Matematický důkaz Bible – (Sedmička v BIBLI)

Spread the love

Vkládám zajímavý příspěvek, který poukazuje na vědeckou studii Dr. Ivana Panina ohledně jednoho z matematických kódů, které nachází matematici v Písmu. Příspěvek vytvořil Martin Maleňák.

Pod povrchem původních opisů – písem (Bible) se všude objevuje sedmička, což je vlastně matematický důkaz o tom, že Bibli nenapsali svým duchem lidé, ale že ji psala inteligence, jakou si vůbec nedovedeme ani představit. Tento fakt objevil Dr. Ivan Panin, Rus, který vystudoval v Americe, byl profesorem filosofické fakulty. Vyučoval staré jazyky: hebrejštinu, řečtinu, latinu byl též literární kritik. Jeho přednášky byly hodnoceny až na 2000 dolarů.

Jednou se mu dostaly do rukou staré biblické texty – původní opisy, jejichž obsah mu příliš mnoho jako ateistovi (neznabohovi prvního řádu) nic neříkal. A tak začal místo písmen dosazovat číselné hodnoty těchto znaků. Zjistil, že celá Bible je psána v jakémsi číselném kódu sedmičky, že Bible tvoří jakousi „sedmičkovou“ soustavu a věty tvoří číselné obrazce související s číslem 7.

Je to 100% důkaz o tom, že 26 autorů Starého a Nového zákona psalo pod Boží inspirací.

Původní biblické texty byly psány:

– Starý zákon: hebrejsky

– Nový zákon: řecky

Hebrejská abeceda: má 22 znaků

Každý znak je zároveň symbolem pro hlásku i symbolem pro číselnou hodnotu. Není zde rozlišení.

Řecká abeceda: má 24 znaků s hláskovou i číselnou hodnotu .

?= 1 ß= 2 ?= 3 atd.

(pouze dvě číslice mají samostatné symboly: 6 a 90)

Latinská abeceda: znaky pro hlásky a číslice jsou rozlišeny, pouze některá písmena si ponechala původní číselnou hodnotu: např. I = 1, V = 5, X= 10,L = 50, C = 100, D = 500, M

= 1000

(Naše abeceda: má 26 písmen + 10 symbolů z arabštiny pro vyjádření číselné hodnoty (0123456789 )

Bibli (prvotní opisy) je tedy možné číst dvojím způsobem:

pomocí smyslů slov, podle číselných znaků.

Číslo které je v Bibli nejčastěji citované je číslo 7

– stvoření světa – 7 dní

– hladové s úrodné roky v Egyptě – 7 let

– než padlo Jericho, tak jeho hradby obcházelo 7 kněží se 7 troubami 7 dní

– kolikrát mám odpustit 7x Kristus odpověděl ne 7 x ale 70 x 7

– milostivé léto, každý 50 rok = 7×7 let práce = 49 + další rok je milostivý

– ( III Mojžíšova – Levitikus 25 kapitola 8 verš.)

– 7 dní ohnivé oběti

– 7 dní oslavy všech svátků

– 7 dní očišťování

– Ve Zjevení Jana je plno sedmiček: 7 hvězd, 7 církví, 7 andělů, 7 trub, 7 svící

– 7 posledních ran, 7 duchů, atd.

V Bibli Přísloví 9: 1 je psáno, Př 9,1 Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů.

Z tohoto vyplývá, že moudrost Boží drží na sedmi sloupech.

Sedmička je číslo dokonalosti:

Za sedm dní stvořil Bůh celý svět.

Sedmička se táhne pod povrchem celé Bible. Převedeme – li v původních opisech Bible písmena na číslice a začneme je sčítat, přijdeme na to, že téměř každá věta, každý odstavec, každá určitá část v Bibli nám dává hodnotu 7 nebo násobku čísla 7 a to od I. knihy Mojžíšově – Gennesis až po poslední knihu v Bibli po Zjevení a to jak v řečtině tak v hebrejštině.

1 Příklad: STARÝ ZÁKON – HEBREJSKY

Hebrejsky 1. věta v Bibli převedená na číselné hodnoty:

„ NA POČÁTKU STVOŘIL BŮH NEBE A ZEMI“

Součet číselných hodnot všech písmen je 2 702 = 7 x 386

Číselná hodnota klíčových slov: BŮH – NEBE – ZEMĚ je 777 = 3x sedmička

* “Číselná hodnota jediného slovesa „ stvořil“ je 203 = 7 x 29

Číselné hodnoty 1. písmeno věty, 2. obě prostřední písmena: 41, poslední písmeno ve větě 90, součet 133 = 7 x 1

* Číselná hodnota prvních a posledních písmen všech slov v 1. větě Bible = 1393 To je 7 x 199

* Číselná hodnota prvních a posledních písmen prvního a posledního slova věty

je 2 + 400 a 5 + 90 celkem 497 = 7 x 71

* Číselná hodnota prvního a posledního písmene dvou středových slov = 896 to je 7 x 128

* Poslední písmena prvního a posledního slova mají číselnou hodnotu

400 + 90 = 490 to je 7 x 70

* Tato věta má v hebrejštině 7 slov.

* Součet všech písmen ve větě 1. verše Bible je 28 to je 4 x 7

* Součet písmen prvních 3 slov je 14

* Numerický součet písmen posledních 4 slov této věty je 14

* Počet písmen v hebrejštině včetně členů u předmětů ve větě nebe 7 země 7

* Součet písmen tří hlavních slov věty: Bůh – nebe – země = 14 písmen (bez členů)

* Počet písmen nejkratšího slova uprostřed, přidáme – li k němu písmeno nalevo = 7 a přidáme – li k němu písmeno vpravo = 7

2. PŘÍKLAD NOVÝ ZÁKON – ŘECKY

Evangelium Marka – pův. řecky

1. kapitola – prvních 8 veršů tvoří jednu ucelenou stať – informaci o Janu Křtiteli a jeho poslání

1. Součet všech slov (v řečtině) v této pasáži = 126 7 x 18

2. Součet všech řeckých písmen 427 7 x 61

3. Součet všech samohlásek 224 7 x 32, souhlásek 203 7 x 29 slabik 294 7 x 42

4. Samohláskou začíná 42 slov 7 x 6 souhláskou začíná 84 slov 7 x 12

5. Všech slovníkových výrazů v tomto odstavci 77 7 x 11

(Slovníkový výraz – 1 slovo započtu 1 x, ne již v jiném čísle nebo pádě)

6. Počet slovníkových výrazů v 1 – 5 verši 49 7 x 7

v 6 – 8 verši 28 7 x 4

7. Ze všech 77 slovníkových výrazů začíná 35 na samohlásku 7 x 5

42 na souhlásku 7 x 6

8. Počet písmen v nejdelším slově je 14 7 x 2

3. ČÍSELNÉ HODNOTY – NÁSOBKY 7 – SE OBJEVUJÍ I V GLOBÁLU CELÉ BIBLE.

Sečteme – li numerické hodnoty znaků vyjadřujících všech 26 jmen autorů Starého a Nového zákona, dostaneme násobek čísla 7

Číselné hodnoty u všech v Bibli jmenovaných hebrejských a řeckých jmen jsou vždy násobky 7

Každé jméno význačné osobnosti je v Bibli opakováno v počtu, který je násobkem 7

Např. David je v Bibli jmenován 1 134 7 x 162

Mojžíš je v Bibli jmenován 847 7 x 121

Všechna počáteční a koncová slova všech 21 knih Starého zákona ( 21 začíná, 21 končí = 42 slov ) dávají v hebrejštině hodnotu, která je beze zbytku dělitelná.

Jsou tři možnosti, jak k tomu mohlo dojít:

– Náhodou

– Psali to tak úmyslně

– Psali tak nevědomě pod inspirací od Boha

Náhoda:

Při sledování této eventuality je nutné počítat s pravděpodobností. Bible vznikla v rozmezí

1600 roků. Psali ji lidé různého vzdělání a profese, Králové, lékaři, rybáři, pastevci atd.

Domluva těchto lidí psát takto knihy je vyloučená, pravděpodobnost je tak velice nízká, že je zcela zanedbatelná.

Co je to pravděpodobnost a jak se měří. Pravděpodobnost je: Když mám v sáčku 10 očíslovaných kuliček 1 – 10, pravděpodobnost že jako první vytáhnu kuličku z číslem 1 je 1 :

10 = 9 x se mohu zmýlit.

Jestliže bych chtěl vytáhnout na první tah kuličku č. 1 a na druhý tah kuličku č. 2

Je pravděpodobnost 1 : 100

Kdybych chtěl vytáhnout na 3 tahy za sebou č. 1, + č.2, + č.3

je pravděpodobnost 1 : 1 000

4 čísla za sebou je 1 : 10 000

10 čísel za sebou je 10 na desátou to je 1 : 10 miliardám

Je – li tedy například v jedné větě číselný obrazec, v němž je třeba 15 skutečností odpovídajícím násobku č. 7, lze náhodu téměř vyloučit. A co teprve celá Bible.

Úmyslně:

Tato eventualita je vyloučena ze dvou důvodů.

1. autoři se sami od sebe nemohli domluvit na kódu č. 7

2. strefovat se do kódu odpovídající č. 7 tak, aby věta dávala smysl je téměř nemožné Tento problém byl zadán počítači. Počítač zjistil, že kdyby chtěl sestavit odstavec smysluplného

textu 300 slov jako je to u Matouše 1 kapitola 1 – 17 verš. Kde je 36 skupin, které ukazují na č. 7, tak by tato práce znamenala 6 měsíců úporné práce, kdy by musel tento počítač neustále měnit text ( nevycházely by samohlásky, souhlásky, slabiky atd…..) A přitom udržet smysl textu by bylo naprosto nadlidské.

Inspirace od vyšší inteligence Boha

Z tohoto je zřejmé a jasné, že pisatelé a první autoři Bible psali texty v kódech odpovídajících číslu 7 aniž by o tom věděli, že šlo vyloženě o inspiraci od 100% inteligence – Boha.

Boží způsob psaní používá celého člověka, jeho způsob myšlení, způsob projevu, jeho způsob řeči. Ďábelská inspirace nevyužívá člověka, používá ho jen mechanicky. Při spiritistických seancích lidé malují obrazy, které by jinak nesvedli, píší rukopisem jiného člověka, většinou zemřelého. Vznikají tak domnělé dopisy ze záhrobí. Za tímto nestojí Bůh, ale nečistý duch.

Z tohoto hlediska byla prověřována i jiná literatura a náboženské knihy vznikající v době Bible, aby se ukázalo, zda nešlo o nějakou dobovou módu. Veškerá literatura, která se podrobila tomuto testu se ukázala k číselným kódům naprosto hluchá.

Z tohoto vychází a je jasné, že Bible je dílo jednoho Ducha a ne několika hlav. Ukázalo se že i Apokryfní knihy, které má např. katolická církev ve své Bibli, nevykazují naprosto žádnou

souvislost s číslem 7 i tyto knihy jsou k sedmičkovému kódu naprosto hluché.

Tyto knihy byly přidány ke kánonu 8.4.1546 Tridentský obecný sněm katolické církve. Bible má 72 knih. Starý zákon (39 a Nový zákon 27 Bez Apokryfů 66 knih)

Božská inspirace Bible je zde zcela jasná. Je to důkaz, že lidé, kteří vybírali texty do kánonu, byli skutečně vedeni Duchem Svatým a zařadili tam jen ty texty, které tam náleží.

Může se ale naskytnout otázka, proč vlastně Bůh dopustil, že se všechny originály ztratily a máme pouze kvalitní přepisy.

Lidé mají sklony uctívat vše, co nějak souvisí s Ježíšem a pod. Např. z třísek z Ježíšova kříže si vytvořili relikvie. Dokonce se i našel jeden člověk, který si dal tu práci a jezdil po celém světě a navštívil lidi a kostely kde mají údajnou relikvii třísku nebo kus dřeva z Ježíšova

kříže. Tento člověk každou třísku přesně zvážil a změřil. A když po létech usilovné práce tyto zaznamenané údaje sečetl, bylo jich něco málo přes dvě tuny. Chtěl bych vidět člověka, který jde na popravu a nese kříž vážící 2 tuny.

Tyto modloslužební sklony sledujeme už ve Starém zákoně. Příkl. Mojžíš na rozkaz Boha nechal odlít měděného hada a připevnit na kůl – pohled na něj uzdravil všechny uštknuté Izraelce. Osud tohoto hada je zpečetěn v 2 Královské 16 kapitola verš. 4 Ezechiáš mimo jiné modly nechal zničit i tohoto měděného hada. Protože se pro Izraelce stával modlou, kterou uctívali místo Boha.

Z desatera je jasný Boží postoj k těmto věcem. Je tedy dobře, že nezbylo nic, co by svedlo k modloslužebnosti spoustu věřících.

Původní rukopisy – manuskripty nám nahrazuje spousta kvalitních opisů: více jak 4 tisíce manuskriptních opisů Nového zákona řecky, 8 tisíc latinských překladů víc jak tisíc let starých a pod. V kumránské oblasti u Mrtvého moře byly v jeskyních objeveny svitky starší než 200 let před Kristem- měl je v rukách Ježíš. Některé manuskriptní opisy jsou velmi přesné, shodují se a některé se mírně liší. Při posuzování originality se začal používat číselný kód 7

Například: V některých opisech evangelia Marka chybí kapitola 16. Vyskytly se spory o to, zda tuto kapitolu napsal skutečně Marek nebo ji tam přidal nějaký pisálek, který překládal.

Proto byla i tato 16 kapitola podrobena matematickým výpočtům a našlo se v ní 32 závislostí, které ukazují na číslo 7 I tato kapitola tedy právem patří do Bible.

Nebo evangelium Jana 8 kapitola 3 – 11 verš. Zpráva o cizoložné ženě. V těchto jedenácti verších je 28 souvislostí s č.7 Problémy se někde objevují v překladech proto, že se dříve psávalo bez znamének a mezer. Tak docházelo k tomu, že se určitý úsek slov mohl číst různě s jinými významy.

Např. ve větě, „ Jako obličej anděla zářilo temeno chrabrého Mojžíše“, najdeme 7 biblických jmen.

Ukázka 7 biblických jmen

JAKOOBLIČEJANDĚLAZÁŘILOTEMENOCHRABRÉHOMOJŽÍŠE

( Jákob, Jan, Anděl, Lazar, Lot, Enoch, Mojžíš,)

Podobným způsobem lze původní texty chápat několikerým způsobem. V těchto případech jsou texty též prověřovány „sedmičkovou soustavou“

Např. Židům 4 kapitola verš 9 podle způsobu čtení existují 2 významové verze.

„ Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou“

„Tak musí Boží lid dosud slavit sobotu jako den odpočinutí.“

Po prověření „sedmičkovou soustavou“ je patrné, že správná je verze č.2

Takto prověřené v současné době jsou anglické a německé překlady Bible.

Číslo 7 nevložil Bůh pouze do Bible, ale i do života na zemi.

Světlo – 7 základních vlnových délek

Hudba – 7 základních tónů

Lidské tělo po 7 letech výměna krve, každý 7 den je tep pomalejší, krizové dny některých nemocí 7, 14, 21 den, těhotenství 280 dní = 7 x 40

Březost některých živočichů. Myš 21 dní, zajíc 28 dní, kočka 56 dní, pes 63 dní, Lev 98 dní, ovce 147 dní. Doba sedění na vejcích slepice 21 dní, husa 28 dní. A celá řada dalších.

Všechno jsou to násobky 7.