Případ Ivan Smetana a Alois Hlásenský. Co je to BEZZÁKONNOST? Jednáme bezzákonně, pak vzhledem k dokonalému smyslu pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, יהוה (JHVH = JeHoVaH = čte se jehova) budou naše kroky souzeny, pánové a dámy, státní zástupci, soudci, příslušníci policejních sborů a politici.

Spread the love

Slíbil jsem, že napíši o těchto lidech ve svůj čas, proč nepatří na seznam, který vymyslel nějaký aktivista, aby tam uvedl jména takzvaných dezinformátorů. Dnes se završil pohár trpělivosti ze strany Stvořitele nebe a Země, protože skutky těch, kdo byli vyučeni Právu, aby člověk mohl jednat ZÁKONNĚ, mne vede k tomu, abych odhalil, proč pro své jméno vyvolil tyto dva muže a proč je mnozí nenávidí, stejně jako oni dva nemají rádi mne. Proto mne nikdo nemůže nařknout z podjatosti a nadržování.

Nemám jim jejich smýšlení za zlé, protože na rozdíl od nich, nejsem částí tohoto světa. Co se dnes přihodilo? Policejní složky napadly Ivana Smetanu v domě jeho manželky. Že to byli příslušníci policie ČR, tak to potvrdila přivolaná hlídka, která je ztotožnila.

Kdo je Ivan Smetana? Člověk, který v devadesátých letech se připletl pro lásku k penězům k LTO, k jejich kauzám. Je to jeho vlastní svědectví. Díky tomu, že byly tyto kauzy řízeny z vysokých pater a lidmi za oponou, potřebovali jej umlčet. Protože má svůj morální kodex a smysl pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST, nalezl nebeský Otec, JeHoVaH Bůh něco dobrého v tomto člověku a začal jej chránit, před lidmi, kteří jej chtějí zničit. Problém tohoto muže je v tom, že spoléhá na svou moudrost a nehledá ji u toho, kdo jej stvořil. Až to pochopí i s panem Aloisem Hlásenským, tak budou plakat, protože jednali sami nemoudře a způsobili vážné problémy člověku, kterému měli pomoci.

Chyby děláme v životě všichni, věřím, že až poznají, že mluvím PRAVDU, že jim to bude odpuštěno. Kdo je Alois Hlásenský?

Je to muž, kterému byla zlikvidována živnost opět skrze státní moc, skrze BEZZÁKONNOST a bylo s ním i takto jednáno. Protože se i v něm našlo to dobré vzhledem k smyslu pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST, byla i jemu dána ochrana a byl veden k tomu, aby začal uplatňovat zákonné požadavky, dané právním systémem. Nakonec tyto dva muže svedl na společnou cestu nebeský Otec. Tehdy mi je ukázal, jako ty, kteří odhalí NIČEMNOST a BEZZÁKONOST v této zemi.

Bylo by moudré z jejich strany, kdyby opustili svá ega, poděkovali tomu kdo je stvořil a začali jednat podle moudrosti, která sestupuje ze shora. A to v Kristově jménu. Každý má svobodnou vůli, proto je to rada, kterou jím mám předat. Bylo v dějinách mnoho mužů, které si nebeský Otec vyvolil, ale nenaslouchali jeho hlasu, takže konec nebyl jako začátek. Viz první král Saul.

Vám státní zástupci a další výše jmenovaní, Vám ať je to známo: „Nebeský Otec, Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH (jehova), TEN S NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, což znamená Bůh, Vás soudí v tomto ČASE KONCE, skrze tyto dva muže a Vaše skutky. Jednáte bezzákonně? Schraňujete si na svou hlavu svůj vlastní žhnoucí popel!!! Jak Vám bylo oznámeno skrze knihu, kterou jste měli v rámci svých studií prozkoumat, byli jste do svých relativních pozic dosazeni samotným nebeským Otcem, aby jste prosazovali ZÁKONNOST!!!!“. Jedná samotný nebeský Otec, kterého zastupuji, protože patřím k olivovníkům z 11. kapitoly knihy Zjevení, bez smyslu pro Právo a Spravedlnost?

