Než zveřejním to co připravuji, věnujme prosím velkou pozornost apoštolu Janovi

Spread the love

Ač to co nyní sdělím vím mnoho let, neměl jsem o tom mluvit. Proč? Protože je to klíč, jak máme rozeznat inspirované duchem od výroků a učení, jenž inspirované nejsou. Hrozilo totiž, že by toto mohli činit i ti, jenž inspirovaní nejsou. Co to je?

Apoštol Jan byl tím mužem a bratrem, který chodil se samotným Pánem. Jak jej nazýval? Pane Ježíši? Nebo podle jeho skutečného jmena, Pane Jehošuo? A teď si přečtěme, co napsal ve svém prvním dopise sborům:

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ (1. Jana 4:1-3)

Začali už za Jana někteří říkat Jesus (Ježíš)? Ano. Proto Jan říká to co čteme v jeho dopise. Jaký smysl by to dávalo, kdyby toto nebylo tak, jak to správně uvádím? Vždyť to, že Ježíš přišel v těle říká kdekdo. Jsou k tomu inspirováni? Ne, čtou to ve svých překladech jako mantru. Jen inspirovaný člověk říká, že je to Pán Jehošua, kdo přišel v těle. Proč? Toto nacházíme zde:

A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce.“ (Zjevení 14:1)

Bude tam napsáno hospodář? Bude tam napsáno Je-sus? Ne, bude tam napsáno JeHoVaH (Jehova), protože je tam skutečné Otcovo jméno a bude tam napsáno Jehošua, protože je tam toto skutečné jméno napsáno. Kde je toto předloženo k porozumění?

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno.“ (Malachiáš 3:16)

Co říká nebeský Otec Mojžíšovi?

Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil.  Dávej na sebe kvůli němu pozor a poslouchej jeho hlas. Nechovej se vůči němu vzpurně, neboť nepromine váš přestupek, protože mé jméno je v něm. Jestliže však budeš přesně poslouchat jeho hlas a opravdu dělat všechno, co budu mluvit, pak jistě budu nepřátelský vůči tvým nepřátelům a budu týrat ty, kteří týrají tebe. Vždyť můj anděl půjde před tebou a vskutku tě přivede k Amorejcům a Hetitům a Perizejcům a Kananejcům, Chivijcům a Jebusejcům, a jistě je zahladím.“ (Exodus / 2. Mojžíšova 23:20-23)

Kam přiváděl archanděl Michael tělesný lid? Do země Kananejců. Duchovní Izrael je přiváděn do duchovní země Kananejců tím samým archandělem. Ale to jméno už není skrýté duchovnímu Izraeli, protože je to jméno Jehošua. Kdo vedl Izraelský lid do země Kananejců? Mojžíš, nebo Hošea? Byl to Hošea, nám známý jako Jozue. Co Mojžíš udělal?

To jsou jména mužů, které Mojžíš poslal vyzvídat v zemi. A Mojžíš dále nazýval Hošeu, syna Nunova, Jehošuou.“ (Numeri / 4. kniha Mojžíšova 13:16)

Proč to Mojžíš udělal? Protože ho to jen tak napadlo? Ne, protože byl inspirován. To je ten klíč. Jsem falešný prorok? Zvažte sami v modlitbách, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Pokud vám duch řekne, že ano, pak mi nemá být věnována pozornost.

Pokud vám duch říká, že to co jsem nyní odhalil je skutečný klíč k rozeznání inspirovaného od neinspirovaného, pak se ptám, jak to že ti, kdo tvrdí že jsou inspirovaní, TOTO NEVYUČUJÍ, JAK TO ŽE S TÍMTO POROZUMĚNÍM NEPŘIŠLI SAMI?

Ať je chválen nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh kdo inspiruje a také ať je chválen Jeho Syn, Pán Jehošua, který přišel na zemi jako člověk v těle. Ne, nechvalme člověka, ve kterém není záchrana. Ten jen sází a zalévá, ale vzrůst, vzrůst patří nebeskému Otci.

Kéž máme pokoj milovaní bratři a sestry.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi