Úvaha nad tím, proč nás Pán Jehošua varuje před VELKÝM SOUŽENÍM, jaké tu až do tohoto dne, jaké tu nebylo? Proč si jej lidé nepovšimli a jak na ně přijde náhlé zničení?

Spread the love

Kristus vysvětluje: „Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“ (Matouš 24:37-39)

Dnes mi na mysl přišly právě tyto myšlenky, které mne začaly velmi lekat, protože pokud je to tak, jak je mi to odhalováno, jsme ve velkém nebezpečí, že jsme si toho skutečně nepovšimli. A není to o tom, že bych si myslel, že v něm nejsme, ale že jsem ani já, ač jsem nad tím mockrát rozjímal, že jsem si nepovšiml všech informací, které jsme obdrželi. Jedná se hlavně o to, ŽE JSEM SI NEPOVŠIML, CO JE MYŠLENO SLOVEM ZNIČENÍ. Čeho se to slovo týká.

Proč mne to leká? Protože jsme my, co jsme pochopili, kde se nacházíme v proudu času, ŽE JSME NEVAROVALI DOSTATEČNĚ! Zvláště ty, kdo jsou těmi, jenž se drží víry v Krista, že skutečně velmi klopýtli. Mít vinu krve, je jedna z nejtěžších vin, proto žádám všechny, kdo tak jako já porozumí, ABY SI TOTO POROZUMĚNÍ NENECHÁVALI PRO SEBE!!! Je krásné, pokud mi dá někdo laik, že se mu myšlenky z článků líbí, ale POKUD SI JE NECHÁVÁ PRO SEBE, PAK JE TO STEJNÉ, JAKO BY NIC NEUDĚLAL, AČ MÁ POROZUMĚNÍ.

Slovo ZNIČENÍ vzhledem ke kontextu a odkazu na Noema je totiž myšleno jinak, než jak mu rozumíme v 99,999%. Přitom je to v textu Matouše jasně vysvětleno. Chápeme to slovo tak, že je prostě KONEC!!! Ať tedy promlouvá samotný Jehošua a ne člověk, aby se nám otevřely oči, PROTOŽE JE TU STÁLE MNOHO TĚCH, KDO OČEKÁVAJÍ, ŽE VŠE BUDE JEŠTĚ VÍCE VIDITELNÉ!!! Jsou to mnozí, kteří jsou součástí přátel nevěsty a ženicha, a svým porozuměním svádí na scestí mnohé a tak si mohou přivodit vinu krve!!! Je psáno:

„A přišlo ke mně Jehovovo slovo a říkalo: Synu člověka, mluv k synům lidu a řekneš jim: Pokud jde o nějakou zemi, v případě, že na ni přivedu meč, a lid země, všichni společně, skutečně vezmou nějakého muže a dosadí jej za svého strážného, a on opravdu uvidí, že na tu zemi přichází meč, a zatroubí na roh a bude varovat lid, a posluchač skutečně uslyší zvuk rohu, ale vůbec nebude dbát výstrahy, a meč přijde a odejme ho, jeho vlastní krev přijde na jeho vlastní hlavu.“ (Ezekiel 33:1-4)

Pokud jste si někteří vybrali mne jako toho, kdo se stal strážným nad domem duchovního Izraele, pak vězte, ŽE TROUBÍM, ŽE PŘICHÁZÍ MEČ!!! Proč? Protože má na ně přijít NÁHLÉ ZNIČENÍ!!! A je dále psáno:

„Zvuk rohu slyšel, ale nedbal výstrahy. Jeho vlastní krev bude na něm samotném. A kdyby byl sám dbal výstrahy, jeho vlastní duše by byla unikla.“ (Ezekiel 33:5)

Chceme uniknout všem těmto věcem, jenž přichází na celou obydlenou zemi? Pak dbejme této výstrahy. Čtěme dále:

„Pokud jde nyní o strážného, v případě, že uvidí přicházet meč a skutečně nezatroubí na roh a lid nedostane vůbec žádnou výstrahu a meč přijde a odejme jim duši, bude odňata pro své vlastní provinění, ale její krev budu vyžadovat zpět z ruky strážného.“ (Ezekiel 33:6)

Mnohokrát jsem se zmínil o tom, že nechci mít vinu krve, mnohokrát jsem prosil, aby ti kdo čtou, aby si určité myšlenky nenechali sami pro sebe. Ale mlčel jsem v tom, abych říkal: „Sdílejte, sdílejte sdílejte!„, protože jsem nechtěl, aby někdo nabyl dojmu, že já sám jsem nějak důležitý, že vytvářím něco, jako novou sektu. Vždy jsem prosil, aby si každý vlastním zkoumáním ověřoval to, co sděluji. Učiňme tak i nyní prosím a pokud zjistíme, že je to hlas trubky, už šesté trubky, pak ji potřebuje slyšet celý svět.

Vraťme se tedy k tomu, co Kristus myslel slovem ZNIČENÍ, tak jak nám to odhaluje kontext Písma, ne lidské tělesné smýšlení. Zničit znamená ODSTRANIT. Neznamená to tedy, že ti, kdo mají být odstraněni, že ztratí svou naději na vzkříšení. A tady je to neporozumění. Mysleli jsme si, že má Pán Jehošua na mysli Armageddon, když mluví o zničení. Ne, on má skutečně na mysli podobnou situaci, která nastala v čase Noema, kde po potopě bylo vytvořeno něco nového. Co nového má být vytvořeno? Má přijít Osmý král. Kdy začne na jednu hodinu vládnout Osmý král? Až zničí dosavadní společenský systém. Jak se to má stát?:

„A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

Protože je tato osmá kapitola, ještě jednou – OSMÁ KAPITOLA, o králi Severu, je také o Osmém Králi. Daniel jasně říká a máme to před očima. Někdo, kdo povstane proti samotnému Knížeti knížat. Kdo to tak asi bude? Neříká Daniel toto?:

„Povím ti však věci zaznamenané ve spisu pravdy, a nikdo se mnou silně nedrží v těchto věcech kromě Michaela, vašeho knížete.“ (Daniel 10:21)

Máme nějakého jiného knížete, než samotného Krista? Pokud ne, tak s kým se skrze zabití olivovníků, jenž toho knížete zastupují, má Osmý král utkat?:

„A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení. A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti. Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní to učiní s ním.“ (Zjevení 17:11-14)

Jak to učiní povolaní (přátelé nevěsty a ženicha) a vyvolení (nevěsta – 144 000) s ním? Není to právě tímto skutkem?:

„A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je. A jejich mrtvoly budou na široké cestě velkého města, které se v duchovním smyslu nazývá Sodoma a Egypt, kde byl i jejich Pán přibit na stauros (příčné dřevo). A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky. A ti, kteří bydlí na zemi, se nad nimi radují a těší se a budou jeden druhému posílat dary, protože ti dva proroci trýznili ty, kteří bydlí na zemi. A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.“ (Zjevení 7-11)

Že jsou těmi olivami skupiny lidí, ne dva jednotlivci, tak to opět vysvětluje Jan, když říká:

„A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem. A všichni, kteří bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.“ (Zjevení 7,8)

Jsou svatí jen dva? Je král Severu současně Osmým králem?:

„Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení. (Daniel 11:44)

Je tento verš o králi Severu? Je. Kde čteme to samé?:

„A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

Chápeme, co se vám snažím ukázat? Co říká Daniel?:

„A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou šůt (brodit se sem a tam, dopředu, dozadu) a pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:4)

Může někdo porozumět před ČASEM KONCE? Já čtu, že nemůže. Pokud nemůže, jak je možné, že se tvrdí, že ano? Nauka o předčasném vytržení je stará 100 let. Je to pravé porozumění? Odpovězte si sami. Nauka o ploché zemi je stará 1000 let. Je to porozumění z Času konce? Odpovězte si sami. Je učení o tom, že Římskokatolická církev je šelma ze Zjevení 13. a 17. kapitoly staré 180 let? Pokud ano, je to porozumění z Času konce? Odpovězte si sami. Je učení o tom, že během Kristova království se nebude umírat a ti kdo žijí v té době na Zemi, že se díky tomu stanou dokonalými a budou mrtví v tomto čase přiváděni k životu? Je to učení z Času konce? Já čtu, že je to učení z Ustanoveného Času, z 30. let minulého století, kdy se naplnilo toto:

„A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění. A po několik dnů budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním. Ale až budou přiváděni ke klopýtnutí, bude jim trochou pomoci pomoženo; a mnozí se k nim jistě připojí hladkostí. A někteří z těch, kteří mají pochopení, budou přivedeni ke klopýtnutí, aby se kvůli nim konalo přečišťovací dílo a aby se čistilo a bělilo až do času konce; protože je to ještě na ustanovený čas.“ (Daniel 11:33-35)

Takže kdy začíná Čas konce? Pokud víme, že král Severu bude i Osmým králem a že je to zároveň ten, kdo podle Zjevení 17. kapitoly dá celému zvířeti šarlatovou barvu. Jaká to je barva?

Photoshop sám ukazuje, jakou barvu máme vidět

Je to šarlat (scarlet)? Pokud ano, to musíme zjistit:

„A odnesl mě v síle ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů.“ (Zjevení 17:2)

To je jaká barva? Červená, že ano. Jakou barvu nese socialismus?

vlajka SSSR

Stále si někdo myslí, že je to PAPEŽSTVÍ? Proč si to ukazujeme? Protože to musíme jasně vše pochopit. Protože hledáme ZAČÁTEK ČASU KONCE. Měla být jedna hlava divokého zvířete jakoby ubitá k smrti?:

A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře.“ (Zjevení 13:3)

Pokud je nevěstka zároveň žena, která na divokém zvířeti jede a je zároveň i divokým zvířetem, protože se to vyučuje podle spiritistky E.G.White už 150 let, že je to jedno a to samé, tedy Římskokatolická církev, pak já čtu něco jiného. Nebo ne? Proto jsem vrácen znovu do Zjevení 17:3:

„A odnesl mě v síle ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů.“

Jasně vidíme, že to není to samé. Proč? Protože má to zvíře tu nevěstku zničit!!! Kdo je zároveň Osmým králem?:

„A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.“ (Zjevení 17:11)

Kdo není a kdo se po 30 letech, symbolických třech dnech, opět stává živým? Je to šarlatové? Je to červené? Já čtu, že ano. A kdy se to červené začalo opět strkat s tím modrým zvířetem, jenž nepochází z těch sedmi, ale jen ze dvou, z EGYPTA a ŘECKA? S beránkem se dvěma rohy, který dokonce přiměl sestoupit v srpnu 1945 oheň z nebe, díky získaným dvěma atomovým bombám, byly čtyři, které mu Hitler předal, a má modrou barvu, protože odkazuje svůj původ na ankh?

Ankch – Egypt

Má to zvíře tedy jakou barvu? Modrou. A kdy to modré zvíře, ten beránek se dvěma rohy, jenž se tváří jako Kristus, ale když promluví, je to ta největší žumpa, samé vyhrožování a samé sankce. Od kdy si myslí, že to ono zvítězilo?:

„A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak.“ (Zjevení 13:11)

Není to od chvíle, kdy jeho opilá loutka převzala 25.12.1991, nějaký Jelcin, moc nad Moskvou? Může tady nějaký alternativec VK vykládat, že mu to trvalo ještě skoro dva roky, než zvítězil. Protože rozhodující pro usmrcení socialismu bylo toto datum. Co obnovuje král Severu? Tak si poslechněte jeho projev z 21.4.2021. Pak si zjistěme, co podepsal 25.12.2021 za příslušné dekrety. Tak úplně náhodou po 30-ti letech. O tajné akci Golgota nalezneme články v příslušné sekci.

Stále hledáme počátek Času konce! Tak se podívejme, kdy se červené zvíře, které ještě není plné života, pustilo do strkání se s tím modrým. Ne jenom plkáním na mezinárodní scéně.

Obrázek je za tisíc slov

Mohl ten král Severu 30.9.2015 už otevřeně bojovat s králem Jihu, modrým zvířetem? Ne nemohl. Proč? Protože se ještě nedělo něco. Co to je?:

„A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:16-18)

O jaké moudrosti se tu Jan zmiňuje? Není to ta, která díky poučení od nebeského Otce sestupuje ze shora?:

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Kde se ta moudra a ty různé nauky o vytrženích, plochých zemích, katolické církvi, o věčném životě už za Kristova království a jeho vlády vyučují? Neučí tak člověk člověka, bratr bratra? Ptám se, a vy sami si prosím odpovídejte…

Takže pokud víme, že král Severu se opět začal strkat s králem Jihu a to skutečnou vojenskou silou, ne na půdě obrazu divokého zvířete, na půdě OSN, kde toto soupeření král Severu 28.9.2015 oznámil a jeho mluvčí Peskov to teď před dvěma dny kolektivnímu západu připomněl, že je král Severu Putin varoval. Pak známe začátek Času konce a když se brodíme Písmem sem a tam, pak víme, proč nemohl Sever otevřeně bojovat s Jihem. Proč?:

„A to, co jsi viděl o večeru a jitru, co bylo řečeno, je pravda. A ty, ty drž to vidění v tajnosti, protože je ještě na mnoho dnů.“ (Daniel 8:26)

Co to ten Daniel viděl a slyšel?:

„A stále se zvětšoval až k nebeskému vojsku, takže způsobil, že něco vojska a něco hvězd spadlo na zem, a on je pošlapal. A vypínal se až ke Knížeti vojska, a byl od něho odňat stálý rys a bylo shozeno stanovené místo jeho svatyně. A kvůli přestupku bylo postupně vydáno vojsko spolu se stálým rysem; a stále shazoval pravdu na zem, a jednal a měl úspěch. A zaslechl jsem, jak mluví jistý svatý, a právě tomu, který mluvil, řekl jiný svatý: Jak dlouhé bude vidění stálého rysu a přestupku, který působí zpustošení, aby se ze svatého místa i z vojska učinily věci, po kterých se šlape? Řekl mi tedy: Do dvou tisíc tří set večerů a jiter; a svaté místo jistě bude uvedeno do svého správného stav.“ (Daniel 10-14)

Nebylo potřeba, aby se zvětšil ten král Severu? Více v dalším článku, který zveřejním zítra, ač jej mám už napsaný, ale nemohl jsem jej zveřejnit. Dnes vím proč. A jak dlouho to má trvat? 2300 večerů a jiter. Takže mohl svou otevřenou vojenskou konfrontaci uskutečnit dříve? Ne nemohl. Proč?:

„A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky. A to, co jsi viděl o večeru a jitru, co bylo řečeno, je pravda. A ty, ty drž to vidění v tajnosti, protože je ještě na mnoho dnů.“ (Daniel 8:25,26)

Proč se stal bezstarostným? Protože jeho autorita tvrzí (boha armády) a jeho autorita myšlenek, boha, kterého jeho praotcové neznali, kterého si jeho národ vyvolil už v roce 1924 za věčně živého, tak ty v jeho národě opět působí, jako něco, co se nikdy nedá porazit. Dále však se muselo stát toto:

„A král bude skutečně činit podle své vlastní vůle a vyvýší se a zvelebí se nad každého boha; a bude mluvit obdivuhodné věci proti Bohu bohů. A jistě se bude prokazovat jako úspěšný, dokud nedospěje ke konci otevřené odsouzení; protože se vykoná to, o čem je rozhodnuto.“ (Daniel 11:36)

