Ať každý naslouchá, co Duch říká sedmi sborům. Andělovi v Thyatiře piš!

Spread the love
SEDMI SBORŮM

Rád bych rozbor všech dopisů udělal co nejdříve, ale jsem nyní zaměstnán na záchraně naší sestry, kterou odpůrce uvěznil pod moc svých bílých plášťů. Proto mohu pokračovat jen takto pomalu. Prosím všechny o přímluvy jak za sestru, tak za mne, aby moudrost, která sestupuje ze shora, byla tím, kdo ničí Satanovy plány.

Je totiž psáno:

Nebesa, způsobte, aby kanulo shůry; a ať se z mračné oblohy řine spravedlnost. Ať se otevře země a urodí záchranu a současně ať způsobí, aby vyrazila spravedlnost. Já sám, Jehova, jsem to stvořil. Běda tomu, kdo se přel se svým Tvůrcem jako hliněný střep s jinými hliněnými střepy z půdy! Měla by hlína říkat tomu, kdo jí dává tvar: Co děláš? A tvůj počin říkat: Nemá ruce? Běda tomu, kdo říká otci: Čemu se stáváš otcem?, a manželce: Co v bolestech rodíš? Tak řekl Jehova, Svatý Izraele a jeho Tvůrce: Ptejte se mě dokonce na věci, které přicházejí ohledně mých synů; a měli byste mi přikazovat ohledně činnosti mých rukou. Sám jsem udělal zemi a stvořil jsem na ní i člověka. Já – mé vlastní ruce roztáhly nebesa a velím celému jejich vojsku. Sám jsem někoho vzburcoval ve spravedlnosti a narovnám všechny jeho cesty. To on vystaví mé město a propustí mé vyhnance, ne za cenu ani za úplatek, řekl Jehova vojsk.

(Izaiáš 45:8-13)

„Běda těm, kteří říkají, že dobré je špatné a špatné je dobré, těm, kteří vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, těm, kteří vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“ (Izaiáš 5:20)

Lidé v tomto světě byli velmi podvedeni, když si myslí, že nejsou naše skutky podrobovány zkoumání, zda skutečně milujeme, jakožto živé bytosti (a ne jakožto věci podle právního systému) Lásku Agape založenou na Právu a Spravedlnosti, z níž pak plyne Milosrdenství.

S právě ukončujícím se dnešním systémem musí našich skutků založených na Agape přibývat. Jak jsem již vysvětlil, naše duchovní cesta je úzká a vede nás k životu, kde žádná ničemnost neobstojí. Cílem je, abychom všichni byli v bezpečí sboru ve Filadelfii. Než se to stane, zastavujeme se a dostáváme se do třech sborů v Pergamu, Thyatiře a v Sardech. Pokud si nezachováme správný myšlenkový postoj a neupínáme stále své srdce, mysl k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovy) vojsk a nestane se nám Pán Jehošua vzorem, který plně následujeme, pak nás může postihnout to, co Král, Boží Syn vytýká sboru v Thyatiře.

„A andělovi sboru v Thyatiře piš: To říká Boží Syn, ten, který má oči jako ohnivý plamen a jehož nohy jsou jako čistá měď: Znám tvé skutky a tvou lásku a víru a službu a vytrvalost, a že tvých posledních skutků je víc než těch dřívějších. Opravdu ti však zazlívám, že snášíš tu ženu Jezábel, která se nazývá prorokyní a vyučuje a svádí z cesty mé otroky, aby smilnili a jedli věci obětované modlám. A dal jsem jí čas, aby činila pokání, ale není ochotna činit pokání ze svého smilstva. Pohleď, hodlám ji uvrhnout na lůžko nemocných, a ty, kteří s ní cizoloží, do velkého soužení, pokud nebudou činit pokání z jejích skutků. A její děti chci zabít smrtící ranou, takže všechny sbory poznají, že jsem to já, kdo zkoumá ledviny a srdce, a chci vám dát jednotlivě podle vašich skutků. Ale vám ostatním, kteří jste v Thyatiře, všem těm, kteří nemají toto učení, právě těm, kteří, jak říkají, nepoznali hluboké Satanovy věci, říkám: Nevkládám na vás žádné jiné břemeno. Nicméně se držte toho, co máte, dokud nepřijdu. A tomu, kdo zvítězí a zachovává mé skutky až do konce, chci dát autoritu nad národy, a jistě bude pást lidi železným prutem, takže budou rozbiti na kusy jako hliněné nádoby, stejně jako jsem přijal já od svého Otce, a chci mu dát jitřní hvězdu. Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům.“

(Zjevení 2:18-29)

Ti, jenž milují Právo a Spravedlnost a uchovávají si tento smysl, činí více skutků Spravedlnosti, než to bylo na počátku jejich duchovní cesty. Už to nejsou jen nemluvňata, která jsou odkázána na duchovní mléko, ale nasazují si skutečný velký štít víry, přilbu záchrany a další duchovní výzbroj, kterou apoštol Pavel zapsal v dopise Efezanům:

„Stůjte proto pevně s bedry opásanými pravdou a mějte na sobě pancíř spravedlnosti,  a s nohama obutýma výstrojí dobré zprávy pokoje. Především uchopte velký štít víry, kterým budete schopni uhasit všechny ohnivé střely toho ničemného. Přijměte také přilbu záchrany a meč ducha, to je Boží slovo, zatímco se při každé příležitosti v duchu budete stále modlit každým druhem modlitby a úpěnlivé prosby. A proto zůstaňte bdělí s naprostou stálostí a s úpěnlivou prosbou ve prospěch všech svatých.“ (Efezanům 6:14-18)

Za svou vytrvalost dostáváme do rukou meč Ducha. Co to je? Je to moudrost, která sestupuje ze shora od našeho nebeského Tatínka, protože jsme stále v modlitbách a dotazujeme se na jeho Svatou vůli.

Thyatira je duchovně silný sbor, ale číhá v něm Jezábel. Pokud víme, kým Jezábel byla, že to byla manželka Izraelského krále Achaba. Pak víme, že ona byla Spiritistkou, napojenou na duchovní smilstvo Bábelu. Sama uctívala Satana a stavěla se do role prorokyně. Mistrně manipulovala s Achabem, když zatoužil po Nabotově vinici a jejím působením si na svou hlavu přivedl Achab nevinou krev.

Dnes je touto ženou Jezábel hlavně vrcholový management náboženských domů, který stejně jako ona lační po nespravedlivém zisku. Proto nabádá ty, kdo jsou v Thyatiře k tomu, aby spoléhali tak jako ona na zisk. PROČ TO DĚLÁ? Protože si žádá desátek, aby sebe sama mohla v očích druhých označit za královnu. Chová se jako prorokyně, protože prorokuje zisk, jako požehnání od nebeského Otce. Vymýšlí různé způsoby, jak ty, jenž má v moci, přimět k tomu, aby svou službu Otci vnímali jako soutěž. Nerespektuje dary, které jsme od našeho nebeského Otce obdrželi, ale srovnává jedny s druhými například pomocí vynucované měsíční zprávy o své činnosti. Jinde zase nutí členy sboru k tomu, aby vždy odevzdali hmotný desátek pro její nákladný život. Jejímu učení musí bratři a sestry zachovat plnou oddanost i kdyby se její prorokování prokázalo jako lež.

Ti, jenž jejímu učení podlehnou vede k vině krve tím, že ti co vidí její lež a mluví o ní, označuje za Kristovy a Otcovy odpůrce. Vede je k nenávisti k takovým bratrům a sestrám, a ta způsobuje vinu nevinné krve. Vše maskuje takzvanou láskou, aby ti nepodvedení měli pocit viny, že se protiví Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu.

Jehošua, Král králů a Pán pánů však nyní těm v Thyatiře otevírá oči, aby viděli její kouzla a její falešné prorokování, protože vidí, že jejich srdce skutečně hledá nejprve Otcovu Spravedlnost a zájmy Otcova a Kristova Království. Proto jim slibuje velkou odměnu, pokud Jezábel zavrhnou.

Jít celým srdcem, myslí a silou k našemu nebeskému Otci, aby to byl On sám, kdo nás vyučí, je nyní největší úkol pro ty, jenž zůstali v Thyatiře. Nelze totiž zaměňovat Pravdu za Lež, sladké za hořké a hořké za sladké. Nelze se jako hliněný střep dohadovat se svým hrnčířem, jako by On sám byl hliněný střep. Co čeká její děti, popsal Jehošua jednoznačně a ona sama už je nyní na lůžku nemocných, protože se její podvod odhaluje každý den víc a víc.

Kéž nejsme jejími dětmi. Kéž milujeme skutečného nebeského Otce, Pana JeHoVaH (Jehovu) a náš vzor Pána Jehošuu, Božího Syna. Tento ničemný svět končí, ač jsou určité věci ještě na ustanovený čas.

Pokoj Vám všem milovaní. Kéž jsme pevně zakořeněni na horách olivovníků.

Váš a Kristův bratr Igi.

dopis také zde a ke stažení zde nebo zde

2 thoughts on “Ať každý naslouchá, co Duch říká sedmi sborům. Andělovi v Thyatiře piš!

  1. Igi děkuji Bohu, že Tě používá v této duchovní válce. /!!! Ef. 6.14-18 !!! / Je skutečně velmi naléhavé pěstovat stále lásku Agape spojenou s právem a
    se spravedlností a možnosti uplatnění milosrdenství.
    Nechť Tě JeHoVaH BŮH vede …

    1. Děkuji Samueli za povzbuzení. Kéž je to nebeský Otec JeHoVaH a Jehošua Kristus, kdo jsou vyvýšeni, kéž i tobě a ostatním žehnají a dávají nám moudrost, jenž sestupuje ze shora, abychom mohli plnit jejich vůli.

Comments are closed.