, které bylo vždy pod nejvyšším 33° zednářství, tak řadoví členové měli čisté postavení před samotným Stvořitelem v tom Ustanoveném čase. Po skončení tohoto krátkého období Ustanoveného času, , tak pak už je to opět jen o jednotlivcích, ale ne celé skupině. V Matouš 13:33 čteme:

Pronesl k nim ještě jiné podobenství: Nebeské království je podobné kvasu, který žena vzala a schovala ve třech velkých mírách mouky, až celé množství zkvasilo.

V samotných číslech kapitoly a verše je ukryto co se musí stát a komu jsou ta slova určena.

13 označuje všechny, kdo patří Satanovi, jak v duchovní říši, kterou nevidíme, tak i zde na zemi. Jednoduše řečeno, týká se to celého Satanova světa. 33 nám dává dvě informace. 3+3=6, což je číslo nedokonalého člověka.

Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:18)

Proto se nad danou myšlenkou musí ten kdo čte, hluboce zamyslet a pochopit, aby nebyl součástí tohoto Kristova výroku a dosáhl na 3×3=9, což je obrácení, aby se dostal do čistého postavení před samotným nebeským Otcem. Je tam zaznamenána tato myšlenka:

„Boží království je podobné třem nádobám na mouku, do kterého žena ze Zjevení 17. kapitoly vložila svůj kvas a veškerá mouka zkvasila.“

Všechny náboženské domy tento verš chápou jako něco pozitivního. Přestože je v Písmu kvas vždy spojován jen a jen s odpadnutím. Tři nádoby, jsou tři časová období, která v Čase konce, což je nyní, způsobí, že ti kdo o sobě tvrdí, že následují Krista, se zkazí. Viděli jsme to od samotného počátku, od roku 33 našeho letopočtu. Na počátku každé nádoby tu bylo zrno pšenice, například apoštolové, ke kterým se přidali další učedníci. Satan vyvinul obrovský tlak skrze pronásledování, takže je semlel na mouku. Do čela hnutí se dostali lidé, kteří neměli Boží schválení, ale sami následovali Satana, to je ta symbolická žena. Kvasem se stalo zevšeobecnění náboženských dogmat a tradic, které učinily z následovníků vláčné těsto, tedy něco, co úplně zkvasilo a už nemá s Kristem nic společného, natož se samotným Stvořitelem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem.

První etapa trvala do 6. století n.l.. Zde se vytvořily dva hlavní proudy. Pravoslaví a katolicismus, který si vytvořil ještě další nekřesťanský dům, ctitele Koránu, náhražky Písma.
Druhá etapa započala v 15. století za Husa a trvala až do roku 1879. Tehdy se opět objevilo zrno, ti, kteří opustili milenistická hnutí a začali podobně jako Hus skutečně samostatně studovat Písmo.
Třetí etapa trvá od roku 1879 do dnes. Zjistili, že skutečné jméno Stvořitele nebe a země je JeHoVaH (Jehova). Proto Satan nelenil a snažil se je shromáždit pod jednu střechu, do symbolické nádoby na mouku. Za vůdce jim dal kazatele Russella, zednáře 33° skotského ritu. Podporoval jej na všech jeho cestách a dovolil mu, aby publikoval v nejvýznamnějších denících té doby. Protože byl Russell zasvěcen, znal plán na rozpoutání velké války v roce 1914, začal toto datum hlásat, jako počátek Času konce.

Postupně nahradil ve vzniklých studijních skupinách Písma, kde si říkali Vážní badatele Bible, skutečné studium Písma za studium Strážné věže a jeho publikací. Toto byl první kvas, ale ti následovníci Krista a nebeského Otce byli ještě stále zrnem, ne semletou moukou. Proto na sebe vztáhli proroctví z Izaiáše 43:10,11:

Jste moji svědkové, je Jehovův výrok, ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, abyste poznali a věřili ve mne a abyste rozuměli, že jsem Týž. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný. Já – já jsem Jehova a kromě mne není zachránce.

a tak v roce 1931 se pojmenovali Svědkové Jehovovi. Dále jen SJ. Daniel, velmi žádoucí muž pravého Boha o tomto období prorokoval, že to je Ustanovený čas,

V ustanoveném čase se vrátí a opravdu přijde proti jihu; ale naposledy se to neprokáže stejné jako poprvé.“ (Daniel 11:29)

ne Čas konce.