Skutečně si někdo z Vás myslí, že Vám to bude procházet do nekonečna? Mám Vás varovat, abych neměl vinu Vaší krve, protože jako strážný pro Jehovův dům musím varovat ty, kdo činí BEZZÁKONNOST. Ani jediná myšlenka, ani jediný Váš nádech není utajen před zrakem toho, kdo dovolil, abyste žili. Budete naslouchat raději těm, kdo od Vás vyžadují poslušnost, protože jste byli koupeni? Nebo raději začnete naslouchat varování, které k Vám přichází? Máte svobodnou vůli Co se má stát v konečné části dnů, to je na stránkách Bible popsáno, tak si to tam najděte a jednejte s porozuměním.

Jak hluboko v těch posledních dnech tohoto zvráceného systému jsme, to najdete na těchto stránkách. Zda tento systém čekají růžové dny, protože Vy máte peníze a relativní autoritu, relativní božství, moc, tak nahlédněte laskavě do dopisu Jakuba páté kapitoly a čtěte nahlas, velmi plynule, aby Vám ani jediné slovo z těch prvních osmi veršů, aby Vám neuniklo.

Ruce pryč od Ivana Smetany a Aloise Hlásenského a velmi pozorně naslouchejte, co Vám tito muži říkají, protože je nevyslovují sami od sebe. Je psáno:

„Přestaňte soudit, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni; a mírou, kterou odměřujete, budou odměřovat vám.“ (Matouš 7:1,2)

Zákony této země jsou sice ohnuté do paragradu §, tomu, čemu se dnes říká paragraf, ale ústava a mnohé mezinárodní dohody, kterými je Česká a také Slovenská republika povinována, byly vytvářeny pod dohledem toho, kdo stvořil život, aby soud, jeho SOUD byl SPRAVEDLIVÝ.

Pokud někomu z Vás přijdou tato moje slova směšná, pak vězte, že já jsem jen oznamovatel, ne soudce a nevysmíváte se mi, obyčejnému člověku, ale tomu, kdo mne vedl k sepsání těchto vět. Stejně jako farao a král Egyptský, Thutmose III., autor Knihy mrtvých, kterou sepsal pod přímým vlivem Satana, na kterého mnozí nevěříte. A je ta kniha základem Kabaly. Tak i on se vysmíval svému nevlastnímu bratrovi Mojžíšovi, když k němu přišel, aby propustil Jehovův lid. Jak to s ním dopadlo je nejenom na stránkách Písma, ale je to potvrzeno i několika archeologickými skupinami. A je to podobné tomu, co je dnes turistickou atrakcí v Izraeli, kde jsou dodnes na místech, kde stála Sodoma a Gomora sirné koule, které nemají pozemský původ a po zapálení hoří teplotou 3200°C.

Nejsou tyto archeologické objevy zachovány do tohoto dne, jako důkaz a varování této poslední generaci? Sami se dotazujte toho, kdo Vás stvořil v Jehošuově (Ježíšově) jménu. Kdo to je? Je to ten, kdo dovolil, abyste se nadechli a žili. Také ten, jehož jméno je JeHoVaH (jehova). Je psáno:

„Naplň jejich obličej zneuctěním, aby lidé pátrali po tvém jménu, Jehovo. Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:16-18)

Přejete si, aby to byl právě Váš obličej? Pokud ano, tak pokračujte. Pokud ne, tak jednejte moudře, protože právě Vám byla adresována tato slova:

„Líbejte syna, aby se On nepopudil, a abyste nezanikli z cesty, neboť jeho hněv snadno vzplane. Šťastní jsou všichni ti, kteří ho činí svým útočištěm.“ (Žalm 2:12)

Kdo je myšlen tím synem asi víte. Kéž se od Vás odvrátí ničemnost a jejich skutky. Kéž přestanete důvěřovat penězům, které zatemňují radu. Kéž se ti, které nebeský Otec vybral, kéž se konečně začnou obracet o moudrost k tomu, kdo si je vyvolil a nečiní nic jen svou vlastní inteligencí, aby bylo skutečnému Právu dovoleno projít.

Součást olivovníku. Igor Zemánek

Vy, kdo čtete to dejte na vědomí, aby PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI BYLO UČINĚNO ZADOST!!! Ať se toto varování dostane ke všem , kdo jsou napojeni na státní zprávu.