Pokud správně rozumíme slovu bůh, že je to AUTORITA, ne ve smyslu STVOŘITELE, pak víme, kdy se stalo to, co jsem právě uvedl. Nepostavil socialismus svou autoritu skrze ateismus nad všechny duchovní autority? Nemluvil tehdejší král Severu proti samotnému Stvořiteli nebe a země a nepopíral jeho existenci tak, že pronásledoval ty, kdo znali i neznali dokonce Jeho svaté jméno? Takže když se dnes odvolává tento král Severu na Stvořitele, má nás to zmást? Je to logické, protože ví, že jej k tomu, co činí podle své vůle a svého porozumění, povolal skrze olivy v prosinci 2020 a únoru 2021 samotný nebeský Otec.

My však potřebujeme pochopit, proč nemohl před dokončením večerů a jiter svou vojenskou sílu postavit přímo proti království Jihu. V Zjevení 13. kapitoly totiž čteme:

„A zavádí na scestí ty, kteří bydlí na zemi, těmi znameními, která mu byla dána, aby je provádělo před zrakem divokého zvířete, přičemž říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo.“ (Zjevení 13:14)

Takže co musel král Jihu od svržení atomových bomb na Nagasaki a Hirošimu učinit? Musel vytvořit obraz tomu divokému zvířeti, které právě v té době vystoupilo z moře lidstva. Tím obrazem bylo OSN a jeho přidružené instituce. Proč? Aby ubité hlavě, která převezme autoritu nad celým divokým zvířetem, aby jí připravily tyto instituce cestu. Kdy to modrý beránek začal činit?

Helsinky 16.7.2018 Prezident Putin, král Severu říká prezidentu Trumpovi, králi Jihu: „Míč je na vaší straně pane prezidente.“ V diplomatické řeči to znamená: „Připrav mi cestu králi Jihu, abych mohl oživit ubitou hlavu.“

Takže obrázek opět mluví za tisíc slov a jak mu má tu cestu připravit?:

„A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kteří by nijak neuctívali obraz divokého zvířete. A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména.“ (Zjevení 13:15-17)

Kdo prohlásil, že je třeba lidem měnit v DNA Otcův podpis, jenž se nachází na chromozomech?

Podpis JeHoVaH Stvořitele v DNA

Nebyl to tehdejší chlubil, král Jihu, jenž prohlašoval, že učiní USA First? První? Já myslím, že mám moc dobrou paměť na to, abych si slova chlubila zapamatoval. Ti další, z hlediska proroctví, kdo stojí za genetickou změnou, ti nejsou podstatní. Odkud přišel ten takzvaný vir? Z Wuhanu? Ale jděte, v USA, v krevních konzervách jej nalezli, tedy ten jed a reakci buněk na tento jed už v roce 2019 ze srpna, pokud mne paměť nemate.

A proč mu nechal dát nebeský Otec jméno Trump? Protože je to TRUMF v rukou V.V.Putina, krále Severu. Dokazuje to i jeho jméno? Put=pouto, in=instituce. Vladimír=vláda nad světem. Vladimírovič=zdůraznění toho samého. Takže jak chápat celé jeho jméno? Ten, jenž je spoután s institucí (OSN po reformě) světa, se světovou vládou. Byl Donald Trump naverbován okolo roku 1983 tehdejší KGB pro potřeby tajné operace Golgota? Kniha, na kterou jsem odkazoval a kterou sepsal britský zpravodajský důstojník to potvrzuje. Náhoda? Na ty si nemohu vzhledem k proroctví nějak zvyknout.

Takže od kdy tu zažíváme soužení, které se projevuje jinak, než všechna předchozí soužení? Je to od 18.10.2019 po slavné simulaci EVENT 201. To, že se věci začaly projevovat později nemění nic na tom, že tím toto soužení začalo. Měli jsme tu celosvětové zabíjení? Ano měli, první a druhá světová válka. Měli jsme tu hladomory? Ano, například při 30 leté válce v 17. století. Byl tu světový krach? Ano, například ve 30. letech minulého století. Stále nám nedochází, že to tu nikdy nebylo a nikdy už to tu nemá být? Tak co to je?

Nikdy tu nebyl vyvolán po celém světě strach z nemoci, kterou vymysleli v laboratořích a která měla posloužit k tomu, aby si lidstvo odstranilo podpis z chromozomů v DNA. Takže když přijde nyní krach ekonomiky, je to Velké soužení? Je, ale ne to, na které upozorňuje Pán Jehošua a dostáváme se k tomu, co znamená ZNIČENÍ. A je to celou dobu v té 24. kapitole:

„Stále se modlete, aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase nebo v sabatním dnu, neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane. Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkrácen.“ (Matouš 24:20-22)

Takže k vůli komu budou ty dny zkráceny? K vůli nevěstě?:

„Také ti povolaní a vyvolení a věrní to učiní s ním.“ (Zjevení 17:14b)

Ano. Nevěsta je VYVOLENÁ. Vyvolených je jen 144 tisíc. Ale povolaných a věrných, těch je nespočetně. Proč? Protože je to o tom, zda začnou VYVOLENÝM naslouchat. Ne tak, že vše od nich přijmou. To nelze, protože jim nikdy nebude dán plný vhled, dokud nepřijde Pán Jehošua se sedmou trubkou. Proto Pavel dopředu oznamuje, co je to nejdůležitější:

„Ale kromě toho všeho si oblékněte lásku (AGAPE), neboť je dokonalým poutem jednoty.“ (Kolosským 3:14)

V čem je mezi nevěstou a povolanými ještě rozdíl? Povolaní po vzkříšení oliv obdrží věčný život, kdežto nevěsta nesmrtelnost. A jak někdo pozná, zda k nevěstě patří, nebo patří k druhému olivovníku? Například tak, že ten představený druhého olivovníku obdrží vidění, sen, kde se dozví, že může klopýtnout na konci 800 let Kristova panství. Pokud by byl prvním olivovníkem, pak by nikdy klopýtnout nemohl, protože nesmrtelná nevěsta je jako Jehošua, jak myslí, tak i srdcem.

Jaký je rozdíl mezi nesmrtelností a věčným životem bude opět vysvětleno v článku, který je už napsaný. Může představený druhého olivovníku padnout a být nahrazen? Je psáno:

„I kdyby ani fíkovník nerozkvetl a kdyby z révových keřů nebyl žádný výnos; kdyby se dílo olivovníku vskutku nevydařilo a ani terasy by vskutku nevydaly žádnou potravu; i kdyby byl brav vskutku oddělen od ohrady a v ohrazeních nebyl žádný dobytek; já, já chci přesto jásat v Jehovovi; chci mít radost v Bohu své záchrany. Jehova, Svrchovaný Pán, je má životní energie; a učiní mé nohy jako laní a způsobí, že budu šlapat po svých výšinách. Vedoucímu na mé strunné nástroje.“ (Habakuk 3:17-19)

Vždy se chci radovat v Otci své záchrany, i kdyby se dílo druhého olivovníku nezdařilo. Jak se nevydaří? Tehdy, když druhý olivovník dál zůstane u toho, co vyučují náboženské domy. Dejte to na vědomí představenému druhého olivovníku, aby sám začal zkoumat, zda nečinní špatně a zda se nedrží kvasu Velkého Babylonu.

Je stejná cesta proroka, který vyšel z Jeruzaléma a byl lákán prorokem na pomezí rozděleného království za vlády Jeroboama? Má se takový prorok někde zastavit, aby s jiným pojedl a napil se z jeho vody? Pokud by to učinil, jaká bude jeho odměna?

„A zatímco seděli u stolu, stalo se, že Jehovovo slovo přišlo k prorokovi, který ho přivedl zpět, a začal volat k muži pravého Boha, který přišel z Judy, a říkal: Tak řekl Jehova: Protože ses vzbouřil proti Jehovovu nařízení a nedodržel jsi přikázání, jímž ti přikázal Jehova, tvůj Bůh, ale šel jsi zpět, abys pojedl chléb a napil se vody na místě, o němž k tobě mluvil: Nejez chléb ani nepij vodu, tvé mrtvé tělo nepřijde na pohřební místo tvých praotců. A když pojedl chléb a když se napil, stalo se, že mu hned osedlal osla, totiž prorokovi, kterého přivedl zpět. A ten se vydal na cestu. Později ho na silnici našel lev a usmrtil ho, a jeho mrtvé tělo bylo pohozeno na silnici. A stál vedle něho osel, a vedle mrtvého těla stál lev.“ (1. Královská 13:20-24)

Co je zde chléb? A co je zde voda? Není to jiný Kristus a není to jiná moudrost, jiné poučení, než to, které sestupuje přímo ze shora od nebeského Otce? Může nevěsta pít to, co je otrávené a jíst to, co není Kristus? Kde není Kristus a kde je voda otrávená? Není to ve Velkém Babylonu? Sami hledejme správnou odpověď.

Proto hledejme správné porozumění ke slovu ZNIČENÍ. Takže víme, že VELKÉ SOUŽENÍ SE ODLIŠUJE A TO VE VŠEM, CO TU BYLO AŽ DO TOHOTO DNE ZNÁMO!!! Proto jej nemůžeme napasovat na , hladomor, zabíjení ve válkách, v nemocech a podobně. Musí být spojeno s nákupem a prodejem. Kdy nakupujeme? Když obdržíme mzdu. Kdy prodáváme? Když svůj čas věnujeme tomu, abychom obdrželi mzdu. Kdy bylo lidem bráněno, aby nakupovali a prodávali? Nebylo to náhodou od chvíle, kdy viditelně království Jihu skrze své agenty rozšířilo něco, co bylo nazváno epidemií? Nebylo to Cokoli 19? Nebyl celý svět vystaven díky tomuto svinstvu, díky instituci, jenž patří k obrazu divokého zvířete, díky WHO, nátlaku a donucování, že bez šťourání se v nose a genové úpravy žádný prodej a ani nákup nebude? Musel toto podstupovat první olivovník a nebo byl ušetřen tomuto nátlaku? Co čteme zde?:

„A andělovi sboru ve Filadelfii piš: To říká ten, který je svatý, který je pravý, který má Davidův klíč, který otevírá tak, že nikdo nezavře, a zavírá tak, že nikdo neotevře: Znám tvé skutky – pohleď, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít – a vím, že máš trochu síly a že jsi dodržel mé slovo a neprokázal ses jako falešný vůči mému jménu. Pohleď, chci dát ty ze Satanovy synagógy, kteří říkají, že jsou Židé, a přece nejsou, ale lžou – pohleď, chci je přimět, aby přišli a vzdali poctu před tvýma nohama, a přiměji je, aby poznali, že jsem si tě zamiloval. Protože jsi dodržel slovo o mé vytrvalosti, i já tě chci udržet před hodinou zkoušky, která má přijít na celou obydlenou zemi, aby byli vyzkoušeni ti, kteří bydlí na zemi. Přicházím rychle. Dál se drž toho, co máš, aby ti nikdo nevzal korunu. Kdo zvítězí toho chci učinit sloupem v chrámu svého Boha a rozhodně z něho již nikdy nevyjde, a chci na něj napsat jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a to své nové jméno. Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům.“ (Zjevení 3:7-13)

Před jakou hodinou zkoušky byla nevěsta ochráněna? Nebylo to špárání v nose, kde byl ten hydrogel se štětinkami, kterými se také označovalo? Není tím genová terapie pro změnu DNA, aby se odstraňoval podpis na chromozomech? Musela nevěsta stále řešit, jak to donucování obejít během velké tísně? Ptejme se našeho nebeského Otce, zda toto zažívala. Zda to vše, co se dělo během Velkého soužení, zda to bylo jiné soužení, které tu nikdy nebylo a už nikdy nebude. Ještě plně neskončilo.

Že Jehošua myslel a myslí slovem ZNIČENÍ něco jiného, než ARMAGEDDON, pochopíme z tohoto verše:

„Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny. A tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy se budou všechny kmeny země bít v nářku a uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou.“ (Zjevení 24:29,30)

Po jakém soužení dnů? Po tom běžném, co tu už mnohokrát bylo, nebo po tom zvláštním, jiném, které tu nikdy nebylo a už nebude, Já věřím, že je to po tom druhém, protože o něm celou dobu Pán Jehošua mluví. Kde tu čteme něco o Armageddonu? Nic takového tu není. Tehdy se má svět bít v nářku. Proč? Protože uvidí znamení Syna člověka. Co je tím znamením?:

„A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach. (Zjevení 11:11)

Nebude toto důvodem toho, že všichni porozumí, že Kristus přichází, ale je stále neviditelný, protože tento Satanův svět jej neuvidí, jen znamení Jonášovo, které se stalo ZNAMENÍM SYNA ČLOVĚKA!!! Už rozumíme milovaní? Stále se vyučuje, protože to bylo vytvořeno před Časem Konce, že znamení Syna člověka jsou ta, která čteme u Matouše 24:3-13. Ale to jsou znamení pro povolané a vyvolené, ne pro tento svět, který si ničeho nepovšiml. Přesně, jako za dnů Noema. Hezky papají, žení se a vdávají, podobně jako spící, ale nyní už probuzené družičky, protože 16.01.2022 bylo dáno nejenom uctívání do správného stavu. Opět to připomenu, protože se musíme stále brodit sem a tam:

„A zaslechl jsem, jak mluví jistý svatý, a právě tomu, který mluvil, řekl jiný svatý: Jak dlouhé bude vidění stálého rysu a přestupku, který působí zpustošení, aby se ze svatého místa i z vojska učinily věci, po kterých se šlape? Řekl mi tedy: Do dvou tisíc tří set večerů a jiter; a svaté místo jistě bude uvedeno do svého správného stavu.“ (Daniel 13,14)

Co je ještě ve správném stavu? To, aby se mohlo potom šlapat a aby i hvězdy spadly na zem. Co to způsobí? Tak to musíme do Matouše 22:

„Jehošua jim dále odpovídal, promlouval k nim v podobenstvích a řekl: Nebeské království se stalo podobným člověku, králi, který uspořádal svatební hostinu pro svého syna. A vyslal své otroky, aby zavolali na svatební hostinu ty, kteří byli pozváni, ale nebyli ochotni přijít. Opět vyslal jiné otroky a řekl: Povězte pozvaným: Pohleďte, připravil jsem oběd, moji býci a vykrmená zvířata jsou poraženi a vše je přichystáno. Pojďte na svatební hostinu. Ale bez zájmu odešli, jeden na své vlastní pole, jiný za svým obchodem; ostatní se však chopili jeho otroků, nestoudně s nimi zacházeli a zabili je. Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město. Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete. Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu. Když vešel král, aby si prohlédl hosty, zahlédl tam člověka, který nebyl oděn svatebním oděvem. Řekl mu tedy: Člověče, jak ses sem dostal, když nemáš na sobě svatební oděv? Ten zůstal oněmělý. Král potom řekl svým sluhům: Spoutejte mu ruce a nohy a vyhoďte ho do tmy venku. Tam bude jeho pláč a skřípání zubů. Je totiž mnoho pozvaných, ale málo vyvolených.“ (Matouš 22:1-14)

Nebudeme nyní rozebírat hlubší informace, které jsou v tomto podobenství vysvětleny. Proč? Protože každý kdo miluje Pravdu, tak ten tento článek bude muset sám několikrát prozkoumat a nestačí jej číst jen jednou. Už tak je to mnoho veršů a mnoho myšlenek. Takže jaké to město má být zničeno?:

„A žena, kterou jsi viděl, znamená velké město, jež má království nad králi země.“ (Zjevení 17:18)

Byli pozváni ti, jenž jsou v domech Babylonu? Pokud ano, pak co znamená, že neměli čas? Neměli ochotu zkoumat, co jim je nevěstou vysvětlováno. Nečerpali olej porozumění od samotného nebeského Otce, ač krále znali. Jakého krále? No přece Pana Jehošuu. Znal je však i on? Opět musíme do Písma:

„Poznáte je podle jejich ovoce. Sbírají snad lidé někdy hrozny z trní nebo fíky z bodláčí? Podobně každý dobrý strom nese znamenité ovoce, ale každý prohnilý strom nese bezcenné ovoce; dobrý strom nemůže nést bezcenné ovoce ani prohnilý strom nemůže nést znamenité ovoce. Každý strom, který nenese znamenité ovoce, je podťat a vhozen do ohně. Skutečně tedy poznáte ty lidi podle jejich ovoce. Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:16-23)

Takže družičky, panny, pokud jste rozvážné! Vzhledem k času a šesté trubce nemíním nikomu mazat med kolem úst. Co je to bezzákonnost? Tyto texty vám odpoví:

„Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno.“ (Malachiáš 3:16)

Jaká kniha?:

„A všichni, kteří bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.“ (Zjevení 13:8)

„Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kteří bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“ (Zjevení 17:8)

Takže kdo nebude mít skutečnou bázeň a bude si dělat stále z Otcova jména trhací kalendář, tak ten nebude zapsán ve svitku života a pokud se někomu protahuje obličej a stále tvrdí že v Exodu 3:14 je skutečné Otcovo jméno, tak ten se dopouští bezzákonnosti, protože nerespektuje první Otcovo přikázání:

„A Bůh mluvil všechna tato slova a řekl: Já jsem יהוה Jehova, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroků. Nebudeš mít žádné jiné bohy proti mému obličeji.“ (Exodus/2. Moj. 20:1-3)

י – jód J
ה – he H
ו – vav V
ה – he H

Hebrejská abeceda yod – je zde jen proto, že angličtina neumí písmeno J číst správně. Pro ně je to dž. Kdyby se chtěl někdo zase dohadovat!!!!

יהוה – se samohláskami JeHoVaH, čte se jehova, poslední H se polyká. Už chápeme, že žádný hospodář, či Odin to není? Nebo snad ano? Pokud vám stále nedochází, co je to ta úcta k Otcovu jménu, pak pozorně čtěme:

„Kdybys jen byl roztrhl nebesa, kdybys byl sestoupil, kdyby se kvůli tobě byly třásly samotné hory,  jako když oheň zažíhá chrastí a oheň přivádí samotnou vodu k varu, abys učinil své jméno známé svým protivníkům, a tak se kvůli tobě znepokojily národy!  Když jsi činil bázeň vzbuzující věci, ve které jsme nemohli doufat, sestoupil jsi. Hory se kvůli tobě třásly.“ (Izaiáš 64:1-3)

Kdy že to bylo?:

„Ve třetím měsíci (1493 př.n.l.) po tom, co izraelští synové vyšli z egyptské země, v tentýž den, vešli do pustiny Sinaj. A odtáhli z Refidimu a vešli do pustiny Sinaj a utábořili se v pustině; a Izrael tam tábořil před horou.“ (Exodus/2. Moj. 19:1,2)

„A teď se neprojevte jako posměváčci, aby vaše pouta nezesílila, neboť je tu záhuba, dokonce něco rozhodnutého, o čem jsem slyšel od Svrchovaného Pána, Jehovy vojsk, pro celou zemi.“ (Izaiáš 28:22)

Jaká záhuba?:

„A šestý anděl zatroubil na svou trubku. A slyšel jsem jeden hlas z rohů zlatého oltáře, který je před Bohem, jak říká šestému andělovi, který měl trubku: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou spoutáni u velké řeky Eufratu. A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí. A počet vojsk jízdy byl dvě myriády myriád: slyšel jsem jejich počet. Koně a ty, kteří na nich seděli, jsem viděl ve vidění takto: Měli pancíře ohnivě červené a hyacintově modré a sírově žluté; hlavy koní byly jako hlavy lví a z jejich úst vycházel oheň a dým a síra. Těmi třemi ranami byla zabita třetina lidí, ohněm a dýmem a sírou, jež vycházely z jejich úst. Vždyť autorita těch koní je v jejich ústech a v jejich ocasech; neboť jejich ocasy jsou jako hadi a mají hlavy, a těmi škodí. Ale ostatní lidé, kteří nebyli zabiti těmi ranami, nečinili pokání ze skutků svých rukou, takže by neuctívali démony a modly ze zlata a stříbra a mědi a kamene a dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit; a nečinili pokání ze svých vražd ani ze svých spiritistických zvyklostí ani ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“ (Zjevení 9:13-21)

Přesně toto přichází a mělo by se troubit, aby to bylo mezi bezzákonnými slyšet, protože nerespektování skutečného jména nebeského Otce, který jej předložil na 7000 místech není vše, co je považováno za bezzákonnost:

„Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:43-45)

Pryč ode mne, vy nerozvážné družičky, protože nemáte olej, který by vám dovolil porozumět!

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Kde jste nerozumné panny nabraly svá poznání? V domech Velkého Babylonu! Neměly jste vyjít? Takže další bezzákonností je, že někdo neuposlechl a nevyšel, když padl, Velký Babylon padl! V březnu 2020 byl na dlouhý čas uzavřen.

Jak dlouho má vše trvat, než Osmý král završí své dílo?

„A je sedm králů: pět padlo, jeden je, ten další ještě nepřišel, ale až přece přijde, musí zůstat na krátkou chvíli. A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení. A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.“ (Zjevení 17:10-13)

Takže co čteme? Krátká chvíle, jedna symbolická hodina. Kdy poznáme, že ta jedna symbolická hodina nastala? Až obdrží AUTORITU, své božství i ti, kdo s ním mají tu autoritu mít. Takže ihned, co zahubí mnohé, po troubení šesté trubky. Vidíme to například v Evropě, že se blíží velká výměna těch s autoritou? Pokud ano, pak jsme kde v proudu času?

„A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

„Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ (Daniel 11:44)

Vidíme na králi Severu, na V.V.Putinu nějaké starosti? Odkud, že mají ty zprávy přijít, které jej nadzvednou ze židle?

Kde pro Rusko vychází slunce a koho má na východě a kdo je na severu?

Pokud nevidíme na mapě odpověď, pak ten kdo nevidí, ten má sice oči, ale nevidí a má také uši, ale neslyší. Pokud je nám známo čí slova to jsou, pak jistě víme, komu byla směřována. Pokud víme, že čas je zkrácen, kvůli vyvoleným a víme, že to ožívání, než se to nové poslední, co má přijít před Božím královstvím, zrodí, že je dán pro tuto činnost přesný čas:

„A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu? A byla mu dána tlama, která mluvila velké věci a rouhání, a byla mu dána autorita, aby jednalo po dvaačtyřicet měsíců.“ (Zjevení 13:4,5)

Ozývají se už nyní hlasy: „Kdo s ním může vést bitvu?“. Já slyším že ANO. A má to být slyšet celých 42 měsíců? Já čtu že ne, je ta myšlenka oddělena tečkou. A je psáno, že ani tečka nepomine, dokud se vše nenaplní. Kdy se Osmému králi všichni poklonili, krom toho beránka? Pokud mne paměť neklame, tak od jara do podzimu 2019. Merkel jako nevěsta v Soči.

Léto 2019

Že už není na scéně frau Merkel Angela? Co by tam svazačka a člen KGB a Stasi dělala, když už splnila svou roli. Celá Afrika mu přijela vzdát poctu. Saudská Arábie jej přivítala, jako svého krále. Už jsme zapomněli, co bylo tenkrát vidět?

Co ještě více mohu napsat? Nic dalšího mne nenapadá. Takže co vidím? Dokončování 42 měsíců. Naplnění 2300 večerů a jiter od 30.09.2015 do 16.01.2022. Celosvětovou revoluci na spadnutí, za mne už probíhá, ale ne tak viditelně, jak potřebují všichni vidět, Evropu to čeká. Vidím Ameriku, tedy nyní už jen Washington D.C., ne jako hlavní město, ale jako zbytek, stát, který se tváří jako USA, který stále víc a víc rozeštvává a vysílá zprávy, které vedou k tomu, aby se král Severu zvedl ze židle. Vidím brzké odstranění těch, kteří činní bezzákonnost, kterou Jehošua popsal. Slyším a čtu, jak se vykřikuje: „Což jsme nekázali, což jsme v tvém jménu nevyháněli démony, nečinili mnoho mocných skutků?“. Protože jsem jen člověk, proto prosím, aby každý, kdo dočetl až do tohoto místa, aby vše zkoumal na modlitbě k Otci v Jehošuově jménu, zda vidím nezakaleným zrakem, že to vše přichází:

„A on opravdu uvidí, že na tu zemi přichází meč, a zatroubí na roh a bude varovat lid.“ (Ezekiel 33:3)

a proto troubím. A pokud zjistíš rozvážná družičko, že je toto porozumění správné, pak sama uchopíš do svých rukou pomyslnou trubku a sama budeš troubit, protože pak je jasné, že ŽENICH PŘICHÁZÍ, ač není vidět.

Kéž máme Otcův a Kristův pokoj milovaní. Ať je to nebeský Otec, kdo nás vyučuje a ať je to skutečný Beránek, kdo nás vede. Ať se vše děje k jejich slávě a chvále, podle jejich vůle, protože jsou zajedno a ne podle té naší. Amen a amen

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

One thought on “Úvaha nad tím, proč nás Pán Jehošua varuje před VELKÝM SOUŽENÍM, jaké tu až do tohoto dne, jaké tu nebylo? Proč si jej lidé nepovšimli a jak na ně přijde náhlé zničení?

Comments are closed.