A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.“ (Daniel 11:40)

A přesně předpověděl, co nastane. Opět vznikl velký tlak, který započal v roce 1934 v Německu a tamní Bibelforscher (Badatelů Bible), jak se jim říkalo, začali být po dohodě Hitlera s katolickým klérem tvrdě pronásledováni.

A ty, kteří jednají ničemně proti smlouvě, dovede hladkými slovy k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, ten získá převahu a bude jednat účinně.“ (Konkordát Adolfa Hitlera s Piem XI.)

Olej do ohně záměrně přilil, v pořadí správně třetí prezident korporátní společnosti Strážná věž J.F. Rutheford, též známý jako Judge Rutheford, který korporaci Strážná věž nevybíravými způsoby převzal po smrti Russella. Opět zednář nejvyššího zasvěcení.

Ten podnítil všechny Svědky Jehovovy po celém světě, aby Hitlera zasypali dopisy, ve kterých jej žádali, aby dal ruce pryč od jejich bratrů a sester. Podobnou akci podnítilo vedení Strážné věže docela nedávno, kdy nejprve poštvalo ruskou prokuraturu proti vlastní náboženské organizaci v Rusku a pak nařídilo svým ovečkám, aby Putinovi začaly psát dopisy. Vše bylo motivováno tím, že se vedení dozvědělo o tom, že nějaký člověk tady už rok na biblických textech vysvětluje, že od 30.9.2015 jsme v Čase konce a že Rusko je skutečný král Severu.

V té době začalo organizaci opouštět nebývalé množství jejich členů, jen v Polsku to bylo za jeden rok cca 20 tisíc členů a potřebovali nějaké to viditelné naplňování proroctví, aby jejich důvěřivé ovce nehledaly jinde, protože z Písma SJ ví, že král Severu bude na konci Času konce pravé ctitele JeHoVaH (Jehovy) Boha a Krista pronásledovat. Bez těchto informací nepochopíme co se odehrává v čase označování genetickou úpravou.

Takže Hitlera to neskutečně popudilo a jak opět oznamuje Daniel, začal to zrno svým tlakem měnit na mouku.

A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění. A po několik dnů budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním. Ale až budou přiváděni ke klopýtnutí, bude jim trochou pomoci pomoženo; a mnozí se k nim jistě připojí hladkostí.“ (Daniel 11:33,34)

Od roku 1935, kdy skončily takzvané časy pohanů po 2520 letech, postavil Hitler první koncentrační tábory. Ne pro Židy, komunisty a další opozici, ale pro Bibelforscher. Tato skupina pronásledovaných, jako jediná skupina, měla možnost se kdykoli zbavit svých okovů a odejít z těchto táborů smrti, když podepíše a veřejně prohlásí, že nemá dále nic společného se svým Stvořitelem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem a se svým Králem, Kristem. Vše je zdokumentováno. Na toto přistoupilo, pokud mne paměť neklame, 20 takzvaných fialových trojúhelníků, kdy 12 z nich svůj podpis zrušilo, když je z koncentráku vyváděli.

Byli za to okamžitě popraveni před nastoupenými bratry a sestrami. Samotný Hitler jen v Německu za svého působení povraždil přes 10 tisíc těchto Badatelů Bible, kdy jich v roce 1935 byl přesně tento počet a po skončení války v roce 1945 jich bylo přes 20 tisíc.

A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění.……“

Ale už to byla mouka, ne zrno, protože začalo platit to, co předpověděl Izaiáš ve 28. kapitole, že takzvaní duchovní opilci, kteří se nechali opít vínem duchovního smilstva, začali zbavovat Svědky Jehovovy své nezávislosti ve vzniklých sborech a museli se plně podřídit diktátu těch, kdo sebe sama označili za takzvaného věrného a rozvážného otroka. Tak se naplnil Daniel 11:29-39 do všech detailů.

Běda vznešené koruně efraimských opilců a vadnoucímu květu jeho spanilé okrasy, jež je na hlavě úrodného údolí těch, kteří jsou přemoženi vínem!“ (Izaiáš 28:1)

Koho bude někdo poučovat v poznání a komu dá někdo porozumět tomu, co bylo vyslechnuto? Těm, kteří byli odstaveni od mléka, těm odsunutým od prsů? Vždyť je to příkaz za příkazem, příkaz za příkazem, měřicí provazec za měřicím provazcem, měřicí provazec za měřicím provazcem, tady trochu, tamhle trochu.“ (Izaiáš 28:9,10)

Proto i poslední, třetí nádoba s duchovním zrnem se stala moukou, kde žena vložila svůj duchovní kvas a stala se miskou tvárného nehodnotného těsta. To vše se má dít až do počátku Času konce. Ten začal opět naplněním Daniele 11:40, kdy takzvaný král Severu začal rozmísťovat svá vojska v Sýrii 30.9.2015, aby se tam začal potýkat s králem Jihu, USA a VB.

Dokud se toto nestalo, nemůže Boží království, jehož hlavním představitelem je Jehošua Kristus začít plně vládnout uprostřed svých nepřátel.

Prut tvé síly vyšle Jehova ze Sionu a řeknePodmaňuj uprostřed svých nepřátel.“ (Žalm 110:2)

Těmi největšími nepřáteli jsou samotní duchovní učitelé v náboženských domech, ale i mimo ně, jenž tvoří Velké město, pojmenované Záhada a také Velký Babylon, matka všech duchovních nevěstek. (Zjevení 17. kapitola)

A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země.“ (17:5)

A žena, kterou jsi viděl, znamená velké město, jež má království nad králi země.“ (17:18)

Proto přišel březen 2020 a byl svět veden k lockdawnům. Od roku 1985 existuje tajný plán, který byl předložen OSN a schválen, že budou odstraněny náboženské domy. Byla to myšlenka, kterou vložil do srdcí politiků samotný nebeský Otec a ta se stala jejich myšlenkou.

A těch deset rohů, které jsi viděl, a divoké zvíře, ty budou nenávidět nevěstku a zpustoší ji a obnaží a sežerou její masité části a úplně ji spálí ohněm. Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily svou jednu myšlenku tím, že dají své království divokému zvířeti, dokud nebudou dovršena Boží slova.“ (17:16,17)

Než bude Velký Babylon úplně zničen, muselo dojít k jeho pádu.

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!“ (Zjevení 18:1,2)

To zajistil 18.3.2020 celosvětový lockdawn. Tehdy ti, kdo skutečně hledali Pravdu, byli přivedeni k otázce, jak se staví jejich náboženský dům ke genové úpravě. To jim ukázalo, že není něco v pořádku. Bylo jim duchem oznámeno:

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:4)

Organizace SJ byla prostřednictvím jednoho bratra informována, že ji nebylo ze strany nebeského Otce dáno rozeznat, co je značkou 6.6.6. . Byl za to vyhozen. Bohužel nepochopil, že toto musí chápat tak, že je organizace SJ stejně na tom, jako ostatní domy Velkého Babylonu. Protože nebeský Otec oznámil skrze apoštola Pavla, že postihne ty, které zavrhl bludem.

Bůh je tedy ve shodě s žádostmi jejich srdce vydal nečistotě, aby mezi sebou zneuctívali svá těla, ano ty, kteří vyměnili Boží pravdu za lež a zbožňovali stvoření (VRO) a prokazovali mu posvátnou službu spíše než Tomu, kdo stvořil, jenž je navždy požehnaný. Amen.“ (Římanům 1:24,25)

Ač kontext tohoto textu je zaměřen hlavně na sexuální skutky těla, je duchovní smilstvo ten největší hřích, protože je to projev modlářství.

Proto prosadilo vedení SJ doporučení, aby se nechali členové geneticky upravit a protože doporučení se v jazyce SJ rovná rozkazu, většina rozkaz splnila. Nehledali vedení a moudrost u samotného nebeského Otce a tak se nepřidrželi rady z Jeremiáše 31:34.

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.

Přijde den, kdy na této planetě budou všichni krom dvou olivovníků, dvou skupin, všichni pod značkou 6.6.6. (viz Zjevení 11.; 13. a 17. kapitola). Musíme pochopit, že bez plné důvěry ke Stvořiteli nebe a země, nikdo neobstojí, aby tlaku na označení odolal. Ještě to neskončilo, ale přijde další fáze. Proto jsem Vám psal prvně o tom, že jedinou záchranou je vzývat s opravdovostí Boží a Kristovo jméno, jak to vysvětlují Joel, apoštol Petr a apoštol Pavel.

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne;…“ (Joel 2:32a)

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21)

Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn.“ (Římanům 10:13)

Je na každém z nás, zda dovolíme, aby to byl samotný JeHoVaH (Jehova) Bůh, kdo nás ve jménu Jehošuy, Pomazaného (Krista) Krále poučí svým duchem, svou moudrostí a otevře nám v tomto Čase konce duchovní oči. Ten kdo to udělá, i kdyby byl zasvěcen do 33° zednářských struktur, přesto mu bude zajištěna ochrana

To je konec odpovědi. Nejenom válku, která přichází, přeživším SJ, aby se splnil text Písma:

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

bude ve svém čase dovoleno, aby značku sejmuli. Nebude to tak, jak tento náboženský dům učí, že jen oni přežijí. Udělali tak z našeho Stvořitele nemilosrdného Boha. Je to přesně naopak, protože je psáno:

Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězoslavně jásá nad soudem.“ (Jakub 2:13)

I když ze svého středu odstranili toho, kdo velmi odsuzoval bez milosrdenství jiné, přesto to nemění nic na tom, čím se Velký Babylon stává po jeho pádu.

Dnes už A. Morrise podle zvyku, když se něco nehodí, tak jako by to nikdy neexistovalo, tak jej všude vymazali, proto jej nenajdeme mezi členy takzvaného Vedoucího sboru, ale jeho sfoukávání sirky a posměšný úšklebek nad smrtí takzvaných JeHoVaH (Jehovových) nepřátel, tak ten už jej dohnal. Pokud si někdo ze SJ myslí, že to bude v jejich případě jinak, tak Vás mohu ujistit, že na 1 přeživšího z Vašich řad bude podle Izaiáše připadat 100 mrtvých z Vašeho středu.

Hlásili jste se k takzvané koruně slávy, jako jediný pravý Boží dům. Nečteme v Písmu toto?

Je totiž ustanovený čas, aby soud začal od Božího domu. Jestliže začíná nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří nejsou poslušni Boží dobré zprávy?“ (1.Petra 4:17)

Jaké svědectví Vaše neláska k bližním, svým bratrům a sestrám, vydala těm vně? Vaše posměšné: „PCHA, SVĚTÁCI!„. Nechci aby někdo z Vás zahynul. Nelechtám uši těm, které ke mne nebeský Otec přivedl, abych jim ukázal směr a sami dovolili nebeskému Otci, aby je On sám poučil. Proto to nečekejme ani v tomto případě. Vzhledem k času jste měli být skutečnými učiteli, ale stejně potřebujete opět poučení o základních věcech, o mléku. Proč jste si zamilovali stvořeného člověka, který několikrát sám potvrdil, že není INSPIROVÁN?

Kdo je skutečně inspirován?

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ (1.Jana 4:1-3)

Co je ten inspirovaný výrok antikrista, který byl už za Jana ve světě? Ježíš, Je-sus. A co vás učí Váš VRO?

Proč byl už ve světě? Protože takto jej na Golgotě na podnět farizeů označil Pilát, jako Jehovovo prase. Proč farizeové křičeli toto?:

Židovští přední kněží však Pilátovi říkali: Nepiš: Král Židů, ale že řekl: Jsem Král Židů.“ (Jan 19:21)

Nevěděli náhodou proč Piláta, který Pána Jehošuu neznal, navedli k latinskému pojmenováni Je-sus? Ptejme se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha v Jehošuově jménu, zda je to správné porozumění inspirované Božím duchem. Proč tam nebylo toto?

Proč tam je Ie-sus (Jesus) a ne Iosua (Jošua)? Kolikrát v životě jste Vy SJ s druhými vedli slovní bitvy o skutečné Otcovo jméno? Tak proč je vám divné, že se Vás snažím naučit mléku, že i na skutečném jménu Vykupitele záleží a proč Vás to neučí VRO? Protože není inspirovaný? V tom skutečně nelže. U Pravdy vždy platí jednotné měřítko a ne, že když se něco hodí, tak se použije logický argument, ale když se to nehodí, protože to odhaluje, že král je nahý, tak se to smete ze stolu. Chceme žít v Pravdě, nebo klamu? Na to si musíme odpovědět každý sám.

Nedávno mi jedna sestra, která je stále součástí domu SJ, kterou skutečně miluji jako svou matku, řekla: „Kouříš? Fuj!“. Kouřím, ano, ale proto, aby si ze mne druzí nedělali modlu. Když mne Otec zbavil toho ostnu v těle na 16 let, abych se naučil to dobré, které v domu SJ je, tak mi dal několik vidění, že to skončí a vrátí do mého těla osten. Musel mne totiž sám vyučit a poslat k více jak desetitisícům domácnostem, abych se naučil rozumět těm, kdo nebyli příznivě nakloněni. Kouření vám vadí, ale duchovní smilstvo ne. Smutné. Přesto všem odpouštím, že takto o mne klopýtají a prosím, aby toto nikomu nebylo přičteno, protože je mi odhalováno, jak o mne smýšlí mnozí a to nejenom ohledně kouření. Ale rád přijímám podobný úděl, jako samotný Pavel, když napsal:

