Ať každý naslouchá, co Duch říká sedmi sborům. Andělovi v Pergamu piš!

Spread the love
SEDMI SBORŮM

Toto je druhé velké varování pro nás, na naši duchovní cestě k věčnému životu. Je potřeba to brát velmi vážně, protože zde už je jasné odsouzení pro ty, kdo podlehnou Mikulášově sektě a připojí se na její stranu.

Když si projdeme důležitými zkouškami, které nás ve Smyrně potkávají, mnozí dosáhnou určitého pocitu, že už je nikdy nemůže nic od Krista a Otce oddělit. Proto se pro potřebu společenství zastaví v Pergamu a dalších dvou sborech, kde se děje něco, co sám Jehošua velmi nenávidí. Protože se jedná o tři tipy, kde můžeme klopýtnout, jsou v jeho poselství tři různé sbory, kde je vždy konkrétní varování použito. V jednom z těchto sborů skončilo mnoho z nás. Co nás může potkat v Pergamu vysvětlil Jehošua takto:

A andělovi sboru v Pergamu piš: To říká ten, který má ostrý, dlouhý dvojsečný meč: Vím, kde bydlíš, totiž tam, kde je Satanův trůn; a přece se dále držíš mého jména a nezapřel jsi svou víru ve mne ani ve dnech Antipa, mého svědka, toho věrného, který byl zabit po vašem boku, kde bydlí Satan. Nicméně mám několik věcí proti tobě, že tam máš ty, kteří se drží učení Baláma, jenž vyučoval Balaka klást kámen úrazu před izraelské syny, aby jedli věci obětované modlám a aby smilnili. Tak i ty máš takové, kteří se podobně drží učení Mikulášovy sekty. Proto čiň pokání. Jestliže to neučiníš, přijdu k tobě rychle a chci s nimi válčit dlouhým mečem svých úst. Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům: Tomu, kdo zvítězí, chci dát něco z utajené manny a chci mu dát bílý oblázek a na oblázku napsané nové jméno, které nikdo nezná, jen ten, kdo je přijímá.“ (Zjevení 2:12-17)

Máme zde odkaz na Antipa, který nám slouží k připomenutí, že si uvědomujeme Kristovu myšlenku: „Kdo chce zachránit svůj život, ztratí jej. Kdo se vzdává svého života, ten jej získá.“

Víme, že máme jít úzkou cestou do života. Setrvávat stále ve Smyrně je pro nás velmi těžké období a potřebujeme úlevu. Hledáme ji v duchovním společenství našich bratrů a sester. Jenže Satan svůj boj nevzdal. Naopak přichází s rafinovanějším podvodem. Jeho největší zbraní vždy bylo modlářství, proto se snaží, abychom vždy nějakou modlu měli. Ti, kdo mají silné duchovní potřeby, potřebuje dostat pod svůj vliv stůj co stůj. K tomu mu slouží Nikolajité. Mikulášová sekta ve všech náboženských domech. Tito Nikolajité používají dva způsoby, jak si zajistit přízeň, aby mohli na Satanův příkaz odvést naši víru k modlám..

Prvním způsobem jsou projevy zbožné oddanosti. Používají argument, který se může zdát rozumný, ale pokud jej dáme do kontrastu s Jehošuovými výroky, tak se nám ta velká lež Mikulášovy sekty obnaží do všech detailů. Všichni Nikolajité říkají toto: „Podívej, jaké požehnání máme. Kolik dobrých věcí jsme obdrželi.“. Čím větší náboženský dům, tím více zlata a více okázalosti.

Protože jsou dvě místa, kde Satan má skutečně svůj trůn, musíme nejprve hledat důvody, proč ty dvě centra vlastně má, skrze které ovládá lidskou společnost a proč to jedno centrum nakonec obětuje. Jako každý stratég, který je skutečně moudrý, rozděluje své vojsko v podobě lidí na ty, které obětuje, protože mu zaslepeně věří a může je požádat o cokoli a oni kývnou. Jim stačí, když se mu mohou poklonit a mohou mu tak strčit symbolicky svou hlavu kamkoli, například do jeho pozadí až po ramena. Dává jim totiž pocit neomezené moci, tedy jakoby část jeho božství.

Druhou část shromažďuje pod vliv těch, kdo s ním udělali obchod, protože si mysleli, že tím pomohou urychlit Biblická proroctví. Opět se tak dostáváme k boji dvou skupin, Kabaly a Talmudu. V informačním poli slil tyto dvě soupeřící skupiny jakoby do jedné. Sám však ví, že ti, kdo pro něj udělají cokoli, že to je ta největší škodná, které se nikdy nedá věřit. Stačí, aby se objevil někdo lepší než on a okamžitě jej zradí, stejně, jako on sám zrazuje. Tito lidé nemají v sobě žádnou morálku, žádnou vnitřní čest. V dějinách to vidíme mockrát. Jedním z takových lidí byl přítel a sluha Marka Antonia, Pasca, který, když viděl, že se schyluje k Antoniově střetu s Octaviánem, tak uprchl do Říma ve chvíli, kdy Antoniovi poslal Octavián do Egypta Atii, svou matku a Octavii, Markovu čtvrtou manželku, jeho starší nevlastní sestru. Udělal to proto, aby dosáhl nenávisti římského lidu tím, že věděl, že žije s Kleopatrou a čeká s ní jednoho z jejich potomků. Atie, která byla Antoniovou milenkou než byl právě Octaviánem poslán do Egypta, kde správně předpokládal, že jej Kleopatra svede, protože byl proutník. Octavián byl puritán a nenáviděl mravní úpadek Říma a byl mu odporný způsob Markova života.

Lišák Octavián totiž vnuceným politickým sňatkem své starší sestry Octavie s Antoniem v roce 40 př.n.l., potřeboval snížit závislost jeho matky Atie na Antoniovi, kterého musel respektovat, ale v jeho představách, jak má být Římský svět řízen, byl druhý triumvirát jen první krok k uchvácení moci. Proč je to tak důležité pochopit? Protože se Daniel v 11. kapitole věnuje období Octaviána a Antonia velmi podrobně. Ukazuje v něm uvažování posledního krále Severu do všech detailů. Pokud známe dějiny, známe i vše kolem v dnešní době. Už v knize Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny jsem vysvětloval, že Trump je Antonius a Octavián je V.V.Putin.

Octavián měl jako král severu jasnou vizi. Ač byl velmi bohatý, přesto jej to bohatství nezajímalo, on chtěl být osvíceným vládcem římského světa, aby podrobené kolonie chtěly zůstat v tomto římském svazku. Společně k prosperitě. Proutník Antonius; Kleopatra byla jeho pátá manželka, tak ten chtěl být božský, všemi milovaný a uctívaný. Pořád nevidíme tu podobnost obou králů, severu a jihu? Proto musel Putin získat spojence jako Octavián, ale musel to být někdo, kdo má přesně povahu Antonia. Musel to být dostatečně inteligentní spoluhráč, který podlehne, když dostane nabídku v ženské sukni, tak jak to vidíme v životě Trumpa. Musel to být dostatečně sebevědomý člověk, který touží po jediném. Aby jej všichni milovali a uctívali.

Není Q anon přesně o tomto? Co říká Daniel v osmé kapitole ve verši 25? Že svou moc získává král Severu cizíma rukama. Stejně jako to dělal Octavián, budoucí Augustus. Trump se stal nástrojem, ne hlavou, jak jsem zaznamenal v jednom článku, kde jej jeho ctitelé označovali, že je hlavním vojevůdcem všech armád proti Kabale. Všechno to v Písmu máme, jen tomu správně rozumět. Lidé jako Pasca, kvůli kterému jsem musel toto celé vysvětlit, tak ti jdou jen po svém vlastním úspěchu. Jsou inteligentní, ale absolutně gumoví. Koho chleba jí, toho píseň zpívají. U nás je takový Pasca Andrej Babiš.

Proto Kristus říká, že v Pergamu bydlí Satan, protože to je symbolicky hlavní štáb jeho Mikulášovy sekty. Ti vytvořili v dějinách všechny náboženské domy, krom toho jediného, který je nad Laodicejským sborem. Proto jsou mezi Sardským sborem a Filadelfií obrazně umístěny tři sbory a ta největší duchovní nemoc se nachází až v tom sedmém, ač jí podléhají také ti, kteří jsou prvními dvěma miskami (dížemi) na mouku z Matouše 13:33. Že to tak skutečně je, vysvětlím, až se budu Laodiceou podrobně zabývat.

Kdo je tedy ten hlavní štáb? Je to Talmud, který vytvářel Velký Babylon, aby na konci byl tělesný Jeruzalém hlavním městem světa. To je to celosvětové ekumenické hnutí, které má zajistit Otcův hněv, protože si Chabad Lubavič myslí, že on činí vše správně podle biblických proroctví. Oni jsou přece Židé, ale jak Jehošua správně říká, duchovními Židy nikdy nebyli a nikdy nebudou. Celé dějiny Judy jsou o tom, jak si různí náboženští představitelé zajišťovali přízeň s ostatními národy a nedůvěřovali svému Stvořiteli, JeHoVaH vojsk. Opírali se o nalomený rákos; jednou to byl Egypt, podruhé Asýrie, později Řecko a nakonec Řím, když nakonec pod svou kontrolu dostali intrikami Konstantina. To je to smilnění s králi země a oni jsou tou hlavní nevěstkou, která porodila mnoho dcer, mnoho náboženských domů a opila se krví Kristových skutečných svědků. To oni si myslí, že jsou královna, že mají vše pod kontrolou (srovnej se Zjevením 17. kapitolou).

Satan si je musel koupit a musí dodržovat jejich vzájemnou dohodu, protože by se mu ta hra okamžitě rozsypala jako domeček z karet. Je to klubko zmijí, které si dosadilo, v domnění, že své plány uskuteční, nad sebou lidského krále. Kdo jím je? Vladimír Vladimírovič Putin. Ten tu roli přijal z jiného důvodu, protože on má plán jako Octavián. Oni si stále myslí, že nad Putinem, tak jako nad Trumpem, mají autoritu, ale už brzy poznají svůj největší omyl. Laodicejský sbor předali chytře protistraně, Kabale. Vše si ukážeme až k Laodicei dojdeme.

Koho uctívají bratři a sestry v Pergamu? Uctívají Krista. Pro ně není nebeský Otec Kristovou hlavou, ale někdo, kdo je mu roven. Čemu podléhají? Učení Baláma, který pro své bohatství chtěl proklít Mojžíše a s ním celý Izrael. Jak se to projevuje? Když někdo poukáže na něco nebiblického v jejich víře, je okamžitě označen slovem: „heretik“. Proč toto Mikulášova sekta takto své ovce ve sborech v Pergamu, Thyatiře a Sardech naučila? Protože hereze je v jejich učeních smrtelný hřích a mohou takového člověka nechat zabít. V dějinách jsme to opět viděli mockrát. Jan Hus je pro nás jen jeden z příkladů. Pokud by se totiž hereze prokázala pravdivou, ztratili by moc a peníze, které dostávají na takzvaných desátcích a dobrovolných darech.

Jejich nejdůležitějším cílem je, aby nikdo, kdo se dostane pod jejich vliv, už dále Písmo nezkoumal. Proč odňal Talmud na víc jak 1000 let možnost takzvaným laikům přístup k Písmu? Protože potřebovali zbohatnout, mít plné pupky, tak jako Balám. V Laodicei pak zvolila Kabala ještě horší cestu. Falešné uctívání Mikulášovy sekty, Nikolajitů, vede do duchovní tmy. Vede ke ztrátě první Lásky Agape. Proto Kristus mluví o svých ústech, jako dvojsečném meči, protože sbor v Pergamu pod vládou Mikulášovy sekty překroutil Kristova slova o tom, že je prvním stvořením a že nemůže být roven Otci, jak to Nikolajité učí.

Každý v dnešní době má k dispozici Písmo a pokud jej zkoumá, tak mu je nakonec Pravda ukázána a on nemusí tím mečem zahynout. Je psáno, že Písmo je jako dvousečný meč, který dokáže rozeznat i skryté myšlenky srdce. Proto je celý dopis o tom, abychom opět začali zkoumat Kristovy výroky a začali chápat, jaký zhoubný vliv má Balámovo učení. Balám by pro své bohatství raději proklel skutečný Boží lid a mnozí to pro svou slepou důvěru ve své vůdce udělají. Proto je potřeba raději vyjít, než zůstávat v tomto sboru.

Kéž zkoumáme každý Kristův výrok a kéž prosíme nebeského Otce, JeHoVaH Boha o moudrost a poučení. Tak jako nám to odhaluje Jakub:

Jakub, otrok Boha a Pána Jehošuy Krista, dvanácti kmenům, které jsou rozptýleny: Pozdravy! Pokládejte to jen za radost, moji bratři, když se setkáte s různými zkouškami, protože přece víte, že ta vyzkoušená jakost vaší víry působí vytrvalost. Ať však vytrvalost dokončí své dílo, abyste byli úplní a zdraví ve všech ohledech a nic vám nechybělo. Jestliže tedy někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána. Ať však stále prosí ve víře a vůbec nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je jako mořská vlna hnaná a rozfoukaná větrem. Ať ten člověk vskutku nepředpokládá, že něco od Jehovy obdrží; je to nerozhodný muž, nestálý na všech svých cestách.“ (Jakub 1:1-8)

Jehošua slibuje těm, kdo se rozhodnou zkoumat Mikulášovu sektu, že jim za jejich úsilí dá trochu z utajované many a dá bílý oblázek s novým jménem. Utajená mana, je porozumění o těch duchovních nemocech, jak jim máme rozumět a nové jméno slouží k tomu, že takový bratr a sestra v jeho významu obdrží úkol, pro který byl bratr a sestra vybrán.

Kéž se naše kroky setkají na tom správném místě. Ve Smyrně nebo ve Filadelfii, abychom byli sjednocováni stejným myšlenkovým postupem, pod Otcovou moudrostí, která sestupuje ze shora a stále o ni prosíme.

Váš a Kristův bratr Igi

dopis také zde a ke stažení zde nebo zde

6 thoughts on “Ať každý naslouchá, co Duch říká sedmi sborům. Andělovi v Pergamu piš!

  1. Děkuji Milane za tvůj názor, ale přít se s tebou nehodlám. Krásný večer.

  2. Jak může něco takového napsat KŘESŤAN. Bůh vám žehnej.

    1. Pokud se odpověď týká Danielo Milana, není následovníkem Krista. Pokud se týká mne, tak potřebuji trochu víc vodítek.

    2. Aleši, Aleši. Proč to děláš, tušíš? Opět tě ovládl a proto kopeš. Víš proč kopeš? Protože vede se mnou právní bitvu ohledně jednoho člověka. Takže vyřiď tomu Satanovi, že já mu neustoupím a že jeho moc končí. Proč? Protože na mé straně je nebeský Otec, JeHoVaH Bůh a můj Král a Vykupitel, můj Bratr, Pán Jehošua.

  3. Ó bratří, bratří, když čtu vaše komentáře, je mi z vás smutno a bolí mně srdce, kde je pokora a tichost a a a a našeho Pána Ježíše Krista??? Čtete té jisté Živá Slova, jako já, Bůh vám žehnej a milujte se.

Comments are closed.