Stále se klopýtá na správném významu slov, proto je potřeba pořád zkoumat, zda někde nedochází díky naukám k nesprávnému porozumění

Spread the love

Stále mnoho čtenářů Písma neporozumělo správně první kapitole do Kolos. V jedné FB skupině se na porozumění této kapitoly dotazovala jedna žena, Dal jsem jí tedy tuto odpověď, kterou můžeme číst níže. Snad to bude k užitku i zde, abychom nezůstávali na lidských naukách a lidské tradici.

Zkusím na otázku jak je to skutečně s Panem Jehošuou odpovědět co nejsrozumitelněji. Problém člověka je v tom, že on když naslouchá nějakým slovům, když si je čte, rozumí významu slov tak, jak jej to život naučil. Zde je problém, který přechází do nesmyslných hádek. Abych to vysvětlil. České slovo kolo může mít mnoho významů. Neznalý člověk, který bude toto slovo překládat například do angličtiny, potřebuje správně porozumět tomu, co je tím kolem myšleno.

Pokud napíši: „Byl jsem na kole.“

Většina čtenářů pochopí tuto větu tak, že jsem si byl zajezdit na jízdním kole. To však nemusí být pravda. Pokud tuto informaci sděluji někomu, kdo ví, že je vedle mého domu ruské kolo a že tam rád chodím, tak mu nemusím psát, že jsem byl na ruském kole. On to pochopí správně. Překladatel, který mne nezná to pochopí většinovým porozuměním a pošle mne na bicycle.

Tady je jádro pudla. Lidé neporozuměli správně, proč je tak často v Písmu hebrejské slovo el zároveň spojeno s konkrétním jménem. Překladatelé si totiž myslí, že když napíší slovo bůh, což je hebrejsky el, nebo elohim, což je množné číslo a znamená bohové a napíše tam velké B, že vše bude pro čtenáře srozumitelné. Opak je pravdou. Hebrejština nezná malá a velká písmena. Samotné Písmo sděluje PRAVDU. Proto musíme správně rozumět významu slova el a elohim, proč je v konkrétním verši dané slovo použito a jaký je jeho hlubší myšlenkový význam. Ukážeme si to na konkrétním verši:

„Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (Genesis/1. Mojžíšova 1:1)

Zde se překladatelé dopouštějí první velké chyby a zavádí v porozumění na scestí čtenáře. Dnes toto chápou i hebrejštináři jako správné porozumění. V hebrejštině je totiž v tomto verši množné číslo a není tam jen tak. Správný překlad zní:

„Na počátku bohové (elohim) stvořili nebesa a zemi.“ – článek o tomto zde

Pokud slovu el rozumíme správně, pak je nám jasné to množné číslo a ne jednotné. Slovo ‚stvořili‘ je tam v zapsáno slovesem bara. Hebrejština při tvorbě slov vychází u podstatných jmen ze sloves, které mají hlubší obrazotvorný význam. Stvořitel je hebrejsky bore, ne el. A sloveso bara doslovně znamená = PŘIVÁDĚT NĚCO DO ŽIVOTA. Slovo EL však nese myšlenku, jenž je spojena s AUTORITOU.

Takže na počátku TI S AUTORITOU PŘIVEDLI K ŽIVOTU NEBE a ZEMI. Má nebeský Otec autoritu? Má, dokonce tu Nejvyšší. Má Jehošua Kristus autoritu? Ano, MÁ! Dokonce druhou po nebeském Tatínkovi. Je Otec el? Je, ten NEJVYŠŠÍ! Je Kristus el? Je, ale DRUHÝ PO OTCI!

U Krista nikdy nenajdeme spojení se slovem bore. Proč? Protože on není STVOŘITEL, ale je jen STVOŘENÍ, tedy někdo, kdo musel být přiveden k ŽIVOTU. Protože byl prvním, kdo byl k životu přiveden, mohlo být vše (s)tvořeno skrze něj a pro něj. Proto je v prvním verši Písma použito množné číslo elohim. Už zde je odkaz na Krista a je to podle PRAVDY. Protože Pavel rozuměl významům slov správně, často se odkazuje na Kristovu autoritu právě slovem bůh – vysvětleno zde a zde.

Kdo potřeboval setřít ten rozdíl ve významech slov el a bore? Satan. Protože mu patří všechny náboženské domy (kdo nezná verše ?! v Matoušovi 4:1-10), tak ovce těchto domů jsou zmateni a zaměňují si významy. Satan si mne ruce, jak lidi podvedl.

Stejné to je i se slovem anděl. Doslovně to slovo malach (anděl, řecky angelos) znamená = TEN, JENŽ PŘINÁŠÍ ZPRÁVU! Přinesl Kristus Dobrou zprávu? Přinesl. Je tedy malach? Je. Protože si lidé pod Satanovým působením dotvořili představu, jak slovo malach chápat v jediném nezaměnitelném významu, proto jsou ti, kdo přinášejí zprávu pouze v jejich moudrosti jen duchovní bytosti. Už nejsou těmi kdo PŘINÁŠEJÍ ZPRÁVU, přesto, že jedni jsou serafíni, jiní v postavení cherubínů a tak dále. Proto je pro čtenáře pod vlivem lidských tradic NEMYSLITELNÉ, že Kristus měl první jméno MICHAEL (arch = nejstarší, nejpřednější, a také prvníANGELOS (anděl, malach) = PRVNÍ, KDO PŘINÁŠEL ZPRÁVU, stal se tím, skrze něhož bylo vše tvořeno (bara), doslovně = uváděno do života, skrze něho a pro něho.

Pokud Jana 1:1-3 chápeme tak, jak jsem to vysvětlil, NEEXISTUJE ANI ŽÁDNÁ TROJJEDINNOST, ANI ŽÁDNÁ DVOJJEDINNOST a UŽ VŮBEC NE STVOŘENÍ KRISTA AŽ V MARII!!!

Samotný Pán Jehošua, KTERÝ NEMŮŽE LHÁT, PODOBNĚ JAKO NEMŮŽE LHÁT NEBESKÝ OTEC, protože je MICHAEL (doslovně = KDO JE JAKO BŮH, nebo-li KDO JE JAKO TEN S NEJVYŠŠÍ AUTORITOU) o sobě vydává toto svědectví ve Zjevení 3:14

„A andělovi sboru v Laodiceji piš: To říká Amen, věrný a pravý svědek, počátek Božího stvoření:“

Může být počátkem Otcova stvoření (bara) někdo jiný? Ne nemůže.

Abychom tomu správně porozuměli, potřebujeme jít k Otci, aby to byl On sám, kdo nás vyučí (srovnej Jeremiáš 31:34; Jan 6:44,45). Už nemá vyučovat bratr bratra, tak jak to vysvětluje Jeremiáš, ale ti, kdo mají vedení Otcovým duchem, mohou jen ukázat směr, protože vzrůst, duchovní porozumění, dává samotný Otec těm, kdo jej hledají s celým srdcem, myslí a silou (srovnej s 1. Kor. 3:5-7). Proto nepotřebujeme žádné náboženské instituce. Přesto nemáme opouštět eklesii, překládáno slovy = sbor, církev, shromáždění. Kdy taková eklesia vzniká?

„Kde se totiž shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich.“ (Matouš 18:20)

Je skutečná eklesia tvořena kamennými domy?

„Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch?“ (1. Kor. 3:16)

A proč jsou stále hádky a rozepře? Není to proto, že si mnozí zamilovali své kamenné domy, kde se učí lidské tradice a nauky, které Kristus přirovnal ke kvasu?

„A tak jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním lidem, bratři, ale jako k tělesným lidem, jako k nemluvňatům v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne něčím k jídlu, neboť jste ještě nebyli dost silní. Vskutku nejste dost silní ani nyní, neboť jste ještě tělesní. Poněvadž je totiž mezi vámi žárlivost a rozepře, nejste snad tělesní a nechodíte jako lidé? Když totiž jeden říká: Patřím Pavlovi, ale jiný říká: Já Apollovi, nejste prostě lidé?“ (1. Kor. 3:1-4)

Co tedy znamená vyjít z Velkého Babylonu? Není to o tom, svléknout si dresy náboženských domů? Opustit kvas? Jak to zjistíme? Jedině tak, že se necháme skutečně vyučit nebeským Otcem, ne lidmi. (Jer. 31:34)

Kéž je ti to srozumitelné sestro a sama se dotazuj našeho nebeského Otce, zda jsem ti ten směr ukázal správně, protože mohu jen zasít, zalít, ale duchovní porozumění dává jen a jen Otec v Pánově jménu těm, kdo jej s opravdovostí hledají.

Pokoj Vám všem. Pánův otrok Igi