Říkají totiž: Jeho dopisy jsou závažné a silné, ale jeho osobní přítomnost je slabá a jeho řeč opovrženíhodná.“ (2.Korinťanům 10:10)

Kéž bychom nesoudili jeden druhého, ale raději se všichni povzbuzovali k Lásce a znamenitým skutkům, aby byl oslaven nebeský Otec a Pán Jehošua, než nějaký stvořený člověk. Zkusme hledat to dobré, co je v našich bližních a nejenom nedostatky. Věřme, že skutečná Otcova vůle je hlavně o Milosrdenství, které chce nám lidem projevit. Proto Petr píše:

Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i k vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“ (2. Petra 3:9)

Pokud na to pokání dosáhneme, nebudeme zklamáni. Proč? Protože nás nebeský Otec miluje a touží, abychom mu byli dětmi. Syny a dcerami. Proto chce, abychom se milovali jako bratři a sestry. Bez toho, kdo jak velké obdržel poznání. Když prosíme celým srdcem, myslí a silou o porozumění, tak jej obdržíme, ale to jde jen tehdy, pokud skutečně nasloucháme tomuto přikázání, které nám bylo dáno s Agape:

A budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou životní silou.“ (5. Mojžíšova 6:5)

Kéž jej máme v tomto ohledu v srdci na prvním místě spolu s Jehošuou, naším Králem a Vykupitelem. Kéž nám v tomto porozumění sami pomáhají, abychom nešli za člověkem ve kterém není záchrana.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

One thought on “Proč se nechali mnozí Svědkové Jehovovi geneticky upravit? O značce 6.6.6.

 1. Satan připravuje pro následovníky Krista pasti. Ví, že člověk je díky jeho (satanově) světu kritickým, používá lokty, aby se v jeho světě prosadil. Když se pak stáváme věřícími, postupně se zbavujeme kritického ducha a učíme se milosrdenství a odpouštění. Někdy se ovšem stane, že začneme být samo spravedliví a vidíme víc černobíle, než z pohledu našeho Otce, Boha. Kristus nás učil, abychom si odpouštěli. Ukázal to na těch, kteří byli nemocní, na nevěstce, na zločinci na kříži (dřevě). My máme stále tendenci sklouznout k hodnocení obalu a to nám pak může bránit přijímat obsah. A to jsou ony pasti satana. Vytvoří v člověku pocit, že když tamten bratr kouří, nebo má jiný problém, tak nemá požehnání Otce. Jenže, co když nás bude Otec posuzovat právě podle toho, jestli jsme se dokázali oprostit od povrchních soudů? Není právě toto zkouškou naší víry, že se umíme přenést, přes slabosti druhých a nebrát je natolik vážně, že by nám bránily přijmout názor tohoto bratra, i přes jeho neduhy? Kdyby ho Bůh použil k nějakému oznámení a my to nebudeme přijímat, protože jsme vůči němu kritičtí, jak to vysvětlíme Bohu? My jsme si mysleli, že …. Že co? Že když má ten svůj neduh, tak nemůže mít Boží schválení? Bůh bratra nezavrhne, dává mu požehnání, stará se o něj a my ho soudíme? Je to pro nás zkouška.
  Přesně tam nás chce dotlačit satan, aby v nás vytvořil představy, které nejsou od Boha a my jsme klopýtali.
  Nemám na mysli jen Igiho, berme to jako obecné poučení, které platí na kohokoli. Apoštol Pavel byl jak dlouho tím, kdo pronásledoval učedníky a ti ho pak po obrácení měli problém přijmout, na konec ho přijali, dělal totiž mnoho mocných skutků a Bůh byl s ním.
  My do nikoho nevidíme, neznáme nikoho tak podrobně, abychom ho předložili Bohu, jako neschváleného.
  Neodsuzujme nikoho dopředu, vždy na modlitbě zvažujme vše, co je nám předkládáno. Je to ochrana pro nás, abychom nebyli v nějakém ohledu v neschváleném stavu před Bohem.
  Když už nám něco od někoho nesedí, nevytvářejme si k němu odpor. Berme se vážně a soud přenechme Otci. Pokud bude někdo zavádět na scestí, Otec ho časem odhalí. Kdo nemiluje bratry, nepoznal co je láska a Bůh v něm není.

  1 Janův 3:24  Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
  1 Janův 4:20  Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. 21  Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.

Comments are closed.