Ať každý naslouchá, co Duch říká sedmi sborům. Andělovi v Sardech piš!

Spread the love
SEDMI SBORŮM

Dnes bych chtěl pokračovat v našem putování po sedmi sborech. Naše duchovní cesta životem je stále plná nástrah a nebezpečenství, protože naším skutečným protivníkem není člověk, ale Satan, mistr lží a podvodů. Proto jsme varováni, že on sám se stále proměňuje v anděla světla a jeho služebníci s ním.

Jako jasný důkaz, že je toto Pravda, nám slouží lidé, kteří mu podlehli a přitom si myslí a jsou o tom stále přesvědčováni, že skrze jejich takzvané dobré skutky, musí být na straně nebeského Otce, protože to činí z lásky k lidem, aby jim pomohli. Zde mám na mysli hlavně lidi, kteří podlehli esoterice a léčitelství všeho druhu. Nevidí totiž, jak velký vliv mohou démoni mít, že mohou sami způsobovat nějakou nemoc člověku, a když se takto postižený člověk dostane do rukou léčitele, že ten vlastně neudělá nic, ale démoni přestanou sami působit, aby oba podvedli. Jak léčitele, tak léčeného.

Jindy toto můžeme například vidět u lidí, kteří milují právo a spravedlnost, ale sami netuší, že pokud se nedotazujeme nebeského Otce na Jeho vůli a vedení, můžou podlehnout démonským vlivům a jejich hrám.

Proto i v duchovní rovině můžeme také lehce ulehnout na obrazné duchovní lůžko nemocných, tak jak je nám to ukazováno v pátém dopisu do sboru v Sardech. Co Pán Jehošua tomuto sboru vzkazuje?

A andělovi sboru v Sardech piš: To říká ten, který má sedm Božích duchů a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, že jsi živý, ale jsi mrtvý. Staň se ostražitým a posilni to, co zbývá, co bylo blízko smrti, neboť jsem neshledal tvé skutky plně provedené před svým Bohem. “ (Zjevení 3:1,2)

Sedmička zde znamená dokonalost a úplnost. Kristus tím říká, že má všechny Dary Otcova Ducha a žádný mu nechybí. Hvězdy v jeho rukou jsou ti kdo mu skutečně patří. Je však psáno: Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.“. Jak to souvisí se sborem v Sardech? Právě v tom, že sice můžeme projít všemi nástrahami předchozích sborů, ale začneme si myslet, že už žádné poučování nepotřebujeme. Spoléháme se na tak zvanou intuici, vlastní moudrost a vlastní poznání a přestáváme se v této velké duchovní bitvě spoléhat na našeho nebeského Otce ve jménu Jehošuy.

Proto si myslíme, že jsme živí, ale Kristus ví, že jsme mrtvými, protože nedokážeme naplnit jeho slova: Poznáte Pravdu. A ta vás osvobodí.. Mnozí si myslí, že má na mysli sebe, protože On je přece Pravda, Cesta a Život. To je Pravda, ale to, co má skutečně na mysli ohledně svobody, tak tím je, že musíme plně rozumět, jak Satan a démoni dokáží s lidmi manipulovat.

Chceme-li vyhrát válku, ne jen několik bitev, musíme rozumět dokonale taktice toho, kdo s námi vede válku. Jak jsem již několikrát uvedl v některých článcích, boj tělesný i duchovní je z hlediska taktiky stejný. Chce-li jedna strana vyhrát, potřebuje mít na své straně několik věcí. Musí být v týlu jejich nepřátel dostatečně silná pátá kolona. Tu bojující strana udržuje v činnosti svými penězi. Satan a démoni k tomu používají lidi, kteří si myslí, že stojí na straně spravedlnosti.

Dále je to propaganda, která vysvětluje, proč ta bojující strana je lepší, než ta druhá. Na duchovní úrovni Satan popichuje mysl těch, jenž mu podlehli, proti těm, kteří stojí plně za Otcem a Kristem tím, že jim vkládá do mysli myšlenky o nesprávných pohnutkách těch, kdo Kristu patří, kdy útočí na takzvané tělesné projevy. Co používá? Lži a předkládá výklad, proč ten či onen určité věci dělá. Protože si takoví lidé nechrání svou mysl tím, aby se nebeského Otce dotazovali, zda sami neuvažují špatně, tak si jím nechají lechtat své uši, protože oni sami by takto jednali, být v pozici těch, kdo stojí na Kristově a Otcově straně. K čemu to vede? K rozdělení.

Toto zažívá sbor v Sardech, kde si mnozí myslí, že už je Satan a démoni nemohou podvést. Proto Pavel napsal: Kdo si myslí, že pevně stojí, ať si dá velký pozor, aby sám nepadl.. Ten kdo padne, tak ten často padne tak, že přijde o své vyvolení. Mějme toto prosím stále na mysli. Satan byl stvořen s největší moudrostí ze všech andělů, protože měl přinášet lidem skutečné duchovní světlo, proto dostal jméno Baelzebub, do češtiny přeloženo znamená: NOSITEL SVĚTLA.

Kristus nás nabádá, abychom posilnili to, co je jakoby blízko smrti. Co má namysli? Je to naše rozlišovací schopnost, kterou získáme tak, že se co nejvíc přiblížíme k našemu nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu, aby to byl On kdo nás v Jehošuově jménu poučí. Být nadutý pýchou je nebezpečné právě v tom, že se nedokážeme v takové chvíli pokořit pod mocnou ruku našeho nebeského Tatínka. Mohl bych sám vyprávět, jak jsem si v jeden čas myslel, že když mám v srdci nebeského Otce, že už si na nic nemusím dávat pozor, protože se mi tenkrát jako by vše dařilo. Padl jsem tak, že jsem se z toho asi 7 let vzpamatovával. Toto se stalo ještě před mým křtem.

Tehdy jsem se obklopil několika lidmi, kteří mi pomáhali dovážet do Československa kočárky a následně mi jeden z nich pomáhal s nákupem a prodejem hraček. Důvěřoval jsem, že by mne nikdy nepodrazil. Za tři měsíce jsem zjistil svůj velký omyl. Proto je důležité nevěnovat jen pozornost naší intuici, ale vždy je zapotřebí se dotazovat nebeského Otce, zda vše vidíme správně. Nebeský Otec mne sice pár krát přes jiné lidi upozornil, že vše může být jinak, ale já jsem nenaslouchal.

Měj proto stále na mysli, jak jsi přijal a jak jsi slyšel, a dál to dodržuj a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, jistě přijdu jako zloděj a vůbec nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Opravdu však máš v Sardech několik jmen, jež neposkvrnila své svrchní oděvy, a ti jistě budou se mnou chodit v bílých svrchních oděvech, protože jsou toho hodni. Ten, kdo zvítězí, bude tedy oděn bílými svrchními oděvy; a rozhodně nechci vymazat jeho jméno z knihy života, ale chci uznat jeho jméno před svým Otcem a před jeho anděly. Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům.“ (Zjevení 3:3-6)

Pán Jehošua přirovnává takový stav k duchovnímu spánku. Proto nás vybízí, abychom stále vzpomínali na to, jak jsme duchovní věci začali přijímat. Že to byl náš nebeský Otec, JeHoVaH vojsk, kdo si povšiml, jací jsme ve svém srdci a mysli. Nalezl v nich něco dobrého a dal se nám poznat. Protože do Sard dojde každý, kdo hledá Otcovu Spravedlnost a zájmy Božího království, ví Pán Jehošua, že má i tam ty, které pevně drží ve svých rukách. Proto nevymaže jejich jméno z knihy Života Beránka a dá jim svou odměnu. Proto zdůrazňuje, že musíme v tomto sboru činit stále pokání.

Přál bych hlavně těm, kdo jsou na duchovní cestě k poznávání Otce jen relativně krátkou dobu, aby si dali velký pozor, aby právě zde neklopýtli. Stále se nebeského Otce dotazovali a prosili o moudrost, aby nám odhalil způsoby, které Satan používá, aby nás zavedl na scestí. Díky našemu neporozumění se totiž může stát, že někomu v dobré víře poradíme sami špatně a to jenom proto, že nerozumíme v danou chvíli plně Otcově vůli.

Kéž se nám to nestane. Kéž máme Kristův pokoj, Otcovu moudrost a srdce vždy u něj. Čas konce supí ke konci a my nevíme, kdy náš Pán přesně přijde.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi.

Pokračování rozboru Zjevení 3. kapitoly zde

dopis také zde a ke stažení zde nebo zde