Od potopy do dnešních dní ve verších

Spread the love

Vkládám píseň, její text, který jsem složil v roce 2012. Trochu jsem jej aktualizoval, aby vše bylo jasnější.

Padl, padl, Velký Babylón
(Zjevení 17. a 18. kapitola)

prolog: (mluvené slovo)

A přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek, mluvil se mnou a řekl:

Pojď, ukážu ti soud nad velkou nevěstkou, která sedí na mnohých vodách, s níž smilnili králové země, zatímco ti, kdo obývají zemi, byli zpiti vínem jejího smilstva.

Ref: To je ten příběh, který musíš teď znát!
Nebýt jejich ovce,
jinak můžou ti lhát!
Zaslepit tvou mysl,
zahalit jí tmou.
Tak otevři oči. Je to i náš boj.
A tak dál poslouchej, co chci ti teď říct.
Budeš pak připraven,
co vědět chceš víc!

Když před tisíci léty Nimrod se narodil.
Prvotní říši, ten kluk si založil.
Na Iráckých pláních město začalo stát,
s velkou Satanovou mocí počal lidi ovládat.
Autoritu dostal tehdy nezměrnou,
od anděla,
co pád potkal před Velkou potopou.
A tak mocný lovec, v Božím odporu,
začal stavět kopec,
nebo spíš horu.
Ta se měla výškou, nebes dotýkat.
Lidem slávu přinést,
Bohu se vysmívat.
Říká se jí Bábel, též věží nazval ji.
Pro budoucí zmatek,
Satanových lží

Nelíbí se Bohu, co lidé vyrábí.
Jednotný maj jazyk, slovní zásoby.
K tomu začínají, nové modly mít.
A tak uctívají, co samo nemluví.
Drží v rukou falus, jenž tvar kříže má
a korálky nosí při svých modlitbách.
Zavedl tak Nimrod nová učení,
Satanský maj původ,
nic to nezmění.
Došla trpělivost, Bohu v nebesích.
Zmátl lidem jazyk
a ty přešel smích.
Rozešli se světem do vzdálených míst.
Sebou si tak nesou Babylonu hřích.
Ještě nutno dodat, co hřích znamená!
Jaký význam slova,
maj ta písmena?

Minouti se cíle,
to přesný význam je.
Nectí Boha Pravdou, to je pro nás zlé.
Tak si táhnou zvyky, do svých nových míst.
Dnes můžeme vidět,
kdo má z toho zisk.

Démoni a Satan jako Annunaki se jim objeví.
V Egyptě jim Hóra za boha dosadí.
Jako sluneční kotouč,
se jim Satan představil.
Je přece nositel světla,
to byl jeho cíl.
Symbolika jasná ke jménu Světlonoš,
tma z něj přímo cáká,
odporný to host.

Dal svým kněžím mnohá,
mnohá poznání.
Jak si stavět chrámy,
jak zničit toho, kdo je poddaný.
Geneticky ženám plody ovlivnil,
tak se stali slavní, jako Annakim.

Ve východní části dnešní Asie,
tam kde Tibet leží, nebo Indie,
jako UFO z dáli, některé ovládal,
aby lépe zmátl, abys pravdu nepoznal.
Přesto všechna kněžstva mají shodná pojítka,
je stejný obřad pojí,
Tak uctívají, stejná měřítka.
Tak propojil i dnešní Zem,
se Šinarskou plání, nebo Egyptem.

Ref: To je ten příběh, který musíš teď znát!
Nebýt jejich ovce,
jinak můžou ti lhát!
Zaslepit tvou mysl,
zahalit jí tmou.
Tak otevři oči. Je to i náš boj.
A tak dál poslouchej, co chci ti teď říct.
Budeš pak připraven,
co vědět chceš víc!

Když na ostrově Patmos, v prvním století,
Jan  do svitků zapsal, s Boží pečetí,
slova o záhadě, o ženě zkažené,
mnohé z nás tak přiměl,
k velké přeměně.
Chápej, že ta žena, se Bábelu dotýká,
že je prostitukou, za králi pospíchá.
Souloží si s nimi, v milostných pletichách,
lidi přesvědčuje, že Boha uctívá.

Na rukou má šperky. Oděna šarlatem,
je jako královna,
ovládá každou zem.
Obřady má v chrámech, co zednář postavil.
To nebyl Boží záměr, to nebyl Boží cíl.
Ona přesto stále, opak tvrdívá,
a opilým zrakem k válkám vyzývá.
Zbohatla tak dary od králů od lidí,
zpitá krví v číších, kdo se ji znelíbil.

Do svých monstrancí, si také vetkat nechala,
někde třeba falus, jež křížem nazvala.
V jiných místech hvězdu, prý krále Davida
a tak různá loga  mnohdy užívá.
Přesto všude vládne falešné učení,
jen obřady maj stejné,
všude na zemi.
Došla proto Bohu, trpělivost s ní,
tak se moudře rozhodl, ukončit to lstí.
Cítí se tak silná, že zlé nečeká,
od milenců svých, tak se neleká.

Ref: To je ten příběh, který musíš teď znát!
Nebýt jejich ovce,
jinak můžou ti lhát!
Zaslepit tvou mysl,
zahalit jí tmou.
Tak otevři oči. Je to i náš boj.
A tak dál poslouchej, co chci ti teď říct.
Budeš pak připraven,
co vědět chceš víc!

Co Jan nám dál říká, jaké poselství?
Málem teď nedýchám, jak to divně zní!
Pět králů nám padlo,
z dějin je však znáš.
Jeden ten zůstává, sedmý má svůj čas.
Tady musíš totiž, svůj rozum podrobit,
vyšší inteligenci,
kdo to patřil k nim.

Ten první král,
z Egypta přichází,
od doby Josefa, do časů nadvlády,
Asyrské říše, jenž druhým králem je.
Pak přišel Nebukadnecar
a Židům bylo zle.
Čtvrtý,
ten započal Kýrem, Kýrem Velikým.
Byl JeHoVaH (Jehovou) povolán dříve, než se narodil.
Zvelebil pak říši, Medů-Peršanů,
pátý však pošlapal jejich silný trůn.
Alexandr z Řecka, jak bouře přitáhl,
aby tak pozornost, na sebe uvrhnul.
Na trůn se posadí a hned umírá.
Splněným proroctvím, říše se řídila.

Jsou čtyři králové, vojenských hodností,
říši si rozdělí, na čtyři království.
Seleukos Nikátor a Ptolemaios Lagos převahu získají.
Na dvě sníží provoz, ti zbylí prohrají.
Severní pak prostor Nikátor získává,
potomci to dědí, Pravda vyhrává.
Daniel to popsal ve svém proroctví,
až do Času Konce, postup předpoví.
Krále jihu máme v Lagových potomcích,
ti pak bitvy vedou,
se severním královstvím.

Ref: To je ten příběh, který musíš teď znát!
Nebýt jejich ovce,
jinak můžou ti lhát!
Zaslepit tvou mysl,
zahalit jí tmou.
Tak otevři oči. Je to i náš boj.
A tak dál poslouchej, co chci ti teď říct.
Budeš pak připraven,
co vědět chceš víc!

Obraťme pozornost, opět k Janovi,
kdo je šestým králem?
Kdo nám odpoví?
Když Řecký král severu se sám oslabil,
přišlo Římské sémě, to Řeka nahradí.
Když převzal na sebe úkol,
severního krále,
Ptolemaios z jihu,
zatím vládne stále.
Sever pošlapává i Egyptskou pýchu.
Král jihu zůstává, zůstává potichu.

Jak si snad pochopil,
Řím byl tímto králem.
Kdo  sedmý v řadě je?
Kdo bude tím pánem?
Teď nastal čas vrátit,
vrátit se zas zpátky.
Vše plně prozkoumat,
nabereme obrátky.

Vrátit se k dějinám, zrak znova zaměřit.
k jižnímu království,
co se bude dít?
V desátém století se ostrov odpoutá,
jež v římském období tak málo znamenal.
Po šesti stoletích mocnou říši je,
nad mnohými státy, státy kraluje.
i Egyptský prostor, stal se jeho državou,
král jihu se budí, za svojí úlohou.
Nikdo to nečekal,
však proroctví jsou Pravá.
Anglii zazlobí,
to co má tak ráda.

Vstupuje do války se svou kolonií,
Americká država, právě opouští ji.
Mezitím Německo, teď své plány kuje,
jak na trůn usednout jež Řím odhazuje.
A tak si nasadí, korunu tu z Říma.
Je králem Severu, vlády se ujímá.
Veškeré úsilí proti Jihu vrhá,
Jihu možnost jediná, jediná zbývá.
A tak zas splní se, slovo to, které je vždy pravé,
že lodě západu, zachrání Britům zadek.
Prvně král Severu na kolena padá.
Anglo-americký pakt,
se králem Jihu stává.

Ref: To je ten příběh, který musíš teď znát!
Nebýt jejich ovce,
jinak můžou ti lhát!
Zaslepit tvou mysl,
zahalit jí tmou.
Tak otevři oči. Je to i náš boj.
A tak dál poslouchej, co chci ti teď říct.
Budeš pak připraven,
co vědět chceš víc!

Nedá se fakt lehce, lehce smířit s tím,
co přináší v sobě Versailleský ten mír.
Být Jihem, Jihem pošlapáván.
Sever pak brání se, muže své svolává.
Německu dosazen,
je Adolf co by hlava.

Ještě že Hitler má,
pro okultní vlohy,
agent MI6,
rány Evropě rozdává.
Rád pozornost obrací
na babylonské bohy.

Satan mu předává, ta poznání mnohá,
ve válce moderní nemůže přec prohrát.
Za osm let u vlády, má už velký náskok,
před Jižním královstvím, to fakt nemá nárok.
Co se však nestane, nesmí jej využít.
To Božím zásahem, poráží jej mužik.
Ten rychle nasadí korunu jež stává se teď volná,
Jih často oslabí studená ta vojna.
Ač dnešní Rusko či Sovětský svaz,
s Jihem dál soupeří, má však krátký čas.
Sever se víc a víc, rozrušeným stává,
co na blízkém východě dělá Jižní vláda.

Ref: To je ten příběh, který musíš teď znát!
Nebýt jejich ovce,
jinak můžou ti lhát!
Zaslepit tvou mysl,
zahalit jí tmou.
Tak otevři oči. Je to i náš boj.
A tak dál poslouchej, co chci ti teď říct.
Budeš pak připraven,
co vědět chceš víc!

Doplněno:

A tak nám přichází 2300 večerů,
2300 jiter.
To dává králi Severu
moc do dalších bitev.
Nejprve v Sýrii získává,
ztracenou svou slávu.
Co bylo ubito?
Křísí tak k životu ubitou svou hlavu.
Kdy končí večery, kdy končí jitra?
I to jsme v té době už věděli,
Otec JeHoVaH (Jehova) nám dal k tomu výklad.
16.1. roku dva tisíce dva a dvacet.
Všichni to viděli,
proč se k tomu vracet.

Do zbraně povolal svoje vojsko opět,
brzy v mnoha zemích zasáhne,
ke konci musí dospět.
A není nikoho, kdo pomůže mu.
Dějinné poslání tak ukončí,
ukončí jeho hru!

konec doplnění

On je ten Osmý král, který se tu zjevil,
zatím se slabý zdá, může se tak jevit.
Má divnou podobu, která nás snad mate.
Ač byl už zabitý, přesto žije zase.
Lidstvo dnes skládá mu, skládá velký obdiv.
Sever úkol započal, jej nesmí nikdo převzít.
On musí vykonat, soud nad prostitutkou věčnou,
jež krále sváděla, šarlatem a pompou.
Kdo je ten Osmý král, tak pověz nám to přeci,
jež náboženství odstraní, pro učiněné věci.
Jmenuje se OSN, jenž lidstva je to pýcha.
Ti kdo ho vždy podpoří, mají plná břicha.
Sever se ujímá, ujímá jeho vlády.
Stalinský socialismus bude brzy všady.
Bůh totiž obelstil, to divoké zvíře,
aby tak zasáhlo, ve své dobré víře.
Odstraní na dobro ten obrovský zmatek,
falešných učení, těch falešných matek.
Jenž pouze jedno jsou ze Šinarských plání.
Ten Velký Babylón, Písmem tak nazvaný.

To je ten příběh, který musíš teď znát!
Musíš ihned utéct, viděls jeho pád.
Zachránit život, tu duši svou,
abys snad nezemřel s prostitutkou.
Novým náboženstvím ho šelma nahradí,
uctívat přírodu greendealem,
už je to tady.
Dnes tomu říkají Nový světový řád,
tak rychle z Babylonu uteč, dokud je čas!

To je ten příběh, který musíš teď znát!
Musíš teď utéct, než přijde úplný pád.
Zachránit život, tu duši svou,
abys snad nezemřel s prostitutkou.

To je ten příběh, který musíš teď znát!
Nebýt jejich ovce,
jinak můžou ti lhát!
Zaslepit tvou mysl,
zahalit jí tmou.
Tak otevři oči. Je to tvůj boj.

Jak máme bojovat,
když vše Satan z pískal?
Máme hledat Otce v nebesích
i Jehošuu Krista.
Máme uctívat JeHoVaH (Jehovu),
Stvořitele země, nebes,
který dá povel Jehošuovi k útoku,
strach fakt prosím neřeš.
Ve svitcích je zapsáno,
že když budeme vzývat jméno svého Otce,
vše bude vyhráno,
Pán Jehošua zná svoje ovce.
Chvalme Otce v nebesích,
nechť nás vyučuje,
ke Kristu nás přivádí,
aby tvořil Nový chrám,
který slíbil sám,
že jej vybuduje.