Novinky.cz přinesly tuto zprávu: „Luftwaffe zachytila tři ruské letouny nad Baltem“

Spread the love

S odvoláním na Luftwaffe o tom informovala agentura Reuters. Co mne na tom zaujalo? Není to samotná akce letectva NATO, ale samotný titulek. Proč? Protože mi bylo okamžitě připomenuto, kým byla slavná Luftwaffe před necelými 100 lety a proč to byly zrovna letadla Německa, která ta tři ruská letadla takzvaně zachytila a doprovodila je na jejich cestě nad Baltským mořem v mezinárodním leteckém koridoru.

Symbolika, kterou tato zpráva nese ve mne vyvolává dost nepříjemný pocit. Proč? Nic nebylo tak propagandisticky využito Hitlerovským Německem, jako právě letecké vojenské svazy Luftwaffe. Vlastně jsem si uvědomil, že ač v roce 1945 na Jaltské konferenci bylo dohodnuto, že veškerá nacistická symbolika III. Říše bude odstraněna, tak vlastně k tomu nedošlo.

Představme si, že budeme českému vojenskému letectvu říkat stejně, jako to udělalo Německo. Budeme mu říkat VZDUŠNÁ ZBRAŇ. Toto je přesný překlad tohoto německého slova. Vojenská letadla jsou zbraně, to ví každý, ale zbraně mohou mít obranný charakter a útočný charakter. Pokud je politika dané země obranná, bude své letecké síly pojmenovávat tak, aby to v ostatních národech vzbuzovalo pocit ochrany státu.

Když tedy má být na základě nějakých dohod poražená země denacifikována i co do symboliky, musí se změnit označení vzdušných sil dané země tak, aby to neevokovalo pro budoucnost agresivní politiku této poražené země, která byla s těmito vzdušnými silami spojována v časech agrese. Vlastně jsem si toto uvědomil až dnes, že se název v Německu zachoval do dnešní doby. Wikipedie nám říká o Luftwaffe toto:

Luftwaffe je běžně používaný název pro německé letectvo. Také to byl oficiální název dvou ze čtyř dřívějších německých vzdušných sil – odnož Wehrmachtu založená v roce 1935 a rozpuštěna v roce 1946 a současná odnož Bundeswheru, založená v roce 1956 v Západním Německu (ve Východním Německu fungovaly Luftstreitkräfte der NVA). Jeho historie sahá až do roku 1910, kdy vznikly Vzdušné síly císařského Německa. Kvůli první světové válce nemohlo mít Německo v letech 1918–1935 žádné letectvo. Podobná situace následovala po druhé světové válce do roku 1955. Od té doby se letectvo SRN zúčastnilo bojových operací v 90. letech, kdy zasahovalo na Balkáně a později v Afghánistánu.

Luftstreitkräfte – když se podíváme na název, který byl používán v NDR, tak zjistíme, že zde soudruzi velmi přísně dbali na dohodu o zakrytí nacistické symboliky. Překlad totiž zní – vzdušné ozbrojené síly. Nikdo tedy tyto složky nemohl považovat za striktně útočné vojenské síly. Otázka zní: „Kdo dovolil v roce 1956, aby se obnovené letecké síly toho „hodného“ Německa mohly opět vrátit k názvu, jenž je spojován s agresivní povahou těchto složek.“?

Kdo to udělal? Udělalo to NATO a jak víme, skrze operaci paperclip, dostalo se do struktur vzniknuvšího NATA v roce 1949 i několik nacistických vědců, kterým byla změněna jména, jenž byli spjati právě s nacistickou Luftwaffe. Takže je to vlastně výsměch nacismu a fašismu celému světu, že ve skutečnosti nebyl poražen, jen utrpěl chvilkovou újmu na své cestě k ovládnutí světa.

Mocní lidé toho hodného „“ západu tímto krokem symbolicky vyslali vzkaz, že jejich plán se nezměnil, jen musí postupovat jinak. Pokud víme o plánu Churchilla NEMYSLITELNÉ, tak v něm nalezneme úmysl, jak zničit tehdejší Sovětský svaz krátce po kapitulaci Německa za využití zajaté německé armády, která se nacházela na takzvaně osvobozeném území takzvaných spojenců. Nikdy jsem se nad tím takto nezamýšlel, až dnes.

Marně pátrám v paměti, kdy došlo k tomu, že by do takzvaného zachycení ruských letadel byla poslány německé vzdušné síly. Nemohu říci, že se toto nestalo. Myslím hlavně na období 1992-2023, hlavně jsem nikdy nezaznamenal, že by někdo použil agresivní s nacismem spojený výrok, že toto provedla Luftwaffe.

Všichni víme co probíhá na Ukrajině a také víme o vojenském cvičení, které probíhá na pobřeží Baltského moře patřícího Švédsku. Je velice pravděpodobné, že ruská strana toto cvičení monitoruje a proto vyslala ty dva SU 27 a letadlo IL 20 bez zapnutých odpovídačů. Je to test, jak protistrana zareaguje. Pokud by byly poslány letadla Polska, Slovenska, nebo české Gripeny, pak by to byla běžná reakce. Zde mi to však zavání jako jasný vzkaz, který je vyslán skrze agenturu Reuters Rusku, že žádná denacifikace na Ukrajině neproběhne.

