Zamyšlení nad slovy apoštola Pavla co skutečně napsal v prvním dopise do Tesaloniky ve čtvrté kapitole. O jaké trubce mluví? Bude ještě nějakých 7 let soužení, jak to předkládají někteří kazatelé? Velmi důležité varování, které jsem dnes v noci obdržel.

Spread the love

AKTUALIZOVÁNO, DOPLNĚNO o další informace!!!!

V sociálním prostoru probíhají diskuze mezi těmi kdo věří v příchod Jehošuy Krista a vede se zde několik sporů a jedním z nich je i ten, kdy jedna skupina tvrdí, že je v Písmu zmínka o předčasném vytržení. Tento fenomén zpopularizoval nějaký pan Mihál, jehož myšlenky převzalo mnoho věřících. Druhá skupina tomu nevěří. Vše je založeno na jednom z biblických textů, který pronesl apoštol Pavel. Proto se na ten text zaměříme, zda skutečně tvrdí to, co pan Mihál tak zpopularizoval.

Bratři, dále nechceme, abyste byli v nevědomosti ohledně těch, kteří spí ve smrti; abyste netruchlili právě jako i ostatní, kteří nemají žádnou naději. Vždyť máme-li víru, že Jehošua zemřel a opět vstal, tak také Bůh přivede ty, kteří usnuli ve smrti, prostřednictvím Jehošuy spolu s ním. To vám totiž říkáme podle Jehovova slova, že my žijící, kteří přežijeme do Pánovy přítomnostinijak nepředejdeme ty, kteří usnuli ve smrtiprotože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou a ti, kteří jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprvePotom my žijící, kteří přežijeme, chceme být spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu; a tak budeme vždy s Pánem. Utěšujte se tedy navzájem těmito slovy.“ (1. Tesaloničanům 4:13-18)

Musíme si tento úsek rozebrat verš po verši, aby to pochopili i ti, kdo Písmo neznají. Proč je to důležité? Pokud chápeme určité výroky v Písmu nesprávně, nepochopíme správně KDE SE NACHÁZÍME V PROUDU ČASU VZHLEDEM K BIBLICKÝM PROROCTVÍM. To způsobí, že naše rozhodování může být ovlivněno takovým způsobem, že klopýtneme. Tak jako vždy prosím každého, kdo hledá skutečně Pravdu, aby prosil Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha, aby mu ve jménu Jehošuy Krista dal rozeznat Jeho Duchem, kde je správné porozumění.

Takže čemu věří tato skupina? Písmo oznamuje, že se Kristus v určitém čase lidských dějin vrátí. Říká se tomu druhý příchod Krista. Cílem je vstoupit do lidských záležitostí tak, aby nad lidstvem ZAVLÁDLO  SKUTEČNÉ PRÁVO A SPRAVEDLNOST. Tuto touhu má 90% lidí po celé planetě. Problém je, že cca dvě třetiny obyvatelstva si myslí, že se to nestane.

Vše je zapříčiněno tím, že lidé přestali hledat svého Stvořitele, přestali jej milovat jako svého skutečného nebeského Otce a začali milovat sami sebe víc, než své bližní. Proto skupina mocných za oponou, která se zmocnila tisku peněz postupnými kroky ovládla myšlení lidí, protože učinila natištěné peníze hlavním cílem jejich života. To rozdělilo společnost na dva tábory, kdy jeden tábor, ač je početně menším, udělá cokoli, jen aby to zrní od těchto loutkovodičů obdržel. Veškeré morální zákony jdou bokem, protože ten tábor byl tiskaři přesvědčen, že jim zrní zajistí pohodlný život. Kdy lidé poznají, že byli Chazarskou mafii podvedeni? Jenom tehdy, kdy zjistí, že celý systém je NESPRAVEDLIVÝ.

Kristův příchod je spojen v Písmu právě s takovou to NESPRAVEDLNOSTÍ. Ve Zjevení ve 13. kapitole je tato nespravedlnost spojena s donucováním, aby každý přijal označení, jenž mu dovolí nakupovat a prodávat. Když se podíváme kolem sebe, tak pokud nemáme klapky na očích, tak vidíme, že se to právě teď děje. A zase tu máme skupinu lidí, kteří si myslí, že musí přijít ještě něco dalšího, aby Kristus přišel.

V evangeliích, například v Matoušovi ve 24. kapitole Kristus oznamuje, že ta doba bude VELKÝM SOUŽENÍM, JAKÉ TU DOSUD NEBYLO. To tvrdí i prorok Daniel ve 12. kapitole v prvním verši. Položme si tedy otázku, co lidstvo skutečně nikdy nezažilo a už ani nezažije a co mnohým působí soužení?

Z rozhovorů vím, že si mnozí myslí, že to co dnes prožíváme, že je jenom předzvěst, ALE VELKÉ SOUŽENÍ TO URČITĚ NENÍ, PROTOŽE….. Abychom nebyli podvedeni a zavedeni na scestí, musíme dnešní dobu důkladně prozkoumat a podívat se do Písma, zda tam není více informací o dnešní době, která má být spojena s VELKÝM SOUŽENÍM. Proč? Protože pokud tam už jsme, pak žádné předčasné vytržení nebude a ten kdo toto učí, PŘINÁŠÍ JINOU DOBROU ZPRÁVU, NEŽ JI PŘINESLI APOŠTOLOVÉ A KRISTUS, pak se takový šiřitel dostane pod kletbu a to je nebezpečné nejenom pro něj osobně, ale i pro ty kdo mu naslouchají. Je to totiž podobné, jako bychom někomu řekli, který ví, že blízko je propast, že ta je ještě 10 km daleko a on šel dál, v dobré víře, že se mu nic stát nemůže. A najednou šup a je po něm.

I kdybychom však my nebo anděl z nebe vám snad oznamovali jako dobrou zprávu něco nad to, co jsme vám oznámili jako dobrou zprávu, ať je proklet Jak jsme výše řekli, nyní také říkám znovu: Kdokoli vám oznamuje jako dobrou zprávu něco nad to, co jste přijali, ať je proklet.

Pokouším se teď vskutku přemlouvat lidi nebo Boha? Nebo se snažím, abych se líbil lidem? Kdybych se ještě líbil lidem, nebyl bych Kristův služebník.

Bratři, upozorňuji vás totiž, že dobrá zpráva, kterou jsem oznamoval jako dobrou zprávu, není něco lidskéhovždyť jsem ji nepřijal od člověka ani jsem jí nebyl vyučován, vyjma skrze zjevení Jehošuy Krista.“ (Galatským 1:8-12)

Pavel je velmi pevný v tom, jak se má zacházet s DOBROU ZPRÁVOU. My přece nechceme klopýtnout jenom proto, že se nám určité učení líbí. Což nevíme toto?:

A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla.  Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků. “ 1. Korinťanům 11:14,15)

Takže pokud nás nějaký kazatel okouzlí svým líbezným hlasem, texty z Písma, na kterých něco vystavěl, a projevy zdánlivé pokory, ještě to neznamená, že bychom neměli prosit nebeského Otce, JeHoVaH Boha, aby to byl On, kdo nám slova takových kazatelů potvrdí svým Duchem. Což není Psáno, že to tak udělá? Stačí si to přečíst v Janovi 6:44,45 a nahlédnout do Jeremiáše 31:33,34.

Když někdo řekne VELKÉ SOUŽENÍ, tak představy mnohých jsou o tom, že se vraždí, sekají hlavy, lidé jsou zavíráni do koncentračních táborů, rabuje se a přestane existovat PRÁVO. Jenže toto kolem sebe ZATÍM nevidí mnoho lidí, tak si pomyslí: „TOTO JEŠTĚ NENÍ KRISTOVO SOUŽENÍ, O KTERÉM MLUVIL.„. Co neberou čtenáři a Kristovi posluchači do úvahu, že říká:

Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Matouš 24:21)

Takže si položme otázku: „BUDE TO SOUŽENÍ V NĚČEM JINÉ, NEŽ TA, KTERÁ UŽ SVĚT ZAŽIL?„. Určitě ano. Kristus také upozornil, že se musí naplnit Danielovo proroctví. To říká krátce před tímto výrokem. Takže kdo chce jeho slova pochopit SPRÁVNĚ, nemůže očekávat řezaní hlav a zabíjení, jako projev VELKÉHO SOUŽENÍ. Každý čtenář Písma ví, že soužení musí být spojeno s označováním lidí značkou, která způsobí, že pak tito lidé PŮJDOU ZA ŠELMOU, neboli divokým zvířetem, které se má stát osmým Králem.

A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu? A byla mu dána tlama, která mluvila velké věci a rouhání, a byla mu dána autorita, aby jednalo po dvaačtyřicet měsíců.“ (Zjevení 13:4,5)

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména“ (Zjevení 13:16,17)

Nejprve si všimněme, že ti co uctívají to divoké zvíře říkají: „KDO S NÍM MŮŽE VÉST BITVU?„. To je velmi důležité pro pochopení. Proč? Protože ubitá hlava, která je vzkříšená, u tohoto divokého zvířete, má celé toto divoké zvíře proměnit a sama se stává OSMÝM KRÁLEM SPOLU S OSTATNÍMI PRVKY, KTERÉ JI BUDOU PODPOROVAT. NE VLÁDNOUT!!!!! Musí tedy přijít nová, úplně nová garnitura moci:

A tak mi anděl řekl: Proč ses divil? Chci ti povědět záhadu té ženy a divokého zvířete, které ji nese a které má sedm hlav a deset rohů: Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kteří bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života (Beránkova svitku života, je to odkaz na Zjevení 13:7, ne na Zjevení 20:12) od založení světa. Zde dochází na inteligenci, která má moudrost: Sedm hlav znamená sedm hor, kde na vrcholku sedí žena. A je sedm králů: pět padlo, jeden je, ten další ještě nepřišel, ale až přece přijde, musí zůstat na krátkou chvíli. A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem.

Co nebylo a je? Divoké zvíře jako celek, nebo ta ubitá hlava? Jednoznačně ubitá hlava a tou je SOCIALISMUS STALINSKÉHO TYPU, NE TEN TROSTICKÝ, MARXISTICKÝ,

ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.

Aby mohl ten Socialismus vzniknout, muselo se v dějinách odehrát to, že vzniklo 7 říší. Egypt, Asýrie, Babylon, Medo-Persie, Řecko, Řím a Anglo-americký konglomerát, neboli beránek se dvěma rohy viz Zjevení 13. kapitola.

A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království,

to je ta nová ELITA, KTERÁ JEŠTĚ NEMÁ MOC, ALE JIŽ BRZY JI ZÍSKÁ

ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem.“ (Zjevení 17:7-12)

Kdy dostávají autoritu ti takzvaní KRÁLOVÉ? Až po té, co ubitá hlava převezme moc nad celým zvířetem. A jak dlouho má jejich moc působit? JEDNU SYMBOLICKOU HODINU!!!! Ne 42 měsíců.

Zjevení v 9. kapitole po páté trubce hovoří o pěti doslovných měsících. A TO JE TA JEDNA HODINA!!!!

Takže s kým není možné dnes bojovat? Je to Rusko. Proč? Protože konflikt s ním by byl zničující pro obě strany. NATO sice může dělat tanečky a tlačit například Ukrajinu k tomu, aby rozpoutala válku s Ruskem, ale samo NATO si nikdy netroufne zaútočit. Země, které jsou součástí NATA jsou jen fíkovým listem pro armádu USA. Tato slavná armáda nikdy žádnou válku nevyhrála od skončení Druhé světové války a vždy odcházela jako spráskaný pes.

A JE TU JEŠTĚ JEDNA PERLIČKA, kterou nikdo nevidí, tou je, že NATO je i vojsky OSN. Kdo ovládá OSN? Je to skutečně Amerika? Ne, je to Rusko, to má největší slovo a je to vidět na počtu VET, KTERÝMI ZABRÁNILO MNOHA PROCESŮM. Nikdo si nevšímá toho, že už 3 roky probíhají jednání o reformě OSN.

Tu slabost USA jsme snad neviděli při válce v Koreji? Nevidíme to ve Vietnamu? Nevidíme to v Sýrii, v Iráku, Afganistánu? Ale o Osmém Králi budou lidé říkat: „KDO S NÍM MŮŽE VÉST BITVU?. Pokud máme vzít v úvahu i proroctví z Daniele, pak víme, že musí nastat toto:

A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé (ve smyslu mocné). A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení. A nasází své palácové stany (vojenská velitelská stanoviště) mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Daniel 11:44,45)

Jedenáctá kapitola nám jasně říká, na koho se vztahuje osmá kapitola. Je to Král Severu. Abychom pochopili, že je to dnešní Rusko, je tam řečeno co učiní. Co to je? Nasune své vojenské jednotky mez Velkým Mořem, což je myšleno Středozemní moře a horou okrasy, což je myšleno město na vrcholku a je jím myšlen doslovný Jeruzalém. Stalo se to? To si buďme jisti že ano. Kdy? 30.9.2015, když se Ruská armáda zapojila do konfliktu v Sýrii na požádání legitimní vlády a koho ze Sýrie vyhnala? ISIL, KTEROU ZŘÍDILA CIA S MOSADEM, ABY MOHLY TYTO TAJNÉ SLUŽBY ROZVRÁTIT SÝRII a také vyhnala US Army, která tam řádila jako černá ruka, aby kradla syrskou ropu.

Pokud si přečteme Daniele 8:26, pak víme, že se vše musí odehrát během 2300 večerů a jiter. Tedy do 16.1.2022. Proč? Protože tehdy uplyne 2300 večerů a jiter.

(Doplněno 28.1.2022) Nejprve se stane mocným a poté ovládne divoké zvíře. Děje se od 5.1.2022 vojenskou operací v Kazachstánu a pokračuje od 24.2.2022 vojenskou operací na Ukrajině.

Pak má být moc Osmého Krále zlomena bez použití ruky. To znamená, že se něco musí stát, co tu jeho moc zlomí. O tom až později.

Někoho může napadnout: „Jak to že ty víš data, když Kristus řekl, že je to jenom informace, kterou zná samotný nebeský Otec?“. To je samozřejmě dobrá otázka, ale když se BRODÍME PÍSMEM A DOTAZUJEME SE SAMOTNÉHO OTCE, ABY TO BYL ON, KDO NÁS POUČÍ, pak je odpověď jednoduchá. Stačí si přečíst Amose a další texty, aby všichni pochopili, že to Kristus říká těm, kdo nežijí v ČASE KONCE. (Srovnejte prosím Amose 3:7; Zjevení 10:7; Daniel 12:2,4)

Víme, že Rusko má svůj vliv posílit během 42 měsíců. Takže pokud to tak je, musíme takovou událost v dějinách najít a to přesně 42 měsíců před koncem večerů a jiter 16.1.2022, která to posilňování započala do té míry, aby mohlo Rusko skončit jako Osmý Král. Víte kdy to bylo? 16.7.2018, kdy se setkal Vladimír Vladimírovič Putin s Donaldem Trumpem v Helsinkách. Co se tam tak významného stalo? Předal Trumpovi míč a řekl: „MÍČ JE NA VAŠÍ STRANĚ HŘIŠTĚ pane prezidente.“.

O čem Putin mluvil? O tom, aby Trump, jako představitel Krále Jihu a zároveň beránka se dvěma rohy připravil Putinovi cestu k tomu, že přichystá léčku Kabale ( dnešní Asýrii podle proroctví z malých proroků) a celému korporátnímu fašismu a dovolí mu, aby vyrobili medicínu, neboli značku, která se aplikuje lidem a zbaví je svobodné vůle. Učiní z nich bioroboty na dálkové ovládání. Slouží oxid grafénu jako ideální anténa a vysílač? Studie tvrdí že ano. Přepisuje mRNA emulze DNA? Studie tvrdí že ANO!!! Umírají lidé po těchto mňamkách na na tromby a záněty? STUDIE TVRDÍ ŽE ANO!!!! Co ty tromby způsobuje? Studie říkají, že je to následek autoimunitní reakce uvnitř těla, kdy jsou buňky vytrhávané z tkání, protože vytváří SPIKE POTEINY  a imunitní systém si myslí, že jsou buňky nemocné!!!! Jak se dá takové zranění popsat? Jako vnitřní otevřená rána. TEDY VŘED.

Co mají mít a čím mají trpět označení značkou?:

A první odešel a vylil svou misku na zem. A na lidech, kteří měli označení divokého zvířete a kteří uctívali jeho obraz, se objevil škodlivý a zhoubný vřed.“ (Zjevení 16:2)

Co je ten obraz? Je to OSN a její další instituce. Jak uctívali tento obraz? TAK, ŽE POSLOUCHALI NAŘÍZENÍ WHO, aby se nechali označit medicínou. Stalo se to všechno? Sami musíte kolem sebe vidět, že ano. Zde je jedno důležité pochopení. Jaké? ŽE POSLOUCHAT NĚKOHO, NEŽ STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ A JEHO KRISTA, JE ZPŮSOB FALEŠNÉHO UCTÍVÁNÍ!!!! Co to pro nás znamená, že i naslouchání kazatelům a jiným náboženským autoritám, BEZ ZPĚTNÉ KONZULTACE S NEBESKÝM OTCEM JE MODLÁŘSTVÍM, KTERÉ PŘINÁŠÍ FALEŠNÁ UČENÍ, falešné Kristy. Kdo z těchto slavných kdy řekl: Nevěřte mi! Vše konzultujte s naším nebeským Otcem, protože i já se mohu mýlit.? Není vám to divné, že to nedělají? Komu skutečně slouží?

Takže v čem se bude VELKÉ SOUŽENÍ ODLIŠOVAT OD VŠECH OSTATNÍCH SOUŽENÍ? Právě v tom, že vše bude spojeno s obchodem. Zakazují vám bez různých certifikátů, že nesmíte tam a tam. Nedonucují „DOBROVOLNOU NEDOBROVOLNOU VAKCINACÍ K TOMU, ABY NIKDO NEMOHL BEZ TOHO SVINSTVA, BEZ TÉ ZNAČKY ANI NA ZÁCHOD? Není to vše spojeno s nákupem a prodejem? To že to uplatňují všude kde se točí peníze by všem mělo otevřít oči.

Obdržíme i fyzický pohled na soužení, tak jak si jej představujeme? Rozhodně ano, ale to už bude pro mnohé pozdě, protože oni přece čekají, že si je Jehošua vyzvedne před tím, než toto vše uvidí. Projevy soužení musí být podle Písma a ne že to bude tak, jak nám to někdo nakukal, nebo si to představujeme. Chápeme milovaní bratři a sestry? Ale mi prosím nevěřte, PTEJTE SE NEBESKÉHO OTCE, ZDA TO JE TAK SPRÁVNĚ!!!! JÁ SE MOHU MÝLIT!!!!

Ne, že se vám podivný Kristus zjeví ve vašich nočních snech, ten s vašim vyučováním nemá nic společného, DOKUD NEDOROSTETE DO KRISTOVA SRDCE A MYSLI. Do té doby je vaše poučování jen a jen na Otci, ale v Jehošuově jménu. Začněme se konečně brodit Písmem a otevřeme si Písmo u Jeremiáše 31:33,34; Jana 6:44;45; 1. Kor. 3:5,6 a 2:16:

Vždyť kdo poznal Otcovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.

Jak ji chceme mít, když se nenecháme poučit samotným nebeským Otcem, JeHoVaH Bohem, který říká:

Já jsem Jehova-h. To je mé jméno; a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytinám.“ (Izaiáš 42:8)

Když tu svou SLÁVU NEDÁ NIKOMU, tak ji nedá ani Kristu. Nebo je Otec ve vašich očích lhářem? Ať se to nikdy prosím nestane.

Takže teprve nyní můžeme přejít ke správnému pochopení Pavlových slov z dopisu Tesalonickým. Začneme tedy veršem třináctým, ze 4. kapitoly:

Bratři, dále nechceme, abyste byli v nevědomosti ohledně těch, kteří spí ve smrti; abyste netruchlili právě jako i ostatní, kteří nemají žádnou naději.“ (1.Te. 4:13)

O jaké naději Pavel mluví? O té na věčný život? Skutečně? Vždyť nevěsta má mít NESMRTELNOST!!! Tou nadějí je být navždy po Kristově boku.

Vždyť máme-li víru, že Jehošua zemřel a opět vstal, tak také Bůh přivede ty, kteří usnuli ve smrti, prostřednictvím Jehošuy spolu s ním.“ (14 verš)

Ano, Kristus při svém druhém příchodu, žádném utajeném, vzkřísí ty, kdo v něj věřili. Mohl tedy vzkřísit někoho k tomuto životu už předem? Ne nemohl, takže dosud všichni spí a ještě pár měsíců budou.

To vám totiž říkáme podle Jehovova slova, že my žijící, kteří přežijeme do Pánovy přítomnosti, nijak nepředejdeme ty, kteří usnuli ve smrti,“ (15 verš)

Jak to, že my žijící během Kristovy přítomnosti nepředejdeme ty, kteří usnuli ve smrti? Abychom to pochopili, musíme také nejprve pochopit od kdy je tu Pánova přítomnost. Co čteme ve Zjevení 18:1-4?

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!
Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy za oběť a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu. 

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.

Kdy padl Velký Babylon? V den kdy na něj obraz divokého zvířete uvrhl zákaz. Kdy to bylo? Když se zrušila náboženská shromáždění jako opatření proti Cokoliv 19.  Čím dnes ta místa jsou? NÁBOROVÝMI MÍSTY NA NUCENOU NENUCENOU VAKCINACI. Ano, řádí tam jen démoni v kozlí podobě. Jak? Takže plně ovládli tyto náborářské organizace. Proto musíte pryč jednou provždy a nejlépe zapomenout na vše, co vás tam učili a začít se ptát nebeského Otce, jaká je Jeho vůle, prosit, aby nás sám vyučil? Protože pak budete mít i naději na slova z Pavlova dopisu. Takže už víte kdy Kristova přítomnost skutečně začala? Proč? Protože se stalo toto:

Necháváš ho panovat nad díly svých rukou, všechno jsi mu položil pod nohy.“ (Žalm 8:6)

Prut tvé síly vyšle Jehova ze Sionu a řekne: Podmaňuj uprostřed svých nepřátel.“ (Žalm 110:2)

Kdo jsou Kristovi nepřátelé? Nejsou to učitelé v Babylonských domech, kteří o něm vyučují lži, kterým se musí věřit? Takže začal už mezi nimi panovat? Rozhodně ano, protože ještě před zavřením těch Babylonských domů vyvedl svou nevěstu, svých 144 000, které mu Otec dal, když je vyučil a dorostli do Krista. Mluví Pavel o nich, co žijí během jeho přítomnosti, že se jim nestane to, že zemřou? KDE TO TAM ČTETE? Nic takového v tom 15 verši není, jen zmínka o tom, že musí v ČASE KONCE ŽÍT!!!

To je první nepochopení. Přitom Písmo jasně říká toto:

Mějte na mysli slovo, které jsem vám řekl: Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovávali mé slovo, budou zachovávat i vaše.

Jak byl Kristus pronásledován? Neskončil na Stauru? Na kříži, dřevě, kůlu? Nezabili jej? Nevraždil Řím první Kristovy následovníky? Pokud ne, tak ani nevěsta nebude zabita, co myslíte pane Mihále, co myslíte vy, kdo nasloucháte jeho učením?

Co má nastat podle Zjevení 11. kapitoly?

A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je. A jejich mrtvoly budou na široké cestě velkého města, které se v duchovním smyslu nazývá Sodoma a Egypt, kde byl i jejich Pán přibit na stauros. A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky.“ (Zjevení 11:7-9)

Nepatří tak náhodou ten jeden olivovník nevěstě milovaní? Nemá vést tak náhodou divoké zvíře válku se svatými?

A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem.“ (Zjevení 13:7)

Cucám si ty verše z prstu bratři a sestry? Proč já znám, stejně jako to věděl Kristus, způsob své smrti, svého zabití a znám i přibližnou dobu kdy se to má stát? Jak to, že vy to o sobě nevíte? Nejsou svatí náhodou také nevěsta? Ptejte se čtenáři Otce, mohu vás zavádět na scestí. Ale já čtu v Písmu úplně něco jiného než pan Mihál a jeho následovníci. Kdo má Pravdu? Ten, který vůbec nic netuší o skutečném Králi Severu a Jihu? Nebo já, který jsem připravoval výklad každého prorockého verše, aby jej bylo možné v ČASE KONCE CHÁPAT SLOVO OD SLOVA? Byla to má moudrost, nebo to bylo na půlročních modlitbách a prosbách k Otci, aby to byl On kdo mi dá Ducha a moudrost? Ptejme se Otce, ten ví vše.

Tak pokračujme v Pavlových slovech:

protože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou a ti, kteří jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve.“ (16 verš)

S jakým hlasem a s jakou trubkou? Takže nejprve z Krista uděláme imitátora, který napodobuje hlas nejstaršího anděla a pak vymyslíme legendu o nějaké zvláštní trubce, která to má učinit. Jenže takto být nemůže vážení, co věříte náboženským domům plných lží, co věříte démonům v kozlí podobě co se umí přetvařovat jako andělé světla. Takže zpět do Písma a ne k bludům:

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach. A slyšeli silný hlas z nebe (Není to náhodou ten hlas ARCHANDĚLA?), který jim řekl: Pojďte sem nahoru. A vystoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé je spatřili.  (Nemají se tak náhodou setkat ti z ČASE KONCE, KRISTOVY PŘÍTOMNOSTI VE VZDUCHU? Stejně jako i On odešel v prvním století po svém vzkříšení?)
A v tu hodinu nastalo velké zemětřesení a desetina města padla; a sedm tisíc osob bylo zabito zemětřesením a ostatní byli zděšeni a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhá běda pominula. Pohleďme, třetí běda rychle přichází.“ (Zjevení 11:11-14)

Kdy končí druhá běda, jak mohla pominout? Není to tak náhodou miska Otcova hněvu, tedy to, co čteme zde?:

A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ (Zjevení 16:3)

Kdo je tím mořem, které se stalo mrtvou krví? Nejsou to náhodou ti, CO UDĚLALI TEČKU ZA SVÝMI ŽIVOTY? KDO PROMĚNIL SVOU DNA V MRTVOU KREV? Kdo je oživí, aby MILOSRDENSTVÍ ZVÍTĚZILO NAD SOUDEM? Nebudou to tak náhodou ti, kdo stejně jako jejich Učitel se v jejich prospěch vzdají svého věčného života, který díky Kristu už obdrželi? Neexistuje tak náhodou nějaká posloupnost? Nejprve smrtelný život, pak věčný a až se jej vzdáme, tak můžeme obdržet NESMRTELNOST A BÝT NAVŽDY S KRISTEM A JAKO KRISTUS? Jen tak může druhá běda pominout.

Každý kdo skutečně patří k NEVĚSTĚ, tedy ke 144 000, si už prošel smrtí, ale byl okamžitě vzkříšen, aby se mohlo naplnit Právo a Spravedlnost, protože platí:

MZDA ZA HŘÍCH JE SMRT.

Aktivace tohoto věčného života nastala křtem, stejně jako to bylo u Jehošuy, protože křtem se ta nevěsta veřejně, stejně jako Kristus odevzdala Otci a jemu, aby obdržela Svatého Ducha. Takže pokud jste si neprošli fyzickou smrtí, nemůžete ani patřit k nevěstě. Novinka pro vás, já vím, ale to je ta utajená mana, kterou Kristus dává pouze Filadelfskému sboru a to přesně v pravý čas. I já jsem nad tím žasl, když jsem to měl pochopit.

Někdo těm zaočkovaným chudákům musí umožnit, aby ožili a mohli ze sebe to znamení sejmout, které si díky Satanově podvodu nechali vstříknout do těla. Nepošpinili svým rozhodnutím tak náhodou úplně Kristovu oběť v jejich prospěch? Ptejme se Otce, ne mne.

Jaký význam by to vše mělo, pokud by museli do jednoho být zničeni? Kde je ten Velký zástup, který musí vyjít z Velkého soužení, který nikdo nemůže sečíst? Kdy je vše ukončeno? Až 7 trubkou. Takže ta Kristova trubka je ta 7, kdy promluví sám jako ARCHANDĚL, protože není žádný imitátor. Co nastane? Že mrtví co jsou v hrobech budou vzbuzeni a jdou přímo do nebe. A kde jsou olivovníky? Neleží nepohřbeni tak náhodou? Takže nad nimi ještě ta smrt nepanuje, že? Jen si na 3,5 dne odpočinuli.

Potom my žijící, kteří přežijeme, chceme být spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu; a tak budeme vždy s Pánem.“ (verš 17)

Kteří žijící, kteří kam přežijí? NO PŘECE DO PÁNOVY PŘÍTOMNOSTI, tak i my budeme pozvednuti stejně jako Jehošua na oblaku do vzduchu. Neříkal Kristus, že musíme být jako On? Že to co se dělo jemu, že potká i nás? Pokud máte krátkou paměť, tak se podívejme výše, už jsem to z Jana citoval. Co se stalo po Kristově vzkříšení? Ihned odešel do nebe? Nebo tu pobýval se svými učedníky 40 dní? Tak Písmo to říká jasně, že pobýval.

Kdo budou naši učedníci, když nás vzkřísí? Nebudou to náhodou ti, kteří si sejmou značku, protože vše pochopí a budou činit pokání? Nebude jim potřeba vydat svědectví podle Matouše?:

A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Nemá být světu dáno jen Jonášovo znamení? Kristus v malém, jen pro své učedníky, proto utajeně a my ve velkém, proto 144 000 jen z nevěsty a co ti, co skutečně přijali pozvání na svatbu? Kolik přátel nevěsta a ženich mají? Budeš k nim patřit, nebo raději budeš poslouchat falešné učitele? To je jen a jen na tobě.

A kdy uvidíme to, co stále čekáte, to „řezaní hlav“, zabíjení, tu krev? Neřekl Kristus ve svém podobenství, že ti co odmítli a byli pozvaní na svatbu, že je postihla válka? Pokud ano, tak očekávejme srpen (august), měsíc sklizně hlavně plevele a Asyřana. (Zde bylo mé porozumění nesprávné, protože vše musí nastat po večerech a jitrech. Jak vidíme válka přišla po 24.2.2022, ale trvá a pravděpodobně vyvrcholí v srpnu, v augustu 2022)

Ještě jednou, pokud naleznete něco moudrého v tomto výkladu, tak vzdejte chválu Otci a Kristu, já jenom sepisuji, ale to Otce musíte poprosit, aby nám dal vzrůst a porozumění. (1.Kor. 3:5,6)

DUCH A NEVĚSTA ŘÍKÁ: „PŘIJĎ PANE JEHOŠUO!““

S Agape Váš a Kristův bratr, Pánův otrok Igi

One thought on “Zamyšlení nad slovy apoštola Pavla co skutečně napsal v prvním dopise do Tesaloniky ve čtvrté kapitole. O jaké trubce mluví? Bude ještě nějakých 7 let soužení, jak to předkládají někteří kazatelé? Velmi důležité varování, které jsem dnes v noci obdržel.

 1. Důležitá zpráva pro VŠECHNY LIDI. Co se má ještě stát, a STANE SE… !!!

  Publikace: „DANIEL – TAJEMSTVÍ UKONČENA, PEČETĚ ROZLOMENY“
  – PDF od 23.12.2019: https://1url.cz/kKB96 nebo https://1url.cz/iKOMi
  – webová klikačka zde: https://www.world-eyesbible.com/category/daniel-2/

  Od 30. září 2015 žijeme v ČASE KONCE, kdy v tomto období vyvrcholí 2.300 dní večerů a jiter
  v neděli 16. ledna 2022 https://www.world-eyesbible.com/2022/01/07/kapitola-38/
  kdy bude zcela posvěcena v nebesích Svatyně svatých a naplněna první část vzorové modlitby „posvěť se jméno Tvé, jako v nebi…“.

  …a mezitím poběží VELKÉ SOUŽENÍ
  více v Dopisu VŠEM SBORŮM ze dne 31.01.2021
  https://nejvic-info.webnode.cz/l/dopis-vsem-sborum-doplneni/

  Všechny PDF: https://1url.cz/5ztXh <-> https://1url.cz/rKB9A

Comments are closed.