Analýza toho, co se přihodilo v USA, jak se to promítne do vašeho života

Spread the love

Drazí čtenáři,

před čtyřmi lety jsem se poprvé jasně vyjádřil v souvislosti s Brexitem, že vše dopadne tak, jak dnes 6.1.2021 vidíte na záběrech svých počítačů a možná i televizí, kde snad někteří redaktoři konečně začnou chápat, že si osedlali polomrtvého koně, aby si žili jako králové a přinášeli vám, do vašich domovů falešné zprávy.

Ti, co nepochopí během několika hodin, že LEŽ MÁ SKUTEČNĚ KRÁTKÉ NOHY (NĚKDY DELŠÍ, NEŽ JE POTŘEBA), nepřiznají se sami ke korupci, které podlehli a neomluví se, že jejich dny právě končí.

Díky panu Suenemu, který zadržuje všechny staré články, vám nemohu dát odkaz, že jsem se o tom skutečně zmínil. Vše souvisí s plánem GOLGOTA. Článek naleznete zde. Ten vyšel 8.1.2016, jako analýza procesů, pro rok 2016 a jak dnes můžeme vidět, naplňuje se tento proces stále. Zmínil jsem se v něm o třech inspirovaných výrocích, o kterých hovoří Zjevení 16. kapitola. Stále mi chyběl třetí výrok. Tehdy jsem uvedl dva:

„TERORIZMUS“ – ŘÍZENÝ PROCES SKRZE TAKZVANÉ FALSE FLAG a jejich stále opakování o imaginárním nepříteli, který číhá za každým rohem. Proces měl zbavit obyvatelstvo mnoha osobních práv a svobod, což se jim povedlo!

„NWO“ – VYKRESLENÍ PLÁNU KABALY A DEEP STATE NA ABSOLUTNÍ KONTROLU LIDSTVA. Vyvolaný strach a uskutečněné procesy způsobily, že se vytvořila potřebná masa lidí, kterou soustředili ti CO MAJÍ MOC A SKUTEČNĚ TAHAJÍ ZA ŠPAGÁTKY, do takzvané ALTERNATIVY, aby lidstvo jako celek tento plán odmítlo a toužilo po FALEŠNÉM MESIÁŠI. Koho jim dali za Mesiáše? DONALDA TRUMPA. Jen se podívejte na hnutí QAnon a jejich nekritické příspěvky a hodnocení. Když půjdete na některé jejich stránky, tak vidíte, jak se vytváří modlářství.

Co je zajímavé, tak během posledního půl roku jejich TRUMF dokonce zastínil jedinou figuru, která daleko převyšuje jejich TRUMF, V.V.Putina. On totiž drží všechny trumfy ve svých rukou. Brzy to poznáte, protože to bude on, kdo odstraní Satanovu synagogu, která mu vyhlásila válku a hledá způsob, jak jej odstranit.

„VAKCINACE“ – TOTO JE TEN TŘETÍ VÝROK, KTERÝ SI UŽÍVÁME PLNÝMI DOUŠKY. Už teď lituji všechny ty, jenž jsem ve svých článcích varoval, aby s tím přestali. Toto je ten poslední výrok, který scházel a který mohl přijít až minulý rok, kdy COKOLIV – 19 SPUSTILI. Krize, o které všichni mluví, skutečně od podzimu 2020 spustila ETAPU LIDSKÝCH DĚJIN, KTERÁ ZDE NIKDY NEBYLA A UŽ SE NEBUDE OPAKOVAT. Písmo tuto krizi nazývá VELKÝM SOUŽENÍM.

Před očima se nám plní celé proroctví z Daniele 7. kapitoly veršů 8-12. Velmi rychle se naplní další proroctví, které je zapsáno ve Zjevení 17. kapitole, které má být provázeno 1,5 dnovým PRONÁSLEDOVÁNÍM VYVOLENÝCH a jejich zabití, aby se splnilo vše, co nalezneme v 18. kapitole Zjevení a ve 49 kapitole knihy Izaiáš. Jehošua Kristus totiž říká těmto vyvoleným:

Kdo ztrácí život pro Království, ten jej získá, ten kdo si chce život zachránit, ten jej ztratí.

Pamatujte prosím vy, kdo nehledáte svého STVOŘITELE, JeHoVaH BOHA, kteří se jím nechcete nechat poučit, že vám ty zabité vzkřísí před vašima očima, abyste poznali, ŽE JEHOŠUA KRÁL SKUTEČNĚ PŘICHÁZÍ A ŽE I ON BYL PO TŘECH DNECH VZBUZEN Z MRTVÝCH!

Pamatujte na má slova vy, kteří si štěstím z tohoto zabíjení budete vzájemně posílat dárky, že jsem vám to vše napsal už nyní, ABYSTE POZNALI, KDO JE SKUTEČNÝM DÁRCEM VAŠICH ŽIVOTŮ a až do tohoto dne jste mu nevzdali ČEST A SLÁVU. PROTO SE SKLONÍTE A PROTO UZNÁTE, ŽE ON JE SPRAVEDLIVÝ a budoucí odstranění těch, kdo činili to, CO JE ŠPATNÉ a nehledali nejprve BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ a jeho SPRAVEDLNOST, že jeto vše co přichází SPRAVEDLIVÉ.

Vůli mého nebeského Otce je, aby nikdo nezemřel zbytečně v Armagedonu, ale abychom činili pokání, projevili skutečnou lítost nad svými prázdnými životy a poznali PRAVDU. Prosím, myslete na to. Občanská válka v USA nechť je vám stále před očima, protože bylo o ní a rozpadu USA a VB rozhodnuto před 2570 lety v prvním roce spoluvlády Belšacara s jeho otcem Nabonidem, králem Babylonu.

Kdo může povědět věci, které ještě ani nenastaly s tak dlouhým PŘEDSTIHEM? Není to ten, kdo o tom hovoří ke svému lidu, k těm, kteří touží po tom, aby byli vyučeni SAMOTNÝM JEHOVOU BOHEM? Kdo může něco takového říci a nechat to zapsat do knihy, kterou se nepodařilo, ač o to byla velká snaha, změnit a zachovat ji po 1000 let?

DOMU SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH!!!! Opusťte modlářství a nechte se konečně VYUČOVAT SVÝM STVOŘITELEM  a ne smrtelnými lidmi, kteří vás prodali pro svůj blahobyt! Přečtěte si už konečně s pochopením, co je v Izaiáši 65. kapitole pátém verši, KOHO OTEC VYVOLIL pro Čas Konce, aby přinášel SKUTEČNÉ SVĚTLO a ne tmu slibů vašeho pána nad vaší vírou. Což nemáte obnovit svou první lásku, kterou jste měli v době vašeho zkoumání Písma, kdy nad vaší vírou ještě nikdo nepanoval?

Všem ostatním domům, náboženským organizacím! Opusťte Velký Babylon, který zničí akt, kterému nerozumíte! Nechte se prosím poučit, JAKÉ JE SKUTEČNÉ JMÉNO JEHOŠUOVA OTCE, které ukryl do jeho jména. Že Jehošua znamená JeHoVaH ZACHRAŇUJE! Lhali vám, protože JSTE SE STALI TĚSTEM, KTERÉ ZKVASILO FALEŠNÝMI NAUKAMI. Přesně vás postihlo to, co postihlo poslední nádobu, DŮM SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH!

Přestaňte sami sebe obelhávat, že vás Kristus zná, že máte skutky. Což tu nikdo nečte s porozuměním Matouše 7:21-23? Proč neposlechnete Krále, který vám říká slova v Janovi 6:44-47? Proč nechcete, aby to byl váš Stvořitel, kdo vás sám poučí, jak na to Jehošua upozorňuje a odkazuje na Jeremiáše 31:31-34?

Není už za vteřinu dvanáct? Což Otec neslíbil pozdní déšť, ten sám déšť z prvního století, aby se vám otevřely oči?

Není psáno, že ty dny budou zkráceny a že sám Král přijde v hodinu, o které si to nepomyslíte? Kolik z vás má doma to, co popisuje od 40. kapitoly Izaiáš, aby se to nehýbalo, že to nosíte při procesích na ramenou, klaníte se tomu a voláte a stejně vám to neodpovídá?

Nevaroval vás samotný JeHoVaH Bůh, že si nebudete dělat obrazy ničeho, nástěnné kříže a podobná vyobrazení a že se tomu nebudete klanět? Kdo vás k tomuto jednání sváděl? Nebyli to vaši učitelé, kterým říkáte svatý otče? Náš učiteli? NEZAKÁZAL TOTO PRÁVĚ SAMOTNÝ KRISTUS? Ale vám je to jedno, hlavně že máte někoho, kdo vám bude lechtat UŠI!

Vyjděte z něj vy, jenž hledáte skutečnou SPRAVEDLNOST, vždyť den zničení Babylonu je tak blízko a pokud tam zůstanete, obdržíte spolu s ním jeho rány!

Šiřte to všude, aby jste neměli vinu krve, za vaše spoluvěřící.

Dodatek: Má moudrost poskládat a porozumět hlubokým věcem Písma NEPOCHÁZÍ Z MÉ LIDSKÉ MOUDROSTI! Mohu jen ukázat směr, čeho je třeba si všimnout, protože je to SAMOTNÝ STVOŘITEL NEBE a ZEMĚ, kdo mi mi v těchto věcech propůjčil vlastní moudrost. Sám jsem stejným smrtelným člověkem, jako jste i vy.

4 thoughts on “Analýza toho, co se přihodilo v USA, jak se to promítne do vašeho života

 1. Zjevení 16:12-14
  – – –
  (12) A šestý vylil svou misku na velkou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
  (13) A viděl jsem tři nečisté inspirované výroky, [které vypadaly] jako žáby, vycházet z tlamy draka a z tlamy divokého zvířete a z úst falešného proroka.
  (14) Jsou to ve skutečnosti výroky inspirované démony a provádějí znamení a vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždily k válce velikého dne Boha Všemohoucího.

  Proroctví od Otce Jehovy se dále rozvíjí a splňují [se] s ohledem na pečeť. Jedná se o doplňování informací k níže uvedené publikaci, která byla vydána koncem prosince 2019, aby bylo zřejmé, koho Jehošua Kristus díky Otci Jehovovi pověřil sycením svých bratrů a sester.

  Zde se jedná zejména o splňování proroctví ze svitku Apokalypsy, kde se hovoří o třech nečistých inspirovaných výrocích, které nejsou konkrétně Otcem v publikaci rozvedeny, protože to bylo teprve věcí budoucnosti a prozatím v mlhavých obrysech.

  „Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny“
  publikace vydána 23.12.2019 pro všechny ZDARMA

Comments are closed.