A budou zprávy od východu slunce a ze severu, které jej rozruší, vyjde ve velikém vzteku a zničí mnohé

Spread the love

Prorok Daniel tato slova zapsal před dvěma a půl tisíce lety a dnes byla zveřejněna na Novinkách další tato zpráva. Přečíst si ji můžeme zde. Jiné zprávy potvrzují, že se brzy budou rozdávat potravinové lístky, některé obchody jsou už asi informovány, když to začíná říkat jejich personál. Jiné zprávy zase informují o tom, že odpovědní za hašení požáru v Českém Švýcarsku preferují pro hasební práce firmy, které k tomu nemají akreditace, zatímco ty, které je mají, tak ty nehasí.

Poslední skupině bych rád připomněl tento biblický text:

„Ale národy se rozzlobily a přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána odměna tvým otrokům, prorokům, a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.“ (Zjevení 11:18)

Kdo je myšlen těmi mrtvými? Jsou to ti v hrobech? Ne, pokud si to spojíme se Zjevením 16:2 a 3, tak nalezneme správné porozumění. Jsou to ti, kteří si nechali změnit/odstranit pro záchranu svých těl a pro zachování způsobu svého dnešního života genovou úpravou podpis nebeského Otce ze svých chromozomů. Ti jsou v očích Stvořitele mrtvou krví, tedy mrtvými. Ti v hrobech jdou k soudu až za tisíc let.

Jak můžeme vidět, ti, jenž řídí tento svět, dělají vše pro to, aby věci dospěly ke svému konci. Troubení předposlední trubky je už pomalu slyšet, ale místo pokání se jí, vdává a žení, cestuje se na dovolené, jakoby se nechumelilo – vizte Mt 24:37-39. Pro nás, jenž plně důvěřujeme Božímu slovu, výrokům Otcových úst, je útěchou, že to co přichází, poslouží k tomu, aby byl sám nebeský Otec, יהוה JeHoVaH (jehova) Bůh, OSLAVEN skrze připravené skutky těch, kdo berou dnešní ČAS KONCE vážně. Proto napsal do Tesaloniky apoštol Pavel tuto zprávu:

„To je důkaz Božího spravedlivého soudu a vede k tomu, že jste uznáni za hodné Božího království, pro které vskutku trpíte. Přitom se bere v úvahu, že je od Boha spravedlivé, aby oplatil soužením těm, kteří vám působí soužení,  ale vám, kteří trpíte soužení, úlevou spolu s námi při zjevení Pána Jehošuy z nebe s jeho mocnými anděly v planoucím ohni, až uvede pomstu na ty, kteří neznají Boha, a na ty, kteří neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Jehošuovi.“ (2. Tesaloničanům 1:5-8)

Kdo si dnes z takzvaných Kristových následovníků vlastně uvědomuje, že žije ve Velkém soužení? (Zj 7:13, 14). Z mnoha komentářů co čtu na různých fórech to vypadá tak, že je vše vlastně zalito sluncem, že ještě ne a dalších sedm let se nic nestane. Připadá mi, že žiji v jiné realitě, protože tam kde žiji, je obrovská inflace, není dostatek základních energetických surovin, krachují mnohé firmy, mnozí nejsou schopni platit účty, které dříve zvládali platit.

V rodinách nastalo velké rozdělení, jsou tu sociální bouře, kde někde klidně použijí takzvaní ochránci zákona střelné zbraně proti těm, kdo je živí ze svých daní a plodů své práce. Pokud toto někdo nechápe, že je to projev soužení, tak už mu skutečně nezbývá nic jiného, než aby mu na hlavu začaly padat bomby.

Dokonce vidíme, že povstalo království Jihu proti království Severu skrze Ukrajinský konflikt, kde si to království Jihu myslí, že bude se Severem bojovat do posledního Ukrajince. Tak ochladla láska mnohých a když si otevřu Písmo, tak čtu:

„Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestí. Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu. Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; a protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska většího množství. Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.“ (Matouš 24:7-13)

Dnes se mne jeden falešný prorok snažil napravit svými Babylonskými naukami. Tak i toto mám před očima. Vše je však o vytrvalosti a o tom, že se potřebujeme na dnešní události dotazovat nebeského Otce, יהוה JeHoVaH (jehovy) Boha, tedy toho s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, v Jehošuově jménu, abychom nebyli zavedeni na scestí. Proto je potřeba, aby ten, kdo vyučuje, aby dal tomuto dotazování prostor. Toto si ti falešní učitelé a proroci nejsou vědomi, proto není problém je rozeznat.

To neznamená, že mi musí někdo slepě věřit. Ba právě naopak je skutečně potřeba mít osobní vztah k nebeskému Otci a ke Kristu, aby i má slova byla rozsuzována Otcovým duchem, protože jsem jen člověk.

Mějme víru, že skutečně platí to, co sám nebeský Otec nechal zapsat na tři místa v Písmu skrze své sluhy, proroky:

„A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32)

Pro ty, kdo čtou tělesně, tak Sion a Jeruzalém zde nejsou fyzická pozemská místa. Protože vše takto rychle supí ke svému konci, mějme pevnou důvěru a vzývejme Otcovo jméno celým svým srdcem, myslí a silou, a dovolme, aby se naší hlavou stal jediný Vykupitel, Pán Jehošua Kristus. Amen a amen.

Pokoj Vám všem, jenž milujete Právo a Spravedlnost a jste plni milosrdenství k těm, jenž byli podvedeni Satanem Ďáblem.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.