Mají oči, NEVIDÍ! Mají uši, NESLYŠÍ! Značka 6.6.6., její projevy přesně podle Písma

Spread the love

Nevím zda plakat, nebo si říkat: „Dobře jim tak.“. Takové mám pocity z toho, co se ke mne dostává za informace ohledně brutálních následků genové terapie, záměrně nazvané očkování, ač je to obrovská lež, protože se tím člověk stává mrtvou krví.

Než si poslechnete to, co nahrála nějaká zdravotní sestra, která pracuje na chirurgii, přečtěme si pozorně, co o tom říká Písmo. Snad už mnohým dojde, co jim Satan a jeho sluhové provedli.

„A slyšel jsem, jak silný hlas ze svatyně řekl sedmi andělům: Jděte a vylijte na zem sedm misek Božího hněvu. A první odešel a vylil svou misku na zem. A na lidech, kteří měli označení divokého zvířete a kteří uctívali jeho obraz, se objevil škodlivý a zhoubný vřed. A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ (Zjevení 16:1-3)

Mnohokráte jsem vysvětloval, co dané texty znamenají – např. zde. Co je to vřed, popsaný v tomto biblickém textu, že se jedná o nespočetné množství nezhojitelných drobných i větších ran uvnitř i na povrchu těla. Smutné je, když vlastní dítě neslyší a nevidí a nedá si poradit, a nyní zažívá to, co mu nesmělo být říkáno, protože vše je jenom konspirace…

Setra pracující v nemocnici na chirurgii.

Je z tohoto utrpení nějaká záchrana? Zkušenosti ukazují, že to možné je. Je to však o pokoře, o tom přiznat si, že ten Ničemný existuje a ovládá tento zkažený svět. Pokud takto člověk s plným vědomím uzná, že existuje Někdo, kdo mu daroval život a že mu tento Dárce vložil do jeho 46 chromozomů dvakrát svůj podpis, který si nechal genovou úpravou odstranit, pak musí svého Tvůrce poprosit, aby mu tento podpis navrátil. Přitom však je potřeba srdcem litovat svých špatných skutků a vyznat je. Toto je velmi bolestivý proces a netýká se jenom těch, kdo se nechali takto označit.

Pak je potřeba našeho Stvořitele, JeHoVaH (jehovu) Boha srdcem poprosit, by označení sňal a vrátil podpis zpět a Pán Jehošua přikryl v jeho jménu toto minutí se cíle (hřích). Jsou tací, co to učinili a nebeský Otec škodu napravil. To neznamená, že je takový člověk plně uzdraven, ale rány se zhojí.

Kéž hledáme vůli Toho, kdo nás stvořil, protože tak bude skrze nás oslaven a Jeho jméno bude očišťováno před zraky lidí. Bude očišťováno to, co jméno Svatého Otce tupí. Ať se děje Jeho vůle, ne naše. Pokoj Vám všem.

Váš bratr Igi

Zde je další odkaz na devastující účinky genové terapie.

2 thoughts on “Mají oči, NEVIDÍ! Mají uši, NESLYŠÍ! Značka 6.6.6., její projevy přesně podle Písma

Comments are closed.