Pro skutečné následovníky Krista. Pro ty, kdo milují Stvořitele nebe a Země, celým srdcem, celou myslí a silou.

Spread the love

Drazí přátelé, bratři a sestry.

Je psáno: „SPLÁCEJTE CÉSAROVI CO JE CÉSAROVO a BOŽÍ VĚCI BOHU! Byl jsem požádán, abych ukázal na základě modlitby a prosby o moudrost k našemu nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu, skrze Pána Jehošuu Krista, směr, jak postupovat v této těžké době Velkého Soužení, kdy skrze naplňování proroctví ze Zjevení 13:16-18, kde je psáno toto:
A působí, aby všem, malým i velikým a bohatým i chudým a svobodným i nevolníkům, dali na jejich pravé ruce nebo na jejich čela značku a aby nikdo nemohl nic koupit nebo prodat, leč ten, kdo tu značku má, jméno toho zvířete nebo číslo jeho jména. Zde je moudrost: kdo má důvtip, nechť číslo toho zvířete spočítá; je to totiž číslo člověka a jeho číslo je šest set šestašedesát.„(Zjevení 13:16-18)
Stojíme před rozhodnutím, zda dodržet nařízení zaměstnavatelů, vlády a represivních složek, ohledně testování a vakcinace, taktéž nošení roušek, respirátorů.
Čemu musíme rozumět? Mnozí bratři a sestry jsou stále přesvědčeni o tom, že VELKÉ SOUŽENÍ TEPRVE PŘÍJDE. Tak se zamysleme společně nad tím, co Jehošua Kristus řekl o době posledních dní, neboli o ČASU KONCE.
Ale i příchod Syna člověka bude právě takový jako dni Noeho -ano, jako byli v dnech, jež byly před potopou, JEDLI a PILI, ŽENILI se a VDÁVALY se, až do toho dne, kdy Noe vstoupil do archy, a NEPOVŠIMLI SI, až přišla potopa a všechny smetla, právě takový bude i příchod Syna člověka.“ (Matouš 24:37-39)
Čeho si musíme u tohoto textu povšimnout? Je zde SLOVNÍ SPOJENÍ PŘÍCHOD SYNA ČLOVĚKA. Slovo PŘÍCHOD je překládáno z řeckého slova παρουσία (čte se parúsia). Doslovně znamená toto slovo PŘÍTOMNOST, v řeckých textech označuje přítomnost krále, který je na blízku a má autoritu něco vykonat.
Čeština nemá jednoduchý ekvivalent k tomuto slovu, proto je problém jej PŘESNĚ PŘELOŽIT ZJEDNODUŠENÝM ZPŮSOBEM. Proto může být význam Kristovy myšlenky špatně pochopen. Co nám tedy Kristus skutečně říká?
Než se dovrší všechna proroctví určena pro ČAS KONCE (srovnej s Danielem 11:40-45 a 12:3) bude Jehošua působit ve své Královské moci a dohlédne neviditelně na to, aby se vše naplnilo. VELKÉ SOUŽENÍ SLOUŽÍ K TOMU, ABY LIDÉ, KTEŘÍ PATŘÍ TOMUTO SVĚTU, SE DOBROVOLNĚ OZNAČILI číslem šelmy 666.
Proč? Jim nepatří podíl na nebeských věcech, které jsou určeny těm, jenž jsou zapsáni v knize života beránka. Tato kniha patří jen a jen vyvoleným, dvěma olivovníkům. Konkrétně nevěstě (144 000, malému stádu) a přátelům nevěsty a ženicha (jiným ovcím, družičkám, nebo také pozvaným na svatbu beránka).
Toto porozumění přichází skrze Otcova Ducha až v samotném ČASE KONCE. (Srovnej s Danielem 12:3,4)
(Prosím, než se někteří budou chtít se mnou přít o toto porozumění, nechť nejprve v modlitbě prosí našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha, aby jim to odkryl, Jehošuově jménu, nebo vyvrátil. Já mohu jen ukázat směr, tak jak mi byly tyto věci odhaleny.)
Mnozí také stále vyhlíží dva konkrétní lidi, kteří budou oděni do pytloviny. To je tělesné uvažování, ale jak říká Pavel v 1.Korintským 2:14-16, musíme uvažovat duchovně nad duchovními myšlenkami, abychom dosáhli skrze Otcovo poučení Kristovy mysli. ( Srovnej s Janem 6:44-47; Jeremiášem 31:31-34; Malachiášem 3:16-18)
Proč je ve Zjevení 22:14 slovo ξύλον (ksylon)? Což doslova znamená dřevina, nebo dřevo, které je spojeno se slovem ŽIVOT, ζωῆς (zóés)? Co je olivovník? Je to dřevina. Miloš Pavlík verš překládá takto:
Blaženi, kdo perou svá roucha, aby měli právo na dřevinu života (olivovník) a aby branami vstoupili do města.„.
Správně v kontextu překládá i 19 verš této kapitoly:
A odejme-li kdo od slov knihy tohoto proroctví, odejme Bůh jeho podíl od dřeviny (olivovníku) života a ze svatého města, o nichž je v této knize napsáno.“ (srovnej s Žalm 52:8; Římanům 11:13-26)
Co je to pytlovina? Je to symbol nářku a bědování nad tím zkaženým světem, který má každý služebník Jehošuy Krista v srdci. Je psáno:
Když však uviděl davy, byl pohnut niterným soucitem s nimi, protože byly zuboženy a odstrčeny jako ovce nemající pastýře. Tu praví svým učedníkům: Žeň je sice hojná, ale dělníků málo; proste tedy Pána žně tak, aby na svou žeň dělníky vyslal.“ (Matouš 9:36-38)
Tak, jako byl Jehošua ve svém srdci smutný nad stavem lidí, jsme v srdci smutní i my.
Vraťme se nyní k té PAROUSII (Kristově neviditelné přítomnosti) a k přirovnání k Noemovým dnům. Víme, že Noe začal stavět archu a přitom oznamoval KONEC ČASU PŘED POTOPOU. To netrvalo jeden den. Jehošua nás upozorňuje, že svět to nebude vnímat tak, že už přišla Kristova parousia.
VELKÉ SOUŽENÍ SE BUDE STUPŇOVAT! Co budeme vidět? Že každý další den bude horší, než ten předchozí. Co vidíme od jara, minulého roku? Že nejprve vše uzavřelo, ale léto ještě proběhlo tak, že vše vypadalo, že odezní. Přišel podzim a začátek velkého soužení. Co vidíme? Že politici nechtějí dobrovolnou vakcinaci a dobrovolné testování! Nutí zaměstnavatele, abyste šli na testy a přijdou s tím, že MUSÍTE SE NECHAT OČKOVAT!
TOTO JE TO DONUCOVÁNÍ! Jinak ztratíte práci, přestanou vás pouštět do obchodů a nedovolí vám prodávat! Kdo toto řídí?
Je to obraz divokého zvířete! OSN a její organizace, jako je WHO (Světová zdravotnická organizace). Finančně to podporuje Světová banka a Mezinárodní měnový fond, vše to jsou pobočky OSN. A hlavní vliv má ten beránek se dvěma rohy (Velká Británie a USA), na jejichž popud tato instituce, OSN, vznikla. Vše ovládá trůn divokého zvířete, SATANOVA SYNAGOGA. Ty sídlí kde? Ve Washingtonu a v Londýně.
Už chápete, proč musíme použít inteligenci a dát ty tři 6 dohromady? Protože jedna 6 je moc (vlády), druhá je Velký Babylon (všechny náboženské domy! zdůrazňuji všechny i JW org.) a třetí 6 je obchod jako takový.
VŠECHNY TŘI 6 VEDLE SEBE TVOŘÍ NESPRAVEDLIVOU LIDSKOU SPOLEČNOST, KTEROU OVLÁDÁ SATAN a jeho kamarádi, DÉMONI!
Jak tedy postupovat, abychom si nedali na čelo a na ruku 666?
Nebeský Otec, JeHoVaH Bůh vedl politiky k tomu, aby ústavu a mezinárodní dohody byly nad ZÁKONY VŠECH ZEMÍ. To nám dovoluje, abychom postupovali zákoně a mohli se bránit.
Buďme pevní a zároveň slušní, když po nás bude někdo chtít, například policie, abychom nosili venku náhubky. JE TO NEZÁKONNÉ, ale mnozí policisté to neví. Proto jim předložte své doklady. NIC NEPLAŤTE!!!!! Máte právo odmítnout si nasazovat cokoli na ústa! Vydejte jim svědectví, že Kristus přichází, použijte modlitbu, ať skrze vás promlouvá BOŽÍ DUCH!
Pokud vstupujete do obchodů, tak si nasaďte klidně roušku , nebo respirátor tak, ať můžete volně dýchat nosem. Zde reagujte jenom tehdy, když vás někdo osloví, že nemáte zakrytý nos. OPĚT SLUŠNĚ VYDEJTE SVĚDECTVÍ! VŽDY DOVOLTE OTCI, ABY TO BYL JEHO BOŽÍ DUCH, KDO BUDE MLUVIT. Nic si nemusíte připravovat, protože Jehošua slíbil, že se o to postará Boží Duch.
Pokud vám přijde pokuta, tak do osmi dnů podejte odpor. Jak se to dělá, najdete formulář na stránkách:
http://chciplpes.cz/ … stránky jsou v rekonstrukci -> pak hledejte „Odpor proti návštěvě Policie v provozovně“
Do odporu napište, že jste Jehošuovými následovníky, že nejste části tohoto zkaženého světa. VYDEJTE VAROVÁNÍ, ŽE JEDNAJÍ NEZÁKONNĚ A PROTI ÚSTAVNĚ. Že vám svědomí nedovoluje a také zdravotní stav, plnit nezákonná nařízení, i kdyby byla posvěcena zákonem, že je to v rozporu ústavou a mezinárodní dohodami, jako je například Norimberský kodex.
Pokud vás zaměstnavatel pošle na testy, nebo očkování. Dojděte na místo, kde se tyto úkony provádí. Až přijdete na řadu, požadujte osvědčení, že dotyčná osoba je oprávněná, tedy způsobilá, tyto zákroky provést. Pak požádejte o INFORMOVANÝ SOUHLAS a žádejte, aby vám byla PRAVDIVĚ PŘEDLOŽENA RIZIKA. Ptejte se, zda se vám dotyčný písemně zaručí, že uhradí všechny škody, které vám může svým zákrokem způsobit. Ptejte se, zda je vakcína experimentální a zda má za sebou všechny klinické zkoušky.
Odpověď bude NE. Tehdy můžete odmítnout a možná by nebylo špatné, mít připravený formulář, kde vám zdravotník potvrdí, že se jedná o EXPERIMENTÁLNÍ TYP LÉČBY a vy na takovou léčbu nepřistupujete, protože nechcete být klinickým pokusným objektem. Nechte si orazítkovat a podepsat. Udělejte si kopii a tu dejte zaměstnavateli.
Pokud vám bude vyhrožovat, že vás propustí, tak mu oznamte, že se DOPOUŠTÍ TRESTNÉHO ČINU ÚTISKU a že se budete proti výpovědi z jeho strany bránit soudně. Soud zaměstnavatel vždy prohraje! PRÁVO JE NA VAŠÍ STRANĚ!
Stejně postupujte i v případě překrývání dýchacího ústrojí. Je to forma mučení, chráněná Norimberským kodexem! Pokud mají zaměstnanci strach, že mohou být nakaženi a věří, že je respirátory a roušky ochrání, ať je sami nosí. Tak jsou před ostatními přece ochráněni.
PCR a Antigenní testy můžete odmítnout stejně, na základě informovaného souhlasu. Trvejte na tom, že podstoupíte test jenom z krve. Protože je to druh darování vašeho genetického materiálu, nebo darování orgánu, máte PRÁVO ODMÍTNOUT.
Vždy vydávejte svědectví a nechte mluvit Božího Ducha.
Kéž nás Otec vede svým Svatým Duchem ve Jménu Jehošuy Krista a našeho Krále, po cestách života, po kterých máme chodit. Amen
S AGAPE váš bratr v Kristu Igi.