Velké tajemství ukryté v názvu Evropa

Spread the love

Máme to od svého dětství před očima, přesto nevidíme. Mnozí dnešní historikové, kterým toto tajemství bylo ukázáno, jej nepochopili úplně správně. Díky nim však mohu děkovat nebeskému Otci za jeho vedení duchem ohledně porozumění tajemství dějin, které mi odhaloval, když jsem je zde zapisoval. Halellů J-aH.

Když jsem si před pár dny poslechl rozhovor pana Vítěslava Pilmaiera, který byl zveřejněn na youtubovém kanálu Bureš TV, uvědomil jsem si jednu důležitou myšlenku, která se line dějinami Evropy a která má vyvrcholit touto událostí:

Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny.“ (Matouš 24:29)

Jak jsem už mnohokráte vysvětloval, nejedná se zde o doslovná nebeská tělesa, ač není vyloučeno, že i toto nastane. Jedná se zde o země, jejich politické hvězdy a jejich autoritu, která pochází z duchovního nebe, od Satana Ďábla a jeho démonů, padlých andělů.

Vidíme to už nyní, ale vidí to jen ti, kdo dovolili, aby je nebeský Otec sám vyučil a aby jim toto odhalil svým duchem. Budeme se tedy bavit o tom měsíci, který ztratil své světlo, protože jej čeká to, co čteme například zde:

A chci dát předzvěsti nahoře v nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a kouřovou mlhu; slunce se změní v tmu a měsíc v krev, dříve než přijde Jehovův velký a skvělý den.“ (Skutky apoštolů 2:19,20)

Takže než se promění měsíc v krev, jako předzvěst musíme vidět tyto tři věci. Krev, oheň a kouřovou mlhu. Jak je myšlen měsíc v Kristově a Petrově výroku? Je to EVROPA dnešních dní. Toto nám pomůže pochopit právě název kontinentu. Dnes už mnoho badatelů potvrzuje, že základem slovní zásoby lidstva je staroslověnčina. Slovanské kmeny vytvořily mnoho nářečí a dalších jazykových směrů, takže se nedá původní základ jednoznačně přiřadit k té či oné dnešní jazykové zásobě Slovanů. To se dá zjistit tehdy, když pochopíme skutečné dějiny do větší hloubky.

Pan Pilmaier na to odkazuje například tím, když odhaluje starodávné centrum Slovanů, které se nachází blízko soutoku tří řek, Moravy, Dyje a Dunaje, kde se nachází Děvín. Toto centrum pak bylo přemístěno do místa dnešní Bratislavy. Časem pak bylo přesunuto do oblasti dnešního Kyjeva skupinou, kde slovanské nářečí přešlo do podoby dnešní ruštiny. V tomto nářečí také musíme hledat pravý význam slova Evropa. Foneticky Jevrópa. Pokud v ruštině chceme někoho označit za Žida, pak to foneticky zní Jevrej. Proč? Protože je to Hebrej. To už však není jen Žid, ale všech 12 kmenů Izraele, kterým se říkalo Hebrejci.

Už dříve jsem zachytil myšlenku, proč všechny světadíly začínají na písmeno A a jediná Evropa na E. To pochopíme právě tím, co je za názvem skryto. Běžně se říká Evroasijský kontinent. A teď foneticky si to řekněme rusky: JEVROASISKYJ KONTINENT. Přeloženo do plného porozumění Hebrejsko-asijský kontinent (prostor). A proč to takto je? Jak jsem už dříve vysvětloval, došlo k migračním procesům. První nastal po roce 720 př.n.l., kde část Hebrejských kmenů utekla z Asýrie a hledala azyl u slovanských kmenů.

Druhá migrační vlna nastala po roce 610 př.n.l., kde přišli ti, jenž jsou nazváni Árijci, Asyřané, kteří utíkali před nadvládou Babylonu a třetí nastala po roce 586 př.n.l., kde utekla část potomků Judy. Tehdy se objevilo na dnešním českém území něco, co máme před očima až do dnes.

Dva ocasy, jasný odkaz na Písmo. Proč?

Juda je lvíče. Jistě povstaneš od kořisti, můj synu. Sklonil se, protáhl se jako lev, a jako lva, kdo se ho opováží vzburcovat?“ (Genesis/1. Mojžíšova 49:9)

Proč dva ocasy?

A kéž se tvůj dům stane podobným domu Perece, kterého Tamar porodila Judovi, z potomstva, které ti Jehova dá z této mladé ženy.“ (Růt 4:12)

Avšak asi o tři měsíce později se přihodilo, že bylo Judovi řečeno : Tvá snacha Tamar si zahrála na nevěstku, a je ze své prostituce také těhotná. Juda tedy řekl: Vyveďte ji, a ať je upálena. Když ji vyváděli, poslala ke svému tchánovi a řekla: Jsem těhotná s mužem, kterému patří tyto věciA dodala: Prozkoumej, prosím, komu tyto věci patří: pečetní prsten a provaz a prut: Juda je pak prozkoumal a řekl: Je spravedlivější než já, protože jsem ji nedal svému synu Šelovi. A potom s ní neměl žádný další styk. A došlo k tomu, že v době, kdy rodila, hle, v jejím břiše byla dvojčata. Dále se ukázalo, že když rodila, jeden vystrčil ruku a porodní bába ihned vzala a uvázala mu kolem ruky kousek šarlatu a řekla: Ten vyšel první. Jakmile svou ruku zatáhl, došlo nakonec k tomu, že tu náhle vyšel jeho bratr, takže zvolala: Co míníš tím, že sis pro sebe vytvořil trhlinu hráze? Bylo mu tudíž dáno jméno Perec. A potom vyšel jeho bratr, na jehož ruce byl kousek šarlatu, a bylo mu dáno jméno Zerach.“ (Genesis/1. Mojžíšova 32:24-30)

Proč se jedna oblast Hebrejského prostoru nazývá Dánsko? Protože se zde usídlilo potomstvo kmene Dan, když prchalo před Asýrii.

Toto je mapa Dánského království ze středověku, jak to zobrazuje wikipedie. To už je ale dlouho po té co se zde tento kmen Dan přesídlil. Že to nastalo takto po roce 720 př.n.l., tak to nám odhaluje dnešní znak Dánska:

Ale než si to vysvětlíme, tak si musíme přidat ještě jiný znak. Lev je tam 3x, máme tedy porozumět viděnému, na co se odkazuje.

Proč právě tyto dva znaky? Zaprvé Lev, který je na prvním erbu má jen jeden ocas. To vysvětluje spojení s Jevreji, kdy dnes celý Izrael se bere jako Žid, protože ten má takzvanou velitelskou hůl. Jeden ocas znamená dvě věci. Zaprvé, že se jedná o jeden kmen Hebrejů. Druhý erb je symbolizován drakem, ale pokud zkoumáme Písmo do hloubky, je tam řečeno, že drak je prahad (srovnej se Zjevením 12. kap.) A co Jákob prorokuje synům Dana, jenž se má vyplňovat až do konce Konce Času?

Dan bude soudit svůj lid jako jeden z izraelských kmenů. Ať se Dan prokáže jako had u okraje silnice, růžkatý had u okraje cesty, který uštkne koně do pat, takže jeho jezdec padá nazad. Budu vskutku čekat na záchranu od tebe, Jehovo.“ (Genesis/1. Mojžíšova 49:16-18)

Jak lze zjistit z určitých archeologických nálezů, Dánové měli v takzvané předkřesťanské době hranici až s Římskou říší, co odhaluje, že jihozápadní hranice byla daleko dál, než jak to vidíme na mapách středověku a dnes. A to je důležitá informace k pochopení Jákobova požehnání směrem k Danovým potomkům. Proč? Protože jim oznamuje, že bude soudit svůj lid. Tedy bude mu zachován vlastní stát. Tím je Dánsko. Ale také, až bude celý Izrael považován za Žida, pak i celý prostor Evropy. Do působení kmene Dan patřilo i dnešní Holandsko. Na jeho území existuje město Haag a v něm je zřízen mezinárodní soud, který soudí kmeny Evropy, tedy Hebrejský prostor.

Uznává jeho autoritu Rusko, nebo Spojené státy? Ne. Proč? Protože Rusové jsou z Jafetova syna Mešeka a Američané jsou ze všech tří Noemových synů, kde hlavním národem je ten Anglosaský, který byl tvořen původně z Jafetova syna Magoga. Takže to není o Hebrejcích, tedy Židech, jak to lidé dnes chápou.

Také se vyplnilo, že bude symbolicky na okraji silnice, protože je Dánsko vytlačeno na poloostrov a jeho sousedem je Německo. V před křesťanské době kmeny Dana působily okolo Baltu na severozápadě Hebrejů, Izraelských kmenů rozptýlených do potomků hlavně Tubala, což jsou západní a jihozápadní Slované. Řím nikdy Dana neporazil a nepodrobil si Danova území, protože je symbolicky Dan, jako ten růžkatý had, vždy jej uštknul do pat jeho koní, vojenských sil a ty padaly na zad. Musely se stáhnout.

Protože je Dan soudcem, má královské postavení a je tedy možné jej vidět v Hebrejském prostoru v Jevrópě i dnes bez toho, že by mu někdo přejmenoval jeho původní jméno.

A nyní se musíme zaměřit na to, čemu se říká KLETBA NAD POTOMKY IZRAELE, TEDY HEBREJŮ. V Písmu čteme toto:

Pamatuj, prosím, na slovo, které jsi přikázal svému sluhovi Mojžíšovi, když jsi řekl: Kdybyste vy jednali nevěrně, já, já vás rozptýlím mezi národy.“ (Nehemiáš 1:8)

Toto vědí všichni, že toto nastalo. Naplněním je to, že Hebrejský prostor splynul do podoby mnoha národů, kde si potomci neuvědomují, že v jejich žilách proudí i krev Hebrejských potomků. Toto bylo Satanem záměrně z porozumění k dějinám odstraněno, kdy skutečné děje nahradil Hi Story, Ahoj Příběhy. Součástí kletby je i toto:

A vás rozptýlím mezi národy, a chci na vás vytasit meč, a vaše země se stane spouští a vaše města se stanou opuštěnou troskou.“ (Leviticus/3. Mojžíšova 26:33)

A rozptýlím je jako setbu mezi národy, a budou na mne vzpomínat na vzdálených místech; a ožijí se svými syny a vrátí se.“ (Zachariáš 10:9)

I toto se viditelně naplnilo už mnohokrát. Co se však ještě nevyplnilo, je ta druhá polovina Zachariášova verše 9. Stane se to až po obrácení člověka. Jak, to už jsem také někde vysvětloval, ale možná se k tomu ještě jednou vrátím. My však musíme pochopit, že Písmo tu je pro Čas konce, takže se musí kletba splnit ještě jednou. Co se má změnit v krev? Měsíc, Jévropa, proto měsíc. Stojíme na prahu tohoto naplnění? Stačí otevřít oči. V jedné ruské bojové písni se zpívá:

V Jévrosajuze miněňa nět.
V EU rozum není, nebo také vlastní rozhodování, vlastní vůle.

To nádherně ukazuje to, co se stává předzvěstí, kdy Měsíc nevydává žádné světlo a proměňuje se v úplnou tmu. Ale je tam i to, že se to projeví krví, ohněm a kouřovým dýmem. Ukrajinský konflikt je ta krev, ten oheň. Kouřovým dýmem je myšleno symbolicky to, co je lidem předkládáno, že je cíl této války. Mnozí říkají: „Toto je jenom hra k prosazení NWO, tak jak to naplánoval dům Sion (Chazaři)„. Jiní zase říkají: „Toto je jenom hra, kterou naplánoval Chabad.„. Jiní zase tvrdí, že tu jde jen a jen o zdroje.

Král Severu však ví o co se jedná, proto říká, že činí Boží vůli. A má pravdu.

Jak jsem vysvětlil už v jiných článcích, musel jsem to prožít na vojně, abych tomu rozuměl, protože touto kouřovou clonou se zakrývá to, že na vše tu dohlíží nebeský Otec a Jehošua, kteří potřebují naplnit to, co Satan nechce. Co nechce? Aby mu byl spálen plevel. A proč to nechce? Protože mu tu po té válce zůstane jen skutečné křesťanské zrno, které má udělat toto:

A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

A abychom to mohli takto pochopit, že ta hlavní žeň teprve přichází, protože to tak prorokuje i samotný Pán Jehošua, když říká:

Předložil jim jiné podobenství a řekl: Nebeské království se stalo podobným člověku, který zasel na své pole znamenité semeno. Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel a nasel mezi pšenici plevel a odešel. Když vyrašilo stéblo a neslo plody, objevil se i plevel. Hospodářovi otroci tedy přišli a řekli mu: Pane, nezasel jsi na své pole znamenité semeno? Kde se potom na něm vzal plevel? Řekl jim: To udělal nepřítel, člověk. Řekli mu: Chceš tedy, abychom vyšli a vybrali jej? Řekl: Ne; abyste náhodou při vybírání plevele nevykořenili s ním pšenici. Ať obojí roste spolu až do žně; a v období žně chci povědět žencům: Nejdříve vyberte plevel a svažte jej do otýpek ke spálení, potom jděte a shromážděte pšenici do mé zásobárny.“ (Matouš 13:24-30)

Musíme také zaměřit svou pozornost k tomu, co oznamuje Zachariáš:

A musím je přivést zpátky z egyptské země; a sesbírám je z Asýrie; a přivedu je do země gileadské a libanonské a nenajde se pro ně místo. A projde mořem s tísní; a v moři srazí vlny a celé hlubiny Nilu vyschnou. A pýcha Asýrie bude stržena a žezlo Egypta, to se vzdálí. A chci je učinit nadřazenými v Jehovovi a budou chodit v jeho jménu, je Jehovův výrok.“ (Zachariáš 10:10-12)

Pokud jsme tělesní, pak nepochopíme toto proroctví. Proč? Nejenom, že v dějinách k tomu nikdy takto nedošlo a nebeský Otec nemůže lhát, takže se to musí vyplnit, ale pak nikdy neporozumíme duchovně co je Egypt a co je Asýrie. Egypt je symbolem Satanova světa jako takového a Asýrie je nadvláda symbolického slunce, krále Jihu (USA a VB) v dnešní době. A tou válkou, která spaluje plevel, těch 5 nerozvážných panen, které svými učeními a svým neporozuměním zaplevelily celý symbolický Egypt, tento svět. Tak ty končí. Proč? Jejich duchovní olej se vypotřeboval a než si jej stihnou koupit od nevěsty, které dává nebeský Otec porozumění, už toto nestihnou včas, když se vrátí jakoby zpět.

Tehdy se nebeské království stane podobným deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly vstříc ženichovi.  Pět z nich bylo pošetilých a pět bylo rozvážných. Ty pošetilé si totiž vzaly lampy, ale nevzaly si olej,4kdežto ty rozvážné si vzaly s lampami olej v nádobkách. Zatímco se ženich pozdržel, všechny si zdřímly a usnuly. Přímo uprostřed noci nastal křik: Ženich je zde! Vyjděte mu vstříc. Tehdy všechny ty panny vstaly a daly si do pořádku lampy. Ty pošetilé řekly rozvážným: Dejte nám trochu svého oleje, protože naše lampy dohasínají. Rozvážné odpověděly slovy: Snad by pro nás i pro vás nebylo dost. Jděte místo toho k těm, kteří jej prodávají, a kupte si. Zatímco si odešly nakoupit, přišel ženich, a panny, které byly přichystané, vešly s ním na svatební hostinu; a dveře se zavřely. Potom přišly také ostatní panny a řekly: Pane, pane, otevři nám! Odpověděl a řekl jim: Povím vám pravdu, neznám vás.“ (Matouš 25:1-12)

Jak si ty družičky zdřímly? Tak, že když k nim nevěsta mluvila, aby se dívaly na vše duchovníma očima, že už se vše plní, tak místo toho, si šly životem podle svého vlastního porozumění. Rády se dohadovaly, kdo má lepší dres než aby se dotazovaly nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, ve jménu Pána Jehošuy Krista, zda to co jim nevěsta ukazuje, zda je to skutečné porozumění. Ty, které to zaujalo a byly rozvážné, tak ty načerpaly potřebný olej. Sice je to zkoumání přestalo časem bavit, protože se jim vše nevyplnilo okamžitě podle očekávání, přesto nyní pochopí, koho se mají držet. Kdo ukazuje správný směr.

Proč? Když už je ženich zde, tak vylití ducha jim ukáže, aby se k nevěstě, tedy těm zapečetěným vrátily. Přestaly reptat, soudit, že ta nevěsta není v jejich očích tak půvabná, jak si nevěstu vysnily, pod dogmaty, kvasem náboženských nauk a tradic. Jak dlouhý čas ještě máme k tomu úplnému probuzení, tak to ani nevěsta neví. Ta jen ví, že už je to spíš o dnech, než o měsících a letech (rocích).

Takže nerozumné panny budou shromážděny do otýpek a válkou spáleny. Proč? Jejich nauky by motaly hlavu těm, kteří mají být po válce shromážděni. Vlastně se to děje už nyní, kdy skutky ukazují, že jim došel duchovní olej a ještě více prosazují to své tělesné porozumění.

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město. Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete. Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu.“ (Matouš 22:7-10)

Co je tím stolem? Nečetli jsme?

Ne; ale říkám, že věci, které obětují národy, obětují démonům, a ne Bohu; a nechci, abyste se stali podílníky s démony. Nemůžete pít Jehovův kalich a kalich démonů; nemůžete se účastnit Jehovova stolu a stolu démonů.“ (1. Korinťanům 10:20,21)

Takže všichni usednou u skutečného a pravého duchovního stolu, který je plný správné duchovní stravy. Ne toho kvasu, těch zvratků Efraima, jak o tom prorokuje Izaiáš:

V ten den se Jehova vojsk stane korunou okrasy a věncem spanilosti zbývajícím z jeho lidu, a duchem práva tomu, kdo zasedá v soudu, a mocí těm, kteří odvracejí bitvu od brány. A tihle také – kvůli vínu sešli z cesty a kvůli opojnému nápoji zbloudili. Kněz a prorok – sešli z cesty kvůli opojnému nápoji, zmátli se po víně, zbloudili po opojném nápoji; sešli z cesty ve svém vidění, zamotali se, pokud jde o rozhodování. Vždyť stoly se všechny naplnily nechutnými zvratky – není místo, kde by nebyly. Koho bude někdo poučovat v poznání a komu dá někdo porozumět tomu, co bylo vyslechnuto? Těm, kteří byli odstaveni od mléka, těm odsunutým od prsů? Vždyť je to příkaz za příkazem, příkaz za příkazem, měřicí provazec za měřicím provazcem, měřicí provazec za měřicím provazcem, tady trochu, tamhle trochu. Vždyť prostřednictvím těch, kteří svými rty koktají, a jiným jazykem bude mluvit k tomuto lidu, k těm, jimž řekl: Tohle je místo odpočinku. Dopřejte odpočinek unavenému. A toto je místo poklidu, ale kteří nebyli ochotni slyšet.“ (Izaiáš 28:5-12)

Bylo to pro nerozvážné panny jako slovo koktavého, jakoby nevěsta mluvila jiným jazykem. Proto nechtěly ty nerozvážné panny slyšet. A když čteme dál, tak tam najdeme jednu velmi zajímavou skupinu efraimských opilců, která se díky vínu duchovního smilstva velmi zamotala. Co totiž uzavřela díky svému opileckému vidění? Smlouvu se šeolem, smlouvu se smrtí. Že už se nebude v Božím království umírat, že vzkříšení nastane postupně během těch 1000 let. Tak je jim řečeno:

A jim se Jehovovo slovo jistě stane příkazem za příkazem, příkazem za příkazem, měřicím provazcem za měřicím provazcem, měřicím provazcem za měřicím provazcem, tady trochu, tamhle trochu, aby šli a jistě klopýtli nazad a skutečně byli zlomeni a lapeni do léčky a chyceni. Proto slyšte Jehovovo slovo, chvastouni, panovníci tohoto lidu, který je v Jeruzalémě: Protože jste řekli: Uzavřeli jsme smlouvu se Smrtí; a se Šeolem jsme docílili vidění; přetékající prudká záplava, v případě, že by se přehnala, k nám nepřijde, neboť jsme si učinili útočištěm lež a skryli jsme se ve falši; proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, kladu jako základ na Sionu kámen, vyzkoušený kámen, drahocenný roh jistého základu. Žádný, kdo projevuje víru, nepodlehne panice. A právo chci učinit měřicím provazcem a spravedlnost nivelačním nástrojem; a krupobití smete útočiště lži a vody vyplaví i skrýš. A vaše smlouva se Smrtí bude jistě zrušena a to vaše vidění se Šeolem neobstojí. Přetékající prudká záplava až se přežene, vy se pro ni také stanete místem k pošlapání. Kdykoli se přežene, odnese vás, protože se přežene ráno co ráno, za dne i za noci; a stane se jedině důvodem k třesení, aby jiní porozuměli, co bylo slyšet.“ (Izaiáš 28:13-19)

Kdo se stál takzvaným duchovním panovníkem v duchovním Jeruzalémě, jak to o sobě rádi tvrdí? Nebyl to právě ten Babylonský dům, který tu smlouvu se smrtí uzavřel, že už jeho členové nezemřou, nikdy nezemřou. Kdo ji takto uzavřel? Je mi líto těchto družiček a nejenom jich.

Přesto že se přežene přes ně záplava, přesto to neznamená ztrátu na záchranu skrze vzkříšení. Když někdo usne ve smrti, bude probuzen za 1000 let, na konci Kristova království. Člověk, který takto usne, tak ten si nic nepamatuje, jeho fyzické tělo se vrací do prachu, aby při vzkříšení získal dokonalé tělo a bude to pro něj, jako když večer ulehl do postele a ráno se probudil. Jeho myšlenky mu budou zachovány a vráceny a to mu přinese možnost, učinit pokání a tak porozumět Pravdě. Tak stejně naplní Otcovu vůli. To je porážka Satana, jeho skrytého ovlivňování, kterým skrze ženu, vložil jeho kvas do mouky. A je to jako opojný nápoj, kterým opil náboženské domy, nerozvážné panny.

Pronesl k nim ještě jiné podobenství: Nebeské království je podobné kvasu, který žena vzala a schovala ve třech velkých mírách mouky, až celé množství zkvasilo.“ (Matouš 13:33)

Kvas není nikde v Písmu spojen s něčím dobrým. Tak proč si vy nerozvážné družičky myslíte, že zde je to jiné?

Dějiny nám ukazují, že tu skutečně byly tři velké díže plné mouky. Poprvé to bylo po smrti apoštolů, kdy postupně vzniklo katolictví, pravoslaví a nakonec islám. Pak tu proběhlo husitství, které vedlo k takzvané reformaci. Ta vytvořila mnoho dalších náboženských domů a nakonec po roce 1879 n.l. se začal rodit poslední dům, ochranná zeď Velkého Babylonu, kdy v ustanoveném čase (vánoce 1913 až 30.9.2015) v něm bylo mnoho dobrého zrna, které ten čas opět semlel v mouku a v něm přišel příkaz za příkazem, příkaz za příkazem, měřící provazec za měřícím provazcem, měřící provazec za měřícím provazcem, támhle trochu a támhle trochu. Protože si tento povýšený dům myslel, když zná našeho Stvořitele jménem. Myslel si že jen on je svatý, tak ze sebe udělal panovníka duchovního Jeruzaléma.

Kde je problém družiček? Neposlechly svého vykupitele, když jim říkal, že k němu nemohou, dokud je sám nebeský Otec nevyučí. Zaklínají sami sebe tím, že jen skrze jejich nauky a tradice člověk vstoupí do Božího království. A to je špatně.

Takže abychom se vrátili k tomu duchovnímu měsíci. Během staletí na tomto Jevrejském (Hebrejském) území probíhaly ty největší boje, protože Hebrejci si nesli na sobě kletbu. A protože Satan věděl jak to je, velmi si to užíval. Proč? Protože Hebrejci jsou mu trnem v oku. Proč jsou mu trnem v oku? Protože z nich se vytvoří nevěsta, 144 tisíc a ta obdrží nesmrtelnost, po které ten Nositel Světla tak toužil. On ví, že už obdržel svou odměnu, když tu 6000 let mohl řádit jako černá ruka, jako panovník světa.

Jak tento panovník uvažuje? Tak, že když mu bude jeho vlastními kroky spálen plevel, má háky ve svém nose, podnítí krále země k tomu, aby zabili ty dva olivovníky. Nevěstu a družičky. Ale to už je jiná událost, ne proměna měsíce v krev. A vše se děje před velkým a znamenitým dnem JeHoVaH (Jehovy) Boha. Toho s největší autoritou. A tím velikým a znamenitým dnem není válka proti olivovníkům, protože nad nimi ten osmý král s ostatními králi zvítězí, tím že je zabije, ale oni po třech a půl dnech vstanou k životu, aby po 40-ti dnech byli pozváni do nebe. Pak ten prahad s ničemnými zaútočí na velký zástup, jak to čteme v Ezechielovi a nechá jej zavřít do koncentračních táborů, aby je mohl zničit. Toto se nestane. A ti ostatní, kdo nebudou zavřeni, tak ti vezmou do svých rukou symbolické meče, tedy nějaké zbraně a vzájemně se pobijí. Proto je nám řečeno:

Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:10)

Není to dokonale umístěný verš? Není to dokonalý plán? A to vzájemné zabíjení se jmenuje ARMAGEDDON.

Protože vyšlo do světa mnoho falešných proroků, kteří nevyznávají, že Pán Jehošua Kristus přišel v těle, ale tvrdí, že to přišlo podle tradice Jehovovo prase (Je-sus, Ježíš). Proto se dotazujme nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk v Jehošuově skutečném jménu, zda jsou tyto myšlenky z ducha. Pokud nejsou, nevěnujme jim pozornost.

Pokud nám bude duch potvrzen, vzdejme slávu a čest Otci a Kristu. Jsem jen neužitečný otrok.

Kéž tedy máme pokoj a vzájemnou Agape, která nás podněcuje ke skutečné vzájemné náklonnosti a mocným skutkům v Jehošuově a v Otci JeHoVaH (Jehovovi), Jeho pravém jménu. Ať nad námi přebývá Otcova nezasloužená laskavost a v našich srdcích milosrdenství.

Váš bratr a Pánův otrok Igi