Časy a období – prokletí a kámen ke klopýtání

Spread the love

Těm, jenž zklamání z nenaplněných mých porozumění způsobilo bolest. Dnes mi jeden velmi blízký bratr řekl tuto myšlenku. Nejsem schopen citovat doslova: „Být v stálé pytlovině, které mají mít olivovníky znamená. ČINIT NEUSTÁLE POKÁNÍ.“. Tato myšlenka souzní s mým srdcem a vyjadřuji ji ve svých modlitbách těmito slovy: „Pane Jehovo, nebeský Otče, prosím, pokud jsem někde neporozuměl správně, dovol prosím, aby mi to bylo odhaleno, abych mohl těm, kdo mi naslouchají svůj omyl zjevit.“.

Jsem pod obrovským tlakem, protože způsobovat někomu újmu neúmyslně, je pro mne velmi bolestivé. Pokud bych to činil úmyslně, BYLA BY TO V MÝCH OČÍCH STEJNÁ NIČEMNOST, JAKOU PROVEDL NA POČÁTKU SATAN. To, co nyní sepisuji je už třetí verze, jak se k tomu všemu postavit. Abych vůbec mohl odhalit důvody, proč jsem spojil dvě období do jednoho, musel jsem znovu zkoumat a brodit se Písmem. Musel jsem zkoumat v samotném hebrejském textu, abych nalezl pro sebe vysvětlení. Proč pro sebe? Protože vám nedám na vědomí už nikdy, pokud nedostanu jasný příkaz: „TOTO a TOTO ŘEKNEŠ O KONKRÉTNÍM POČÁTKU A JAK JEJ MÁTE PŘESNĚ POČÍTAT“, tak se to nestane.

Nechci nikoho přivádět ke klopýtání a nesplněná data k takovému klopýtání vedou. PŘIPRAVTE SE TEDY NA TO, ŽE VŠE BUDE MOŽNÁ PROBÍHAT JEŠTĚ MNOHO LET. Zda to tak bude, poznáme tak, že se to takto splnilo. Ano, věřil jsem, že vnímám časový rámec večerů a jiter pohledem, že dojde na konci tohoto 2300 denního období (večerů a jiter) k zabití a následnému vzkříšení olivovníků. Teď mi dovolte prosím vysvětlit, co jsem svým zkoumáním nalezl. Proč jsem spojil to, co nemá být spojeno.

Zjevení v 11. kapitole a 7. verši říká toto:

„A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.“ (PNS 1991)

„A až své svědectví dokončí, povede to zvíře, jež vystupuje z bezedna, s nimi válku a přemůže je a zabije je“ (SPMP)

Chápal jsem to tak díky 3. verši, že musí být jejich doba, kdy jsou vidět, dlouhá 1260 dnů, které se naplní, a hned nato má dojít k jejich usmrcení. Věděl jsem, podle Daniele 8:26, že má běžet dlouhé období 2300 dní večerů a jiter. To začalo 30.9.2015 podle Daniele 11:40. To mi Otec několikrát potvrdil a nakonec jsem obdržel i důkaz skrze tuto fotografii.

Nepochybuji tedy o začátku a pak stačí počítat. Dostaneme se k 16.1.2022. Očekával jsem tedy to, že na konci těch dní Rusko, jako král Severu povstane a moc Jihu zničí. K tomuto porozumění jasně přispívá to, co je v Danieli 8:10-12. Co mne ale nenapadlo, že by překladatelé mohli učinit tak velkou chybu v překladu a nebyl jsem Duchem veden k tomu, abych to zkoumal i v hebrejštině; až nyní. Je tam použito stejné slovo, jako v Danielovi 8:12, tak i v Danielovi 12:11. Například PNS to překládá jako stálý, ve významu trvající a doplňuje slovem rys (zvyk, styl). Jiní používají slovo oběť. Protože umím rusky, otevřel jsem si ty texty i v ruském překladu. Najednou z kontextu vyšlo pro mne toto porozumění, které ukazuje co vlastně Daniel napsal a 12. verš 8. kapitoly by měl znít takto:

„Proti ustavičné bezzákonnosti bylo vypravováno vojsko.“

Informace není o nějakém uctívání, ale o stavu společnosti, jejíž hlavním rysem je BEZZÁKONNOST v té době, protože zákonnost padla za oběť. Kdy padla ZÁKONNOST ZA OBĚŤ? Rozpadem SSSR dne 25.12.1991. Král Jihu, Spojené státy, přestaly dodržovat své sliby o (ne)expanzi na východ Evropy. Vytvořily ISIL, aby mohly dále bezzákonnost rozvíjet takzvaným bojem proti terorismu. To dovolilo Kabale napříč celým světem, tam kde měla strukturní moc, prosadit mnoho zákonů proti lidským právům. Vše vyvrcholilo podvodnou pandemií Cokoliv 19, kdy se stal z medicíny politický nástroj. Toto je vrchol BEZZÁKONNOSTI. Proti ní král Severu vypravuje, nebo-li připravuje své vojsko.

Ve 25. verši pak Gabriel vysvětluje a opět je to nepřesně přeloženo, protože až se bude král Severu cítit bezpečně, bude mít plnou sebedůvěru, že jeho vojenská akce bude účinná, tak teprve poté ji uskuteční. Od kdy můžeme takovou sebedůvěru vidět? Od 17.12.2021 potvrzenou po západu slunce 25.12.2021 podepsáním příslušných dekretů, kterými se vrací právní stav před 25.12.1991 a požaduje po králi Jihu a jeho vazalech, aby se vše vrátilo před rok 1997. Proč to dělá? Protože už má jistotu, že zvítězí. Vidíme to? Já to vidím. Vy se však dotazujte nebeského Otce ve jménu Pána Jehošuy.

Co je důležité pochopit v 11. kapitole Zjevení? Že je 42 měsíců, nebo-li 1260 dnů, pro olivovníky, ale není tam specifikována žádná doba po dokončení jejich svědectví, než dojde k jejich zabití. Jsou bratři, kteří věří, že jejich doba pro svědectví právě začíná od západu slunce dne 16.1.2022. Zda je tomu skutečně tak, zkoumejme v modlitbách. Čemu já věřím je momentálně irelevantní.

11. verš v Danielovi 12. kapitole říká, že 1290 dnů začíná, když končí obětování, nebo-li stálý rys. To je třeba probrat s nebeským Otcem, kterému patří ČASY a OBDOBÍ. Jen ukazuji směr, kde se máme dívat. Zde se totiž může jednat i o uctívání. Kdy bylo zastaveno, pátrejte sami a pokud je myšleno ukončení BEZZÁKONNOSTI, pak je teprve počítání dnů před námi. V ruštině zní ten verš takto:

„Od doby zastavení každodenního obětování a nastavení (dosazení) ohavnosti zpustošení přejde 1290 dní.“ (Daniel 12:11)

Opět je tu obětování myšleno v negativním smyslu bezzákonnosti. Na tento verš odkazuje Matouš 24. kapitola, kde Jehošua říká:

„Proto až zahlédnete ohavnost, která působí zpustošení, jak bylo řečeno prostřednictvím proroka Daniela, která stojí na svatém místě, potom ať ti, kteří jsou v Judeji, prchají k horám.“ (Matouš 24:15,16)

Zde musíme ta slova hodnotit podle dějinných událostí, protože už se tato slova splnila v roce 66 n.l., kdy do Judeje přitáhl Vespasián, římský císař a začal podkopávat zdi Jeruzaléma, když v tom, díky problémům v Římě a nepokojům, tuším v Sýrii, musel okamžitě odtáhnout a tak vzniklo krátké časové okno, kdy ti, co byli v Jeruzalémě, mohli uprchnout. Proto Kristus vydal příkaz:

„Ať ten, kdo je na střeše domu, nesestupuje, aby si vzal zboží ze svého domu; a kdo je na poli, ať se nevrací do domu, aby si vzal svůj svrchní oděv. V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí! Stále se modlete, aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase nebo v sabatním dnu, neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Matouš 24:17-21)

Máme-li i prchat i my, to nevím. Mnozí věří, že to bude v Čase konce vybídka i pro nás. Toto si musíme zjistit u nebeského Otce, JeHoVaH Boha. V rámci opatrnosti, abych nebyl opět považován za falešného proroka, své porozumění nezveřejním. Jen, kdybych dostal příkaz.

Až bude jasné, kdy skutečně započalo období 1290 dnů pro naplnění Daniele 12:11; stále se nemění mé porozumění o těch dalších 45 dnech – viz 12. verš.

V čem z mého porozumění nemám co měnit? Že Čas Konce započal 30.9.2015. Že Rusko je novodobý Babylon v rukou novodobého Nebukadnecara II.. Že Asýrie představuje krále Jihu. Ubití socialismu a jeho vzkříšení je o ubité hlavě ze Zjevení 13. a 17.. Že jsou všechny detaily kolem toho usmrcení a vzkříšení akcí Golgota. Genová terapie a testování jsou hlavní rysy značky 6.6.6.. Rok 1935 je rokem skončení pošlapávání národů. Misky s moukou jsou tři skupiny postupně vznikajícího Velkého Babylonu. A tak dále…

Vím, že jsem si nepočínal rozvážně a mrzí mne, že o mou nerozvážnost klopýtli i bratři a sestry, které skutečně miluji. Obdržel jsem od jednoho bratra tuto prosbu:

Igi prosím napíš článok na tento biblický verš. „Ale ktokoľvek privedie k potknutiu jedného z týchto maličkých, ktorí veria, pre takého by bolo lepšie, keby mu dali na šiju mlynský kameň, akým otáča osol, a hodili ho do mora.“ (Marek 9:42)“

Slíbil jsem, že se k tomuto verši vyjádřím. Vím proč mi ji bratr poslal. Je velmi důležité si dávat velký pozor, abychom ty, jenž jsou duchovně slabí, nepřivedli ke klopýtání. Zde je potřeba chápat celkové okolnosti, kdy se jedná skutečně o úmyslné zavádění na scestí, anebo zda došlo ke klopýtnutí pro slepou důvěru v učení člověka. Vím, že mne tímto textem vede k tomu, abych si dal mlýnský kámen na krk.

Velmi jsem zvažoval i v modlitbách, zda toto na sebe uplatnit, protože toto varování souvisí s dalšími texty. Jedním z nich je tento:

„Podivuji se, že se tak rychle vzdalujete od Toho, kdo vás povolal Kristovou nezaslouženou laskavostí, k jinému druhu dobré zprávy. Ale ta jiná není; pouze tu jsou jistí lidé, kteří vám působí těžkosti a chtějí překroutit dobrou zprávu o Kristu.  I kdybychom však my nebo anděl z nebe vám snad oznamovali jako dobrou zprávu něco nad to, co jsme vám oznámili jako dobrou zprávu, ať je proklet.  Jak jsme výše řekli, nyní také říkám znovu: Kdokoli vám oznamuje jako dobrou zprávu něco nad to, co jste přijali, ať je proklet.“ (Galaťanům 1:6-9)

Přinesl jsem jinou Dobrou zprávu, než tu, kterou hlásal Pavel a apoštolové? Pokud ano, jsem prokletý a měl bych si dát mlýnský kámen na krk. Pokud ne, pak je to nebeský Otec spolu s Kristem, kdo rozhodnou, zda je mé nesprávné porozumění ČASŮ a OBDOBÍ tím, co skutečně narušilo Dobrou zprávu.

Od odchodu Jehošuy zpět do nebe jsme všichni v očekávání a všichni toužíme, aby se už Jehošuův příchod uskutečnil. V minulém století byl Kristův příchod oznamován mnohokráte a mnozí věřili, že už už jeho příchod nastane. Vážní badatelé Bible, kteří se stali nakonec známí jako Svědkové Jehovovi, byli v tomto oznamování termínů skutečnými mistry. Přesto byli podle proroka Daniela 11. kapitoly označeni takto:

„A ty, kteří jednají ničemně proti smlouvě, dovede hladkými slovy k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, ten získá převahu a bude jednat účinně. A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění. A po několik dnů budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním.“

Žádná náboženská skupina nebyla v letech 1934 až 1945 vystavena celosvětově pod takový tlak, jako právě Svědkové Jehovovi. Že se to neučí má svou logiku. To odhaluje samotný Daniel: „ZNALI SVÉHO BOHA.“ Jak jej znali? Jménem. V té době dostávali skutečně pochopení, když určitým proroctvím porozuměli a začali kázat, že je čas na Dobrou zprávu o Království. Když zjistili, že jimi určený čas nepřichází, dokázali si to přiznat, že všemu neporozuměli správně. To platilo v této organizaci do roku 1975. Pak nastalo něco, co nikdy nesmí ten, co nepochopil určité děje správně, udělat.

NESMÍ ZAČÍT LHÁT, ŽE TAKTO NEKLOPÝTL!!!!!

Celá náboženská organizace se začala kazit od roku 1949, kdy se do čelních pozic rychle dostávali ti, kteří přišli do organizace po druhé světové válce a připojili se s lichotkami. Co byli ty lichotky? Byli to lidé, kteří Svědky Jehovovi aktivně pronásledovali a mnozí viděli, jak jim bylo v koncentračních táborech a na jiných místech „trochu pomoci pomoženo“. Ti přišli do organizace, ne kvůli AGAPE, ale ze strachu před budoucím zničením. Změnil se status sborů a vše začalo být řízeno direktivně. Kdo nesouhlasil s oficiálními naukami, musel z kola ven. Nejvyšší vedení se prohlásilo za neomylné v poznání.

Shledává u mne někdo takový sklon? Pokud ano, pak ať jsem proklet, protože přináším jinou Dobrou zprávu, než ji oznamovali apoštolové. Pokud vidíte v mých krocích spíše toto:

A budeš je varovat, jaké jsou předpisy a zákony, a budeš jim dávat na vědomí cestu, po níž by měli chodit, a práci, kterou by měli konat.“ (Ezekiel 18:20)

pak se nejedná o Kristův výrok, který bych měl na sebe uplatnit. Abych dokázal skutky, že ne za mnou, ALE ZA OTCEM a KRISTEM!!!!!! Ne za mým porozuměním, ale k dotazování se nebeského Otce JeHoVaH vojsk ve jménu Jehošuy Krista. Zda jsou má slova skutečně správná, odcházím ze všech FB skupin, kde jsem figuroval jako správce. Zůstávám jen v té, kterou jsem sám založil. Už nikdy nepřijmu tuto roli, ač jsem o ni nikdy nestál a nikdy o ni neusiloval. Vždy mi byla tato funkce nabídnuta. Nechci, abych byl jako nějaký zloděj, který někomu něco krade.

Chci vyzvat všechny, kdo si udělali ze mne neomylnou modlu, aby mne přestali sledovat, protože bych svým nechtěným nedostatečným broděním se v Písmu a světových událostech mohl způsobit klopýtnutí, které by pro svá zklamání nezvládli. Kéž mi každý z nich odpustí, pokud může, ale ať mne raději považuje za někoho, kdo nemá Otcovu podporu.

Velmi si přeji, abychom byli hlavně duchovními lidmi v Lásce AGAPE a vzájemně si pomáhali, a povzbuzovali se k Lásce a znamenitým skutkům. Mé vlastní selhání mne mnohému naučilo a chápu to tak, že nastal ten správný čas „pověsit monitor“ na tu správnou stěnu. Kdo nerozumí, ať si přečte tento článek zde. Abychom společně jako Otcovy děti zpívali a radovali se z toho, co pro nás Otec ve svém Písmu připravil po skončení večerů a jiter.

„Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ (Habakuk 2:3)

S Agape. Váš a Kristův bratr Igi

6 thoughts on “Časy a období – prokletí a kámen ke klopýtání

  1. Číst to nemá cenu. Esoterička Aluška vlastně říká, že ti co říkají, že se jim zjevuje Kristus každou noc u lůžka je Satan. Tady má pravdu. Že Kristus nežil je samozřejmě lež jako věž.

   1. No právě je to blbost. Podle ní tedy démoni, satan existují a že Kristus a Jehovah jsou také démoni. Tak kde je potom ta dobrá strana bytostí? To by byl všude jen samej démon a jejich konstruktivní síla. Trochu mimo ta holka. Mimochodem, byl jsem napaden démonem ve spánku, ale ve jménu Krista jsem ho zahnal. Byla to tedy příšera..fuj.

    1. Hlavně dej pozor, s kým budeš o svém napadení démony hovořit. Jsou případy, kdy za podobné sdílení zavírají do blázince a pak v něm chtějí, aby ty démoni člověka popadli. Je to strašný hnus, k čemu se medicína propůjčila.

 1. Igorku, je běžné se mýlit. Ale pokorně to přiznat- klobouk dolů. Uvidíš, ale věř, že věrný otrok důkladně a neukvapeně vše zvažuje. Není inspirovaný, ale nejrozvaznejsi. Ty jsi dynamický a impulzivní. Věřím, že s pokorou dobře dopadneš

  1. Děkuji Jindřiško za tvá slova. S VRO nemohu souhlasit. Jinak mám informace, jak si mnozí ve sborech začínají uvědomovat, že byli podvedeni ohledně genové terapie. Existuje jedna sociální skupina, kde jsou jen aktivní Svědkové a dostávám reporty, co se tam řeší. Jejich tam přes 700. To není malé číslo, když to vezmu, že jsou to bratři a sestry jen z Československa. Jeden bratr, který cestuje po celém světě, protože je ve vrcholové funkci nadnárodní korporace například napsal svou zkušenost s pobytem v ústředí VRO. Tak hrozné napětí, které tam panuje, říká že nikde nezažil ani při těch nejtěžších jednáních. Bible je na posledním místě.

   Přestaňme hledat vedení u lidí a hledejme jej jen a jen u Otce a Krista, přesně jak to vyučoval apoštol Pavel. Už nikdo, kdo je obeznámen s mlékem žádného člověka nepotřebuje. Jen vzájemné povzbuzování k Lásce a znamenitým skutkům.

Comments are closed.