Co je to takzvaná Tvořivá společnost? Symbolika odhaluje pravdu.

Spread the love

Včera jsem obdržel jedno jejich video, které se zabývá Yellowstonským národním parkem. V něm je odhalováno, že vše je připraveno k tomu, aby super vulkán pod ním vybuchl. Zda vše co tato společnost oznamuje je pravda, nelze úplně s jistotou potvrdit, ale můj vlastní výzkum říká, že určitě se aktivita super vulkánu zvýšila.

Pokud nic o této mezinárodní společnosti nevíme, působí jako seriózní hnutí, které se snaží spojit lidstvo k tomu, aby si vytvořilo společnost, která bude řešit problémy s moudrostí. Do svých řad nalákala i známé vědce různých oborů, takže vše vypadá, že je to tam zalito sluncem.

Abychom odhalili skutečný zdroj této tvořivé síly, této společnosti, musíme nejprve prozkoumat to, co nám odhaluje symbolika, která je do videí vložena. Proč? Protože ji tam vložit musí, aby ti za oponou ve skutečné hierarchii moci nezačali ničit. Je to něco jako glejt, potvrzení, že toto je proces řízení skrze informační úroveň, takzvanou válku s lidstvem páté generace. Takže co vidíme?

Zemi, světelný kotouč, hada, který požírá vlastní ocas, pyramidu a osmičku , jenž je tvořena zlatou hadí kůží. Abychom význam správně přečetli, tak musíme všem symbolům rozumět. Až si jednotlivé obrazy vysvětlíme, zjistíme, proč neskrývá tato tvořivá společnost to, co skrývají všichni ostatní.

Musíme se vrátit v čase o několik tisíc let zpět. Jít do časů skutečně prvního panovníka na zemi, tím byl Nimrod. V jeho časech sestoupili na zem Annunaki, démoni, jenž už neměli plně lidskou podobu, jako tomu bylo před potopou. V té době se začal objevovat sluneční kotouč, jako symbol vědění. Nebylo to proto, že by si v té době někdo skutečně myslel, že je to slunce, tedy minimálně si to nemyslela třída zasvěcených, takzvané vznikající kněžstvo, ale jak to lépe znázornit, než podobou slunce, odkud vychází skutečné světlo?

Kněžstvo bylo vždy krkem svého panovníka a jen málokterý z těch panovníků byl také zasvěcen do porozumění symboliky. Poddaným nebyl pravý význam symboliky nikdy předložen, protože ti byli vždy konzumenty ovládání skrze tuto symboliku, proto jim byla vysvětlovaná v tělesných pojmech. Proto i dnešní mainstreamová archeologie vše vysvětluje tělesně. Oni přece uctívali slunce, jako nejvyššího boha. Abychom tomu správně porozuměli, musíme si symboliku nechat vysvětlit Písmem, Biblí, kde nacházíme pravý význam světla v duchovní symbolice. Satan, který je panovníkem tohoto světa, ji převzal a je pravděpodobné, že mu to bylo dokonce nařízeno samotným Stvořitelem nebe a země, JeHoVaH (Jehovou) Bohem.

Proč? Protože je potřeba vše správně chápat v Čase Konce, tak jak Písmo hovoří o době, která tu je od 30.9.2015. Pochopíme to například z tohoto textu:

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.“ (Daniel 12:3)

Budeme se zde zabývat i čísly, proto jen připomenu, že číslo 12 je číslem duchovní rodiny, kde patří jak andělé, tak lidé, kteří pevně stojí na straně svého Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Číslo 3 je potvrzením pravdivého výroku, je to pravé svědectví.

Číslo 8 je symbolem konce, ukončení něčeho. Proto se graficky znázorňuje, jako dvě nuly, jenž se překrývají, jedna na vrcholu a druhá dole, nebo je to také zkroucená nula uprostřed. Proč to takto musíme vnímat? Protože původní písmo, takzvané runy, bylo koncipováno jako klasický záznam, ale zároveň obraz. Vysvětloval jsem to na příkladu §, doslovně PARAGRADU, dvou S, kde tato runa označuje zahradu Eden, ve které byli dva lidé podvedeni hadem a porušili tak Boží zákon. NEBUDEŠ KRÁST!

