Bývalý generál Andor Šándor dnes v 11. hodin představil projekt pro bezpečnost obyvatel. Má šanci uspět?

Spread the love

Samotný úvod pana generála byl věcný, ale neobjektivní, vzhledem k tomu jaké má dostupné informace, ale to musíme pochopit, když vidí, že jít hlavou proti zdi není nyní bezpečné. K tomu se vyjádřím na konci článku, zda máme uvažovat jinak.

Očekával jsem trochu jiné prohlášení vhledem k situaci, kterou i on zmínil. Zaměřme se tedy na to, co svým vystoupením vlastně podporuje. Je to byznys projekt, který má bohatým zajistit, že se mohou ukrýt v době válečného konfliktu. Ano, je to za relativně malé peníze pro bohaté. Takže o obyčejného člověka z nadnárodní montovny nejde. Ale vše se zaměřuje na ty úspěšné, v tomto ničemném systému věcí.

Pokud jsem zaznamenal správně, kapacita budování takových krytů je cca 60 míst za měsíc. Pokud budu počítat, že se tam skryje 7 lidí, bude do dvou měsíců zachráněno cca 840 lidí. Je to jednoduchá matematika. 2x60x7=840. Pokud pán generál ve své naivitě, abych mu nepřisuzoval špatné myšlenky si myslí, že toto je řešení, pak mám obavy, že trochu naletěl. Horší by bylo, kdyby nenaletěl.

Teď se zaměřme na trochu jiná čísla. Říkám tomu obchod se strachem. Zaokrouhlím cenu základu na 370 tisíc. Tak když budeme počítat 120 kusů za dva měsíce, pak to je 370.000×120=44.400.000,- Kč. Odečteme-li DPH 21%, dostaneme se k částce 35.076.000,- Kč. Je to za dva měsíce tak to vydělíme dvěma a máme tržby 17.538.000,- Kč. Takže jedna jednotka, jeden bunkr vychází netto v tržbách 292.300,- Kč.

Celý projekt realizují 4 lidé. Pokud beru, že jsou nadstandardně zaplaceni i s odvody, pak bude jejich plat cca okolo 40 tisíc. Musí jím být zaplaceno 80 tisíc, aby stát dostal svoje. To je 320.000,- Kč. Jedná se o dvě partičky jak jsem pochopil, musíme odečíst z výnosů zhotovitele 640.000,- Kč. Od tržeb musíme odečíst tuto částku. Dostáváme se na částku 16.898.000,- Kč. Pak tu máme náklady na dopravu, kterou zprůměrujeme na cca 50.000 na jednotku. To je 3 milióny, ty opět odečteme z výnosů a dostáváme se na částku 14.538.000,- Kč.

Toto vybavení mi vyjelo v nákupním košíku za 399.000,-Kč

ibunker nákupní košík

Už tu není 7 lidí, ale 6. Dále jsou v základu jen 2 postele. Vybavení prostoru je cca za 120.000 bez DPH pro dva lidi. Zbytek si musíme doplatit. Samotný skelet bude do 70.000,- Kč netto. Když navýším cenu pro více náklady na 220.000,-Kč, pak x 60= 13.200.000,-Kč Pokud toto odečteme od tržeb, tak se dostaneme měsíčně na zisk 1.338.000,- Kč. Pokud toto zajišťuje dalších 7 lidí, Andor Šándor pravděpodobně dostal zaplaceno jednorázově, aby to mediálně pokryl. A pokud mu šlo skutečně o lidi, jak zveřejnil, tak si dokážu představit, že to dělal jen za své náklady. Pak můžeme říci, že obchod se strachem dává klidné spaní v tomto projektu jednomu z aktérů hezkých 191.000,-Kč hrubého. A JAK JÁ ŘÍKÁM: „A TO SE VYPLATÍ!!!! .

Takže co je celá tato mediální akce? Jen dobře zvládnuté piárko. Myslím si, že by se pán generál se svým kreditem neměl pouštět do podobných akcí, ale to on musí zvážit sám. Berte prosím tyto výpočty jako odhad, který vychází z toho, co v nabídce vidím.

Najde se 60 bohatých a vystrašených měsíčně? Tak každý kdo má oči vidí, že svět není zrovna v pořádku. Takže to může být i více zájemců. Z pohledu byznysu dobrý nápad, z pohledu zajištění bezpečí obyvatelstva bezvýznamný prvek. Jak jsem pochopil, chtějí tvůrci tohoto projektu cílit na školky. Děti jsou vždy dobrý argument a tady bývá stát pro uspokojení poptávky voličů vstřícný, ale to už je o jiných penězích.

Aby měl tento článek nějaký význam a mohl pomoci těm bez peněz a zachránil i ty bezvýznamné a neúspěšné v očích tohoto světa. Existuje dost zkušeností z Ukrajiny, které se do veřejného prostoru nedostanou, že bore, česky Stvořitel nebe a Země, hebrejsky יהוה (JeHoVaH), česky se čte jehova, podle doslovného významu tohoto jména ZPŮSOBIL, ABY SE STALO, že ti kdo měli v úctě jeho svaté jméno byli zachráněni. A nejsou to jednotlivci, jak se ke mne různé zkušenosti dostávají. Co se tím naplňuje? Jsou tyto výroky:

יהוה Jehovovo jméno je silná věž. Do ní utíká spravedlivý a je chráněn.“ (Přísloví 18:10)

Tehdy ti, kteří mají bázeň před יהוה Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a יהוה Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před יהוה Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl יהוה Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Dnešní situace je naplněním mnoha proroctví o vzájemném střetu dvou království, Velké Británie a USA na jedné straně, jako království Jihu a království Severu, které představuje Rusko. A to severní království jistě zničí to jižní, jak už se stalo na počátku, kdy Octavián, budoucí Augustus porazil Kleopatru VII a Antonia, jenž v 30 letech před našim letopočtem představovali krále Jihu a Octavián krále Severu. Proto má Andor Šándor pravdu, když říká, že situace může postupovat z Ukrajiny dále. Písmo jasně odhaluje toto:

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ (Daniel 11:44)

A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

O čem je východ slunce a sever jsem vysvětloval mnohokráte a obrázek je za víc než tisíc slov.

A když máme toto zničení u jednoho proroka dvakrát, pak si můžeme být jistí, že jakože vychází slunce každý den, tak se tato slova naplní. Proč? Protože zase jiný prorok musel zapsat výrok bore, STVOŘITELE takto:

Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky. Vždyť právě jako sestupuje lijící se déšť a sníh z nebes a nevrací se na to místo, ledaže skutečně prosytí zemi a přiměje ji rodit a rašit, a rozsévači je skutečně dáno semeno a tomu, kdo jí, chléb,  takové se prokáže mé slovo, jež vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal.“ (Izaiáš 55:9-11)

Toto jsou slova samotného יהוה JeHoVaH (jehovy) vojsk. A ten dokonce dovolil, abychom poznali, jak velké pobití to přinese.

Těmi třemi ranami byla zabita třetina lidí, ohněm a dýmem a sírou, jež vycházely z jejich úst.“ (Zjevení 9:18)

A protože je Zjevení o hněvu, který je Spravedlivý, když vidí bore, kam bezbožnost lidstva dospěla, tak by měl každý pochopit, že ten král Severu nejedná sám od sebe, ale je mu to dovoleno a nejenom to, obdržel k tomu pokyn.

Chce nebeský Otec, abychom umírali pro Satanovu ničemnost, kterou zkazil tento svět? AŤ SE TO NIKDY NESTANE!!!! Proto čteme tento slib:

A každý, kdo vzývá יהוה Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky apoštolů 2:21)

Apoštol Petr odkazuje na Joelovo proroctví. Mnozí si až dosud žili spokojeně, bez obav o svou budoucnost a to co se dělo kolem nich je nezajímalo, proto přišla VELKÁ TÍSEŇ, kterou pociťují hlavně ti bez peněžních prostředků. Skutečná záchrana pane Šándore není v krytech, ale v tom, že nebeský Otec dělá rozdíl mezi těmi, kdo mu věnují svou pozornost a kdo ji vkládá do zbraní a krytů. Pokud je toto vše biblické a věřme přátelé že jeto BIBLICKÉ, pak skutečná záchrana je nadosah všech.

Mít vztah a úctu k nebeskému Otci יהוה JeHoVaH (jehovovi) Bohu není ničím složitým, protože velmi touží po těchto věcech:

יהוה Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i k vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“ (2. Petrův dopis 3:9)

A samotný Pavel to potvrzuje tímto výrokem:

Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností  a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy,  aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Jsem Pánův otrok, který stále v duchu mírnosti druhé vyučuje, aby jim ukázal správný směr? Na to se musíme dotazovat nebeského Otce v Kristově jménu, ne mne samotného ač víte, že se pod mnohé články takto podepisuji. Co je však důležité? Má vlastní sláva, nebo naše záchrana? Pokud milujeme své bližní celým svým srdcem, myslí a silou, pak určitě nejde o naši slávu, ale o to, aby se naplnila slova o záchraně, které pronesl ten, jenž nikdy nemůže lhát. Ne za člověkem, ale k Otci a Jeho milovanému Synovi, který pro naší záchranu obětoval vlastní život. Stačí jen číst Písmo a prosit o porozumění. Milovat skutečné PRÁVO a SPRAVEDLNOST a projevovat velké MILOSRDENSTVÍ těm, kdo byli Satanem chyceni do léčky.

Čteme to v Písmu? Pokud ano, tak jen ukazuji směr podle moudrosti a nezasloužené laskavosti, která sestupuje ze shora skrze Otcova ducha. Proto nejsem nic a jen si přeji, aby každý dosáhl na pokání, nezemřel a došel k přesnému porozumění Pravdy. Co se tím naplňuje?

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21)

Lpění na Otcově vůli je cestou k záchraně a to nejenom vlastní, ale i našich blízkých, protože se nebeský Otec nemění. Máme to potvrzeno Písmem?

Potom Jozue, syn Nunův, tajně vyslal ze Šitimu dva muže jako vyzvědače a řekl: Jděte, podívejte se na zemi a Jericho. Tak šli a přišli do domu prostitutky, která se jmenovala Raab, a ubytovali se tam.  Jerišskému králi časem bylo řečeno: Pohleď, dnes v noci sem přišli muži z izraelských synů, aby prozkoumali zemi. Jerišský král tedy poslal k Raab a řekl: Vyveď ty muže, kteří k tobě přišli, kteří vešli do tvého domu, neboť přišli proto, aby prozkoumali celou zemi. Mezitím ta žena vzala ty dva muže a skryla je. A řekla: Ano, ti muži ke mně opravdu přišli, a nevěděla jsem, odkud jsou. A při zavírání brány za setmění se stalo, že ti muži odešli. Prostě nevím, kam ti muži šli. Rychle je hoňte, neboť je dostihnete. A muži je honili ve směru k Jordánu u brodů; a okamžitě po tom, co vyšli ti, kteří je honili, zavřeli bránu. Pokud jde o ně, než mohli ulehnout, přišla za nimi sama na střechu. A dále řekla těm mužům: Opravdu vím, že vám Jehova jistě dá zemi a že na nás padl úlek z vás, a všichni obyvatelé země kvůli vám zmalomyslněli. Slyšeli jsme totiž, jak Jehova před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vyšli z Egypta, a co jste udělali dvěma králům Amorejců, kteří byli na druhé straně Jordánu, totiž Sichonovi a Ogovi, které jste oddali zničení. Když jsme to uslyšeli, pak naše srdce začalo tát, a v nikom se už kvůli vám nepozvedl duch, neboť Jehova, váš Bůh, je Bohem nahoře v nebesích a dole na zemi. A nyní mi, prosím, přísahejte při Jehovovi, protože jsem vám projevila milující laskavost, že také určitě projevíte milující laskavost domácnosti mého otce a dáte mi důvěryhodné znamení. A zachováte naživu mého otce a mou matku a mé bratry a mé sestry a všechny, kteří k nim patří, a osvobodíte naše duše od smrti. A tak jí muži řekli: Naše duše mají zemřít místo vás! Jestliže nepovíte o této naší záležitosti, stane se také, že i my jistě projevíme milující laskavost a důvěryhodnost vůči tobě, až nám dá Jehova zemi.“ (Jozue 3:1-14)

Našla archeologie skutečný přechod Rudým mořem? Našla zprávy o Sichonovi a Ogovi, kteří byli okolo roku 1467 před našim letopočtem králi té oblasti, kde Izrael 13 let přebýval po jejich usmrcení? A našla i Jericho a jeho zničení, které nastalo po 14. nisanu 1453 př.n.l. a sama archeologie datuje toto zničení na rok okolo 1450 př.n.l.? ANO VŠE NAŠLA. A co říká Pavel svým bratrům Židům?

Vírou nezahynula nevěstka Raab s těmi, kteří jednali neposlušně, protože pokojně přijala vyzvědače.“ (Židům 11:31)

A byla zachráněna její vírou jen ona sama?

A město se stane tím, co je oddané zničení; se vším, co v něm je, patří יהוה Jehovovi. Jen prostitutka Raab ať zůstane dál naživu, ona a všichni, kteří jsou s ní v domě, protože schovala posly, které jsme vyslali.“ (Jozue 6:17)

Tak mladí muži, kteří byli na výzvědech, vešli a vyvedli Raab a jejího otce a její matku a její bratry a všechny, kteří k ní patřili, ano, vyvedli celé její rodinné příbuzenstvo; a umístili je vně izraelského tábora.“ (Jozue 6:23)

A prostitutku Raab a domácnost jejího otce a všechny, kteří k ní patřili, Jozue zachoval naživu; a bydlí uprostřed Izraele až do tohoto dne, protože schovala posly, které Jozue vyslal, aby vyzvídali v Jerichu.“ (Jozue 6:25)

Proč se stala Raab prostitutkou, ženou na kterou se plive? Protože neznala nebeského Otce, ale když k ní dorazily zprávy, co nebeský Otec učinil, pak mu uvěřila, nechala se jím poučit. Proč? Protože milovala PRÁVO a SPRAVEDLNOST a také projevovala Milosrdenství. Není duchovní smilstvo horší než to tělesné, které se projevuje tím, že hledáme záchranu u lidí, v naukách, v majetku a podobně? Není to ta léčka, kterou Satan mnohé chytá do své pasti? Stovky bratrů a sester bylo zachráněno na Ukrajině, když volali o pomoc, aby jejich místo nebylo zasaženo municí, jak ruské tak ukrajinské fašistické armády, která schválně používá domy, nemocnice jako místa svého úkrytu.

Pane Šándore, pokud tedy Rusko učinilo lež pravdou, co udělal západ dávno před Ruskem? Nebo jste ztratil paměť. Myslíte si, že to co se dělo na Ukrajině od roku 2014 do roku 2022 v únoru bylo správné? Tak proč lezete do zadku těm, kdo tuto lež si zvolili daleko dříve? Co dáváte najevo? Hrdinství, nebo strach před zlovůlí tohoto systému, aby vás náhodou nepronásledoval? Odpovězte si sám, nechci vás soudit. Jen láska k Pravdě a Spravedlnosti vede člověka k nebeskému Otci a ten se mu dá poznat.

V tomto ČASE KONCE pane generále způsobuje skutečnou záchranu moudrost, jenž sestupuje ze shora. Proč? Protože je to biblické a Putin dostal pokyn, aby byla veškerá ničemnost odhalena. Vy ji znáte, takže by bylo moudré se nad tím vším zamyslet. Mnozí vám naslouchají a vede-li slepý slepého, pak jistě oba skončí v jámě.

Kéž my bezvýznamní nalezneme skutečnou záchranu tím, že se necháme podle tohoto slibu poučit:

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte יהוה Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat. Tak řekl יהוה Jehova, Dárce slunce pro světlo ve dne, ustanovení měsíce a hvězd pro světlo v noci, Ten, který vzdouvá moře, aby se jeho vlny rozbouřily, Ten, jehož jméno je יהוה Jehova vojsk.“ (Jeremiáš 31:34,35)

Ať je posvěceno Otcovo svaté jméno, skrze Syna Jehošuu, kde nebeský Otec ukryl své svaté jméno jenž zní: „PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA.“. Amen a amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi