Vládne v Božím království Pán Jehošua z nebe, nebo bude fyzicky přítomen zde na zemi a s ním i 144 tisíc? Odpověď Janě Fejfarové.

Spread the love

Je to důležitá otázka vzhledem k tomu, že se jako sněť rozšířilo učení o tom, že si s námi Satan hraje, že vše ze Zjevení se vzhledem k Času Konce vyplnilo už v 60 letech prvního století. Takže kdo se mýlí? Na to nám musí dát Písmo a samotný text ze Zjevení odpověď. Kdo miluje Pravdu, ten se z ní raduje, ať je jakákoli.

Měli bychom vědět, že skutečné porozumění dává náš Stvořitel, JeHoVaH (Jehova) Bůh tomu, komu jej dát chce. Jak jsem uvedl už v tomto článku zde, apoštol Jan vysvětlil, jak se poznává skutečně inspirovaný výrok. Proč? Protože je založen na pečeti, kterou mají vyvolení na svých čelech. To znamená, že májí tu pečeť stále před očima. Usínají a vstávají s ní.

Hebrejský text nám v Numeri / 4. Mojžíšové13:16 oznamuje toto:
֚אֵלֶּה שְׁמֹ֣ות הָֽ אֲנָשִׁ֔ים אֲשֶׁר־ שָׁלַ֥ח מֹשֶׁ֖ה לָ ת֣וּר אֶת־ הָ אָ֑רֶץ וַ יִּקְרָ֥א מֹשֶׁ֛ה לְ הוֹשֵׁ֥עַ בִּן־ נ֖וּן יְהוֹשֻֽׁעַ׃

elle šemot haanašim ašer-šalahh moše latur et-haarec vajjikra moše lehošeja bin-nun jehošua:

יְהוֹשֻֽׁעַ
Jehošua

Je potřeba pochopit, že apoštol Jan je větším vzhledem k Petrovi (Šimonovi, Kéfovi). Proto mu bylo svěřeno proroctví pro Čas Konce. První otázkou je, zda Janův text byl sepsán v čase, kdy podle učitelů, kteří tvrdí, že si s námi Satan zahrává a vše se již vyplnilo, zda už existoval v době údajného naplnění, v čase císaře Nerona?

Proč Nerona? Protože tito učitelé tvrdí, že toto je ta doba Času Konce. Všeobecně se učí, že to Jan zapsal po zničení druhého chrámu. K tomu se přiklání většina učenců. Pokud by to tak bylo, pak to není prorocká kniha. Jan by byl lhářem a podvodníkem. Proč?

Zjevení od Jehošuy Krista, které mu dal Bůh, aby ukázal svým otrokům věci, jež se záhy stanou. A vyslal svého anděla a skrze něho je ve znameních předložil svému otroku Janovi,“ (Zjevení 1:1)

A řekl mi: Tato slova jsou spolehlivá a pravá; ano, Jehova, Bůh inspirovaných prorockých výroků, vyslal svého anděla, aby ukázal svým otrokům věci, které se záhy stanou.“ (Zjevení 22:6)

Existují studie, že se Jan na ostrově Patmos objevil už před Neronovým pronásledováním. Já jsem se k těm informacím dostal někdy v polovině devadesátých let, když jsem knihu Zjevení zkoumal. Podruhé to bylo, když jsem dostal k očím studii ohledně původního zápisu evangelií a knihy Zjevení, kde lingvistická stavba vět odpovídá hebrejštině a ne všeobecné řečtině. To jednoznačně ukazuje, že to co čteme dnes jsou překlady do řečtiny, kdy bylo použito stejného způsobu, jako u Septuaginty.

Nálezy nám potvrzují, že k rozšíření knihy Zjevení došlo okolo roku 90 n.l. a vše jsou řecké písemnosti. Proto je velmi pravděpodobné, že Jan zapsal tento hebrejský text už před pádem Jeruzaléma. A toho se chytili právě ti, kdo tvrdí, že už vše máme za sebou. Jenže je tu velké ale v mnoha ohledech.

Prvním je samotný výrok Pána Jehošuy:

A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Proč? Protože on říká toto:

A andělovi sboru v Laodiceji piš: To říká Amen, věrný a pravý svědek, počátek Božího stvoření:“ (Zjevení 3:14)

Věrný a pravý svědek nemůže lhát. Kdo rozšířil toto zvrácené učení v této oblasti? Byli to Jiřina Svobodová a její věrný kamarád a esoterik Marek Bartoš. To neznamená, že jsou původními autory. Je psáno:

Trochu kvasu zkvasí celé těsto.“ (Galaťanům 5:9)

Tvrdit, že byla Dobrá zpráva kázána na svědectví všem národům je LEŽ. Proč? Protože je dostatek archeologických nálezů, které potvrzují kam až moc Římské říše sahala, a evangelium se kázalo jen na území Římské říše. Toto je první fakt. Lidé milují toto:

Nastane totiž časové období, kdy nesnesou zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými vlastními žádostmi, aby jim lechtali uši; a odvrátí uši od pravdy, zatímco se obrátí k falešným historkám.“ (1. Timoteovi 4:3)

Takže jsme u první linie, která vše vyvrací. Půjdeme k další. Tady mají tito učitelé problém s Danielem. Proč? Protože Daniel odhaluje to, co se skutečně stalo v čase Římské říše. Co to bylo?

A on obrátí svůj obličej zpět k pobřežním zemím a skutečně mnohé dobude. A jeden velitel bude muset způsobit, že pro něj přestane pohana od něho, takže jeho pohana nebude. Způsobí, že se obrátí zpět na tamtoho. A obrátí svůj obličej zpět k tvrzím své vlastní země a jistě klopýtne a padne a nebude nalezen. A v jeho postavení povstane ten, jenž způsobí, že vymáhatel projde nádherným královstvím, a v několika dnech bude rozbit, ale ne v hněvu ani válčením.“ (Daniel 11:18-20)

Všichni dějepisci se shodují v tom, že toto se stalo v letech 64-48 př.n.l., kdy prvním o kom je řeč je poslední Seleukovec Antiochos XIII., kterého zabil druhý jmenovaný, Gnaeus Pompeius. Ten byl zabit v roce 48 př.n.l. v Egyptě, kde utekl před Ceasarem. Jej zabili samotní Egypťané, kteří si mysleli, že se zavděčí Juliovi Ceasarovi.

Až do 28 verše je pak popsáno, co se bude dít do porážky Kleopatry VII. a Antonia, kde se moci ujímá Octavián, který se nechává přejmenovat na Augusta.

29 až 39 verš popisuje události, které se nestaly až do roku 1914. Píše se tam v nich toto:

V ustanoveném čase se vrátí a opravdu přijde proti jihu; ale naposledy se to neprokáže stejné jako poprvé. A jistě proti němu přijedou lodi Kitim a bude se muset stát skleslým. A opravdu se vrátí a bude vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě a jednat účinně; a bude se muset vrátit a bude brát v úvahu ty, kteří opouštějí svatou smlouvu.“ (Daniel 11:29,30)

Všechny vojenské střety krále Severu, Římské říše jsou z období let 30 př.n.l. do smrti Nerona v roce 68 n.l. velmi dobře známy a nic z toho co popisuje Daniel se nestalo. Žádná pomoc králi Jihu, který v té době neexistoval, ta tu prostě nebyla. Víc si můžeme přečíst zde.

Nabízím každému, kdo mi předloží důkazy, že se tady mýlím, že je zveřejním na těchto stránkách, ať je předloží. Ne pocity, ale fakta.

Chci znát kdo je králem Jihu? Jak vedl boj s Římem a kdo mu pomohl z nejzápadnějších končin svým loďstvem proti Římu? Pokud nemáme na to odpověď, měli bychom se zamyslet, zda neplatí toto:

A pokud jde o cokoli kromě nich, můj synu, přijmi výstrahu: Dělání mnoha knih není konec, a mnoho se jim oddávat je únavné pro tělo.“ (Kazatel 12:12)

Vždy předkládám konkrétní texty, ne pocity, když hledám Pravdu.

Třetí linií důkazů nám poskytuje opět Daniel. Ten mluví o o proroctví sedmi časů, jenž mají přejít doslovně v sedmi letech nad Nebukadnecarem II. a duchovně na pohany. Zde se jedná o období dlouhém 2520 let a vypočítává se z porozumění, že 360 dní, což byl běžný židovský rok, se počítá den za rok, den za rok. Tak jak se to stalo Izraelitům v pustině. Takže 7×360=2520 let.

A protože král spatřil pozorovatele, ano svatého, jak sestupuje z nebes, který také říkal: Podetněte strom a zkazte jej. Nechte však v zemi pařez, ale se železným a měděným opásáním, uprostřed polní trávy, a ať jej smáčí nebeská rosa a ať je jeho díl s polními zvířaty, dokud nad ním nepřejde sedm časů, to je výklad, králi, a mého pána, krále, postihne výnos Nejvyššího.“ (Daniel 4:23,24)

Lze najít něco, co toto naplnění potvrzuje? Abychom to našli, musíme znát počátek. Ten se nalézá v roce 576 př.n.l.. Je skutečný čas zničení Jeruzaléma a vzetí Judy do vyhnanství. Že toto skutečně nastalo v tomto čase, tak to nalezneme zde.

Dále musíme pochopit, co prorokuje samotný Pán Jehošua:

Dále, až uvidíte Jeruzalém obklopený utábořenými vojsky, pak vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Ať potom ti, kteří jsou v Judeji, prchají k horám a ti, kteří jsou v jeho středu, ať se vzdálí, a ti, kteří jsou na venkově, ať do něho nevstupují; protože to jsou dny pro vykonání práva, aby se splnilo všechno, co bylo napsáno. V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí! Na zemi bude totiž velká nouze a zloba proti tomuto lidu; a padnou ostřím meče a budou odvedeni jako zajatci do všech národů; a Jeruzalém bude pošlapáván národy, dokud se nenaplní ustanovené časy národů.“ (Lukáš 21:20-24)

Kdy se toto naplnilo? Josefus Flávius to popisuje jako očitý svědek těchto věcí ve své knize ŽIDOVSKÁ VÁLKA. Takže pokud chce někdo tvrdit, že se Zjevení naplnilo v tomto čase, tak proč Pán Jehošua mluví o ustanoveném čase národů? O jakém čase zde mluví? Jednoznačně se odkazuje na proroctví s Daniele, protože to nám odhaluje Matouš zde:

Proto až zahlédnete ohavnost, která působí zpustošení, jak bylo řečeno prostřednictvím proroka Daniela, která stojí na svatém místě , potom ať ti, kteří jsou v Judeji, prchají k horám. Ať ten, kdo je na střeše domu, nesestupuje, aby si vzal zboží ze svého domu; a kdo je na poli, ať se nevrací do domu, aby si vzal svůj svrchní oděv.19V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí! Stále se modlete, aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase nebo v sabatním dnu, neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Matouš 24:15-21)

Pro Judu to bylo takové soužení, že z jednoho milionu zůstalo živých 10 tisíc. A ti byli rozehnáni do všech národů. Neprobíhaly události v Jeruzalému tak, jak to popisuje samotný Pán Jehošua? Křížové výpravy, ty neproběhly? Takže o jakém Božím království je tu řeč, když je toto vše tak důkladně zmapováno? Byl Nero v roce 70 n.l. stále naživu? Takže jak to je? V roce 576 př.n.l. je zničen první Šalamounův chrám a Jeruzalém. Symbolický strom, jenž vyrostl do nebes, ten byl podťat a byly mu na sedm časů na pařez nasazeny dvě obruče. Měděná a železná. První měděnou nasadil Nebukdnecar II. a železnou obruč zase Titus. a vše trvá sedm časů, 2520 let, to je do roku 1935 n.l..

Kdyby se třetí miska (díže, sádka) neproměnila v mouku, jak prorokuje Pán Jehošua v Matouši 13:33, kde nevěstka vložila svůj kvas, mohl dům Svědků Jehovových být požehnaným domem. Proč? Protože jak říká opět Daniel, až ten čas skončí, těch národů, bude v ustanoveném čase vidět toto:

A ty, kteří jednají ničemně proti smlouvě, dovede hladkými slovy k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, ten získá převahu a bude jednat účinně. A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění. A po několik dnů budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním. Ale až budou přiváděni ke klopýtnutí, bude jim trochou pomoci pomoženo; a mnozí se k nim jistě připojí hladkostí.“ (Daniel 11:32-34)

Kdo jednal ničemně proti smlouvě a o jaké smlouvě, aby se spojil s králem Severu, tehdejším Německem a podepsal sním konkordát za to, že zničí Badatele Bible, od roku 1931 známé, jako Svědkové Jehovovi podle Izaiáše 43:10,11? Tou smlouvou je to co čteme u Jeremiáše 31:31-34 a uzavřel ji Pán Jehošua 14. nisana roku 33 n.l. se svými učedníky. A kdo celou dobu od roku 323 n.l. jen porušoval tuto smlouvu? Byla to všeobecná církev, papežská církev, která roku 1933 toto s Adolfem Hitlerem podepsala.

Nepřipluly skutečně v roce 1917 na pomoc králi Jihu lodě z Kittim, z USA, z nejvzdálenějších západních končin, jak se toto slovo dá přeložit? Nebyl král Jihu Velká Británie a touto událostí byla přenesena role krále Jihu na USA? A jak se prokázalo, že ten lid znal svého Stvořitele, svého Boha?

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno.“ (Malachiáš 3:16)

Kdo kdy měl do těch dnů skutečnou bázeň a úctu k Božímu jménu? Katolíci, Pravoslaví, Adventisté sedmého dne, Apoštolská církev, Husitská, či nějaká jiná? Znám jen jedinou v té době, v roce 1935. A tím byli Svědkové Jehovovi. Kdo z vás, co o dějinách nic nevíte, ale myslíte si že ano, kdo z vás navštívil nějaký koncentrační tábor a něco si zjistil o fialových trojúhelnících? Umíte jen druhé pomlouvat, pořádně nevíte co se odehrálo včera. Kdybyste museli vytrpět to co oni, raději byste spáchali sebevraždu. Ale jim bylo skutečně pomoženo a jsou o tom důkazy z úst jejich spoluvězňů, kteří se k nim přidávali ač se s nimi zacházelo nejhůř.

Jděte vy pomlouvači, co nic jiného neumíte, jen šířit nenávist, běžte se zeptat do těch koncentračních památníků na fialové trojúhelníky, na jejich osudy. To mne vede Satan? Nebo vás podvedl knihami, kterých nikdy není dost? Jak já nenávidím vaši nespravedlnost, kterou vám do srdce zasel Satan a vy si myslíte, že jste na straně nebeského Otce.

A nyní si odpovězme na to, co je v úvodní otázce. Kdebude těch 144 tisíc a kde bude Kristus během svého 1000 letého království, zda jen v nebi a nebo i na zemi. Písmo mluví jasně:

Jakmile skončí těch tisíc let, Satan bude uvolněn ze svého vězení8a vyjde, aby zaváděl na scestí ty národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k válce. Jejich počet je jako mořského písku. A postupovali po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a milované město. Ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.“ (Zjevení 20:7-9)

Kdo je ten tábor svatých?

Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Jehošuy Krista, neboť nám požehnal každým duchovním požehnáním v nebeských místech ve spojení s Kristem,  právě jako nás vyvolil ve spojení s ním před založením světa, abychom byli svatí a bez vady před ním v lásce.  Předem nás totiž stanovil pro sebe k přijetí za syny prostřednictvím Jehošuy Krista, podle zalíbení své vůle, ke chvále své slavné nezasloužené laskavosti, kterou nám laskavě propůjčil prostřednictvím svého milovaného.“ (Efezanům 3:3-6)

Raduj se nad ním, nebe, a také vy, svatí a apoštolové a proroci, protože Bůh na něm za vás vykonal soudcovský trest!“ (Zjevení 18:20)

Ale království obdrží svatí Nejvýše postaveného a vezmou království do vlastnictví na neurčitý čas, dokonce na neurčitý čas neurčitých časů.“ (Daniel 7:18)

A království a panství a velkolepost království pod celými nebesy byly dány lidem, kteří jsou svatí Nejvýše postaveného. Jejich království je království trvající na neurčito a všechna panství budou sloužit dokonce jim a budou je poslouchat.“ (Daniel 7:27)

Takže jsou svatí někde v nebi? Já čtu, že ne. Žije tu někdo už nyní věčně? Tak mi jej ukažte, já jsem nikoho takového nepotkal. A co je to milované město? Je to fyzický Jeruzalém, nebo ten duchovní?

Viděl jsem také svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a je připravený jako nevěsta ozdobená pro svého manžela.“ (Zjevení 21:2)

Co že dělá? Sestupuje na zem? Není psáno toto?:

Venku jsou psi a ti, kteří provozují spiritismus, a smilníci a vrazi a modláři a každý, komu se líbí a kdo provádí lež. Já, Jehošua, jsem poslal svého anděla, aby vám o tom vydal svědectví pro sbory. Jsem kořen a potomstvo Davidovo a jasná jitřní hvězda. A duch a nevěsta stále říkají: Pojď! A každý, kdo slyší, ať řekne: Pojď! A každý, kdo žízní, ať přijde; každý, kdo si přeje, ať si vezme zdarma vodu života. Vydávám svědectví každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: Jestliže někdo k tomu přidá, Bůh mu přidá ran, o nichž je napsáno v tomto svitku; a jestliže někdo něco odejme ze slov svitku tohoto proroctví, Bůh odejme jeho podíl ze dřeva života a ze svatého města, věci, o nichž je napsáno v tomto svitku.“ (Zjevení 22:15-19)

Kdo lže? Já? Nebo ti, kdo tvrdí, že je už nyní 144 000 v nebi?

A co říká o svém místě panování samotný Pán Jehošua?

Vpravdě vám říkám: Rozhodně nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy ho budu pít nový v Božím království.“ (Matouš 14:25)

Lže Pán Jehošua? Pokud tvrdíte že ano, pak jste z Ďábla, ze svého otce, který byl zabiják a lhář když začal.

Vyvraťte mi to co oznamuji a předložte skutečné důkazy. Já vám tu dám prostor. Jsou některá má slova na vás emotivní? Myslíte si, že mám být v klidu, když vidím co způsobujete svému Stvořiteli, kterému vděčíme za každý nádech?

Pátý důkaz, že vás Satan podvedl. Je jím toto proroctví:

Pojďte a vraťme se přece k Jehovovi, vždyť sám roztrhal na kusy, ale uzdraví nás. Bil, ale ováže nás. Oživí nás po dvou dnech. Třetí den nás přiměje vstát a my před ním budeme žít.“ (Ozeáš 6:1,2)

Už se to stalo? Kdy? Předložte důkaz, ne domněnky a pocity. O jaký dvou dnech tu Ozeáš píše? Není Petrem řečeno toto?

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2. Petra 3:8)

Je od Nové smlouvy 2000 let bez pár roků? A jak dlouho má trvat Boží království? 1000 let?

A viděl jsem trůny a byli tam ti, kteří se na ně posadili, a byla jim dána moc, aby soudili. Ano, viděl jsem duše těch, kteří byli popraveni sekerou za svědectví, jež vydávali o Ježíšovi, a za to, že mluvili o Bohu, a ty, kteří neuctívali ani divoké zvíře ani jeho obraz a nepřijali označení na čelo ani na ruku. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.

Není Jano Fejfarová náhodou už 2000 let od uzavření Nové smlouvy? Pokud je to tisíc, tak předlož důkazy! Chtěla jsi ať napíšu článek a to s velkým s posměchem, tak mi to co uvádím vyvrať, ukaž mi kde se mýlím. Rýpal jsem se ještě před dvěma roky v esoterice a posílal jsem já lidi ke kartářům, lidem provozující černou magii? Nebo jsi to byla ty? Ptej se nebeského Otce, víš jak se to dělá a v jakém jménu se to dělá, protože mi už zakázal se za tebe modlit. Proč? Chceš padnout? Nebo vidět nějaké zlé věci? Víš koho špiníš svým jednáním? Ne mne, po mne plivej, vykládej si ty své věci, kdy ti je předložil démon, ač jsi vše předtím měla z první ruky.

Víš co je to sekta, o které tak ráda mluvíš vzhledem ke mne a mým bratrům? Nebojíš se vyslovovat označení Jehovisti. Tušíš, že bereš svaté Otcovo jméno do svých úst nehodnotným způsobem? A když se tě zeptám, že mne a další označuješ za sektáře, zda je to pravda, ani neumíš odpovědět. Takže kdo vytváří sektu? Ten kdo říká, že si mají všichni všechno ověřovat, nebo ten jako ty, kdo říká, já vím že jdu správně, protože jsem to takto nacítila? Vydej svědectví, že jsem ti jednou jedinkrát řekl, že mi musíš věřit, nebo přiveď svědka, který prohlásí, že jsem mu toto řekl. Jakože je Pán JeHoVaH (Jehova) živý, když někoho takového přivedeš, bude to lhář.

Mám tu přes pět set článků, najdi tam, jen jeden jediný náznak toho, že říkám, aby šel někdo za mnou. Už jsi ublížila několika lidem. Proto čekám na důkazy, kterými ostatní přesvědčíš, že jsem si vše vycucal z prstu, že mne vede skutečně Satan a ty máš proto veškeré argumenty, že dějiny byly jinak. Sepiš to a já to zveřejním.

Omlouvám se všem, že jsem musel jmenovat, být už takto otevřený. Prosím každého, hlavně bratra, kterému jednání Jany Fejfarové nejvíc ublížilo, aby se za ni modlili. Aby on jí odpustil celým srdcem, myslí a silou. Aby nemusela zemřít, protože neví co činí. Sám nejsem dokonalý a vím, že Satan dokáže ovlivnit i tam, kde to dotyčný nečeká. Proto odpouštím všem, kdo jednají vůči mne způsobem, který fakt není zrovna biblický.

Prosím každého, ať vše zkoumá, ať se dotazuje nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, zda jsou mé argumenty založeny na porozumění a to ve jménu Pána Jehošuy. Zkoumejme zda je v tom co se snažím předložit Otcův duch. Pokud ano, pak vzdejme slávu a chválu Otci a Jeho Synu, pokud ne, nečtěte, opusťte tyto stránky, ale vždy prosím hledejte našeho Stvořitele a proste jej o moudrost a o vedení.

Kdo mne skutečně zná, tak ten ví, že když mi komunisté vyhrožovali smrtí, raději bych se nechal jimi zabít, než bych odvolal, co jsem jim za totality v srpnu 1989 napsal a dodnes to jistě mají ve svém archívu. Tehdy jsem byl ateista. Oč více dnes položím za Pravdu svůj život, protože nenávidím nespravedlnost. Přesto vím, že i já sám, jsem v určitých chvílích svého života spravedlivý nebyl a za to se stydím, ač to bylo třeba před 40 lety.

Tak jak zpívá Tublatanka: https://www.youtube.com/watch?v=o0W7vmlihlU

Môj starý dobrý kabát

Môj starý dobrý zimník má len jeden gombík
Iba jednu vadu predratý je vzadu
Ten starý zimník mám tak veľmi rád
Viem že ma v ťažkých časoch bude hriať
Ľudia popletení každý kabát mení
A ja mám ten istý ešte celkom čistý
Často v ňom proti vetru chodievam
On ide som mnou ani nevie kam

Môj starý dobrý kabát je verný kamarát
Keď sa časy menia a preto ho mám rád
Možno niekto čaká že sa necham zlákať
Že raz prídem domov s tvárou celkom novou
Niekto ma asi dobre nepozná
Ten kabát to je posledné čo mám
Môj starý dobrý kabát je verný kamarát
Keď sa časy menia a preto ho mám rád

Niekto ma asi dobre nepozná
Ten kabát to je posledné čo mám
Môj starý dobrý kabát je verný kamarát
Keď sa časy menia a preto ho mám rád

S Agape Igi

One thought on “Vládne v Božím království Pán Jehošua z nebe, nebo bude fyzicky přítomen zde na zemi a s ním i 144 tisíc? Odpověď Janě Fejfarové.

  1. Ten bratr, kterému Jana Fejfarová nejvíc ublížila, jsem já. Sama si je nejistá čemu vlastně věří a svádí druhé na zcestí. Já jsem jí ale odpustil její provinění vůčí mně a stejně tak jsem odpustil i její kamarádce, která podlehla manipulacím Jany a „pocitům“ (stejně jako Eva v knize Genesis, která měla „pocit“, že had mluví pravdu) a zahodila mrknutím oka všechno dobré co bylo mezi námi …
    Ať vám dobrý Otec JeHoVaH skrze Krista Krále odpustí!

Comments are closed.