Nula sama o sobě znamená ukončení určitého cyklu. Pokud je do ní ještě vložena hadí hlava ve tvaru šipky, pak to oznamuje, že něco Satan započal a nyní to chce dokončit, kdy chce použít stejnou metodu, která byla na počátku jím použita. Ukážeme si, že je toto vše Pravda.

Pyramida vložená do tohoto kruhu, ve zlatém provedení znamená, že toto je řízeno samotným Satanem a jeho démony, takže je to nejvyšší úroveň, jenž je výš, než to, co vidíme jinde.

Je to ta horní pyramida. Že to tak je nacházíme například při tomto Satanském rituálu v Egyptě, kde byl k naplnění tvořivé síly učiněn tento rituál.

Zde vidíme, že je také vše v kruhu, kde světlem se vytváří pyramida ve tvaru kuželu a do něj je vsazen obelisk, který představuje plodivou sílu. V obrazovém písmu Egypťanů je pak znázorňován takto:

Říká se mu Ankh. Vždy byl vybarvován modře a byl odkazem na fyzické propojení s Annunaki, jenž měli modrou krev. Jak odhaluje Písmo, rodily se tímto spojením obři. Odpadlá sekta farizeů, poté co po smrti apoštolů ovládla takzvané křesťanské hnutí, tak ta pro zesměšnění vnutila lidem uctívat kříž. Pokud si jej chceme zavěsit na krk, má podobu jakou?

Všimněme si horního detailu, ten je vždy zakončen podobně do tvaru ouška, jako je to u ankh.

Takže ten, kdo nosí křížek, ten vlastně nevědomě dává prostor Satanovy a démonům, protože se symbolicky zasvěcuje skrze tento předmět jejich tvořivé moci. Proč jej nosí? Je to ochranný amulet, něco svatého. To samozřejmě platí pro kříž všude jinde, ne jenom na krku. Odpadlá Juda, farizejská sekta toto ví, takto všem vnutila, jen aby tito lidé patřili Satanovi a ne skutečnému Stvořiteli. Je to skutečně tak, jak zpívá polská skupina Lady Pank pod inspirací:

křížek pálí v ústech
Píseň Mala wojna

Obyčejný člověk se nezamýšlí nad detaily a proč něco má stále před očima. Bere to jako něco neškodného a tradičního. Co Pán Jehošua říká?

Jehošua jim řekl: Mějte oči otevřené a mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů.“ (Matouš 16:6)

A co je to kvas? Náboženské tradice. Když rozumíme umístění kapitoly a verše, tak tu máme 2×8 a jednou šest. Takže kdy se máme toho střežit? V Čase Konce, kdy ta léčka tohoto kvasu bude silně působit na člověka (6).

Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:18)

Proč je to číslo člověka? Protože se lidská společnost skládá ze tří šestek. Politika (6). Náboženství (6). Obchod, který se sestává z výroby, nákupu a prodeje (6). Když toto sečteme, dostaneme číslo 18, což je číslo verše, ale také 6.6.6., šest set šedesát šest.

Samotná 13 je zase symbolickým číslem pro svět duchovní a lidský, jenž podléhá Satanovi. Chce Satan, abychom tomu takto rozuměli? Ne. Je až směšné, jak mne při psaní tohoto článku stále rozptyluje skrze lidi. Toto se mi děje vždy, když něco podobného píšu. Připomeňme si tedy to logo.

To slunce, které tam vidíme, tak když půjdeme do skutečných dějin Egypta, tak zjistíme, že se v záznamu objevuje jako kotouč u kněží a bývá spojován i s faraony. Farao není ve smyslu krále, i toto z Písma víme, ale znamená PŘEDSTAVENÝ RODU, RODINY a vždy je blízko ankh. Takže jaké rodiny je hlavou? Té, která má v sobě modrou krev. Králem se farao stává až tehdy, kdy je mu podřízen celý národ, tedy i ostatní otcové rodů, faraoni. Toto porozumění nám pomáhá pochopit, proč, když je Egypt rozdělen, se najednou objevuje mnoho faraonů, takže to vypadá, že má Egypt daleko delší časovou chronologii, než jak nám ji ukazuje Písmo. Toto je Satanův maisterštyk, ale mohu vás ujistit, že ti kdo Satanovi pomáhají v tahání za nitky, že ti toto vše moc dobře vědí.