Běžný člověk, který se symbolikou nezabývá, tak pro něj je toto bezvýznamný incident. Kdo trochu rozumí diplomatické řeči, tak ten si umí událost přeložit tak, jak má být toto vnímáno. Musíme zde zohlednit, proč byla ruská letadla poslána do vzduchu, co se právě odehrává v blízkosti ruských hranic, jaká prohlášení v nedávné době zazněla.

Na youtube nalezneme záznam z pořadu Infovojna, kde se k situaci vyjadřuje i vojenský analytik Ing. Koller, který prohlásil, že očekává válku v červnu letošního roku. Stojí za to si to poslechnout.

Tento člověk není takovým amatérem ve vojenské oblasti jako jsem já, protože jak čtenář ví, mne tyto věci zajímají z pohledu biblických proroctví, tak jak mi je dáváno porozumění Božím duchem, ale sám došel k závěru, tedy nejenom on, že nic nekončí, jak by si mnozí mohli myslet, ale teprve začíná.

Před pár hodinami vyšel další rozhovor s tímto analytikem na Bureš TV. Zatím jsem neposlechl, ale asi to bude ještě zajímavější. Už první otázka a odpověď je velmi zajímavá.

Stále platí, že vše co vidíme je biblické, a proto je potřeba se podle rady Písma zachovat. Proč? Protože je zde slib, jak přežít tento konflikt. Je psáno:

Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ (Jakub 4:8)

Toto je první krok. Druhým krokem je zjistit, kdo je s tou Největší autoritou, jak slovo Bůh je myšleno.

Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:17,18/ jiné překlady 83:18,19)

Třetím krokem je toto:

V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

 Pokud někdo tvrdí, že Boží jméno není JeHoVaH (Jehova), pak by si měl dát tu práci a zhlédnout toto video.

https://www.youtube.com/watch?v=h5bk2EgKQWI

Jak můžeme vidět, je částečně toto video cenzurováno, protože se jako dvě videa výše nedá sem vložit. Selský rozum nám musí položit otázku: „Kdo to potřebuje?„.

Písmo odhaluje zcela jasně, kdo toto potřebuje:

Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19)

Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)

Pokud chápeme co nám apoštol Jan oznamuje, když cituje Krista, pak se nemůžeme divit, že takzvaní křesťané se bijí v prsa a křičí: „Toto není Boží jméno!„. Činí tak žádost svého otce, ale ne toho, kterého vlastně neznají.

Jak nám vysvětluje krok první, musíme toužit poznat Pravdu o našem Stvořiteli a to celým srdcem, myslí a silou. Proč?

A tak Jehošua řekl dále Židům, kteří mu věřili: Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci  a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31,32)

Zde se dostáváme k tomu, co je potřeba přijmout jako fakt:

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ (1. Jana 4:1-3)

Jak se čte v hebrejštině toto skutečné jméno Pána Krista?

יְהוֹשֻֽׁעַ
Jehošua

Abychom byli nebeským Otcem JeHoVaH (Jehovou) vedeni a vyučeni, je potřeba použít tato skutečná jména, kdy prosíme nebeského Otce v Jehošuově jménu. Jinak se nám nepodaří nalézt potřebný osobní vztah k Otci a k Panu Jehošuovi. Proč? Protože i dva apoštolové Petr a Pavel řekli a nebo napsali toto:

A chci dát předzvěsti nahoře v nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a kouřovou mlhu; slunce (USA) se změní v tmu a měsíc (Evropa) v krev, dříve než přijde Jehovův velký a skvělý den. A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:19-21)

Vždyť srdcem se projevuje víra ke spravedlnosti, ale ústy se činí veřejné prohlášení k záchraně. Písmo totiž říká: Žádný, kdo na něm zakládá svou víru, nebude zklamán. Není totiž rozdíl mezi Židem a Řekem, neboť nade všemi je týž Pán, bohatý ke všem, kteří ho vzývají. Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn. Jak ale budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak zase uvěří v toho, o němž neslyšeli? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat? Jak potom budou kázat, pokud nebyli vysláni? Právě jak je napsáno: Jak půvabné jsou nohy těch, kteří oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech! Přesto všichni neposlouchali dobrou zprávu. Izajáš totiž říká: Jehovo, kdo uvěřil v to, co od nás slyšel? Víra tedy následuje za slyšeným.“ (Římanům 10:10-17)

Každý, kdo vidí co se děje a není sebevrah, tak by měl toto vše prozkoumat, ale to už není na tom, kdo toto předkládá k posouzení. Proč? Protože ne za smrtelným člověkem, ale tam kde je skutečná záchrana.

Kéž se nám to podaří. Vždyť je psáno:

Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16)

Pokoj nám všem. S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi.