Když je jeden obrázek za víc než 1000 slov. Profesor Staněk by položil otázku: „Je tato společnost skutečně logická?“ .

Spread the love

Dnešní úvaha je o tom, co napsal jeden můj přítel a bratr pod tento obrázek ve svém komentáři. Dovoluji si jeho slova použít, abych myšlenku rozvinul, aby se případný ateista zamyslel, samozřejmě bude-li chtít. Přemýšlení totiž někdy bolí.

zdroj: Facebook

To mi pripomenulo knižôčku „Keby prišli marťania“ z ktoréj som si ako školák rád čítal. Nie, nebolo to žiadne „sci-fi“, ale vel’mi poučná knižôčka ktorú by sme mohli použiť aby sme návštevníka „marťana“ zoznamovali s našou Zemou a s jej naj. Najvyšími horami, najdlhšími riekami a tak ďalej….Na poslednej stránke bola pekná kesbička ktorá znázorňovala Rajskú záhradu, nádherná príroda a zvieratá ktoré žijú v harmónii, vlci, srnky, lev…. A teraz zvedavý marťan položil otázku:“No dobre, ale odkial‘ ste sa vzali vy, l’udia“? Dostal túto odpoveď:“To nevieme, ale určite vieme že nás nestvoril Boh.

Vlastně mi tím komentářem bratr neskutečně nahrál, protože ihned po shlédnutí obrázku jsem věděl, že toto je na článek. A přesně k otázce marťanů, jsem se chtěl dostat. Proto nemusím nic vymýšlet. Odpověď autorů, či autora dané knížky charakterizuje velmi přesně, čím je lidstvo teprve 200 let indoktrinováno na nejvyšší úrovni. Tou je myšlenkové programování, že Stvořitel nebe a Země neexistuje.

Pokud budeme studovat dějiny, tak v nich nalezneme to, co nikdy nebylo zpochybňováno, že člověk byl stvořen. Pokud odhalíme skryté procesy řízení, pak zjistíme, že myšlenka, která je 200 let propagována takzvaným mainstreamem, byla vymyšlena okolo roku 1776 tajným řádem Illuminati. Postupně byla vytvořena mantra, kterou nacházíme po celém světě a je sofistikovaně vštěpována společnosti už skrze předškolní výuku. Je to mistrná manipulace, která nese své neblahé plody.

Na čem stojí ateismus? Na těchto tvrzeních:

Stvořitel neexistuje, nikdy jsme jej neviděli!
Pokud je Stvořitel Láska, nikdy by nepřipustil to, co se tu děje!
Pokud existuje Stvořitel, kdo stvořil jeho?

Stvořitel neexistuje, nikdy jsme jej neviděli!

Na tento argument se dá reagovat tím, co napsal apoštol Pavel ve svém dopisu do Říma svým spoluvěřícím:

Jeho neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství, takže jsou neomluvitelní,  protože sice znali Boha, ale neoslavovali ho jako Boha ani mu neděkovali, ale stali se tupými ve svém uvažování a jejich neinteligentní srdce se zatmělo.“ (Římanům 1:20,21)

Pavel vlastně udeřil pověstným kladívkem na hlavičku hřebíčku, protože vysvětlil, že nepochopení je způsobeno tím, že člověk nemá Lásku Agape. Ta je založena na Právu a Spravedlnosti a z něj plynoucího Milosrdenství. Lidé často zaměňují skutečnou Agape za dogmata, kterým uvěřili. Zde to postihuje samotné věřící, protože nehledají milosrdenství, ale milují oběť.

U ateismu to došlo tak daleko, že jejich právo činit zlo vychází ze zákona, který vidí v živočišné říši a definují jej takto:

Přežijí jen ti silnější.

Jejich neinteligentní srdce si nepovšimlo, že existuje jednoduché znázornění, proč nelze jejich uvažování skutečnou logikou přijmout:

Každý dům je ovšem někým postaven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh.“ (Židům 3:4)

Apoštol Pavel byl mistr slova a logicky dokáže argumentovat. Jak samotný obrázek ukazuje, je buňka velmi složitá stavba, která se dokonce umí ve svém čase rozdělit na dvě totožné buňky. Pokud má každý dům svého konstruktéra a tvrdit opak je znakem hlouposti, pak selský rozum jasně říká, že i zde musí existovat konstruktér. Aby si ateisté nelámali hlavu s tímto popsaným argumentem, okamžitě vyrukují s touto naučenou námitkou:

Pokud je Stvořitel Láska, nikdy by nepřipustil to, co se tu děje!

Zde je to o touze chtít pochopit Stvořitele, JeHoVaH (Jehovu) S NEJVYŠŠÍ AUTORITOU (Boha). O jeho smyslu pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST, než o emocionálním chápání, že Jeho uvažování vychází z nízkého lidského rozumu. Proto sám nechal zapsat:

Pátrejte po Jehovovi, dokud se dá nalézt. Volejte k němu, dokud prokazuje, že je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a muž, který škodí, své myšlenky; a ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním smiluje, a k našemu Bohu, neboť ve velkém měřítku odpustí.  Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok.  Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ (Izaiáš 55:6-9)

Co by si ateista musel dovolit, aby přijal výše uvedený text? Musel by uznat, že na počátku byl staroslovansky řečeno, grad (zahrada), symbolizovaný runou ve tvaru S, kde byli dva, proto paragrad, runou označovaný §, jenž se nám zachovala až do dnes pro označení zákonných norem. Samotné S odkazuje na HADA, který svou lží způsobil v té zahradě, že ZÁKON LÁSKY AGAPE PŘESTAL BÝT PRO ČLOVĚKA TÍM HLAVNÍM ZÁKONEM.

K čemu takové jednání vedlo? Že první dvojice své potomky zaprodala tomu HADOVI. A o co tomu NIČEMNÉMU VŽDY ŠLO?

Jestliže je tedy dobrá zpráva, kterou oznamujeme, skutečně zahalená, pak je zahalená mezi těmi, kteří hynou,  mezi nimiž bůh tohoto systému věcí zaslepil mysl nevěřících, aby ji neprozářilo osvícení slavnou dobrou zprávou o Kristu, který je Božím obrazem.“ (2. Korintským 4:3,4)

Protože apoštol Pavel správně rozuměl významům slov, mohl zapsat, že je ten HAD bohem tohoto světa, protože to není o stvořitelských dílech, ale o autoritě, moci. Z textu jasně vyplývá, komu lidé patří a jakou autoritou Satan působí na mysl lidí tohoto světa.

Dobrá zpráva o Panu Jehošuovi totiž vysvětluje, proč existuje ničemnost a kdo je autorem této ničemnosti a proč musela být připuštěna. Vše má svou jasnou LOGIKU, ke které stačí používat selský rozum. Samotný Pán Jehošua to vysvětlil takto:

Tehdy Jehošua odpověděl a řekl: Veřejně tě chválím, Otče, Pane nebe a země, protože jsi utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil jsi je nemluvňatům.“ (Matouš 11:25)

Apoštol Pavel pak dodává:

Hledíte totiž na své povolání od něho, bratři, že bylo povoláno nemnoho moudrých v tělesném ohledu, nemnoho mocných, nemnoho urozeného původu;“ (1. Korintským 1:26)

A dále to vysvětluje Pavel zde:

Vždyť moudrost tohoto světa je u Boha pošetilostí, neboť je napsáno: Chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti. A opět: Jehova ví, že uvažování moudrých jsou nicotná.“ (1. Korintským 3:19,20)

Pokud se nad tím vším zamyslíme, pak není divu, že vědecká obec, lékaři a další titulovaní nechtějí přijmout za své, že jsou stvořeni a je mezi nimi jen skutečně nemnoho těch, kdo se nenechají ovlivnit sofistikovanou manipulací. Pokud budeme zkoumat zakladatele dnešní vědy, tak ani jeden z nich nebyl ateista. Darwin nebyl vědec a jak je už dnes známo, ani to dílko o PŮVODU DRUHŮ sám nenapsal, ale byl za ním jeho Illuminátský strejda.

Rozumný člověk by si tedy položil otázku: „Jak je možné, že se mu dostalo tolik pozornosti?“ . Takových strejdů najdeme více. Například Marx a Engels, dva kapitalisté, kteří chtějí zničit to, co jim umožnilo být bohatými. Jaká to náhoda, že i oni byli pod Illuminati.

Když tedy zkoumáme skutečné dějiny, kým byli tvůrci ateistických myšlenek. Vlivy tajných spolků, kde se na vrcholu jejich pyramid moci uctívá vždy Satan, pak najednou zjistíme, že tu ničemnost utváří tito lidé, ne Stvořitel života, bore v hebrejštině.

Chceme skutečně znát proč nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova), Stvořitel života toto vše připustil? Pak musíme prozkoumat KRISTOVU DOBROU ZPRÁVU O KRÁLOVSTVÍ. Musíme si dovolit ten luxus a prozkoumat celé Písmo. Pak jistě pochopíme a nebude nám to divné, že je nebeský Otec Láska Agape.

Pokud ateista příjme výše uvedené argumenty, začne oponovat tím posledním, co mu pro logiku zbylo:

Pokud existuje Stvořitel, kdo stvořil jeho?

Toto je skutečně logická otázka, ale i na ni lze logicky odpovědět. NE, NEVÍM JAK TO, ŽE EXISTUJE, ALE CHÁPU, PROČ TO NEMOHU VĚDĚT. Pokud se logicky zamyslím a věda mi to dokazuje, jsme všichni závislí na Jeho přítomnosti. Máme tu entropii, která by bez Jeho působení už dávno způsobila zastavení pohybu elektronů v obalu atomů. Tím by ustal život, protože vše drží pohromadě slabou a silnou elektromagnetickou interakcí.

Pokud chápu samotná slova Pána Jehošuy a vím, že ani on a ani nebeský Otec nemohou lhát, tak když si přečtu toto:

Nadto vám říkám, moji přátelé: Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, a potom nejsou schopni udělat nic víc. Ale chci vám naznačit, koho se bát: Bojte se toho, který, když zabije, má autoritu uvrhnout do gehenny. Ano, říkám vám, toho se bojte. Což se neprodává pět vrabců za dvě mince malé hodnoty? Přesto ani jeden z nich není zapomenut před Bohem.  Ale i vlasy na vaší hlavě jsou všechny spočteny. Nemějte strach; jste cennější než mnoho vrabců.“ (Lukáš 12:4-7)

Bedlivě pozorujte nebeské ptáky, protože ti nesejí semeno ani nežnou ani neshromažďují do zásobáren; a přesto je váš nebeský Otec živí. Což nemáte větší cenu než oni?“ (Matouš 6:26)

Mohu se svým nízkým rozumem pochopit, jak někdo může toto vše mít pod kontrolou? Jak to vše stíhá? Jak tedy mohu pochopit jeho existenci a původ, když nedokáži pochopit co vše zvládá v jediný okamžik. To, že nedokážu něco pochopit ještě neznamená, že to neexistuje. To by měl každý ateista chápat, protože on přece rád tvrdí, že ví jistě, že tu existujeme, protože to vytvořila prapodivná náhoda obrovskou explozí, kterou nikdo nikdy neviděl.

A tak se logicky ptám: „KDO STVOŘIL TU NÁHODU?“ . Snad mi někdy moudří tohoto světa logicky odpoví. Do té doby si dovolím věřit všemu, k čemu mne studium Písma, skutečných dějin, různých vědních oborů přivedlo. Kam? K tomu, abych si vytvořil osobní vztah ke svému nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a jeho Synovi, Pánu Jehošuovi Kristu.

Jak všichni poznáme, že existuje Stvořitel? Každý to zažil

Když si dovolíme pochopit co je to intuice. Pán profesor Staněk několikrát vysvětli a je to esoterik prvního řádu, protože se svými znalostmi nevzdal nikdy slávu tomu, kdo jej Stvořil, ale mluví o něm, jako o universu. Jak sám tvrdí: Neurobiologie zcela jasně prokázala, že náš mozek dokáže předvídat na nevědomé úrovni události až 5 minut předem, kdy se věci ještě nestaly. Kdo podle Písma zná toto vše dopředu? Je to Stvořitel nebe a Země, jehož jméno v češtině znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO. Proto může náš mozek vyhodnocovat dopředu, abychom nebyli zbytečně vystaveni negativním věcem, které, pokud by nás ty informace předem nevarovaly, které by nastaly.

Proto já a mí duchovní bratři a sestry, vždy vzdají svou slávu a čest tomuto Stvořiteli. Milujeme jej jako svého skutečného Otce a spolu s ním i Pána Jehošuu Krista. Proto jim dvěma, ne člověku, děkuji za veškerou moudrost, kterou jsem obdržel jako dar a nemusel jsem jí hledat na školách a universitách. Přesto je mi dovoleno, abych se s titulovanými lidmi dokázal bavit i o vědeckých naukách, jenž vytvořil člověk vedený panovníkem tohoto světa. Jim patří veškerá sláva i chvála. Děkuji za to, že jsem nikdy netoužil někomu vládnou, ale jen a jen sloužit.

Velmi bych si přál, aby tato úvaha alespoň jednomu ateistovi pomohla hledat našeho Stvořitele, Jeho Syna a vymanil se tak z moudrosti tohoto světa, ze Satanovy léčky. Pokud je to Vaše vůle Pane Jehovo a Pane Jehošuo, ať se tak stane. Amen a Amen

Pokoj všem. S Agape bratr Igi