Proč je pro nás ten Egypt tak důležitý? Protože nám jeho dějiny odhalují, jak máme ten sluneční kotouč správně chápat. Opět jsem to už dříve vysvětloval, ale opakování je matka moudrosti. Dějiny Egypta se dají rozdělit vzhledem k náboženství na dva směry. Tak zvané období Amon Re (Ra) a Aton Re (Ra). Ten první směr měl navrch od počátku Egypta až do roku 1453 př.n.l… Pak najednou dochází ke změně, kdy na cca 50 let přichází atonizace. Archeologové najednou nevědí, kde se tu ta Atonizace vzala. V ní se objevují žádosti vládců Kaánanu, aby jim přispěchal vládce farao na pomoc, protože Izraelské kmeny, takzvaní Hyksósové (Hebrejci) začali zabírat podle slibu Stvořitele Kaánan. Jak je Egypťané nazývali v době, kdy vládl nad Egyptem Josef. Ten byl druhý po králi faraonovi a byl jedním z 12 synů Jákoba. Izraelité byli v Egyptě až do svého vyjití v roce 1493 př.n.l., kdy je Mojžíš vyvedl mocnou Boží rukou. Takže ti faraoni na trůnu Egypta tu pomoc Kaánanu odmítli.

Proč? Protože nám Písmo vysvětluje, že se 40 let vzpamatovával Egypt z deseti ran, které mu nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) uštědřil. V té době se do Egypta dostává takzvaný hymnus, Žalm Mojžíše, který byl nalezen v sarkofágu jednoho z tehdejších faraonů. Satan a jeho sluhové vnutili lidstvu, že byl Mojžíš plagiátorem. Pokud však dáme všechny dosavadní nálezy v Egyptě do stejné časové osy, protože víme, za kterého faraona Josef přišel do Egypta. A pochopíme správně to, co slovo farao skutečně znamená, pak pochopíme, proč, než opět dojde k plnému sjednocení Egypta se nám tam vyskytují faraoni jak na běžícím páse.

Od Ahmose I., který rozdělený Egypt po smrtí Josefa opět sjednotil. Provedl to po roce 1620 př.n.l.. Pak 1595 př.n.l. usedá na trůn Amenotep I. . 1574 př.n.l. se ujímá moci Thutmose I., který vydává výnos o tom, že mají být všichni Hyksóští chlapci při narození usmrceni. V roce 1573 př.n.l. se narodí Mojžíš, kterého tento výnos postihuje. Thutmose I. má syna Thutmose II. a dceru z jiné ženy, Hatsepšut. Ta si bere za manžela svého nevlastního bratra, kterému není schopna dát syna. Ten oplodní konkubínu Esetu. Když se to Hapsetšut dozvídá, je velice uražená a bere si za potomka nalezence z řeky Nilu, kterému dává egyptské jméno Mojžíš (Vytažený z vody). Donutí svého manžela, aby jej adoptoval. Tak zajišťuje, aby se levoboček Thutmose III. nestal nástupcem, ale stal se jím adoptovaný z řeky Nilu, Mojžíš.

Thutmose III. vyrůstá jako chlapec s Mojžíšem, ale je pak poslán otcem, aby se stal knězem kultu Amon Re a dosáhl pak na postavení velekněze. 1561 př.n.l. nastupuje po svém otci Thutmosem I. Thutmose II. na trůn a po asi 13 letech umírá. Zde se začínají původní záznamy o další vládě měnit a učiní to Thutmose III., když se nakonec zbaví své nevlastní matky Hatšepsut, kterou Mojžíš ustanovuje za sebe jako faraona ženu v roce 1548 př.n.l.

V roce 1533 př.n.l. Mojžíš zabíjí Egypťana, to se dozvídá Hatšepsut a chce nechat Mojžíše zabít, protože ji potupil před zraky Egypta, když dal přednost otrokům, nenáviděným Hyksósům. Po čase je Hatšepsut donucena knězi, aby spoluvládla se svým nevlastním synem Thutmose III., který ji nechá na radu kněží zabít, sám je už v té době veleknězem, který sepisuje pod přímým vlivem Satana knihu Mrtvých, která se stává hlavní knihou Kabaly a ž do dnes. 1526 př.n.l. nastupuje Thutmose III. k samostatné vládě a svými válečnými výboji je označován jako Napoleon egyptský. Za jeho vlády má Egypt postavení světové velmoci číslo jedna a už žádný další farao toho nedosáhne.

Proč? Tehdy mu tribut musela odvádět i Asýrie. Na jaře roku 1493 př.n.l. jeho slávu a moc ukončuje deset egyptských ran. Nejstarší syn Amenhotep II. je na válečné výpravě mimo Egypt, ale zanechává v péči svého otce Thutmose III. svého nejstaršího syna. Jeho jméno neznáme, ale za to máme jeho mumii, která se mylně vydává za Thutmose III. . To bylo zjištěn tak, že se zjistilo stáří těla této mumie, když zemřela. Byl to muž ve věku 20 až 30 let. Thutmose měl 80 let. Tělo však bylo uloženo v jeho vlastní hrobce, kde se nachází i tyto vyobrazení.

Zde můžeme vidět proměnu hole v hada a také takzvaný sluneční kotouč. Žádný jiný farao nebyl schopen tento zázrak proměny uskutečnit. Kde o této přeměně hole v hada čteme? V Písmu, když Mojžíš přišel někdy na podzim roku 1494 př.n.l. zpět do Egypta. Popis setkání Mojžíše s Thutmose III. je popsán tak, že se mu Mojžíš nepoklonil. Proč? Protože Thutmose III. Mojžíše znal a ten mu byl nadřazen, protože si Thutmose III. uvědomoval, že sedí na jeho trůnu, který Mojžíš odmítl.

Tehdejší zvyky faraonova dvora byly takové, že obličej faraona nesměl nikdo spatřit. Ale zde záznam jasně odhaluje, že toto pro Mojžíše neplatilo. Proč jej nikdo nemohl při veřejném jednání spatřit, podívat se mu do tváře? Thutmose III. byl i veleknězem, někým moc svatým, aby mu kdekdo pohlédl do tváře. Za to byla smrt. Jen jemu rovný a nebo výše postavený toto mohl absolvovat bez smrtelných následků. Chápu, že jsou to pro mnohé nové informace, ale nejsou tak neznámé archeologům. Otázka zní: „Proč se to v hodinách dějepisu, kde je docela hodně času věnováno Egyptu neučí?“. Bez těchto informací nemůžeme pochopit, že skutečně sluneční kotouč není o slunci, ale o moudrosti a vedení, o duchovním světlu. Také záři.

Thutmose III. se utopil v Rudém moři a do jeho nedodělané hrobky je položen mladý muž, jeho vnuk, prvorozený syn Amenhotepa II. . Protože hebrejština nerozlišuje syn a vnuk, čteme v Písmu, že to postihlo Thutmosova syna, ale kdyby překladatelé znali skutečné dějiny, jistě by to přeložili jako vnuka. Mělo to být až do Času Konce utajeno, proto se až do dnes učí, že faraonem exodu byl Ramesse II., ten však vládl až v letech 1350-1274 př.n.l.

Archeologie má dostatek vodítek k tomu, aby toto neučila, ale světu vládne otec lži, Satan, tak se nemůžeme divit, že nikdo nemá zájem propojit chronologii Egypta správně s tou, kterou nacházíme v Písmu. Vím kolik času zabere sestavit tu, jenž nacházíme v Písmu a když se podíváme na to, co nám představují různé náboženské domy, tak je to jeden velký hokej. Musel jsem se skutečně pod vedením Otcova ducha brodit sem a tam, abych mohl spojit Egypt s Písmem a aby to skutečně sedělo.

Když se Amenhotep II. vrátil z vojenské výpravy, tak nevěřil vlastním očím a opět ještě jednou celý Egypt zpustošil a zavraždil mnoho Amonových kněží, protože jim to kladl za vinu. Tady se dostáváme k porozumění, proč jeho vnuk Amenhotep III. nechce pomoci vládcům Kaánanu, kteří jej o to žádají a proč si Amenhotep IV., pravnuk Amenhotepa II. mění jméno na Achnaton. Přesouvá své sídlo mimo původní Théby a buduje nové centrum moci.

Proč? Protože si vyžádá texty, které nechal nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) sepsat Mojžíšovi a dostane se mu do rukou i ten Žalm 104, o kterém se tvrdí, že jej opsal Mojžíš. Ten už byl hezkých pár let mrtvý. Aton, který je shodou okolností opět zobrazován jako sluneční kotouč má význam Ten, jenž je Stvořitelem života. Kdežto Amon Re (Ra), to je Ten, jenž je ukryt za světlem (poznáním). Hlupáčkům Egypťanům představován jako Ten, jenž se ukrývá za sluncem. A nejenom tehdejším Egypťanům, ale i dnešnímu Egyptu, který je v duchovním smyslu celým světem lidí, se toto vnucuje. Zde máme odpověď, proč je v logu planeta Země.

Jen pro pochopení, Mojžíš umírá v roce 1453 př.n.l. a Achnaton, u kterého se ten Žalm 104 našel, tak ten vládl od 1424 do 1407 př.n.l. a Jozue umírá 1404 př.n.l. . A když zjistíme, co falešný velekněz Ajj Atona začal provádět poté, co nechal Achnatona zabít, jak donutil mladého Tutanchatona si změnit jméno na Tutanchamona, že to bylo čirou náhodou v roce smrti Jozua, Hošey syna Nunova, kterému začal Mojžíš pod inspirací říkat Jehošua, tak nám vše dojde, proč najednou je veleknězem Atona Ajj, který když zabije Tutanchamona se stane na krátko faraonem a také veleknězem Amona a vše se vrací ke starým náboženským pořádkům.

Jak jsem odhaloval už výše, ta zlatá nula s hadí hlavou symbolizuje, že má Satan v úmyslu něco dokončit. Tím je podvod, který vnucuje už od smrti Nimroda skrze eposy zapsané v klínovém písmu, že původ člověka je z vesmíru. Proto stále čteme o pozorování UFO, Galaktické federaci, na kterou se úplně náhodou Tvořivá společnost odkazuje. Mnozí však netuší, že vše vychází z jedné Ukrajinské okultní společnosti AllatRa.

No to jsou nám věci. Takže tu máme RA (vědění, světlo). máme tu Allat, což je něco jako Alláh a mi víme, že to není jméno, ale PÁN. Takže co je za jménem AllatRa ukryto? PÁN SVĚTLA, nebo také PÁN, KTERÝ SE UKRÝVÁ ZA SVĚTLEM. Nepřipomíná nám to Egypt, starodávný Egypt? Mi tedy velmi. Teď se musíme na tento spolek podívat trochu do hloubky. Proč? Abychom pochopili, proč má to logo takové, jaké vidíme na videu, že je víš, než vše ostatní.

AllatRa je nové náboženské hnutí sídlící na Ukrajině a působící také v Rusku, v řadě evropských zemích a USA. Staví se jako veřejná unie mimo politiku a mimo náboženství. Postupem času se v průběhu roku 2022 transformovalo v tzv. Tvořivou společnost. Wikipedie

Založení: 2011, Kyjev, Ukrajina

Takže hlavní postavou je velice kontroverzní guru I. N. Danilov. Ten má samozřejmě kolem sebe mnoho krásných žen.

Toto je jedna z nich. Pokud si pustíme video, odkud jsou fotky, tak zjistíme při pohledu do očí této ženy, že je za nimi hluboká temnota. Ne každý to vidí. Zkusím najít největší ženskou hvězdu Anastasiu. Ta také napsala knihu, jenž se stala bestselerem.

Doporučuji shlédnou toto krátké video, stačí jen pár minut:

Zde vidíme ženu, kterou nazývá Danilov Žanna a hned na začátku má na diváky ukázat oči, aby odhalila tato opička, jinak se to nazvat nedá, že je v ní jiná bytost. Takže dovolí, aby se ji panenky proměnily do podoby, kterou nacházíme v plazech. Je to rychlé, takže si to musíme pustit. Co se nám tím snaží vnutit? Že pocházíme z Anunnaki.

Ještě jiné kratší video

Viděl jsem tyto oči několikrát, když mi démoni museli dát najevo, že ovládají konkrétního člověka. Naposledy jsem toto viděl u své ženy, která musela zpět do péče psychiatrů, aby se dokončil Otcův záměr, který má.

Proč toto otevřeně ukazují? Protože celá koncepce takzvané Tvořivé společnosti je o strachu, kterým chce Satan sjednotit lidstvo. Proto vznikla agenda globálního oteplování a také hrůza z možných výbuchů super vulkánů, kde jen tak mimochodem zmiňují, že mají k dispozici něco, co tento vulkanický proces může zastavit. A to je opět zajímavé. Tak proč to neudělají, že?

Další zajímavou informací je to, že jsou absolutně finančně nezávislí. Vlastně se tím AllatRa chlubí. Kdo může být finančně nezávislý? Pouze ten, kdo je nad tiskaři peněz, ale ti jsou v pyramidě moci na pozici nejvyšší příčky, takže tu máme další důkaz toho, že s touto společností je to jinak, než s Chazary a Chabadem. Jsou tedy v pyramidě, která je přímo napojena na tu duchovní pyramidu, tak jak to prezentují hadíma očima, ale také pyramidou, která se vznáší nad planetou zemí, pěkně ve zlatém královském provedení.

Teď je důležité se zamyslet nad umístěním, tedy počátkem, odkud AllatRa vychází. Je to z Donbasu, což ještě v době vzniku byla součást Ukrajiny. I to je symbol. Proč? Protože je to skrytý počátek procesu Času dokončení Satanova plánu, představit se jako někdo z vesmíru. Do doby, než začala speciální vojenská operace, tak bylo vše kolem UFO utajováno a najednou se s ním roztrhl pytel. Ne že by neexistovala pozorování dříve, ale nyní nám je toto pozorování podsouváno i mainstreamem.

Další zajímavostí je to, že takzvaná alternativa, ta, která tvrdí, že vše správně odhaluje, tak na jedné straně říká, že je to podvod, ale na druhé to ostentativně podsouvá. Tomu se říká skrytá manipulace mysli. Když víme, že nyní probíhá 5 generace skryté války proti lidstvu, jejíž cílem je absolutně ovládnout mysl a převzít totální kontrolu nad ní. A tady je ukryto něco, co nemá být vidět. Když slyšíme o takzvané digitální měně, jejím rychlém nasunování, o dalších nesmyslech, které jsou z pohledu normálního člověka jednoznačně špatné, kde to vypadá, že se tomu prostě nejde ubránit, protože sama věda na tom všem ovládání člověka pracuje, pak se musíme ptát: „Není to vše jen dokonalá manipulace k tomu, aby člověk přijal zaslepen touto iluzí něco jiného a dobrovolně šel za zachráncem?“ .

Všichni ti manipulátoři, které já vnímám, tak se snaží z jedné, či druhé strany vyvolat strach a touhu. Nikdo však nemluví o tom, že vše je o svobodné vůli, kterou nesmí Satan jen tak narušit. Proto předhazuje skrze ně různé typy mrkví a mrkviček, aby svým oslíkům, kterým sofistikovaně motá šišku nabídl řešení, které bude přijatelné pro všechny.

Lidé touží žít v míru a bezpečí. Nechtějí žít v digitálním koncentráku. Co tedy udělá Satan, který toto vše ví, aby tuto touhu lidem splnil, ale přitom svobodně úplně ovládl jejich mysl? Dá jim do hlav implantáty? Sníží populaci na zlatou miliardu, či půlmiliardu? Spustí skrze své sluhy nový holocaust prostřednictvím WHO tím, že rozpráší nějaké svinstvo, jak už to jednou učinil při Cokoli 19? Jak jedním šmahem ukončí všechnu tu agendu? K tomu mu stačí, aby přišla světová válka, jenž odstraní vše negativní a dá prostor k novému budování lepších zítřků.

A teď se musíme zamyslet, zda všechny ty špatné plány, které jsou na lidstvo připravovány a mluví se o nich, že jejich implementace přijde nejpozději na podzim letošního roku. Zda to není předem z jeho strany vymyšleno tak, že válkou, které není schopen zabránit, vlastně získá své ovečky pro dobrovolné následování?

Válka je velké trauma pro život lidí a když se vítězství ujme někdo, koho mnozí lidé už nyní vidí jako spasitele, který má vyjít ve velikém vzteku, aby mnohé oddal zničení, dobrovolně se mu poddají. Proto Jakub oznamuje ve svém páté kapitole svého dopisu, že finanční systém, který je naplánován, že selže. Podívejme se sami do Jakuba 5:1-8.

Je pan Putin takový hlupák, aby v den svého vítězství dále prosazoval něco, čemu se říká digitální koncentrák? V čase, kdy potřebuje mít na své straně všechno lidstvo? Kdy bude třeba budovat? Nebude pro něj lepší říci: „Toto a toto vám chtěli udělat, ale toto už nesmíme dopustit!“ . Když dnes slyším, že OSN chce zlegalizovat sex s dětmi a další zvrácenosti. Není to vlastně záměr, který realizovaný nebude, ale dá se na něj hezky poukázat jako na něco, co kdyby válka nepřišla, bylo by realizováno?

A jak to vše souvisí s Putinem a Tvořivou společností AllatRa? Je úzce spojována s ním. A to je velmi zajímavé. Pokud by to tak bylo, pak musí přijít to, že mimozemská civilizace Anunnaki je lež. Proč? Narušilo by to falešný příchod Krista, až olivovníky půjdou na svatbu s Beránkem. No a tady může AllatRa sehrát svou roli. Jak? Její takzvané odstranění vyvolá pocit, že je Satan poražen. Proto její propagace nesmí být ani Chazary a ani Chabadem narušena a proto je tam to logo zobrazeno tak, jak zobrazeno je.

Dává vám to smysl? Mi ano. Ale zda to vidím správně, tak na to je třeba se dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha ve jménu Pána Jehošuy Krista. Jen ukazuji co vidím. Nevěřím v to, že výbuchy sopek mají způsobit zničení lidstva, toto nikde v Písmu nečtu. Také nikde nečtu, že by se Satanovi měl podařit trik s Anunnaki, ale s falešným příchodem Krista ano. Pokud by to bylo už nyní, pak nevznikne Velký zástup a ten se má vytvořit až po vzkříšení olivovníků. Takže kdyby přicházející válka zničila i olivovníky, nenaplnilo by se proroctví z podobenství v Matouši 22:1-14. Nebylo by naplněno podobenství o vinici, kde přichází na poslední hodinu ti, které nebylo možno zaměstnat.

Je toho hodně, co mi nesedí, kdyby měl Satan ukázat Anunnaki jako někoho, kdo svět zachraňuje. Ale to vše teprve uvidíme. Důležité je pochopit, kdo skutečně tu takzvanou Tvořivou společnost vede a proč se netají s napojením na démony. Proč tvrdí, že nepotřebuje žádné finanční zdroje a je plně nezávislá.

Přeji všem, kdo hledají Pravdu, Právo a Spravedlnost a jsou plni Milosrdenství, aby přijali záchranu, kterou oznamuje Joel 2:32/ v některých překladech 3:5. Petr ve skutcích 2:21 a Pavel v Římanům 10:13; aby mohli zažít vylití Božího ducha, jak se to stalo o Letnicích roku 33 n.l. . Aby se mohli podílet na posvěcení Otcova jména, skrze připravené mocné skutky, jenž tuto dobu budou provázet. Proč? Protože bude muset být vidět toto:

A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:18)

Kéž máme Otcův a Kristův pokoj. Vzdávejme jim čest a chválu, neboť jen jim skutečně patří, ne lidem.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi