(3. část) Buďte utěšeny národy země, Vy, jenž jste si zamilovali skutečné Právo a Spravedlnost.

Spread the love

Protože se nám čas rychle krátí a není v mých silách napsat hned všechny rozbory po sobě jdoucích kapitol z knihy Izaiáš, přeskočím deset kapitol, které doplním až později. Dnes jsem veden k tomu, abych udělal rozbor 59. kapitoly, protože potřebujeme nyní co nejvíce utěšit, abychom skutečně důvěřovali našemu nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu, že nás vnímá jako své děti. Proto vsunuji toto důležité povzbuzení.

Izaiáš 59. kapitola

1Pohleď, Jehovova ruka se nezkrátila tak, že nemůže zachránit, ani jeho ucho neztěžklo tak, že nemůže slyšet. 2Ne, ale právě vaše provinění se stala tím, co působí rozdělení mezi vámi a vaším Bohem, a vaše vlastní hříchy způsobily, že před vámi skrývá obličej, aby neslyšel.

Hned na počátku nás nebeský Otec ujišťuje, že je ochoten učinit vše pro naší záchranu, ale také touží potom, aby mohl naslouchat našim modlitbám. Problém se však nachází u nás, hříšných lidí. Jsme to my, kdo působí toto rozdělení. Jak k tomu dochází, to zazní přímo z Jeho vlastních úst. Ta nejdůležitější příčina je spojena s tím, co nám vytýká. Co to je? Nechceme se nechat poučovat a toužíme jít vlastní cestou a vlastním rozumem. Chybí nám k tomu POKORA. Tento nedostatek pak způsobuje toto:

3Vaše vlastní dlaně se totiž znečistily krví a vaše prsty proviněním. Vaše vlastní rty mluvily faleš. Váš vlastní jazyk stále mumlal naprostou nespravedlnost. 4Nikdo nevolá ve spravedlnosti a vůbec nikdo nešel k soudu ve věrnosti. Důvěřovalo se v neskutečnost a mluvila se bezcennost. Byly počaty těžkosti a zrodilo se to, co ubližuje. 

Kdy se to stalo? Vinu krve nemá jen ten, kdo krev prolévá, ale i ten, kdo se vyvyšuje nad druhými. Proč? Protože je šest věcí, které Otec nenávidí a sedm mu jich je Odporných:

povýšené oči, falešný jazyk a ruce prolévající nevinnou krev, srdce, které vymýšlí plány, jež ubližují, nohy, které spěšně běží ke špatnému, falešný svědek, který šíří lži, a každý, kdo vyvolává sváry mezi bratry.“ (Přísloví 6:17-19)

Povýšenost vede k falešným tvrzením, jenž pak vedou k prolévání nevinné krve. Takový člověk rád manipuluje a vymýšlí své vlastní plány, které pak druhým ublíží. Protože rozjetý vlak není schopen zastavit, stanou se jeho nohy těmi, které namísto pokoje hledají další špatnost. Když toto dovolíme, staneme se díky pomluvám falešnými svědky, kteří šíří lži a místo naplnění Kristova přikázání: „Miluj svého bližního, jako sám sebe.„, vznikne spor, který nejednou v dějinách prolil mnoho krve.

Kdy jsme takto jednali my sami? Není to tak dávno. Vzpomeňme si, jak málo stačilo Satanovi k tomu, abychom jako lidstvo jednali ničemně. Stalo se to ve chvíli, kdy nám  řekli, že si máme nasazovat masky. Prý tím chráníme sebe a okolí. Mnozí tomu uvěřili a vytratila se tolerance, která společnost rozdělila. Pak přišel ten další nápad, že nejlepší bude si dát genovou terapii a nechat si šťourat v nose a v ústech. Kolik z nás to prokouklo? Kdo si hledal informace od počátku? Málokdo. Přitom hned první reakce dnešního ministra smrti Adama Vojtěcha bylo jeho prohlášení v parlamentu ČR, že toto nemá medicínské opodstatnění v naší ochraně.

Dnes díky tomu umírá mnoho lidí, protože na první lež se nabalily další lži. Co jsme jako lidé neučinili? Nedotazovali jsme se našeho Stvořitele, JeHoVaH Boha.

Jiný příklad, který je v náboženských domech. Zde mnozí podlehli naukám a dogmatům, že Kristův výrok ve 14. kapitole Jana je důležitější, než výroky v 6. kapitole. Ano, Kristus nás musí Otci představit, ale až ve chvíli, kdy máme vstoupit na jeho svatbu. Ale dokud nás Otec k němu nepřivede a nevyučí sám, nemáme my přístup k němu. A jasně Kristus vysvětluje, že se toto stane až po vzkříšení, kdy bude ty, co mu skutečně patří, Otci představovat. A co se děje mezi takzvaně věřícími, co tvrdí že Kristu patří? Tvrdí, že jen a jen oni mají jeho pozornost. Všichni ostatní s jiným dresem nejsou Krista hodni. Což to není svár?

Bude nebeský Otec takovému člověku naslouchat? Nebude, protože On touží po klidné a Láskyplné domácnosti. Protože je Izaiáš o dnešních dnech, ač se to dělo vždy, je skutečně potřebné se nechat vyučovat právě a jedině nebeským Otcem. Proč? Protože jeho ucho neztěžklo a jeho ruka záchrany se nezkrátila.

Ano, jsme ve zrozených těžkostech.

5Vyseděli vejce jedovatého hada a tkali pouhou pavoučí síť. Kdokoli by pojedl z jejich vajec, zemřel by, a z vejce, které by se rozbilo, by se vylíhla zmije. 6Jejich pouhá pavučina neposlouží jako oděv ani se nepřikryjí svými díly. Jejich díla jsou ubližujícími díly a v jejich dlaních je násilnost. 7Jejich vlastní nohy běží stále k naprosté špatnosti a spěchají prolít nevinnou krev. Jejich myšlenky jsou ubližující myšlenky; na jejich silnicích je plenění a zhroucení. 8Nebrali na vědomí cestu pokoje a v jejich stopách není právo. Pokřivili si své vozové cesty. Vůbec nikdo, kdo po nich šlape, skutečně nepozná pokoj.

Kdo je jedovatý had? Je to Satan. A co jsou ta jeho vejce? To je jeho škodlivý plán, který je jako pavoučí síť, aby lapil nezkušené. Pojíst z jeho vajec znamená smrt, což je jeho genová terapie a testování. Tak prolévají nevinnou krev. Jejich myšlenky mají člověku ublížit a proto je vše založeno na bezpráví. Nedůvěra k nebeskému Otci a jeho záchraně vede k tomu, že se cesty člověka pokřivily, protože, ač si člověk uvědomuje, že je donucován jednat nespravedlivě, tak to pro kus chleba udělá, Protože nevěří, že záchrana nepřichází pro Spravedlivé a že je nebeský Otec nenechá na holičkách, i když se budou muset nechat uskrovnit a nezajdou si na koncert, do hospody, či nepojedou na dovolenou.

Proto nemají pokoj takoví lidé, ač si myslí, že si koupí svobodu tím, že budou šlapat po Právu těch, co toto nechtějí činit. Což nezažívají jedno zklamání za druhým? Který ze slibů Satanovi sluhové dodrželi, když říkali: „Už jenom toto! Pak budete opět žít jako lidé.„. A to je ta pavoučí síť. Nerozumí nebeský Otec lidem víc, než oni sami? Což neví, kdo je tím, kdo podvádí a je jedovatým hadem, který se skrývá a používá své ctitele k tomu, aby lidi do jeho sítě lapili?

9Proto se od nás daleko vzdálilo právo, a spravedlnost nás nedostihuje. Stále doufáme ve světlo, ale pohleď, tma; v jas, ale stále jsme chodili v ustavičné temnotě. 10Stále tápeme po stěně jako slepci a stále tápeme jako lidé bez očí. V pravé poledne jsme klopýtli právě jako ve večerní tmě; mezi statnými jsme právě jako mrtví. 11Všichni stále sténáme právě jako medvědi; a truchlivě vrkáme jako holubice. Stále jsme doufali v právo, ale nebylo; v záchranu, ale zůstala od nás daleko. 

Když si to vše uvědomíme, že jsme my sami dovolili, aby se to dělo, protože jsme se nenechali v čas poučit, stali se z nás slepci a žádná záchrana stále nepřicházela. Ale toto náš nebeský Otec nechce a proto se nás ujal, abychom té síti lží unikli. Proto nechal vše zapsat dopředu, abychom mohli činit pokání, protože touží naslouchat našim prosbám, našemu hlasu a chce nám dát záchranu.

12Přibylo totiž našich vzbouření před tebou; a naše hříchy, z nich každý svědčil proti nám. Vždyť naše vzbouření jsou s námi; a svá provinění, ta dobře známe. 13Bylo přestupování a zapírání Jehovy; a ustupovalo se od našeho Boha, mluvilo se o útlaku a vzbouření, počínala se a mumlala se slova falše ze samotného srdce.

Díky jeho nezasloužené laskavosti si dnes můžeme uvědomovat, proč tato doba na nás přišla a vyznat Mu ve jménu Jehošuy všechny naše hříchy. Ta špatnost totiž byla v našem srdci a my musíme prosit o nové srdce, protože to staré bylo jako kámen.

A judskému králi, který vás posílá, abyste se dotazovali Jehovy, tomu byste měli říci: Tak řekl Jehova, Bůh Izraele: Pokud jde o slova, která jsi slyšel,  jelikož tvé srdce bylo měkké, takže ses pokořil kvůli Bohu, když jsi slyšel jeho slova o tomto místě a jeho obyvatelích, a pokořil ses přede mnou a roztrhl své oděvy a plakal jsi přede mnou, já, ano já jsem slyšel, je Jehovův výrok.“ (2. Paralipomenom 34:26,27)

Ač stačí člověku tak málo, aby se pokořil a nechal se poučit samotným nebeským Tatínkem, je to ten nejtěžší krok v našich životech. Ale jedině tehdy bude náš Tatínek naslouchat.

14A právo bylo donuceno ustoupit a spravedlnost prostě zůstala stát daleko. Vždyť pravda dokonce klopýtla na veřejném prostranství, a co je přímočaré, není schopno vejít. 15A prokazuje se, že pravda schází, a kdokoli se odvrací od špatnosti, je olupován. A Jehova to uviděl a v jeho očích bylo špatné, že není smysl pro právo.

Tento ničemný stav lidské společnosti rostl posledních 250 let, protože se Satanovi podařilo svou existenci z lidské mysli vytlačit. Proto není smysl pro Právo. Samozřejmě to není nebeskému Otci jedno, protože díky Jeho stvořitelskému aktu žijeme a On nás nestvořil nadarmo.

16A když viděl, že není žádný muž, začal projevovat úžas, že nikdo nezakročí. A jeho paže pro něho zachraňovala a jeho vlastní spravedlnost, ta ho podpořila. 17Pak oblékl spravedlnost jako drátěnou košili a na hlavu přilbu záchrany. Dále si oblékl oděvy pomsty jako háv a zahalil se horlivostí jako pláštěm bez rukávů.

To, že není mezi těmi, kdo to celé kočírují žádný muž, který by to zastavil, tak jej toto rozčílilo a sám začal jednat a sám začal řešit to, co se děje. A brzy, skutečně brzy, to uvidí každé oko.

18Odmění podle jednání odpovídajícím způsobem: vztekem svým protivníkům, náležitým zacházením svým nepřátelům. Ostrovům dá náhradou náležité zacházení. 19A od západu slunce dostanou strach z Jehovova jména a od východu slunce z jeho slávy, neboť přijde jako tísnící řeka, kterou přihnal samotný Jehovův duch.

Takže to, co přichází na celou obydlenou zemi, nebude podle plánů falešných proroků, kteří spoléhají na ty, co stojí za těmito problémy a vlastně se těší, že jich se ty věci nedotknou, ale bude vše jinak. Proč to tak bude?

20A Výplatce jistě přijde k Sionu a k těm, kteří se v Jákobovi odvracejí od přestupku, je Jehovův výrok. 21A pokud jde o mne, to je má smlouva s nimi, řekl Jehova. Můj duch, který je na tobě, a má slova, která jsem ti vložil do úst – nebudou odstraněny z tvých úst ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva, řekl Jehova, od nynějška až na neurčitý čas

Protože přichází Jehošua, ten který nás vyplatí, protože se odvracíme od přestupku. Sám JeHoVaH uzavřel smlouvu s Jehošuou o Království, kterou on pak uzavřel se svými skutečnými následovníky a není tato smlouva odstraněna dokonce z našich úst, potomků jeho potomků, prvních učedníků.

Kéž máme v našem Bohu Jehovovi radost na vždy, protože On sám se ujal naší záchrany a Jeho slova jsou věrná:

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21)

Důvěřujme tedy našemu nebeskému Otci v tomto Čase Konce, že ať se stane cokoli, je to pro naší ZÁCHRANU! CHVALME JAH, CHVALME JEHOŠUU a nestyďme se o nich mluvit, aby národy poznaly, jak mocnou rukou budeme zachráněni.

Váš a Kristův bratr Igi.