Zase ta trojice. Nepochopitelná nauka z hlediska rozumu, přesto rozšířená, jako něco skutečného. Je to biblické? Nebo to uráží Stvořitele, podobně, jako jej uráží jiná náboženská dogmata?

Spread the love

Dostal jsem otázku ohledně trojjedinečnosti. Zkusím na základě jasné logiky skrze Písmo vysvětlit, proč je to LEŽ a proč jí Satan do svých náboženských domů zavedl.

Pokud věříme, že skutečná PRAVDA se nachází v Písmu, protože jsme to vlastním zkoumáním zjistili a nevěříme tomu, že nás apoštolové a ostatní pisatelé podvádí a lžou nám, pak tento verš jednoznačně celé pojetí trojice VYVRACÍ:

Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus; hlavou ženy je zase muž; hlavou Krista je zase Bůh. (Ten s nejvyšší AUTORITOU)“ (1. Korinťanům 11:3)

Pokud někdo nerozumí tomuto výroku, pak je těžké mu něco vysvětlit. Pavel totiž jasně a neoddiskutovatelně říká:

1. Bůh – řecky theos, česky autorita, mocný, je ten nad Kristem
Jednoznačně myslí nebeského Otce, יהוה JeHoVaH (jehovu)
2. Jehošua (Ježíš řecky) Kristus – má svou hlavu, je tedy v podřízenosti
Tvrdit, že to tak není, pak znamená, že je apoštol Pavel lhářem!!!!
3. Muž, člověk má za autoritu nad sebou Krista
Zde se to může vztáhnout i na ženu, pokud ta není ve svazku s mužem.

Takže kde ta zvrácenost, kterou odpadlá Juda vnutila po smrti apoštolů takzvaným následovníkům, kde vznikla? Všichni milovníci tohoto dogmatu jej rádi znázorňují takto:

Neizraelské národy měly ve svých náboženských učeních různé triády bohů, neboli těch, koho uctívali jako autoritu a věřili, že jim tyto triády pomáhají. Ale když jejich učení prozkoumáme do hloubky, tak v něm vždy najdeme ještě něco. Co? Že je tam jeden, který je nad všema triádama. Vždy je to někdo, kdo se prokazuje jako světlo a je symbolicky znázorněn jako sluneční kotouč. Tak to chápou archeologové, že je to Slunce. Ve skutečnosti je to Baelzebub, jehož jméno do češtiny znamená NOSITEL SVĚTLA. Bylo to jeho původní jméno, než se stal ODPŮRCEM, hebrejsky שׂטן – ώâţân (šaitan) Satanem a POMLOUVAČEM, Ďáblem.

To světlo co přináší je tma. TMA, která má člověku zabránit, aby našel svého Původce, hebrejsky bore (Stvořitele- doslovně – toho, kdo přivádí k životu), proto je vždy třeba do hloubky prozkoumat, zda je určitá nauka pravdivá. Nejstarší triády nacházíme hned v Mezopotámii, kterou založil Nimrod, který se dal na stranu Světlonoše tmy, aby se stal prvním králem a mocným lovcem lidí v odporu proti STVOŘITELI NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH (jehovovi), toho s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, TEDY BOHU.

A Kuš se stal otcem Nimroda. Ten udělal začátek v tom, že se stal mocným na zemi. Předváděl se jako mocný lovec v odporu proti Jehovovi. Proto se říká: Právě jako Nimrod, mocný lovec v odporu proti Jehovovi.“ (Genesis/1. Moj. 10:8,9)

A Kuš se stal otcem Nimroda. Ten učinil začátek v tom, že se stal mocným na zemi.“ (1. Paralipomenon 1:10)

A skutečně budou pást asyrskou zemi mečem a Nimrodovu zemi v jejích vchodech. A jistě způsobí osvobození od Asyřana, až přijde do naší země a bude šlapat po našem území.“ (Micheáš 5:6)

Protože je Nimrod zakladatel Ninive, hlavního města Asyrské říše, je to země Nimroda a také jejím Babylon, jeho říše. Proto bude nebeský Otec bít mečem i dnešní duchovní Asýrii, stejně jako se to stane poté duchovnímu Babylonu. Králi Jihu i králi Severu.

Jak argumentují ti, co si nebiblickou trojici zamilovali? Používají k tomu tento verš:

Tomáš mu řekl: Pane, nevíme, kam jdeš. Jak známe cestu? Jehošua mu řekl: Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne. Kdybyste mě byli poznali, byli byste také poznali mého Otce; od této chvíle ho znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl: Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Jehošua mu řekl: Byl jsem s vámi tak dlouho, a přesto jsi mě, Filipe, nepoznal? Kdo viděl mne, viděl také Otce. Jak to, že říkáš: Ukaž nám Otce?  Nevěříš, že jsem ve spojení s Otcem a že Otec je ve spojení se mnou? Co vám říkám, nemluvím sám od sebe, ale Otec, který zůstává ve spojení se mnou, koná své skutky.“ (Jan 14:5-10)

Musíme mít velkou představivost, abychom mohli tuto pasáž chápat jako důkaz, že Jehošua se prohlašuje za součást svého Otce, jako jeho třetina. Pak musíme doslovně a ne symbolicky chápat například tento verš:

A Bůh pak stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu; stvořil je mužského a ženského rodu.“ (Genesis/1. Moj. 1:27)

Je nebeský Otec muž i žena zároveň? Nebo je ženou, nebo je mužem? Pokud čteme i předchozí verš, tak z něj chápeme jasně:

A Bůh dále řekl: Udělejme člověka ke svému obrazu, podle své podoby, a ať mají v podřízenosti mořské ryby a nebeské létající tvory a domácí zvířata a celou zemi a každého pohybujícího se živočicha, který se pohybuje po zemi.“ (Genesis/1. Moj. 1:26)

Zde mluví nebeský Otec v množném čísle, je tedy jasné, že nemůže vytvářet skutečný obraz, ale že stvořené zrcadlí stejně jako zrcadlo, vlastnosti toho, kdo tvoří. Pokud by Adam s Evou neprodali své potomstvo Satanovi, tak by lidstvo znalo jen to dobré. Nebyly by války, nemoci a smrt. Pak by se ty dobré vlastnosti našeho nebeského Otce v nás plně zrcadlily. Pak by každý rozuměl kým nebeský Otec je.

V běžném životě je srozumitelná každému tato věta:

TO JE CELÝ OTEC“ , nebo: „TO JE CELÁ MAMINKA

Tak proč to nechápeme, když takto mluví sám Pán Jehošua? Není to proto, že nechceme vidět Pravdu?. Nikoho ze zastánců tohoto učení nenapadne, že z Pana Jehošuy dělají schizofrenika, protože na počátku své služby řekl:

Ke mně nemůže přijít nikdo, nepřitáhne-li ho Otec, jenž mě poslal; a já mu dám v poslední den opět vstát.“ (Jan 6:44)

Tak jak to že říká toto:

Jehošua mu řekl: Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6)

Oba výroky si zdánlivě odporují. Je to jen do chvíle, pokud pochopíme, že první výrok se týká těch, kdo nebyli nebeským Otcem vyučeni:

V prorocích je napsáno: A budou všichni vyučováni Jehovou Bohem: Každý, kdo od Otce uslyšel a dověděl se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

Ten druhý je určen jeho učedníkům, tedy ti už nebeským Otcem byli vyučeni, aby rozuměli, proč jít za Panem Jehošuou. Byli vyučeni Právu a Spravedlnosti a nalezli Lásku Agape k Pravdě.

Doporučuji každému, aby se sám dotazoval Otce v Jehošuově jménu, zda je toto porozumění v souladu s vůlí a moudrostí našeho Stvořitele, JeHoVaH (jehovy) Boha. Kéž máme Pánův pokoj.

Váš bratr Igi

One thought on “Zase ta trojice. Nepochopitelná nauka z hlediska rozumu, přesto rozšířená, jako něco skutečného. Je to biblické? Nebo to uráží Stvořitele, podobně, jako jej uráží jiná náboženská dogmata?

  1. Otázku trojjedinosti většinou vysvětluji takto zjednodušeně:
    Slovo Bůh znamená pán nebo ten s autoritou. Kristus je Boží Syn, má autoritu od Otce. Kristus není Stvořitel (Otec). V Písmu je mnoho sdělení znázorněno jednoduchými příklady z běžného života pro snadné pochopení. A to nejdůležitější sdělení je jasně demonstrováno vztahem Otec a Syn, aby nám to bylo zřejmé. Otec přece nemá stejnou autoritu jako syn (v lidské společnosti). Můžeme si to představit i na příkladu stojícího lidského těla, kdy Otec je hlavou těla/myslí/čelem a Syn je pravou rukou/ramenem/paží/výkonnou mocí. Když se podíváme na lidské tělo, tak zcela jasně vidíme, že hlava a rameno nejsou ve stejné výšce, tedy nejsou na stejné úrovni! Stejně tak Syn podřízený Otci, přišel oslavit Otce a konat to, co slyšel od Otce! Ano, Otec a Syn jsou jedním, ale duchovně!
    Syn je totiž naplněn Duchem Božím. Tímto nám odpadají jak bludy trinitářství, tak i učení o tom, že Otec a Syn jsou jedna osoba. V žádném případě nejsou …

Comments are closed.