(1. část) Buďte utěšeny národy země, Vy, jenž jste si zamilovali skutečné Právo a Spravedlnost.

Spread the love

Než se dostanu k tomu, co jsem měl v plánu rozebrat, musím zveřejnit zprávu, která mi byla zaslána. Nelekejte se a ani se neděste, Vy, kdo milujete Spravedlnost, protože je potřeba naslouchat Stvořiteli nebe a Země, JeHoVaH vojsk, co k nám pronáší skrze proroka pro národy, svého sluhu Izaiáše. Součástí této série článků budu naší pozornost upínat právě k tomuto muži víry, jehož nechal rozřezat pilou král Manase poté, co se ujal své vlády po svém velmi spravedlivém otci Ezechiášovi, někdy po roce 694 př.n.l., kdy se Manase ujal vlády.

Vždy platí, že ne co si naplánoval člověk pod vedením Satana, ale jak mluvila samotná ústa JeHoVaH vojsk to bude. Níže si přečtěte Satanův plán a pak si vyslechněme Stvořitele:

Ať se mi to líbí nebo ne 😢 jede to celé podle plánu 😢 Blížíme se do 5. Fáze.

Fáze 1: Představení chaosu a stanného práva. (listopad 2021–březen 2022) A většina lidí si stále myslí, že se vracíme k normálu!? Cesta k novému světovému řádu… Od Henryho Makowa Fáze 1: Simulujte hrozbu a vytvořte strach. (prosinec 2019–březen 2020) Spusťte planémii. Zabít desetitisíce starých lidí. Zvyšte počet případů a úmrtí Umístění očkování jako jediné řešení od začátku. Upozorněte na Covid-19. Výsledek: (téměř) všeobecná panika

Fáze 2: setí plevele a štípání. (březen 2020–prosinec 2020) Uvalování mnoha zbytečných, libertariánských a protiústavních donucovacích opatření. Paralýza obchodu a ekonomiky. Pozorujte většinovou podřízenost a odpor vzpurné menšiny. Stigmatizace povstalců a vytvoření horizontálního rozkolu. Cenzura disidentských vůdců. Trest za neposlušnost. Generalizujte testy PCR. Vytvořte zmatek mezi případy, infikovanými, nemocnými, hospitalizovanými a mrtvými. Diskvalifikujte všechny účinné léčby. Naděje na záchrannou vakcínu. Výsledek: (téměř) všeobecná panika.

Fáze 3: Přinesení přesvědčivého a smrtícího řešení. (prosinec 2020–červen 2021) Nabídněte všem zdarma vakcínu. Příslib ochrany a návratu k normálu. Stanovte si cíl pro imunizaci stáda. Simulujte částečný boom ekonomiky. Zadržování statistik o vedlejších účincích a úmrtích z injekcí. Oznamte vedlejší účinky injekcí jako „přirozené“ účinky viru a nemoci. Znovuzavedení konceptu varianty jako přirozené mutace viru. Odůvodnění pro zachování donucovacích opatření neuplatňováním prahu imunity stáda. Potrestání zdravotníků za nezákonné praktiky péče a léčení. Výsledek: pochybnosti a pocity zrady mezi zastánci očkování, sklíčenost mezi odpůrci.

Fáze 4: Instalace apartheidu a QR kódu. (červen 2021–říjen 2021) Dobrovolně plánujte úzká místa. Vložením očkovacího průkazu (QR kód) odměňte ty, kteří byli očkováni, a potrestejte ty, kteří jsou odolní. Vytvořte apartheid privilegovaných proti ostatním. Odnětí práva na práci nebo studium pro neočkované. Odstoupení od základních služeb pro neočkované osoby. Uvalení testů plateb PCR na neočkované osoby. Výsledek: první fáze digitální kontroly, zbídačení nepřítele

Fáze 5: zavést chaos a stanné právo. (listopad 2021–březen 2022) Využití nedostatku zboží a potravin. Paralyzujte reálnou ekonomiku a zavřete továrny a obchody. Nechte nezaměstnanost explodovat. Podejte třetí dávku vakcíny (stimulant). Začněte zabíjet živé staré muže. Zavést povinné očkování pro všechny. Posílit mýtus o variantách, účinnosti vakcíny a imunitě stáda. Démonizujte ty, kteří jsou proti očkování, a vězte, že jsou zodpovědní za mrtvé. Zatčení opozičních vůdců. Vnucování digitální identity každému (QR kód): rodný list, občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny… Vyhlášení stanného práva k potlačení opozice. Výsledek: Druhá úroveň digitálního ovládání. Zadržení nebo eliminace opozičních aktivistů.

Fáze 6: Zrušení dluhu a dematerializace peněz. (březen 2022–září 2022) Spuštění ekonomického, finančního a burzovního kolapsu, bankrot bank. Ušetřit bankám „ztráty na účtech svých zákazníků“. Aktivujte „Velký reset“. Dematerializovat peníze. Zrušte dluhy a úvěry. Představte digitální portfolio. (Digitální peněženka) Zabavení nemovitostí a pozemků. Zakázat všechny globální drogy. Potvrďte závazek očkovat pololetně nebo ročně. Zavedení přidělování potravin a diety založené na fb Výsledek: Třetí úroveň digitálního ovládání. Rozšíření NOM na celou planetu.

ZDROJ: MIKE YEADON, BÝVALÝ VĚDECKÝ PRACOVNÍK SPOLEČNOSTI PFIZER, TO VE ČTVRTEK ROZESLAL. BLÍŽÍME SE K FÁZI 5 “ (Konec zprávy)

Zde mnozí vidí, že určité kroky byly úspěšně realizovány, takže se může zdát některým z nás, že čas na příchod Krista se odkládá, protože vše jede podle plánu Mike Yedona. Položme si otázku: „Proč tato zpráva právě nyní, proč nebyla informace zveřejněna někdy v době fáze 1 a 2?„. Pokud by to tak mělo skutečně být, musel by Satan informovat skrze své sluhy už v té době. Protože jsem dnes věnoval pozornost Izaiášovým proroctvím, zní mi tato zpráva jako narychlo vypuštěný falešný balónek, aby se naše mysl zaměřila směrem, který má v lidské společnosti rozpoutat odpor a vzedmutí, jenž je součástí skutečných prorokovaných událostí.

Naslouchejme pozorně slovům Izaiáše, které zapsal pro tuto dobu, abychom byli povzbuzeni a porozuměli jsme době ve které žijeme.

Izaiáš 47. kapitola

Sestup a usedni do prachu, panenská dcero Babylóna. Posaď se na zem, kde není trůn, dcero Kaldejců. Vždyť již nezakusíš, aby ti lidé říkali zjemnělá a choulostivá.

Celé lidské dějiny, od doby kdy si lidé zvolili svého prvního krále Nimroda ve městě Babel, kde poté došlo ke zmatení jazyků někdy po roce 2200 př.n.l., bylo zřízeno učení a uctívání, jenž se rozšířilo do celého světa díky tomu, že se rodiny musely rozejít, aby naplnily příkaz, který obdržel Noe, stále žijící jejich praotec. Tyto patriarchální rody si sebou nesly toto učení a ukotvili jej do svých zvyků a tradic. Tak vznikla panenská dcera Babylóna. Její působení je v činnosti až do tohoto dne, ale již brzy nebude královnou. (Srovnej se Zjevením 17. a 18. kapitolou)

Její moc a slávu zajišťoval Satan a jeho démoni tím, že představitelé této duchovní říše smilnili s králi země a ta žena jela na jejich hřbetu a říkala si: „Do jaké míry se sám oslavoval a žil v nestoudném přepychu, do té míry mu dejte trýzeň a truchlení. Vždyť si ve svém srdci stále říká: Sedím jako královna a nejsem vdova a nikdy neuvidím truchlení“ (Zjevení 18:7)

Proč si to říká?

A žena, kterou jsi viděl, znamená velké město, jež má království nad králi země.“ (Zjevení 17:18)

Když v prvním století nastalo odpadnutí mezi prvními Kristovými učedníky, kteří byli zrnem, jak o nich mluvil samotný Jehošua, stalo se toto:

„2Vezmi ruční mlýnek a namel mouku. Odkryj svůj závoj. Svlékni vlající suknici. Odkryj nohu. Překroč řeky.

Jehošua řekl, že se příchod Božího království stane podobným tomuto ději:

Pronesl k nim ještě jiné podobenství: Nebeské království je podobné kvasu, který žena vzala a schovala ve třech velkých mírách mouky, až celé množství zkvasilo.“ (Matouš 13:33)

Až do tohoto dne náboženské domy podléhající této ženě, jejímu kvasu nepochopily, co jim Jehošua sděluje. Ač je v celém Písmu kvas používán jako něco špatného, učinily tyto náboženské domy z tohoto verše požehnání, ač je to prokletí, které se musí celé naplnit. Proto neporozuměli jejich představitelé, že pravé porozumění přichází skrze Izaiáše 47. kapitolu. Proto nemusel Jehošua svým věrným učedníkům toto podobenství vysvětlovat, protože věděli, o které ženě mluví. Proto apoštol pro národy Pavel věděl, že po jeho smrti vstoupí do sborů vlci v beránčím rouchu a odvedou stádo k falešným historkám a naukám, stejně, jako to udělal Talmud skrze učení farizeů.

Objevily se tři díže s moukou v dějinách od roku 33 n.l. až do dnešních dní? Ano. První Nicaiský koncil dokončil práci v první díži. Po smrti Jana Husa, který svým bojem za Pravdu získal na stranu nebeského Otce a Jehošuy mnoho zrna a po jeho smrti díky intrikám opět Babylonská žena semlela zrno na mouku a stvořila druhou díži, do které přesunula ty, jenž jsou označováni jako protestanté a svou činnost v této díži zakončila v roce 1879, kdy se hlavní představitelkou stala její dcera, NÁBOŽENSKÁ ORGANIZACE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, s jejími spisky a naukami Ellen G. White.

Nenaplněná prohlášení o příchodu Krista v této době vedla k tomu, že se tu objevilo poslední zrno, které jediné, stejně jako Kristovi následovníci v prvním století, začalo oznamovat skutečné jméno Stvořitele, JeHoVaH vojsk, aby si jeho jméno v roce1931 dali do svého názvu. Ale žena nelenila a nad jejich učení dosadila své vůdce. Nejprve se jim stal odpadlý ASD Charles Taze Russell, poté Joseph Franklin Rutherford, vykutálený bývalý soudce a právní zástupce korporace Watch Tower Bible and Truck Society, který se po smrti sionisty Russella i se sedmi dalšími pachateli zmocnil korporace a vládl v ní do své smrti do roku 1942.

Protože Daniel předpověděl vznik a dobu, že tato skupina se objeví, mělo zrno velkou Otcovu přízeň a naplnilo toto zrno jeho slova v období od roku 1935 do roku 1945, kdy nastalo jejich velké pronásledování. Nejprve v zemích krále Severu pod taktovkou odpadlé první díže, kterou stejně jako i druhou ovládá Talmud, dnes vedený odpadlou Judou, hnutím Chabad Lubavič a poté i v zemích na 3,5 roku pod vládou krále Jihu a řízená a ovládaná je tato díže Sionisty, potomky Chazarské říše. Proto je tento náboženský dům spojen s pedofilií, stejně jako je takto odhalovaný sionistický satanský kult, také známý jako Deep State. Protože je tu soupeření mezi sionisty a mezi talmudem, stali se mnozí Svědkové Jehovovi pronásledovanými a nenáviděnými i pro ostatní Babylonské domy.

Kvas této poslední díže byl zakončen v roce 1980, kdy byl vyloučen pro Pravdu Raymond Viktor Franz, několikaletý člen vedoucího sboru, jenž odhalil ve své knize KRIZE SVĚDOMÍ (ke stažení zde), co to znamená být veden takzvaným věrným a rozvážným otrokem. Přesto nebeský Otec v této náboženské organizaci ukryl mnohé z těch, kdo nyní svědčí o něm a Kristu podle pravých slov Písma, protože je v tomto odpadlém domě na dnešní službu připravil. V tomto ohledu je důležitá i kniha Hledání křesťanské svobody (ke stažení zde nebo zde) .

„2(b) Odkryj svůj závoj. Svlékni vlající suknici. Odkryj nohu. Překroč řeky.

Proč toto nebeský Otec, JeHoVaH Bůh této ženě říká tato slova? Protože řeka je pramenem moře a moře je duchovně lid celé země, takže řeky jsou zde myšleny ti, co jsou ve vedení náboženských domů, aby je tato žena plně ovládla. Dále ji pak přikazuje:

3Měla bys odkrýt svou nahotu. Také tvou pohanu by mělo být vidět.“ (a)

Proč by měla být její nahota vidět? Aby králům země a obchodníkům bylo jasné, že s nimi uzavře jako prostitutka jakýkoliv obchod, jen aby měla pocit, že je ona královnou, která nezažije žádnou tíseň. Jenže to není z pohledu Stvořitele Pravda.

Vykonám pomstu a nesetkám se s nikým laskavě. 4Je Ten, kdo nás vyplácí. Jehova vojsk je jeho jméno, Svatý Izraele.

Pro její smilstvo, pro její lži a oddanost Satanovi a démonům se sní nesetká a také s nikým, kdo Babylon neopustil, když jej nechal na počátku Cokoliv 19 uzavřít, aby z něj vyšli ti, kdo nechtějí mít podíl na jeho ranách. Protože ten, kdo skutečné vyvolené semeno vyplácí je JeHoVaH vojsk.

5Mlčky usedni a vejdi do tmy, dcero Kaldejců; vždyť znovu nezakusíš, aby tě lidé nazývali Paní mnoha království. 6Rozhořčil jsem se na svůj lid. Znesvětil jsem své dědictví a pak jsem ti je vydal do ruky. Neprojevila jsi jim žádné milosrdenství. Starci jsi velmi ztížila své jho. 7A říkala jsi: Na neurčitý čas se prokážu jako Paní, navždy. Nebrala sis tyto věci k srdci; nepamatovala jsi na ukončení té záležitosti.

Ano, přesně toto udělala tato žena, že organizovala pronásledování těch, kdo neztratili svou první Lásku  Agape, jak to vysvětluje Jehošua ve 2. kapitole knihy Zjevení sboru do Efezu. Jak se to stalo? Tak, že to co milují ti, jenž jsou pod jejím vlivem, milují jen sami sebe a své spoluvěřící a ty kdo milují Pravdu, ty nenávidí. Milují všechny ty demagogie a falešné nauky víc, než svého Stvořitele a nechtějí se nechat jim poučit.

Protože si ta žena myslí, že ji se nic nestane, tak nemyslela na dnešní dobu, kdy přijde její konec. Ale jak říká anděl: „Padl, Velký Babylon padl a bude pít svůj pohár svého smilstva!!!

8A teď slyš, ženo oddaná rozkoši, která sedíš v bezpečí, která si říkáš v srdci: Jsem, a nikdo jiný není. Nebudu sedět jako vdova a nepoznám ztrátu dětí.

Kdo jsou ty její děti? Jsou to ti, kdo jsou drženi v jejich okovech a které neučí tato žena varovným slovům do sboru v Laodicei, kde Kristus říká toto:

Znám tvé skutky, že nejsi ani studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký.16A tak, protože jsi vlažný, a ani horký ani studený, vyvrhnu tě ze svých úst. 17Protože říkáš: Jsem bohatý a získal jsem bohatství a vůbec nic nepotřebuji, ale nevíš, že jsi bídný a politováníhodný a chudý a slepý a nahý, 18radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přečištěné ohněm, abys zbohatl, a bílé svrchní oděvy, aby ses oblékl a aby nevyšla najevo hanba tvé nahoty, a oční mast, kterou by sis vetřel do očí, abys viděl. 19Všechny, k nimž mám náklonnost, kárám a ukázňuji. Proto buď horlivý a čiň pokání20Pohleď, stojím u dveří a klepu. Jestliže někdo slyší můj hlas a otevře dveře, chci vejít do jeho domu a budu s ním večeřet a on se mnou. 21Tomu, kdo zvítězí, chci dopřát, aby se mnou usedl na můj trůn, stejně jako já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. 22Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům.“ (Zjevení 3:16-22)

Jakou horlivost tato žena vyučuje? Buď v mých domech Babylonu. Dbej na to, abys ani jednou nechyběl. Drž se nauk a výroků, které tě učí řeky, mé prameny vod. mé dcery. To Bohu a Kristu stačí. Jde ji o to, aby byly její děti závislé na jejím mléku poznání, ne na přečištěném zlatu ohněm zkoušek a vytrvalosti. Jen aby nikdo Jehošuu neprosil o mast do očí, aby uviděl svůj skutečný stav.

Jenže nebeský Otec jí ty děti vezme v jednom jediném okamžiku, jakmile uvidí vzkříšení olivovníků na vlastní oči, aby poznaly tyto děti, jak byly podvedeny. Proto se stane toto:

9Ale náhle na tebe přijdou ty dvě věci, v jednom dni: ztráta dětí a vdovství. V úplné míře na tebe přijdou pro hojnost tvých kouzel, pro plnou moc tvých zaklínadel – nadmíru. 10A stále jsi důvěřovala ve svou špatnost. Říkala jsi: Nikdo mě nevidí. Tvá moudrost a tvé poznání – to tě odvedlo; a stále si říkáš v srdci: Jsem, a nikdo jiný není. 11A přijde na tebe neštěstí; nebudeš znát proti němu žádné zaklínání. A padne na tebe strast; nebudeš ji schopna odvrátit. A náhle na tebe přijde zkáza, jakou nejsi zvyklá znát.

Už nebude moci zaklínat skrze své nauky nikoho, kdo vidí Pravdu! Vzkříšení oliv bude tak jasné kdo jej provedl, že už nebude nikdo, kdo by ji věřil.

„12Zastav se teď ve svých zaklínadlech a v hojnosti svých kouzel, v nichž ses lopotila od mládí; abys snad dokázala mít prospěch, abys snad mohla postihnout lidi posvátnou úctou. 13Umdlela jsi množstvím svých rádců. Ať nyní povstanou a zachrání tě, ti ctitelé nebes, pozorovatelé hvězd, ti, kteří za novoluní sdělují poznání o věcech, které na tebe přijdou. 14Pohleď, stali se podobnými slámě ze strniště. Jistě je spálí oheň. Neosvobodí svou duši z moci plamene. Nebude žhnout dřevěné uhlí, aby se lidé ohřáli, světlo ohně, před nímž by se posadili. 15Takovými se tobě jistě stanou ti, s nimiž ses od mládí lopotila jako se svými zaklínači. Budou vskutku putovat, každý do svého vlastního kraje. Nebude žádný, kdo by tě zachránil.

Dokonce ji opustí i ti slavní představení, jako je papež, patriarcha, věrný a rozvážný. Prostě všichni. A toto je jeden z nejdůležitějších cílů této doby. Proto se nepovede Satanovi to co si naplánoval. Proč? Protože je psáno:

A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení. 12A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. 13Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.“ (Zjevení 17. kapitola)

Co je to za myšlenku a kdo je k tomu inspiruje?

Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily svou jednu myšlenku tím, že dají své království divokému zvířeti, dokud nebudou dovršena Boží slova. 18A žena, kterou jsi viděl, znamená velké město, jež má království nad králi země.“ (Zjevení 17. kapitola)

Chce tomu Satan zabránit? Chce, ale v tomto je vede nebeský Otec, JeHoVaH vojsk, aby se naplnila slova z Izaiáše 47. kapitoly. Aby se to stalo, poslouchejme dále a nechme se poučit.

Izaiáš 48. kapitola

1Slyšte to, Jákobův dome, vy, kteří se nazýváte Izraelovým jménem a kteří jste vyšli ze samotných judských vod, vy, kteří přísaháte při Jehovově jménu a kteří se dokonce zmiňujete o Bohu Izraele, ne v pravdě a ne ve spravedlnosti.

Ke komu to dnes mluví nebeský Otec? Je to k odpadlé tělesné Judě, k milovníkům Talmudu, kteří se spojili se Satanem a dovolují si přísahat při Jeho jménu. Ale není to v Pravdě a není to ve Spravedlnosti. Proč?

2Vždyť se nazývali jako ti, kteří jsou ze svatého města, a opírali se o Boha Izraele, Jehova vojsk je jeho jméno.“

Protože mají tito farizeové dokonce Judovu krev, takže se hlásí ke Stvořiteli nebe a Země a odkazují se na Jeho výroky, protože si myslí, že patří jim.

3První věci jsem sděloval dokonce od toho času a vycházely z mých vlastních úst a já je dával slyšet. Náhle jsem jednal, a ty věci nastaly. 4Jelikož vím, že jsi tvrdý a že tvá šíje je železná šlacha a tvé čelo je měď, 5také jsem ti to od toho času stále sděloval. Než to mohlo nastat, způsobil jsem, abys to slyšel, abys neřekl: Udělala je má vlastní modla a přikázal je můj vlastní vyřezávaný obraz a můj vlastní litý obraz.“

Co slyšel a co viděl tento odpadlý lid? Že byl Juda pro svou hanebnost zahnán do Babylonu, že mu byl odstraněn chrám, ne jednou, ale dvakrát a stejně se nepokořil. Že dokázal nebeský Otec přesně podle výroku o Kýrovi, který je v předchozích kapitolách splnit své slovo, že Babylon padl během jediné noci 29.10. 539 př.n.l. a že dokázal Judu přivést zpět do Jeruzaléma a dovolil jim postavit druhý chrám.

6Slyšel jsi. Podívej se na to všechno. Co vy, nebudete o tom povídat? Dal jsem ti slyšet nové věci od nynějška, dokonce věci chované v záloze, které jsi neznal. 7Budou stvořeny v přítomném čase, a ne od onoho času, ano věci, které jsi neslyšel dříve než dnes, abys neřekl: Pohleď, už jsem o nich věděl.

Proto vám sděluje nebeský Otec, že to bude právě teď, abyste pochopili, čeho se dopouštíte, abyste nemohli říci, že je znáte. Sami jste mlčeli a neoznamovali jste národům, kým je JeHoVaH Bůh. Skryli jste jeho Svaté jméno Chabade,  Proto se ti stalo toto:

8Navíc, neslyšel jsi ani jsi nevěděl ani se ti od onoho času neotevřelo ucho. Vždyť dobře vím, že jsi zcela jistě stále jednal zrádně a byl jsi nazván přestupníkem od břicha. 

Což nezná nebeský Otec každého člověka? Je mu něco utajeno z našich vlastních hříchů? Není navrácení se zpět o pokání a pláči? Nechce nám projevit nebeský Otec nezaslouženou laskavost?

9Kvůli svému jménu ovládnu svůj hněv a pro svou chválu se vůči tobě zdržím, abys nebyl odříznut.

Bude jednat zrádně nebeský Otec s těmi, kdo mu začnou naslouchat a kdo se k němu vrátí celým srdcem, celou myslí a silou?

10Pohleď, přečistil jsem tě, ale ne v podobě stříbra. Vyvolil jsem tě v tavicí peci trápení. 11Kvůli sobě, kvůli sobě budu jednat, vždyť jak by se mohl někdo nechat znesvětit? A nikomu jinému nedám svou vlastní slávu.

Ti, kdo skutečně znají jméno skutečného Stvořitele, Svatého Izraele, který byl ukryt do mnoha národů, skrze splynutí s původním obyvatelstvem těchto národů, tě duchovní Jákobe povolává zpět.

12Naslouchej mi, Jákobe, a ty, Izraeli, můj povolaný. Já jsem Týž. Jsem první. Navíc, jsem poslední. 13Nadto, má vlastní ruka položila základ země a má vlastní pravice roztáhla nebesa. Volám na ně, aby zůstaly spolu stát. 14Seberte se, všichni, a slyšte. Kdo z nich sdělil tyto věci? Jehova sám si ho zamiloval. Učiní s Babylónem podle svého potěšení a jeho vlastní paže bude na Kaldejcích.

Stejně jako to bylo v těch letech, kdy byl Jákob uvězněn v Babylonu, stejně tak byl uvězněn dnešní Jákob, duchovní Jákob ve Velkém Babylonu a žena z něj učinila svůj lid, bude Otcův hněv a jeho paže na lidu tohoto velkého duchovního města.

15Já – já jsem promluvil. Navíc jsem ho zavolal. Přivedl jsem ho a jeho cesta bude učiněna úspěšnou. 16Přibližte se ke mně. Slyšte to. Od začátku jsem vůbec nemluvil v žádné skrýši. Jsem tam od času, kdy se to stalo. A nyní mě poslal sám Svrchovaný Pán Jehova, dokonce jeho duch. 17Tak řekl Jehova, tvůj Výplatce, Svatý Izraele: Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit.

Neřekl jsem: „Dotazujte se sami nebeského Otce?“. Pokud ano, pak víte kdo mne k této práci povolal. Že nečiním nic sám od sebe, aby to byl Otcův Duch kdo vás povede. Nechme se poučovat, nechme se napravit my, kdo nemilujeme vlastní právo a spravedlnost, abychom šlapali cestou, po které máme chodit!

18Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. 19A tvého potomstva by bylo jako písku a potomků z tvého nitra jako jeho zrnek. Ničí jméno by nebylo odříznuto ani by přede mnou nebylo vyhlazeno.

Co nyní potřebujeme v tomto čase tísně, Velké tísně národů? Potřebujeme být naplněni pokojem, ne pokojem založeným na prostředcích, které má někdo k životu, ale na moudrosti, jenž sestupuje ze shora na Boží lid díky pozornosti Otcově přikázáním, jeho slovům, kterými nás sám chce vyučit. Ne moudrostí Kaldejců, jejich náboženským dogmatům o tom, jak je to super, když nás zabodají genetickou vakcínou, kterou propaguje v tomto odkaze jeden z učitelů odpadlého domu zde. (Od 8 minuty 30 vteřiny)

Odkdy je potřeba vlastnit nějakou značku, abychom se mohli scházet a vzájemně se povzbudit k lásce a znamenitým skutkům. Proto na nás Otec i Jehošua volají:

20Vyjděte z Babylóna! Utečte od Kaldejců. Povídejte o tom dokonce se zvukem radostného volání, způsobte, aby to bylo slyšet. Nechte to dojít na nejzazší konec země. Řekněte: Jehova vyplatil svého sluhu Jákoba21A nedostali žízeň, když je nechal kráčet dokonce zpustošenými místy. Způsobil, aby jim vyprýštila voda ze skály, a pak rozpoltil skálu, aby mohla voda proudit ven.

Ano duchovní Jákobe, volejte a křičte: „Vyjděte z něj, protože jeho zničení se přiblížilo!„. Kéž je vám v tom nápomocen Otcův Duch. Šiřte to mezi národy země. Dejte to na vědomí, co duch říká sborům, aby nikdo nemohl říci: “ Sám jsem nevěděl a sám jsem neslyšel.“. Ať i Chabad naslouchá a roztrhá své oděvy a nasype si na svou hlavu popel. Proč? Protože:

22Není žádný pokoj, řekl Jehova, pro ničemné.

V dalším článku budu pokračovat rozborem Izaiáše, aby ti co mají nebeského Otce na prvním místě spolu s Jehošuou, ke kterému nás Otec přivádí, protože je potřeba oznámit jeho příchod.

Váš a Kristův bratr Igi

 

2 thoughts on “(1. část) Buďte utěšeny národy země, Vy, jenž jste si zamilovali skutečné Právo a Spravedlnost.

Comments are closed.