Všem kdo o mne klopýtají.

Spread the love

Drazí čtenáři, zvláště vy, kdo toužíte porozumět Právu a Spravedlnosti spolu s Milosrdenstvím našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha a jeho Syna Jehošuy. Píši tyto řádky 20.4.2021 od 14. hodin. Proč vám sděluji čas?

Je to proto, abyste porozuměli tomu, že své myšlenky formuluji před projevem Vladimíra Vladimíroviče Putina, který má změnit VŠE! Mohu se jenom domnívat co zazní v jeho prohlášení. Co díky proběhnuvších událostí očekávám?

Prosím, abyste pochopili, že to co nyní píši, je vyjádření člověka a zda v těchto slovech bude možné odhalit víc, než lidskou moudrost, to ať se stane ke chvále toho, kdo mne STVOŘIL VLŮNĚ MÉ MAMINKY a také toho, kdo mne povolal k tomu, abych změnil svůj pohled na svět, který jsem měl podle lidské moudrosti, ale té, jenž sestupuje ze shora, Jehošuy Krista.

Vždy jsem si přál a platí to i nyní, abyste nikdo nešli za mnou, smrtelným člověkem, ale v prvé řadě prosili Otce o vedení a moudrost prostřednictvím Jeho Božího ducha ve jménu Krále, Krista.

Mnozí jste na základě mých článků a rozborů a vzájemných rozhovorů uvěřili tomu, že dnes uvidíte na vlastní oči naplnění první trubky. NEJSEM POKRYTEC, ABYCH TVRDIL, ŽE I JÁ JSEM SI TOTO NEMYSLEL. LHAL BYCH SÁM SOBĚ A HLAVNĚ OTCI, PŘED KTERÝM NENÍ UKRYTA ŽÁDNÁ MÁ MYŠLENKA! Ač ještě v USA tento den neskončil, přesto vše vypadá tak, že to bylo více mé osobní přání, než Otcovo vedení, které mne vedlo k tomu, abych takto mnohé varoval. POKUD TO TAKTO BYLO, ČI JE, NEJSEM HODEN TOHO, ABYCH DÁLE MLUVIL, ČI PSAL O SKRYTÝCH UTAJOVANÝCH VĚCECH, JENŽ PROBÍHAJÍ SKRYTĚ ZA OPONOU, NATOŽ V OTCOVĚ ČI JEHOŠUOVĚ JMÉNU. Svou chybu jsem vyznal nejenom v modlitbě, ale vyznávám ji i před vámi, protože já jsem nic, jen prach na misce Otcových vah. Přijímám tedy plně vlastní odpovědnost před zraky našeho Boha a Stvořitele a uvědomuji si plně všechny následky. Ať mne tedy soudí Otec a vám se tímto omlouvám, pokud jsem způsobil vlastní nerozvážností vaše klopýtání.

Posledních pět dní prosím Otce, aby mi dal svou moudrost a velmi nad vším přemýšlím s modlitbou v srdci, přesto mi přestal Otec odpovídat, což mne vede k tomu, abych vše analyzoval i vzhledem k vám, neboť jsem před vašima očima vyrostl do role učitele. Tedy toho, kdo musí být posuzován mnohem přísněji a musí být příkladem i tehdy, kdy se dopustí hříchu a ten si uvědomí a musí být schopen bez vytáček jej sdělit. Nejste mé ovečky, ale ovečky toho, kdo vás povolal k věčnému životu. Nemohu se tedy vymlouvat a tak ztratit byť jednu z vás.

Ač je to promne bolestivé v tom, že jsem se prokázal jako nevěrný, přesto mne to v jedné věci naplňuje radostí V čem? ŽE NĚKTEŘÍ Z VÁS NA MÉM SELHÁNÍ POCHOPÍ, JAK DŮLEŽITÉ JE, ABY VŠE KONZULTOVALI S NAŠÍM NEBESKÝM OTCEM V JEHOŠUOVĚ JMÉNU! Pokud je to tak, pak ať selžu raději 100x a jsem to já, kdo bude muset učinit takové vyznání, protože se mnozí ještě více přiblíží k Otci a bude jim dovoleno dorůst do mysli a srdce Jehošuy Krista.

Ať jsem to raději já, kdo se prokazuje lhářem, ale náš nebeský Otec jako ten, KDO SE VŽDY PROKAZUJE JAKO PRAVDIVÝ. Proto vás skutečně z celého srdce prosím: „PŘIBLIŽTE SE K OTCI, ABY SE ON PŘIBLÍŽIL K VÁM!„.

Co tedy očekávám, že prezident Putin oznámí? Změnu státního symbolu, který byl Ruské federaci vnucen lidmi, kteří slouží fašistické korporátní moci. Nahradí fašistickou trikoloru vlajkou, kterou Rusko vždy mělo. Vrátí se k rudé vlajce, zda tam bude hvězda, srp a kladivo, či jiný znak, není vůbec důležité. Tím Rusko pod vedením V.V.Putina jasně sdělí, že fašismus v jeho zemi byl na hlavu PORAŽEN.

Co jsme viděli v posledních dnech a čemu musíme rozumět z hlediska dějin a naplnění proroctví? NYNÍ SE VEDE TENTO BOJ! KTERÝ SOCIÁLNÍ SYSTÉM ZVÍTĚZÍ, ZDA TEN KORPORÁTNÍ FAŠISMUS, NEBO TO, ČEMU V RUSKU ZAČALI ŘÍKAT ČLOVĚČENSTVÍ, jenž plánoval Stalin.

Aby mohl vzniknout fašismus a jeho korporátní moc, musíme jít o několik století zpět a pochopit okultní procesy, které k tomu vedly, přesně tak, jak si je Satan naplánoval. PRAHA SE ZA KARLA IV. STALA NEJDŮLEŽITĚJŠÍM OKULTNÍM CENTREM SVĚTA! Všechny velké změny v Evropě a následně ve světě, se staly díky událostem, které souvisely s PRAHOU! Husitské války byly počátkem REFORMACE, vše se událo poté, kdy Karel IV. a jeho syn Václav IV. dokončili výstavbu Nového města Pražského. Rok 1415, popravou skutečného následovníka Krista, Jana z Husince, dnes známého jako Jana Husa, symbolu pravého křesťanství té doby, spustila proces transformace jak na duchovní úrovni, tak na té celospolečenské.

Proč si USA určili jako národní měnu DOLAR? Protože je to odkaz na český zlatý tolar, platidlo nejvyšší hodnoty. Proč českému lidu na 300 let odebrali národní hrdost? Protože je toto území už tisíce let územím, kde se usídlili potomci Judy z Tamar. Tamar byla stejně jako Raab, o které jsem se zmínil v předchozím článku, pokrevní příbuznou Jehošuy Krista. MÁME TO CELOU DOBU PŘED OČIMA:

Juda se stal otcem Perece a Zeracha z Tamar; Perec se stal otcem Checrona; Checron se stal otcem Rama.“ (Matouš 1:3) rodokmen Marie

A kým byl Josef synem?

syna Aminadaba, syna Arniho, syna Checrona, syna Perece, syna Judy,“ (Lukáš 3:33) rodokmen Josefa

Juda měl dva výhonky z Tamar. Zeracha a Perece, proto měl symbolicky dva ocasy. Jak byl při požehnání Jákobem označen?

Juda je lvíče. Jistě povstaneš od kořisti, můj synu. Sklonil se, protáhl se jako lev, a jako lva, kdo se ho opováží vzburcovat?“ (Genesis 49:9)

Co máme po celou dobu od Karla IV. ve znaku? LVA SE DVĚMA OCASY! Podívejte se na německá YouTube videa, kde se snaží německé obyvatelstvo spojit s Judou. Má naše národní povaha něco společného s chladnou německou náturou, plnou poslušnosti? Ani náhodou. Musíme rozumět dějinám. Tato německá národnostní vlastnost pochází z národa, který Judu nikdy plně nepodrobil, tak jako se to nikdy nepodařilo Němcům až do dnešní doby. Myslíte si, že nějaký Hamaczek vůbec tuší vo co go?, když má až po ramena svou hlavu v zadnici Hitlerovy dcery? Jasně, že ne. Protože jej zajímá jen zrní, které mu nasypali a jako správná slepice má ohnutou hlavu a zobe a zobe. To platí o mnoha dalších politicích. My však musíme rozumět těm procesům duchovně! 

Národ, který si myslel, že může všechno a je jediným nejmocnějším národem starověku, byla Asýrie. Za vlády Sinacheriba v roce 709 př.nl., kdy o 12 let dříve,  Salmanassar V. odvedl 10 kmenů Izraele do vyhnanství a rozptýlil je do všech koutů světa i s malou částí Judejců, chtěl Sinacherib zničit i Judu. Tehdy dostal takový výprask od Božího anděla, jenž mu během jediné noci zabil 185 000 jeho vojáků, takže svou armádu zdecimoval na 15 000 mužů, podle nalezených archeologických záznamů z Egypta, kde rána byla připsána krysám. Nemyslete si, že by Satan nechal zapsat do egyptských análů Pravdu proti sobě, musel Sinacherib utéct a jeho synové jej zavraždili o pár měsíců později, protože potupil svým nerozumným tažením k Jeruzalému Asyrskou říši.

Tento národ věčných válečníků a štváčů měl ty samé vlastnosti, které lze vidět na německém národu. VŠE SE JENOM OPAKUJE, PROTO JSEM UŽ V DŘÍVĚJŠÍCH ČLÁNCÍCH VYSVĚTLOVAL, PROČ SATANOVI LEŽÍME V ŽALUDKU, NEJENOM JAKO SLOVANÉ, KTEŘÍ SPLYNULI BĚHEM STALETÍ SE VŠEMI ROZPTÝLENÝMI KMENY IZRAELE, ale nás zde nenávidí o to více, že nás, jako přímé potomky Judy zničit nemůže, protože mu to není dovoleno!

A tak se snaží od doby husitských válek, které uvedly celou tu jeho Evropu do takového pozoru, že ti jeho „Asyřané“ utíkali, jen co husité začali zpívat „Ktož sú Boží bojovníci„. Satan ví, že nesmí tento národ vzburcovat, přesně s ohledem na Jákobovo požehnání. Ptejte se vojenských historiků, kteří vojáci byli považováni během bojů například v Druhé části velké války na straně takzvaných západních spojenců za jedny z nejlepších? I naše státní vlajka, ač se skládá z trikolory, je koncipována jako klín, klín, který určuje mnohé nad Prahou, největším okultním centrem světa.

Zkuste se zamyslet, proč nás SSSR nemohlo obsadit dříve, než v roce 1968, ač všude už svá vojska dávno měl? Nebylo to náhodou proto, že Satan skrze Šóroše a další, nasypali zrní tehdejšímu vedení ČSR, aby měli ochotu k nám vpustit tu fašistickou svoloč a pokud by SSSR ztratilo moc nad Prahou, ztratilo by své postavení ve světě, kterou Stalin na okultní rovině vydobyl?

Proč se tu Sovětský svaz nechoval tak, jako se tu chová ta nadnárodní fašistická korporátní moc, řízená skrze „Asyrský“ národ a jejího Anděla, který se prohlásil bohem (Angelu Merkel, dceru Adolfy Hitlera)? Kdo ovládá EU a rozptýlené potomky Izraele na této půdě? Zkuste si dát 1 a 1 dohromady, ale bez znalostí dějin to nikdy nebudeme schopni pochopit. Proč? Protože pak neporozumíme Satanovu a Otcovu boji, který probíhá v duchovní oblasti. Co čteme?:

Protože nezápasíme proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této tmy, proti ničemným duchovním silám v nebeských místech.“ (Efezanům 6:12)

Místo toho, aby se tento nejduchovnější národ“ ve střední Evropě, kterým vždy byl, vrátil ke svému Stvořiteli, tak raději někteří nahlíží do projektorů, jiní tvrdí, že to šest padlých andělů vše řídí. A jiní zase, že je třeba, aby Amerika byla na prvním místě a všichni milovali bílou magii; ESOTERIKU. A ještě jsou mnozí hrdí na to, že jsou ateisté.

Proto si myslím, že hlavní změna, která musí nastat, než uvidíme na vlastní oči Otcův hněv, který pro nikoho nebude nic příjemného, je změna na symbolické okultní rovině Ruska, tím je návrat k jeho skutečnému symbolu.

Že je vše okultní duchovní rovina jasně ukazuje 18 vyhoštěných diplomatů a Ruská odezva, kterou ten hlupáček Hamaczek nečekal, protože on netuší, že jej ti, co mu sypou zrní, použili, aby V.V.Putinovi tímto vyhoštěním vzkázal: „My, fašistická korporátní moc ti dáváme 18-ctkou najevo, protože je to číselný monogram dnes právě narozeného našeho velkého symbolu Adolfa Hitlera, z místa okultního řízení, že my nad tebou vyhrajeme v této válce nad řídícími procesy světa.„.

ŽÁDNÝ VZKAZ TYPU: „JSI ADOLF HITLER PUTINE.! To fakt může ze sebe vypustit jen ten, kdo má nad sebou bílou magii a ještě se s ní chlubí.

Co je těch 20 diplomatů za symbol? Je to odkaz na narozeniny Hitlera? Už jste někdy slyšeli něco o SSSR 2.0? Že se vše odehrává právě okolo narození CHAZARSKÉHO ŽIDA ADOLFA HITLERA, LEVOBOČKA ZE SEMENE ROTSCHILD, není žádná náhoda a jde tu skutečně o ovládnutí světa, a ovládnutí okultního centra Prahy.

Sám jsem zvědav, zda se můj vhled potvrdí po projevu V.V.Putina, kdy tento článek zveřejním. Že jsem jej napsal 20.4.2021 potvrdí dva svědkové, aby to bylo podle Otcova příkazu:

Jediný svědek by neměl povstat proti muži ohledně jakéhokoli provinění nebo jakéhokoli hříchu, v případě jakéhokoli hříchu, jehož by se dopustil. Ústy dvou svědků nebo ústy tří svědků by měla být záležitost potvrzena.“ (4. Mojžíšova 19:15)

Kéž je posvěceno Otcovo jméno, kéž se děje jen a jen Jeho vůle prostřednictvím Jeho Syna, Jehošuy Krista. Amen

Váš a Kristův bratr Igi Z. (Igi Pop)

21.4.2021 19:00 Po Putinově projevu. Neměl jsem čas drazí čtenáři, abych si Putinův projev poslechl. Protože nikde nezaznělo, že navrhuje změnu státního symbolu, můžeme předpokládat, že jsem se mýlil. Takže než mne odsoudíte úplně, že jsem mimo, tak se zamysleme nad tím co jsem jenom zběžně zaregistroval.

Chápu, že pro mnohé z vás musí, ten kdo má Otcovo vedení, odhalovat přesně detaily, jinak neuvěříte. Nevymlouvám se v tom smyslu, že já jsem oznámil něco víc než mi bylo skutečně odhaleno, protože jsem toto jako člověk pochopil, než zatím proběhlo viditelně. A jsem rád, že jsem své vyjádření pouze s čisté lidské moudrosti vyjádřil ohledně změny symbolu už včera. Proč? Protože se na věci dívám jinak, než vy všichni ostatní.

Co Putin oznámil svému lidu, jaká je jeho vize budoucnosti? Postavil se vůči zahraničí jako ten, kdo bude jednat asymetricky, tím dal jasně najevo, že nedovolí páté koloně, aby mu v Rusku učinila převrat, že ví kdo jej popichuje, že od nynějška bude jednat rozhodně. Co nedovolí do Ruska nasunout? KORPORÁTNÍ FAŠISMUS, TO CO NYNÍ NASUNUJE CHAZARSKÉ MAFIE DO CELÉHO SVĚTA.

Pak dal jiný vzkaz, když vyjmenoval veškeré své vojenské prostředky, které může použít. Co tím oznámil? Svou plnou suverenitu, tak VRÁTIL RUSKO DO ČASŮ SSSR. O čem byly mé předchozí informace? O VZNIKU SSSR 2.0Co dále řekl, že se stane jeho prioritou? Plná nezávislost, zajištění lepších podmínek nejchudších, zlepšení života pro rodiny s dětmi a matky živitelky a zvýšenou starostlivost o nejstarší pokolení.

Tušíte jaké měl plány, skutečné plány!, Josif Visalionovič Stalin?! Přesně toto. Lhali vám, že byl úplně, skrze pogrom na Ukrajině ve třicátých letech, že on byl proti malému podnikání, malým firmám. Ne, nebyl. Stačí si poslechnout určité pořady, kde se čte z knih, které byly napsány s touhou jej neglorifikovat, ale také nehanět. Najdete je v archívech Svobodného vysílače a Svobodného rádia. Že to jsou internetová rádia asi víte.

Pokud by Putin oznámil, že chce diskutovat o změně STÁTNÍHO SYMBOLU, pak by svou reformu poslal do kytek dříve, než by dokončil svůj proslov. Proto jsem vám to takto napsal, abyste jako lidé, kteří musí vidět vše tělesným zrakem, ano, jako tělesný člověk.

Ač celou Ruskou společnost připravil svým proslovem na tuto změnu, tak bez nadhledu toto nikdy nepochopíme. Z toho, co jsem zatím jen z krátkých útržků zaslechnul a uviděl, plně potvrdil má slova.

Omlouvám se všem, kdo mne nyní soudíte jako falešného proroka, že jsem očekával na základě odhalených věcí, které mi Otec odhalil, že trubka zazní už 20.4.2021. A ŽE JSEM VÁM JEN NEŘEKL, ŽE BUDE TOTO DATUM POUŽITO K PROCESŮM NA DUCHOVNÍ ÚROVNI. Zda skutečně k něčemu došlo, nechávám na vašem posouzení. Jedno však mějte prosím na mysli, že tam, kde jsem napsal, že je to Otcův výrok, že zde se nic nezměnilo a ve svůj čas se to prokáže.

Mým cílem vždy bylo, vás připravit a vést K PLNÉ DŮVĚŘE V OTCE, JeHoVaH Boha, a ne, abyste šli za mnou, či jiným smrtelným člověkem. Jak se jasně prokázalo, jsem jenom smrtelný člověk, nic víc a nic míň. Proto, kdo jste bez viny, hoďte kamenem.

Ať mne soudí náš Stvořitel nebe a Země, jeho soud je a bude vždy spravedlivý. Těm, kdo na mne chtějí plivat, ať Otec odpustí.

Pokoj tedy vám všem.

Igor Z.

13 thoughts on “Všem kdo o mne klopýtají.

 1. „Proto kdo jste bez viny, hoďte kamenem“. Zajímavé, dnes mi vzešla tato věta na mysl.
  Náhody neexistují.

  1. Protože už nechce žít v tomto odporném světě, když nerozumí tomu, co se děje na duchovní úrovni. Často jej k tomu podněcují démoni.

   1. Smutne od teba ako vieš ľudí povzbudiť .
    Žalm:37:28 .Iza:41:10,13. .Iza:42:8 ,Zalm:34:1-4, Žalm 97:10. Žalm 37:28. ⛔…………….3.Moj:19:31

    1. Já vidím ještě větší smutek u těch, kdo jako JaJa či Anonym ze stejné IP adresy posílá otázky a neumí se pod ně podepsat. Asi koušu, že? NE ZA MNOU, ALE ZA OTCEM A JEHOŠUOU V MODLITBĚ A SKRZE POROZUMĚNÍ, které je v těchto verších. Exodus 3:15 a 20:1,2; Malachiáš 3:16; Jeremiáš 31:33,34; Jan 6:44,45; a tak jsme si zajistili to co nacházíme zde 1.Kor. 2:16.

     Kdo skutečně poznal Otcovu mysl? Nebyl to náhodou Jehošua Kristus?

     Takže drahá JaJo, pokud chceš o těch věcech diskutovat, určitě se nebráním a pokud mám Ducha od našeho Otce, tak i vím, kdo mi to píše. Mne se fakt bát nemusíš. Email asi znáš (izbible@seznam.cz), ale FB určitě, takže touto cestou je možné to učinit soukromě.

     Kéž tě Otec vede cestou, kterou máme chodit v Jehošuově jménu.

     1. Ten odkaz patril pre fes……že smutné že nevie ludi povzbudiť. Písala som to tu prvý krát, dole som si nevšimla že sa píše meno pokiaľ si ho neuložiš,preto mi to vyhodilo že anonym. Už nebudem komentovať ,bola to chyba .Pekný deň.

     2. Není potřeba se urážet. Vy Šulamitky jste stále pod vlivem emocí, což někdy vede k špatnému úsudku. Ani já jsem nevěděl, že se nick automaticky neuloží, nejsem vlastníkem stránek a ani neumím tyto věci nastavovat.
      Pokud si to skutečně M ty, jak mi to naznačuje Duch, pak jistě víš, jak odblokovat naší komunikaci. Určitě se nemusíš bát, protože si dokážu představit, jak to máš těžké a hlavně ti nic nemíním vyčítat. Proč? Nejde přece o mne, já jsem nic, jen ukazatel směru podle slov Pavla z 1.Kor. 3:6. Určitě budu rád, když se ozveš. Ostatní věci soukromě.

      Kéž je to náš Otec, kdo nás vede Jehošuově jménu.

   2. Smutne od teba ako vieš ľudí povzbudiť .
    Žalm:37:28 .Iza:41:10,13. .Iza:42:8 ,Zalm:34:1-4, Žalm 97:10. Žalm 37:28. ⛔…………….3.Moj:19:31

 2. fes…. možno ten človek opustil organizáciu kde krstia v mene nie svateho ducha ale ducha organizácie. Aký je tam duch??? Zmiesane pocity….BOH Jehova-h je väčší a NEOPUSTÍ. Pris 2:3-6. Iza 41:10,13. Iz 42:8. Žalm 34:1-4. Žalm 97:10, Žalm 37:28.,,,,//3Moj 19:31

Comments are closed.