Je tento svět v pořádku?

Spread the love

Včera mi jeden čtenář pod mé rozloučení se se stránkami Nejvíc Info napsal tento komentář: „Potom mi nedává smysl, důvod proč píšeš články. Všiml sis co vlastně zaséváš? Strach, beznaděj, posouváš se pomalu ale jistě do role proroka. Tak to na mě působí. To nedopadne dobře. Je to nemoc. Jsme nemocní, šíří se to jako mor. Internet, informace, weby, soc. sítě atd. Zapojilo se do toho hrozně moc lidí a každý šíří tu svou pravdu. Proto jsem zvědav jak to dopadne a jak se zachováš. Ono totiž v dnešní době prorokovat průsery není velké umění. To platí i pro toho tvého bývalého “hodného” kolegu. Taky se veze na této vlně. Překládá články různých zahraničních “Blesků” a myslí si jak do všeho vidí. Je to Zlo No, ale to ukáže čas.„.

Mrzí mě, když někdo pociťuje z mých slov beznaděj a strach. Záplava negativních informací mnohé vede k tomu, že žít v tomto světě je zlé. O čem jsou mé články? Vždy se snažím o to, aby člověka vedli k našemu Stvořiteli, JeHoVaH Bohu. Ten ve svém dopise lidstvu oznamuje naději, ŽE VE SVŮJ ČAS UKONČÍ NIČEMNÉ JEDNÁNÍ!!! Je tedy jeho Slib špatným rozhodnutím? Bere naději člověku? Já jsem přesvědčen, že ne. V čem je problém, to vysvětluje Dr. Zelenko, jeden z předních lékařů USA, který léčil například Donalda Trumpa, ve svém krátkém vystoupení.

Video Dr. Vladimír Zelenko – Co se doopravdy děje

Plodíme děti. Naučili jsme je tomu, že si nemusí vážit nejstarší generace. Odstranili jsme přirozený respekt k názoru druhých. Proč? Protože jsme jim nevštípili Agape, Lásku založenou na zásadách. Mohli jsme jim tuto Lásku vštípit? Nemohli. Proč? Protože naší rodiče si přáli, abychom žili v materiálním světě, kde vlastnit znamená, BÝT SŤASTNÝ. Kolikrát jsem slyšel od své babičky tuto hlášku: „HLAD A POLSKÉ VŠI NA VÁS„. Mysleli jsme si totiž, že všechny ty vymoženosti takzvané moderní doby nutně potřebujeme. Dokud nefungovala reklama v dnešní podobě, věděli jsme, že si nejprve musíme na určitou věc vydělat a teprve pak si ji můžeme koupit, ale po 90 letech jsme dostali lepší nabídku: „NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! KUP DNES, ZAPLATÍŠ ZA PŮL ROKU„. Takzvaný západ toto už znal desítky let dříve. Proto byla jeho zkaženost o jednu generaci před námi. Chtěli jsme tu zkaženost vidět? Nechtěli. Dostihlo nás to, co jsme nechtěli vidět.

Jak to tedy můžeme změnit? Jedině tak, že se podíváme PRAVDĚ DO OČÍ. Lidstvo dosáhlo bodu, odkud není návratu. Byl tento svět předpovězen? Byl, čteme to zde:

Věz však, že v posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchoubudou spíše milovat rozkoše než milovat Boha.“ (2.Timoteovi 3:1-4)

Protože náš Stvořitel, JeHoVaH Bůh věděl kam toto vše povede, dal to zapsat jako varování. A co uvedl že bude jedním z důvodů dnešních tísnivých pocitů? Že lidé budou milovat rozkoše víc než svého Stvořitele. Neměli bychom se tedy k tomuto Stvořiteli vrátit a začít se jím poučovat? Vždyť je to nebeský Otec, který touží po jediném, abychom si uvědomili své vlastní chyby a přestali se vymlouvat, že proto a proto jednáme ničemně. Proč to chce? Protože má pro nás lepší cestu. Pokud si přečteme jenom pár slibů, které sám ZPŮSOBÍ, ABY SE STALY, podle významu jeho jména JeHoVaH, tak se ptám, kde je ta beznaděj a ten strach?

Už z toho místa nebude několik dnů starý kojenec ani stařec, který nenaplní své dny; vždyť někdo, ačkoli stoletý, zemře jako pouhý chlapec; a na hříšníka, ačkoli stoletého, bude svoláno zlo. A jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu; a moji vyvolení budou plně užívat díla svých vlastních rukou. Nebudou se lopotit zbytečně ani nebudou rodit pro rozrušení; protože jsou potomstvem vytvořeným z Jehovových požehnaných a jejich potomci s nimi. A skutečně se stane, že než zavolají, já odpovím; zatímco ještě budou mluvit, já uslyším. Vlk a beránek se budou svorně pást a lev bude žrát slámu právě jako býk; a potravou hada bude prach. Nebudou nijak škodit ani působit zkázu na celé mé svaté hoře, řekl Jehova.“ (Izaiáš 65:20-25)

Je to něco špatného, co má lidstvo před sebou?

Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká: Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly. A Ten, který seděl na trůnu, řekl: Pohleď, činím všechny věci nové. Také říká: Piš, protože tato slova jsou spolehlivá a pravá.“ (Zjevení 21:3-5)

Nestojí zato, jen pro těchto pár slibů, změnit své uvažování? Vždyť co ještě nebeský Otec slíbil?

Vždyť srdcem se projevuje víra ke spravedlnosti, ale ústy se činí veřejné prohlášení k záchraně. Písmo totiž říká: Žádný, kdo na něm zakládá svou víru, nebude zklamán. Není totiž rozdíl mezi Židem a Řekem, neboť nade všemi je týž Pán, bohatý ke všem, kteří ho vzývají.  Vždyť každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.  Jak ale budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak zase uvěří v toho, o němž neslyšeli? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat? Jak potom budou kázat, pokud nebyli vysláni? Právě jak je napsáno: Jak půvabné jsou nohy těch, kteří oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech! “ (Římanům 10:10-15)

Pokud někdo říká, že beru někomu naději, pak nepochopil co mu sděluji. Aby mi někdo věřil, že žijeme v tom Čase Konce tohoto zlého světa, tak mi nezbývá nic jiného, než mu to ukázat, že ten Čas Konce právě probíhá na událostech, jenž byly dávno předpovězeny, abychom se radovali, pokud je kolem sebe vidíme, že naše vysvobození je blízko. Je důležité, zda to bude zítra, nebo až za rok, za deset let? Pro mne rozhodně ne, ale také si přeji, aby už to skončilo.

Co řekl Jehošua?

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně“ (Jan 6:44,45)

A znovu dodává:

Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ (Jan 6:65,67)

Stačí se jenom dívat, zda tohoto, či onoho člověka se jejich slova vyplní? Bude mít pozorovatel tu samou naději, jakou mají ti, kdo sami aktivně hledají svého Stvořitele a nechávají se jím poučit, aby je pak přivedl ke Kristu? Ne. Co bylo pro Kristovy současníky tak nepříjemné? TO, ŽE MUSELI HLEDAT NEBESKÉHO OTCE. Oni nechtěli změnit svůj život, ale strašně by si přáli mít pokoj, radost, lásku všude kolem sebe, jen aby sami nemuseli nic dělat. Takže pokud jsem oznámil, že v určitém čase něco nastane a nesplní se to, pak mne jistě nevedl Otec a nedal mi porozumění. Ale pokud se to stane, tak jaký užitek bude mít ten, kdo jenom pozoruje? Co když mne nechal Otec schválně klopýtnout, abych se vám nestal MODLOU? I to se může stát. Jste na to připraveni?

Prosím všechny čtenáře, aby skutečně hledali nejprve svého Stvořitele, JeHoVaH Boha a Jeho Syna Jehošuu. Ti mohou zachránit. Ne datum. Ne tak, že jako teď budeme hodní a co kdyby to náhodou tomu Igimu vyšlo. Ne, vám musí má slova potvrzovat nebeský Otec svým Duchem, musí vám to připadat logické z věcí, které kolem sebe vidíme, ale SKUTEČNÝ VZTAH S NEBESKÝM OTCEM SI MUSÍME VYTVÁŘET SAMI!!!! Když se něco nesplní, tak o to klopýtneme? Prosím, dávejme na své uvažování pozor.

Myslel jsem si, že už 20 let budu žít v Božím Království a nestalo se to. Taky mi mnozí říkali, už je ten čas. Splnilo se to? Ne. Ale mne to od Otce, tak jak se to stalo mnohým, mne to od něj, od důvěry v něj neodvedlo. Musel jsem znovu zkoumat, znovu a znovu prosit a dotazovat se: „Tak jak to je Tatínku?„. A co mi ukázal? Všímej si toho co dělá Rusko. Všímej si Daniele 11:40-45 a 8. kapitoly veršů 23-26. Naplnilo se to? Já vidím že ano, je jenom otázka času, kdy to Putin naplní do poslední čárky. On už nemá kde ustoupit.

Ano, byl jsem veden i k tomu že se to odehraje už v tomto vánočním čase (24.12. – 6:1. je stále vánoční čas), ale ptejte se Otce, zda jsem to nepochopil špatně. Já se rozhodně nebudu vymlouvat, že jsem toto neoznámil v článku o vánocích a mnozí na tom článku klopýtli, protože se jim to zdálo velmi tvrdé. Ale jak už to mám oznámit jinak, než že napíšu o tomto období vše, co mi o tom bylo odhaleno, protože PRAVDA nemá nic společného se LŽÍ. Já vím, že toužíme po setkání se svými příbuznými a přáteli, že ten čas je pro taková to setkání příhodný, ale zpívat písně o narození Ježíška, který se v tu dobu nenarodil, učit to děti, tak to pro mne znamená, že LEŽ mi vlastně nevadí. Ale já jsem Igor, který to tak prostě má a pokud to má někdo jinak, může se dotázat Otce, který je v nebesích, zda i On má na to stejný názor. Pokud zjistíte, že jej má, ale jste zvyklí ty svátky slavit, svědomí vám to dovoluje, tak se řiďte svědomím. Já ani nikdo jiný vám nebude nic vyčítat, nejsme pány nad ničí vírou a nechceme, aby někdo klopýtl právě nyní, protože pokud jsou naše pohnutky v čemkoli dobré, pak jsou víc, než ty vánoce. Mnozí určité věci teprve objevujete.

Prosím tedy každého, aby si vše sám nejprve ověřoval, než učiní nějaká rozhodnutí a nestavěl na člověku. Užijte si tyto dny pokud to bude jen trochu možné ve vzájemné lásce, ať nejsou vaše rodiny rozdělené a důvěřujme prosím tomu, že tento výrok je pravý:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne;“ (Joel 2:32a)

Na počátku jsem položil otázku, zda je tento svět v pořádku. Já vidím, že ano, ale mám pevnou naději, že podle slibů nejenom Pána Jehošuy, ale podle slibů samotného nebeského Tatínka, JeHoVaH Boha, se to vše změní a mnozí to zažijí na vlastní oči a uvidí pak naplnění slibů, které nám byli dány. A to je Dobrá zpráva, která by nikoho neměla vést k úvaze, že žádná naděje neexistuje.

Kéž máme Otcův a Kristův pokoj v tomto ČASE KONCE.

Tento článek není inspirován a je úvahou člověka, který si zamiloval Právo a Spravedlnost.

Váš bratr Igi.

9 thoughts on “Je tento svět v pořádku?

 1. Igore, abys mě správně pochopil.
  Rád čtu tvé články o Bibli, Bohu, životě. Snažím se v tom najít něco co mi pomůže stát se lepším člověkem.
  Myslím si že jsi dobrý člověk.
  Jenže když napíšeš proroctví tak očekávám že se splní, jinak jsi prostě falešný prorok.
  Jsou to prostě věci závažné týkají se věčného života nebo smrti.
  Taky se týkají života zde na zemi.
  Otázky očkování nebo tzv. genové terapie.
  Já očkovaný nejsem a ani nechci být. Ne protože jsi taky proti očkování, ale I přesto mě tím co píšeš ovlivňuješ.
  Je proto důležité dozvědět se jestli je správné brát tě vážně, protože v opačném případě mě to může reálně ohrozit na zdraví. (tohle samozřejmě platí pro všechny)
  Když píšeš o věcech jako že to jsou informace od Boha tak to píšeš jako zajímavost anebo si myslíš že by se tím lidé měli řídit?
  Asi to druhé.
  Teď píšeš, cituji:
  “ Co když mne nechal Otec schválně klopýtnout, abych se vám nestal MODLOU? I to se může stát. Jste na to připraveni?“
  Já na to připravený nejsem.
  Na tohle jsem byl právě zvědav jak z toho vybruslíš pokud se informace nepotvrdí.
  Tohle pravděpodobně budou tvé argumenty pokud se nestane to co prorokuješ.
  Opakuji dokud to nevydáváš za proroctví tak si to rád přečtu a pokusím se v tom najít to dobré, ale jinak očekávám že se to splní. Nemám jinou možnost než se orientovat podle výsledků.
  Když napíšeš, že ti to řekl Bůh, tak to beru vážně a prostě se to splnit musí jinak jsou to kecy a potom je nedůvěryhodné všechno.
  To je celé. Není to o klopítání, ale o důvěře.
  Víš kolik je lhářů, podvodníků nebo prostě jen lidí s nějakou poruchou?
  Já to nevím, ale je jich plný internet.
  Snažím se jen najít někoho, kdo opravdu něco ví.
  Zatím jsem nebyl úspěšný.
  Snad jsi mě pochopil správně.
  Myslím, že i bible píše o tom jak poznat proroka od lháře.

  1. Ano Jirko,

   je to o DŮVĚŘE.

   je někdo, kdo neustále lže a je Někdo, kdo neustále říká Pravdu.

   Ti, kteří byli celý život vychováváni pod lhářem a sem tam viděli záblesky skutečného světla (jak se říká na „konci tunelu“), anebo si to aspoň mysleli, tak je velmi těžké pro takové rozeznat lež od pravdy a oddělit tak čisté zrno od plev, i když to mají přímo před očima, ba právě proto je to pro mnohé nepochopitelné, že by v tomto světě existovalo něco čistého, už jen s ohledem na spoustu špatných zkušeností z dřívějška…

   Protože to však lze, i když s obtížemi, ale lze, jak říká Petr v 1. listě verších 18-19: „Je totiž ustanovený čas, aby soud začal od Božího domu. Jestliže začíná nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří nejsou poslušni Boží dobré zprávy? A jestliže je spravedlivý s obtížemi zachraňován, kde se ukáže bezbožník a hříšník? Tedy ať také ti, kteří trpí v souladu s Boží vůlí, nadále svěřují své duše věrnému Stvořiteli, zatímco činí dobro.“.

   Ono to na první pohled vypadá, že je to náročné i pro JeHoVou vyvolené, ale ze slov je ve skutečnosti jasné, že po správcích Božích posvátných prohlášení je vyžadována zodpovědnost, poctivost a pokora ve všem právě s ohledem na předávané Slovo Pravdy všem lidem (nejenom spolu-věřícím) při odhalování Otcovým Duchem zapečetěných pravd, když se brouzdáme v Jeho Slově.

   Slova BEZBOŽNÍK a HŘÍŠNÍK zní na první pohled příliš tvrdě, ale neznamená to o nic více či méně, než popis někoho, kdo nevěří vlastně nikomu (mnohdy ani sobě), natož Někomu, kdo NIKDY NEZALHAL a to z jednoho prostého důvodu. Celý život slyšel hromady polopravd a lží, a tak je na „houpačce“ ano/ne. U některých to musí dojít na doraz kvůli frustraci z neprůhledných pavučin lží , když až na poslední chvíli dojde k jasnému rozhodnutí…

   Ano, je to o DŮVĚŘE na 100% a tedy vlastně o VÍŘE. Kdo chce VĚŘIT & DŮVĚŘOVAT musí neustále pátrat, hledat, kutat, brodit se a nořit, dokud nenajde nějakou tu perlu velké hodnoty. A nejedná se mnohdy o jednu jedinou perlu 🙂 https://1url.cz/uKiJB

   Proto Igor KAŽDÉHO PROSÍ, a neustále říká nevěřte mi, ale neustále se obracejte s důvěrou a pokorou k JeHoVovi Bohu skrze jeho Syna Jehošuu Krista. My, co se brodíme Písmem a noříme se do něj, tak Otec svým Duchem pokorným hledajícím potvrzuje či vyvrací vydané slovo. My všichni jsme bratři, a tak připomínky jsou na místě, protože i když Duch je mocný, tak tělo je slabé a proto občas můžeme i klopýtnout. Kromě toho my všichni lidé máme pozorovací talent, zda-li se plní vydané slovo a už během krátké doby může každý čtenář posoudit, zda-li onen mluvčí není falešným prorokem. A pokud se hledajícím mnohokrát potvrdí vyřčené slovo onoho jako splněné a tudíž pravdivé, tak důvěra a vděčnost JeHoVovi Bohu je zde na místě, nehledě na to že On svým Duchem danému čtenáři dává najevo svou přízeň tím, že mu odhaluje a potvrzuje vše převyšující cestu.

   Jak už jsem řekl „MY VŠICHNI JSME BRATŘI“ a máme být spolupracovníky ve víře (důvěře), abychom se navzájem díky Bohu takto povzbuzovali, protože On nás takto podněcuje jednoho skrze druhého, abychom „…byli upevněni; nebo spíše aby byla mezi vámi vzájemná výměna povzbuzení, aby každý byl povzbuzen vírou druhého, jak vaší, tak i mou.“

   Co k tomu říci více?

   1. Je to tak, hledám pravdu a při tom hledání jsem zažil spoustu lží, ale skoro vždycky to byly lži vedené dobrým úmyslem.
    Zkusím vysvětlit:
    Při tom hledání jsem občas prohodil pár písmenek s někým od těch nejvíce známých církví.
    Adventisté sedmého dne
    Svědkové Jehovovi
    Katolíci
    církev bratrská
    Pravoslavná církev
    „Taky vy tady“
    ptal jsem se a zajímal se o pravdu i jinde, mimo církve.
    Všude jsem se snažil zjistit pravdu.
    Oni mi ochotně odpovídali a opravdu bez nějakých nečestných postranních úmyslů mi pomáhali jak poznat pravdu (tu jejich)
    Někteří z nich mají víru podobnou jiní odlišnou.
    Kdo z nich je lhář?
    Podle mě ani jeden.
    Kdo z nich žije v omylu?
    Skoro všichni, ale nemůžu vyloučit, že všichni.
    Snažím se pochopit vaši víru a přesvědčení.
    Vidím Igor píše, že mu Nebeský Otec zjevil nějakou odpověď nebo mu dal pochopení atd. (necituju píšu zpaměti)
    U všeho nebo skoro všeho píše, „nevěřte mi, ale dotazujte se Otce“ atd.
    Nechápu tedy co znamená:
    Otec mi zjevil
    Otec mi dal odpověď
    Otec mi odhalil
    atd.
    Otec je nějaký intrikán? On zkouší Igora a někdy mu dá špatné informace aby vyzkoušel jeho a jeho čtenáře? Může Bůh lhát? Pokud je informace od Boha, může být klamná?
    Potom si říkám od koho ta informace je?
    Anebo pokud nemám jistotu, že je informace správná tak proč ji zveřejnuju a ještě uvádím jako zdroj Boha?
    Taky se zkouším dotazovat Boha.
    Je pravda, že po zkušenostech nevěřím lidem, ale i tak se snažím věřit a doufám, že narazím na někoho nebo nějaké lidi, kteří chápou pravdu anebo jsou blízko.
    Takže taky se zkouším ptát Boha, prosím o pochopení atd.
    Zamýšlím se nad věcmi a vidím tyhle nejasnosti.
    Nevěřím, že je pravda takhle děravá.
    Bohužel mi dochází, že tohle nikam nevede. Nechápeme se.
    Nehážu to na vás, je úplně klidně možné, že je chyba na mé straně.
    Počkám si na začátek příštího roku.
    Jinak než podle ovoce nedokážu poznat jestli je ten strom dobrý nebo špatný.

    1. Pokud nevadí, zkusím napsat svůj pohled na tyto věci ohledně pravdy. Ta má mnoho podob, i když je jen jedna. Kupříkladu události, které jsou v Bibli popsány pro poslední časy jsou určitou šablonou a dají se „přiložit“ na spoustu dění. Např. šelma, která má 7 hlav a deset rohů… hlava, která je ubita k smrti, ale povstala…, když se podíváme do historie, tyto události se jakoby staly několikrát. Např. Adventisté tuto šablonu „přikládají“ na papeže. Igi to „přikládá“ na systémy vlády. Advenstisté tuto pravdu vidí tělesně, Igi duchovně.
     Přičemž mám za to, že obě strany to vidí cca právně, jelikož se všechny tyto události setkají v konečném průsečíku v závěru tohoto systému.
     Chci tím tedy říct, že je třeba dívat se na věci především duchovně. Z hlediska mé optiky mám za to, že jste připoután stále ještě k tělesným očím, což vás svazuje 🙂
     Těch se „zbavíte“, když budete prosit Nebeského Otce o „prozření“ a naprosto, se vším všudy, se odevzdáte Jeho vůli.
     Pak na vás všechny teorie, které k tématu existují, nebudou mít depresivní vliv, ale pochopíte všechno z nadhledu jiného druhu uvažování, než toho tělesného, které spoutává.
     Protože mám za to, že vše, co Igi sděloval, se skutečně událo, ale v duchovní rovině.
     Ať vám Otec ukáže svou vůli a otevře duchovní oči, abyste uviděl pravdu, kterou hledáte.

     1. Děkuji za váš názor 🙂
      Ono, jen čas ukáže jak to je.
      Přemýšlím a říkám si jaký smysl má tenhle web a tohle uvažování, kdy někdo dostane vidění o konci (něčeho) rychle to spěchá někde napsat a někdo to potom komentuje 🙂
      Čemu to pomůže? Pomáhá to vám nebo ještě někomu?
      Tady:
      https://www.world-eyesbible.com/2021/12/26/od-25-12-2021-jsou-stranky-doplneny-o-vsechny-clanky-z-nejvic-info/
      je seznam toho jak se prorok připravuje na konec 🙂
      umře a za tři dny se probudí a bude mít doménu na dva roky a tím pádem může být v klidu.
      Nějak nevím co se tady děje.
      Tak on prorokuje konec ale jede jakoby se nechumelilo.
      Říkám si, že aspoň autor té hovadiny by tomu mohl věřit anebo aspoň předstírat 🙂
      Ale o tomhle se v bibli tak píše …

     2. Jirko, teď dopisuji článek k tomu všemu, snad z něj pochopíš jak to vše je. V čem je problém a proč to mnozí nechápou, jak celé dějiny nebeský Otec postupoval, proč dovolil těm, které používá, aby klopýtli a udělali něco, co nebylo správné v jeho očích, proč někdy to, co jim je odhalováno, pochopili nesprávně. Jedním z důvodů je i to, abychom nešli za člověkem, vše zkoumali, po všem pátrali a toho dobrého se přidrželi. Chceme se držet lidí, nebo nebeského Otce? Já se chci držet porozumění nebeského Otce. On však zapsal proroctví, která hovoří i o událostech, které ne vždy nastanou v tom časovém sledu, jak to z nich vypadá. Proto se musíme brodit Písmem a událostmi sem a tam. A nejtěžší je, nevložit do odhaleného vlastní moudrost a vlastní emoce. Toto jsem učinil. Já jsem jenom člověk. Miluješ nebeského Otce, protože něco přijde zítra, nebo pozítří? Nebo jej miluješ, protože je SPRAVEDLIVÝ? Když udělám chybu, tak abych se z ní poučil, musím si ji přiznat. Znamená to, že je vše špatně, nebo je špatně ta konkrétní chyba?

      Co je mi nyní odhalováno? Že jsem pravděpodobně neoddělil dvě různé období, jak byly skutečně myšleny. Abych toto pochopil, dostavilo se určité usměrnění. Přiznám svou chybu, pokud jsem to způsobil já a ne Otec? Přiznám. Co nebeský Otec říká u Izaiáše? Že jeho cesty jsou vyšší než ty naše lidské. Proč mi dovolil psát? Protože jsem mu plně důvěřoval i když se představy lidí nevyplnili. Mám vás vést k mému poznání? Ne, mám ukazovat směr, abyste šli k Otci a On vás vedl ke Kristu. Co se stalo tobě? Více jsi dal na člověka a teď jsi zklamán. Existuje v Danieli jasné varování, že Otec nechá člověka klopýtnout, aby se čistilo a bělilo, aby to pravé porozumění skutečně bylo dáno ve svůj vlastní čas.

      Jsem ten poslední, kdo by vás chtěl nějak zavést na scestí, ale i já musím sám sebe stále zkoumat, abych zůstal skutečně na straně nebeského Otce, sám sebe vyučuji, tak jako to říká Pavel. Proto nikoho nesoudím. Jinak soudím sám sebe. Ač je mi dána velká volnost řeči, musím ji omezit, protože to vede ke klopýtání. A já dostávám nyní své plody i skrze tvé výroky, protože jsem nejednal moudře. Proto tě chápu, jak se na věci díváš. Snad všichni pochopí, že jsem to ukáznění, kterého se mi dostává v těchto dnech, že se z něj snažím poučit. Mojžíš nepřestal být díky své chybě tím, kdo by neměl dále mluvit, David nepřestal být králem, když zhřešil. Oba se museli poučit. A to musím učinit i já vzhledem k tomu, abych určité chyby neopakoval. Zříkám se jich? Ať se to nikdy nestane. Proč to nebeský Otec vynesl na světlo? Abyste i vy neopakovali mé chyby, mou nerozumnost a důvěřovali jste jemu a Kristu, že naplní své slovo vzhledem ke Království, které skrze Krista slíbil.

      Pokud má ČAS KONCE ještě nějakou dobu trvat, tak je to pro záchranu mnohých a kdo jsem já, abych to urychlil? Přesto věřím, že období večerů a jiter se plní jak mi bylo odhaleno a to nejdůležitější, co na konci tohoto období má nastat se stane. Co to je? „Řekl mi tedy: Do dvou tisíc tří set večerů a jiter; a svaté místo jistě bude uvedeno do svého správného stavu.“. Má-li něco pokračovat, pak je potřeba, aby stránky fungovaly. Zda fungovat budou nezáleží na mne, protože je nemám sám možnost je financovat. Zda je to požehnáno Otcem, tak to se teprve prokáže. Tady přece nejde vůbec o mne, ale Dobrou Zprávu o království a ať se děje vůle nebeského Otce a Krista, ne moje. Pokud mi bude dovoleno se na ni podílet, tak budu šťastný. Více je v článku, který dopisuji.

 2. Omlouvám se, že jsem zatím nezareagoval, ale mám teď určité věci, které mi nedovolují odpovědět.

Comments are closed.