Jsou viry skutečné, nebo to může být jinak? Zkusme to prozkoumat z hlediska fyzikálně-chemické roviny.

Spread the love

Například pan profesor Peter Staněk je přesvědčen, že viry musí existovat, z toho jak sám zkoumá různé objevy. Jeho rozhled je opravdu široký a dokáže mnohé dílky světového puzzle skládat do obrazu, který je v mnohém pravdivý a rád si vždy jeho přednášky či rozhovory poslechnu. Tam, kde nesouhlasím s jeho pohledem, se vždy objevuje myšlenka tzv. Univerza, miliardového časového období života. Vždy se snažím pochopit, proč nejenom on sám dochází k závěrům, ke kterým dochází. Přesto jsou jeho postřehy velmi dobrým zdrojem pro správná pochopení informačního pole.

Nesouhlasit, neznamená nenávidět. V tom, v čem chci nyní ukázat směr, jak pochopit, co se skutečně odehrává, potřebujeme moudrost Toho, kdo toto vše stvořil, protože naše moudrost je u nebeského Otce jen pošetilost. Tak prosím prosme nebeského Otce, Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha, aby nám svou moudrost dal, abychom poznali Pravdu, která osvobozuje, ve jménu Jeho Syna, Pana Jehošuy Krista. Amen.

Zkoumat procesy s pomocí Otcova ducha znamená, že o něj musíme prosit našeho Stvořitele. Mne vždy fascinuje, jak ke mne nejprve přichází řada různých dílků puzzle a pak je mám poskládat do celkového kontextu a obrazu, abych mohl pochopit různé děje. Vždy je to nejprve o tom, abych sám porozuměl a teprve za nějaký čas, to co mi je ukazováno, předložil logicky v některém z článků. Až konkrétní životní situace těch, kteří se mne dotazují, dokončí v mé mysli logický řetězec toho, co už nějakou dobu chápu, ale ještě to neumím polopaticky vysvětlit.

Jsem vděčný za to, že jsem nikdy v oboru chemie a fyziky nedosáhl na žádný titul, ač mne vždy tyto věci bavily právě proto, že jsem chápal jejich vzájemnou provázanost a souvztažnosti. Kde jsem při svém studiu velmi trpěl, tak to nyní chápu, že to byl skutečný základ k porozumění chemicko-fyzikálních dějů a bohužel, anebo možná díky Bohu, mi to profesoři nedokázali předložit tak, abych si tenkrát uvědomoval samotnou podstatu toho všeho. Nikdy jsem se nechtěl učit věci nazpaměť, ale vždy tak, proč právě to, co se učím, mi pomůže v budoucnosti. Na jedné straně mne jejich přístup ochránil před zlozvyky a zaváděním na scestí, protože kvůli získání titulu bych musel papouškovat to, co dnes chápu jako špatné porozumění toho všeho. Uzavřelo by to moji mysl.

Co je tedy základem chemických vazeb, které nám umožňují spojovat nebo štěpit chemické prvky do sloučenin, řetězců a vytvářet tak chemické látky? Jsou to samotné elektrony, které se mohou pohybovat v sedmi valenčních sférách, nebo také drahách, jenž tvoří obal kolem jádra atomu daného prvku. Každá dráha má pro pochopení své označení určitým písmenem. Je to podobné, abychom si to dokázali představit, jako když pozorujeme planety, které obíhají kolem slunce a ty planety mohou vzhledem ke vzdálenosti mít kolem sebe ještě další tělesa, jako například Země Měsíc, ale ty elektrony jsou stejné velikosti.

Je to jen znázornění, aby mohl být článek srozumitelný pro širokou škálu čtenářů. Tak prosím chemiky, aby to tak i vnímali. Už na základní škole jsme se učili, že například NaCl – chlorid sodný (kuchyňská sůl) se přidává do vody, aby nám jí osolila a při rozpouštění dohází k chemické reakci. Ta se dá vyjádřit chemickou rovnicí:

NaCl + H2O způsobí toto NaOH + HCl

HCl je kyselina chlorovodíková a NaOH je hydroxid sodný. To jsou dvě velmi nebezpečné látky, ale protože je vody velký přebytek, nemusíme se bát, že by nám takto rozpuštěná sůl ve vodě ublížila. Ono to v rovnici vypadá jednoduše, ale abychom mohly tyto dvě sloučeniny oddělit od sebe, musíme takový proces dokončit. Takže ve skutečnosti jen samotná voda nestačí.

Něco jiného je, pokud bychom kyselinu a zásadu (hydroxid sodný) smíchali dohromady. Tehdy by došlo k takzvané neutralizaci, kdy by se nám vytvořila sůl a voda, jako solný roztok. To je přesně to, co se děje běžně doma v hrnci, kdy vlastnosti soli předají vodě svou charakteristiku, tedy slanost.

Chemická vazba mezi sodíkem a chlórem je velmi silná, právě díky elektronu v chlóru, který se pohybuje v nejbližší valenční sféře k samotnému jádru atomu chlóru. Máme samozřejmě mnoho různých chemických sloučenin. Například etan. Na jednom uhlíku (má dva), který má chemickou značku C, jsou vždy chemicky navázány 3 vodíky H. Vše se dá opět vyjádřit vzorcem. Protože je to uhlovodík, existuje několik způsobů, jak to zapsat.

Ty čárky mezi jednotlivými chemickými prvky představují konkrétní chemickou vazbu. Etan je plyn. Pokud jej budeme rozpouštět ve vodě, pak nám vznikne oblíbený etanol, což je alkohol. Strukturní vzorec pak vypadá takto:

Aby bylo jasné, kde se OH skupina, nebo také alkoholová skupina navázala chemicky, má chemie pro to své jasné názvosloví. První uhlík zleva má číslo 2 a druhý číslo 1. Pokud by to bylo v reálu takto, pak je to 1-etanol. Tato látka má své vlastnosti. U etanolu se změna vlastností neprojevuje, tak je jedno, který uhlík má alkoholovou vazbu. Když si znázorníme propanol, který se dá chemicky zapsat jako C3 H7 OH, tak zde už je třeba rozlišit, kde přesně alkoholová skupina na uhlíku leží, zda na krajním, nebo prostředním. Proč? Protože se mění chemické vlastnosti této látky. Vzorec vypadá stejně, ale vlastnosti jsou jiné.

Tady se dostáváme k jádru pudla. Pokud zvládneme výrobu nano částic, nano prvků, pak můžeme vytvořit látky (sloučeniny), které mají na první pohled stejné složení, ale úplně jiné vlastnosti. Co je třeba udělat? Musíme upravit uspořádání elektronů daného prvku na jednotlivém atomu. Pokud vyrobíme 1 kilogram nano hliníku, tak každý jednotlivý atom tohoto hliníku má elektrony na jiných valenčních drahách, než jak to má běžný hliník. Takže když se tento upravený atom hliníku dostane například k nějakému uhlíkatému řetězci, kde může vytvořit uhlíkovou chemickou vazbu, pak to neudělá, tak jak to dělá běžný hliník, ale vybere si přesně ten uhlík, kam ten hliník chceme poslat.

Tak ovlivníme vlastnosti dané sloučeniny. Když jí rozložíme, tak tento upravený hliník své elektrony nedostane do běžného stavu, ale bude reagovat i při vytváření nové sloučeniny, nového řetězce, úplně jinak.

Teď si musíme vysvětlit, jaký je rozdíl mezi bakterií a takzvaným virem. Bakterie je složitý živý mechanismus, který je tvořený mnoha stavebními chemickými prvky v podobě mnoha chemických sloučenin. Bývá to jedna buňka s velmi složitou vnitřní strukturou. Znázorněme si to na velkoměstu, které je tvořeno továrnami, cestami a domy. Takzvaný vir je jako jeden dům v tomto velkoměstě.

Dům se staví například z cihel, ty cihly mají podobné složení. Když nějaká buňka, například v lidském těle, přijme určité chemické sloučeniny z krevního řetězce, tak je zpracuje. K tomu má ty továrny. Protože to není vždy o plně využitých látkách, vzniká odpad, který se v buňce chemicky spojí do určité sloučeniny podle chemických pravidel (daných vlastností) určitého řetězce, které má jednotlivý prvek, jenž se má vyloučit. Tomu se říká sekvence. Pokud je něco špatně, ale nepůsobí tam nano prvek, pak se sice vytvoří trochu jiná sekvence, ale ta abnormalita je nevýrazná. Následně buňka tento odpad, tuto sekvenci, vyloučí. Přijede bílá krvinka a ta daný odpad zkontroluje. Když zjistí, že není poskládaný košer, tak zavolá určitý typ jiné bílé krvinky, který si ten odpad vezme na starosti.

Když najednou mnoho buněk začne vytvářet takový odpad, tak dojde ke zvýšení teploty v těle, aby se zrychlila tvorba potřebných bílých krvinek. Nám je blbě. Jdeme k doktorovi a ten nám vezme krev a v krevním řečišti nalezne mnoho bílých krvinek. VZOREK POŠLE DO LABORATOŘE. Tam jej zanalyzují a začnou zkoumat tu krev hlouběji a naleznou tam sekvenci, tedy ten odpad. A co nám laboratoř oznámí? „TO JE PANE VOMÁČKA VIRUS TEN a TEN.“. A pan dochtor zase řekne: „MUSÍME NASADIT TO a TO!!!“.

Jak je možné, že nám buňky začaly vyrábět právě takové sekvence? No, protože se do krevního řečiště dostala skupina látek, které buňku otrávily. Pokud je to vše o elektronech v atomech konkrétních prvků, tak se nemůžeme divit, že 2,4 GHz, jenž umí hezky s elektrony pohnout, je základní frekvence WiFi a všech počítačů a mikrovlnných vysílačů.

Co způsobuje otravy? Jsou to určité prvky. Když je ještě hezky vyrobíme v nano provedení, jako například barium, stroncium a další, jak to nacházíme v rozborech vody po celém světě. Kde to jenom jde, dáme fluór, postříkáme obilí a další plodiny pesticidy a herbicidy. Do potravin přidáme ta správná É-čka. Pak máme zajištěno, že vypadnou z napadených buněk ty správné odpadní látky v těch potřebných sekvencích.

Pokud v takzvaných biolaboratořích do bakterií nastrkáme opět ty správné prvky, pak začnou tyto bakterie produkovat toxický odpad a ten je opět zanalyzován jako virus. Ten se projeví na těle přesně tak, jak toto daný výrobce potřeboval.

Jak se vylučuje odpad z těla? Potem, výdechem, močí a stolicí. Protože tento odpad je nano, pak může do těla proniknout kůží a dechem. Aby to fungovalo, tak to musí být velká nálož. Pokud ještě naučíme určité bakterie, aby jim to vše chutnalo, tak můžeme dělat divy.

Proč nikdy nebyl skutečný Sars CoV. 2 izolován? Byly totiž poslány jen sekvenční vzorky, jak by měl asi vypadat… Protože, kdyby ty sekvence skutečně někdo měl, zjistil by tam nano technologii. Jako například MUDr. Soňa Peková. Protože je to fyzikální chemie na tom nejvyšším levelu, objevovaly se rychlé mutace těchto sekvencí. Proč? Protože elektromagnetický smog.

U takzvané chřipky, která se vždy objevovala s podzimem a vždy v trochu jiné mutaci, tak tu vytvářely stále podobné látky a kdo měl už vytvořenu paměťovou imunitu na ten sajrajt, kterým nás krmili, tak dokázaly bílé krvinky rychle zareagovat. A když víme jak to skutečně funguje, musíme jít tomu štěstíčku trochu naproti. Jak? Jsou dvě možnosti. Ta první je, že zajistíme, aby ve výživě chyběly určité stavební prvky a tak se potřebné bílé krvinky nemohly okamžitě vytvořit. Musí se v těle najít ty potřebné stavební látky, aby se mohlo něco rozložit a poskládat do těch potřebných bílých krvinek, makrofágů a podobných proaktivních imunitních procesů. To není hned. Takže otrava může začít útočit větší silou.

Druhý způsob je, že začneme měnit frekvenční pole. To nikdo nevidí, ale elektrony v prvcích to poznají, pocítí. Tímto způsobem můžeme blokovat, aby se například netvořily ty potřebné bílé krvinky, protože vše je chemicko-fyzikální proces. Můžeme buňky energeticky oslabit, protože každá buňka potřebuje před svým rozdělením provést tu správnou sebe kontrolu, zda není nemocná. Když nemocná je a nemá dostatek energie, tak se nezkontroluje, jak by měla, vesele se nám množí a může do sebe přijímat více toho jedu a vytvářet ten správný odpad, což je vlastně ten vir.

A jak jsem měl možnost dnes shlédnout jedno video, kde vědec popisuje, jak 60 let se úspěšně snaží ti za oponou, aby byla naše epifýza kalcializovaná (zavápněná). Na co je epifýza nejvíc citlivá? Na hliník, hlavní nástroj geo-inženýrství, kde je používán v nano formě. Herbicid glyfosát, který je hlavní složkou při ničení škůdců v zemědělství. Fluoridy, které se používají kde to jen jde k fluorizaci. A nakonec WiFi NA FREKVENCI 2,4 GHz. To jsou mi ale náhody…

Rudolf Steiner, zakladatel Waldorfských škol, něco víc jsem o tomto lumpovi zveřejnil zde, který je také zakladatelem myšlenky biodynamického zemědělství a přišel s myšlenkou takzvané alternativní medicíny, tak tento lump přesně odhalil, že nastane to, co nastalo, že na přelomu 20. a 21. prvního století se ujme moci korporátní fašismus ve snaze zničit lidskou duši, takzvaně ji odebrat, že je potřeba lidem zničit epifýzu, nebo-li šišinku. Co to je?

„Šišinka (epifýza, corpus pineale) je malý nepárový orgán, součást mezimozku (a konkrétně epithalamu). Je to endokrinní žláza produkující hormony melatonin a pravděpodobně i trofický hormon (glomerulotrofin) a endogenní halucinogen DMT. V některých kulturách byla šišinka označována jako „třetí oko“ a považována za hlavní sídlo ducha.“ (Zdroj Wikipedie)

Epifýza je nejcitlivější část našeho nervového systému a je velmi citlivá na výše uvedené čtyři věci. Její zavápnění způsobuje problémy s řízením imunitního a endokrinního systému. Má co do činění s vědomím. Biblicky je to vchod, u kterého se Kainovi krčil hřích (Genesis / 1. Mojžíšova 4:7). Je propojena s hypofýzou, s podvěskem mozkovým.

O co se celou dobu snažili zaprodaní lumpové v době Cokoliv-19? Narvat lidem obohacené tyčinky skrze nos, aby se dostali co nejblíž k šišince a mohly tam zanechat nanoboty. Jsou to konspirace? Ne. Vše už je více jak rok potvrzená pravda o nanobotech.

Jak vysvětluje výše zmiňovaný profesor Peter Staněk, lidské tělo má tři řídící centra:

1, mozek
2, trávící trakt a okolí s mikrobakteriemi
3, imunitní systém

Mikrobi, nebo-li bakterie v trávicím traktu používají ke své komunikací zvláštní chemický jazyk, kterému se říká mikrobiočtina. Těchto mikrobů je od 1800 do 1900 druhů. Jejich celková váha je okolo 2,5 kila. Ty vytváří dva druhy chemických látek. Cytokiny – látky důležité pro imunitu a metabolity – látky pro látkovou výměnu.

Variace těchto chemických slov je okolo 450 tisíc, tedy podobné množství slov běžných jazyků člověka. Ke čtení těchto slov se kolem tenkého střeva používají astronentrony. Aby vše správně fungovalo, potřebujeme všechny tyto mikrobakterie. U 90% populace dosahuje množství maximálně 1300 druhů. To způsobuje, že informace skrze chemická slova neplynou, proto vznikají alergie a další problémy. Vše je dávno vědecky podloženo. Tuto mikrobiotu máme nejen ve střevech.

Člověk se skládá pouze ze 30-40% ze stejných stavebních kamenů a 70-60% tvoří individuální stavební kameny, proto otravy, které nám úmyslně způsobují lidé za nadnárodními fašistickými korporacemi, jenž uctívají Satana a démony, nemohou působit na všechny stejně. K tomu potřebují individuální přístup. Jak jej dosáhnou? Když sbírají skrze odebrané vzorky naši DNA. Jak? Když například Ochránce Zmatku, slovensky Igor Matovič vyhlásí druhé Slovenské národní povstání a ovce se jdou takzvaně otestovat a ještě si nechají k mozku (a vlastně i do mozku) zavést nanoboty.

Jak můžeme vidět, vědecké studie se 100% jistotou potvrdily, že se dají chemické prvky použít jako slova a příkazy, a přesně i tak komunikují ostatní buňky v těle, nejenom bakterie. Takže už chápeme, co je ten takzvaný virus?! Je to chemická, neživá informace, proto žádný živý virus neexistuje (vizte video Mikrobi vyvracejí Coronu). Musí být vytvořen konkrétním uspořádáním, konkrétní sekvencí. Pokud se určitá sekvence opakuje, pak víme, že je to konkrétní slovo a pokud se objevuje tato sekvence v tomto pořadí v naší DNA, na 10 chromozomu, pak na 5, pak zase na 6 a zase na 5 a převedeme to do číselné formy hebrejských písmen, dostaneme toto:

Vědecky doloženo v roce 2020. Když jsem popisoval, že žasnu nad tím, jak mne nebeský Otec, JHVH (JeHoVaH) vede, tak tři dny předtím, než se ke mne tento vědecký objev dostal, tak mi ve vidění On sám ukázal, co chce Satan a jeho lidé učinit skrze genetickou úpravu, skrze genetické očkování, nebo-li správně řečeno – genetickou terapii. Přečtěme si, co je na obrázku napsáno.

„Podpis Jah (Otce) – v každém článku lidského těla. DNA (deoxyribonukleová kyselina) 4 nukleonové kyseliny spojují šroubovice dohromady sirnými můstky v sekvencích A, T, C, G po každé na 10, 5, 6, 5 chromozomu kyseliny. Hebrejský číselný význam je (viz obrázek): 10→J, 5→H, 6→V, 5→H. Most, vazba (pouto), lepidlo, které drží posloupnost lidské DNA pohromadě.“

„On (Kristus) je obrazem neviditelného Boha, prvorozeným všeho stvoření, protože jeho prostřednictvím byly stvořeny všechny jiné věci v nebesích a na zemi, věci viditelné a věci neviditelné, ať již jsou to trůny nebo panství nebo vlády nebo autority. Všechny jiné věci byly stvořeny skrze něho a pro něho. Je také přede všemi jinými věcmi, a jeho prostřednictvím byly všechny jiné věci uvedeny v existenci.“ – Koloským 1:15-17

Musel jsem doplnit odkaz o 15 verš, protože tvůrce koláže si myslí, že Kristus je zároveň i nebeský Otec. Ve vidění jsem jasně viděl odstranění této sekvence a nahrazení značkou 6.6.6..

Snad je pro každého, kdo hledá pravé porozumění, snad je tento článek dostatečně srozumitelný. Věřím, že brzy už to Satanovi a jeho služebníkům skončí, aby přišlo skutečné PRÁVO a SPRAVEDLNOST, a bude tak Otcovo jméno očištěno (i na Zemi). Krev Beránka, Jehošuy Krista, dává pevnou naději na lepší život plný Agape, Lásky s velkým L. Ne, nejsme v nevědomosti, ale díky moudrosti, která sestupuje jako symbolický déšť ze shora od našeho nebeského Otce v tomto Čase konce, ve které již nějakou dobu běží Velkého soužení a donucování, máme skutečnou naději, že se ten den blíží.

Chvalme Jah, chvalme Jeho Syna, který nás vykoupil svou drahocennou krví.

Pánův otrok a Váš bratr Igi.

↓↓↓ DOPLNĚNO 25.07.2022 ↓↓↓

Doporučuji ke shlédnutí video, ve kterém je k dispozici rozhovor s panem doktorem Davidem E. Martinem, Phd., pod názvem „Dr. David Martin: O depopulační agendě, plánované genocidě & psychologické válce“ ze dne 18. července 2022 na webu Otevři svou mysl. A pokud by video čirou náhodou nefungovalo, tak si jej můžete stáhnou zde nebo zde ze složky důležitá videa.

↑↑↑ DOPLNĚNO 25.07.2022 ↑↑↑

Boleslav Křišťál